МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.01.2016 N 8

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 лютого 2016 р. за N 187/28317

Про затвердження форми та Порядку складання
Звіту про контрольовані операції

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 468 від 28.04.20
17)

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Звіту про контрольовані операції;

Порядок складання Звіту про контрольовані операції.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року N 669 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2190/24722.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр Н. Яресько

Погоджено:

Голова Державної фіскальної служби України Р.М. Насіров

Голова Державної регуляторної служби України К.М. Ляпіна

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
18.01.2016 N 8

Звіт
про контрольовані операції
(з додатком)

Звіт про контрольовані операції (додаток Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях) (зі змінами від 28.04.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2017 р.", папка "Звітність за IV квартал 2017 р.".

(Звіт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

Заступник директора Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
18.01.2016 N 8

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 лютого 2016 р. за N 187/28317

Порядок
складання Звіту про контрольовані операції

І. Загальні положення

1. Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

(Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

2. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

новий Звіт (Звіт з позначкою "звітний новий") до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;

уточнюючий Звіт (Звіт з позначкою "уточнюючий") після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою "звітний").

(Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

3. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

(Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ії). У інформації до додатка наводиться інформація про ознаки пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

5. Кількість додатків до Звіту відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.

6. Якщо платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" використано методи, передбачені підпунктами 39.3.1.2-39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу, при заповненні розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту (далі - Додаток) дозволяється наведення узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій.

Особливості заповнення Звіту відповідно до цього пункту наведено у розділі V цього Порядку.

7. Числові показники у Звіті заповнюються у такому форматі:

грошові показники зазначаються в гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 16 Додатка;

графа 16 Додатка заповнюється у валюті контракту/договору;

кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги "нетто" у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості в кілограмах допускається вираження в додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри тощо) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, зазначається кількість таких операцій відповідно до первинних документів;

показники дат заповнюються у цифровому форматі: чч.мм.рррр (де чч. - число, мм. - місяць, рррр - рік).

II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту

1. Відповідно до типу звіту "звітний", "звітний новий", "уточнюючий" у відповідному розділі графи 1 проставляється знак "Х".

2. У графі 2 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.

3. У графі 3 зазначається код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457.

Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

4. У графі 4 зазначається податкова адреса платника.

5. У графі 5 зазначається контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

6. У графі 6 зазначається кількість додатків до Звіту.

ІII. Порядок заповнення основної частини Звіту
"Загальні відомості про контрольовані операці
ї"

1. Графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні у таблицю залежно від кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.

2. У графі 2 зазначається повне найменування особи - сторони контрольованої операції, яке зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Кодексу зазначається повне найменування нерезидента - пов’язаної особи.

(Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

3. У графі 3 зазначається код нерезидента - сторони контрольованої операції, встановлений у країні його реєстрації. У разі наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

4. У графі 4 зазначається вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду згідно з даними бухгалтерського обліку платника.

IV. Порядок заповнення додатка до Звіту

1. Додаток заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер Додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту щодо відповідної особи - сторони контрольованої операції. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи - сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

У службовому полі "номер порції" зазначається номер порції Додатка від 01 до 99. При цьому кількість записів у порції становить не більше 20 тисяч записів.

2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про здійснені протягом звітного року контрольовані операції. Загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, зазначених у Додатку (підсумок графи 20), має збігатися з вартісним показником, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту у рядку відповідної особи.

3. У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Кодексу у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" додатка до Звіту зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов’язаною особою.

(Розділ IV доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

4. У розділі Додатка "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" у відповідних рядках зазначаються:

1) "Повне найменування особи" - повне найменування, яке зазначено у контракті (угоді);

2) "Місцезнаходження особи (адреса)" - адреса місцезнаходження особи - сторони контрольованої операції;

3) "Назва країни, в якій зареєстрована особа" - назва країни українською мовою, в якій зареєстровано особу - сторону контрольованої операції, відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони "Крим", у рядку зазначається "ВЕЗ "Крим";

4) "Код країни" - код країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом - нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони "Крим", у рядку зазначається код 805;

5) "Код особи" - повинен збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 відповідної особи Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;

6) "Код підстави віднесення операції до контрольованої" - код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх підстав;

7) "Код ознаки пов’язаності особи" - код відповідно до додатка 2 до цього Порядку у разі здійснення платником податків контрольованих операцій з пов'язаними особами - нерезидентами. У разі якщо ознак пов’язаності декілька, зазначають коди всіх ознак.

