ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру
і спорт" щодо визнання національних видів спорту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50; 2014 р., N 2-3, ст. 41) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

"національні види спорту - види спорту, засновані на національно-культурних традиціях України".

2. Статтю 20 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національного виду спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту".

У зв’язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - дванадцятою.

3. У частинах першій, шостій і сьомій статті 37 слова "олімпійських та неолімпійських видів спорту" замінити словами "олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 25 травня 2017 року
N 2074-VIII