У разі заповнення рядка "Код ознаки пов’язаності особи" разом з Додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 510-512 та 514-515), в інформації про пов'язаність осіб зазначається номер Додатка, до якого вона надається.

5. У розділі "Відомості про контрольовані операції" зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" цього Додатка.

6. Графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні до таблиці залежно від кількості контрольованих операцій або потреби деталізувати інформацію про контрольовану операцію.

7. У графі 2 наводиться код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, код якої не визначено у додатку 3 до цього Порядку, проставляється код 036 - "інші операції, які не підпадають під коди 001-035".

8. У графі 3 зазначається код типу предмета операції відповідно до додатка 4 до цього Порядку.

9. У графі 4 зазначається опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати.

10. У графі 5 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції із товарами. В іншому разі у графі проставляється "0".

11. У графі 6 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 року N 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому разі у графі проставляється "0".

12. У графах 7 та 8 зазначається інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалась контрольована операція.

13. У графі 9 згідно з додатком 5 до цього Порядку зазначається код сторони операції, якою під час контрольованої операції є особа, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" Додатка (контрагент-нерезидент). У разі відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 144 - "Інше найменування сторони".

14. У графі 10 зазначається код країни походження предмета операції за Класифікацією країн світу. Якщо країна походження невідома проставляється "0" - "невідомо".

15. У графі 11 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил "Інкотермс" із зазначенням назви місця передання товарів (місця призначення).

16. У графі 12 зазначається торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі проставляється "0".

17. У графі 13 зазначається виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі проставляється "0".

18. У графах 14, 15 зазначається однакова дата - дата переходу прав власності на товари або дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

19. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2-13, 16, 18, 19, 21-23 розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка, дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

20. У графі 16 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту (договору), зазначена у первинних документах, із точністю до другого знака після коми.

Якщо предметом контрольованої операції є:

фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні;

сплата роялті, франшизи тощо, ставка яких визначена у відсотках до відповідної бази нарахувань, зазначається відсоткова ставка відповідно до договору (контракту).

21. У графі 17 зазначається кількість предметів операції.

У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції у валюті контракту.

(Абзац другий пункту 21 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

22. У графі 18 зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року N 8.

23. У графі 19 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269). У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код 980.

(Пункт 23 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

24. У графі 20 зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку.

25. У графі 21 зазначається код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

26. У графі 22 вказується код показника рентабельності відповідно до додатка 7 до цього Порядку, який використано платником податків у разі застосування методів, передбачених підпунктами 39.3.1.2-39.3.1.4 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу.

У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу, графа не заповнюється.

27. У графі 23 вказується цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми.

(Абзац перший пункту 27 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу, графа не заповнюється.

28. Графа 24 заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених пунктом 6 розділу І цього Порядку. У такому разі у графі проставляється цифра "1".

29. У графі 25 зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до підпункту 39.3.2.7 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу. У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається "1", якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається "0".

У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу, графа 25 не заповнюється.

(Розділ IV доповнено новим пунктом 29 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

V. Особливості заповнення Додатка у випадках,
передбачених пунктом 6 розділу І цього Порядку

1. Групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у Додатку дозволяється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші показники цих контрольованих операцій, що відображаються у графах 2-6, 9-11, 21, 22 розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка. Код товару за УКТ ЗЕД дозволяється групувати до рівня товарної підпозиції (шість знаків).

2. При групуванні контрольованих операцій згідно з пунктом 1 цього розділу графи 7, 8, 12, 13, 16 не заповнюються.

3. У графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії сукупності контрольованих операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в сукупності контрольованих операцій у звітному періоді.

4. У графі 17 зазначається загальна кількість предметів сукупності контрольованих операцій, відображених в одному рядку розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка.

5. У графі 20 зазначається загальна вартість сукупності контрольованих операцій, відображених у одному рядку розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка.

6. У графі 23 зазначається цифрове значення загального показника рентабельності для всієї сукупності контрольованих операцій.

7. У разі якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно з цим розділом не дозволяють відобразити інформацію про таке групування одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) зазначаються у кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій.

(Розділ V доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

VI. Порядок заповнення інформації про пов’язаність осіб

1. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "501" у графі "Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків" проставляється знак "Х" у графі відповідної особи.

(Абзац перший пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

У графах "Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано" проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

(Абзац другий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

2. При розкритті інформації за кодами пов’язаності "502" та "509" у графах "Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано" проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

(Пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

3. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "505" зазначається інформація про усіх фізичних осіб, які одночасно входять (входили) до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та його контрагента.

4. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "506" у графі "власник/особа, уповноважена власником" проставляється знак "Х" у графі відповідної особи.

(Пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

5. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "507" у графі "платник/контрагент" проставляється знак "Х" у графі відповідної особи.

(Пункт 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

6. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "508" або "513" у графі "платник/контрагент" проставляється знак "Х" у графі відповідної особи.

(Абзац перший пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

У графах "сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн" та "сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн" проставляються відповідні грошові показники.

(Абзац другий пункту 6 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

(Пункт 7 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

Заступник директора Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

Додаток 1
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 3 розділу ІV)

Код
підстави віднесення господарських операцій
до контрольованих

Код  Підстава 
010  Господарські операції, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами, відповідно до підпункту "а" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України (крім господарських операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України) 
015  Господарські операції, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України 
020  Зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та /або послуг через комісіонерів-нерезидентів відповідно до підпункту "б" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України 
030  Господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України або які є резидентами цих держав, відповідно до підпункту "в" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України 
040  господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України 

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

Додаток 2
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 3 розділу ІV)

Код
ознаки пов’язаності особи

Код  Ознака 
Для юридичних осіб 
501  Одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків 
502  Одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків 
503  Одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи 
504  Одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи 
505  Принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи 
506  Одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу) 
507  Юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради 
508  Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів) 
Для юридичної та фізичної особи 
509  Фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків 
510  Фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради 
511  Фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі 
512  Фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради 
513  Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів) 
Інше 
514  Визнано пов’язаними особами самостійно 
515  Визнано пов’язаними особами в судовому порядку 

Додаток 3
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 6 розділу ІV)

Коди
найменування операції

Код  Найменування 
001  Агентський договір 
002  Доручення 
003  Дарування 
004  Договір авторського замовлення 
005  Кредит, позика 
006  Комісія 
007  Комерційна концесія 
008  Комерційна субконцесія 
009  Купівля-продаж 
010  Ліцензійний договір 
011  Субліцензійний договір 
012  Опціон 
013  Форвардний контракт 
014  Ф’ючерсний контракт 
015  Перевезення 
016  Підряд 
017  Субпідряд 
018  Рента 
019  Фінансовий лізинг (орендна операція) 
020  Оперативний лізинг (орендна операція) 
021  Зворотний лізинг 
022  Виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань, проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг 
023  Виконання консультаційних, консалтингових, аудиторських, юридичних та інших подібних робіт, послуг 
024  Надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних та інших подібних робіт, послуг 
025  Виконання інших робіт, послуг, не передбачених кодами 022-024 
026  Договір поставки 
027  Договір поруки 
028  Договір страхування 
029  Договір перестрахування 
030  Договір експедиційний, транспортування, перевезення 
031  Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування 
032  Договір факторингу 
033  Договір зберігання 
034  Інші фінансові послуги 
035  Інші банківські послуги 
036  Інші операції, не передбачені кодами 001-035 

Додаток 4
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 7 розділу ІV)

Коди
типу предмета операції

Код  Найменування 
201  Товар 
202  Нематеріальні активи 
203  Цінні папери 
204  Послуга 
205  Банківська послуга 
206  Фінансова послуга (крім банківських послуг) 
207  Робота 

Додаток 5
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 12 розділу ІV)

Коди
сторони операції

Код  Найменування сторони  Назва операції, в якій беруть участь сторони операції 
101  Агент  Агентський договір 
102  Особа, яку представляє агент 
103  Повірений  Доручення 
104  Довіритель 
105  Дарувальник  Дарування 
106  Обдаровуваний 
107  Виконавець  Договір авторського замовлення 
108  Замовник 
109  Кредитодавець(позикодавець)  Кредит, позика 
110  Кредитор 
111  Позичальник 
112  Комісіонер  Комісія 
113  Комітент 
114  Правоволоділець  Концесія 
115  Користувач 
116  Субкористувач  Субконцесія 
115  Користувач 
117  Продавець  Купівля-продаж 
118  Покупець 
119  Ліцензіат  Ліцензійний договір 
120  Ліцензіар 
119  Ліцензіат  Субліцензійний договір 
121  Субліцензіат 
117  Продавець  Опціон 
118  Покупець 
117  Продавець  Форвардний контракт 
118  Покупець 
117  Продавець  Ф’ючерсний контракт 
118  Покупець 
122  Перевізник  Перевезення 
108  Замовник 
124  Підрядник  Підряд 
108  Замовник 
125  Генеральний підрядник  Субпідряд 
126  Субпідрядник 
127  Платник ренти  Рента 
128  Одержувач ренти 
129  Лізингодавець  Фінансовий лізинг (орендна операція) 
130  Лізингоодержувач 
129  Лізингодавець  Оперативний лізинг (орендна операція) 
130  Лізингоодержувач 
129  Лізингодавець  Зворотний лізинг (орендна операція) 
130  Лізингоодержувач 
107  Виконавець  Договір на виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг 
131  Отримувач 
108  Замовник 
107  Виконавець  Договір на виконання консультаційних, аудиторських, юридичних, інших подібних робіт, послуг 
131  Отримувач 
108  Замовник 
107  Виконавець  Договір надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних, інших подібних робіт, послуг 
131  Отримувач 
108  Замовник 
107  Виконавець  Інші роботи, послуги, не передбачені кодами 022-024 
131  Отримувач 
108  Замовник 
132  Постачальник  Договір поставки 
118  Покупець 
117  Продавець 
133  Поручитель  Поруки 
110  Кредитор 
134  Боржник 
135  Страховик  Страхування 
136  Страхувальник 
137  Перестраховик  Перестрахування 
136  Страхувальник 
135  Страховик 
136  Експедитор  Договір експедиційний, транспортування, перевезення 
137  Клієнт 
122  Перевізник 
138  Фрахтівник  Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування 
139  Фрахтувальник 
122  Перевізник 
123  Відправник 
140  Фактор  Договір факторингу 
141  Клієнт 
134  Боржник 
142  Зберігач  Договір зберігання 
143  Поклажодавець 
144  Інше найменування сторони  Інші фінансові послуги 
Інші банківські послуги 
Інші операції 

(Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 468 від 28.04.2017)

Додаток 6
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 24 розділу ІV)

Коди
методу встановлення відповідності умов
контрольованої операції принципу "витягнутої руки"

Код  Найменування 
301  Метод порівняльної неконтрольованої ціни 
302  Метод ціни перепродажу 
303  Метод витрати плюс 
304  Метод чистого прибутку 
305  Метод розподілення прибутку 
306  Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України 

Додаток 7
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 25 розділу ІV)

Коди
показників рентабельності

Код  Найменування 
410  Валова рентабельність 
420  Валова рентабельність собівартості 
430  Чиста рентабельність 
440  Чиста рентабельність витрат 
450  Рентабельність операційних витрат 
460  Рентабельність активів 
470  Рентабельність капіталу 
480  Інший показник