Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.06.2013 N 1284/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 липня 2013 р. за N 1113/23645

Про затвердження Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів)

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
N 1446/5 від 01.09.20
14
N 605/5 від 27.04.20
15
N 922/5 від 22.03.20
17)

Відповідно до статті 106 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 15 січня 2013 року N 113/5 "Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за N 140/22672.

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр Олександр Лавринович

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
27.06.2013 N 1284/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 липня 2013 р. за N 1113/23645

Порядок
контролю за діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

1.2. Цей Порядок поширюється на всіх фізичних осіб, які отримали в установленому порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

1.3. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - арбітражний керуючий) здійснюють Мін’юст як державний орган з питань банкрутства та за його дорученням головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства.

Мін’юст та його територіальні органи з питань банкрутства є органами контролю.

(Пункт 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

1.4. Цей Порядок встановлює:

процедуру організації та проведення перевірок діяльності арбітражних керуючих;

повноваження осіб, які здійснюють перевірки;

права й обов’язки арбітражних керуючих;

порядок оформлення результатів перевірки;

порядок підготовки за результатами перевірки подання на Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - Дисциплінарна комісія) про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення.

ІІ. Організація проведення перевірок

2.1. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

2.2. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюється на предмет дотримання ними вимог Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, Закону, іншого законодавства з питань банкрутства та законодавства про оплату праці.

2.3. Здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих складається з таких етапів:

проведення перевірки, складання довідки про результати перевірки діяльності арбітражного керуючого (далі - Довідка);

надання арбітражним керуючим комісії заперечень щодо Довідки та (або) усунення зазначених у Довідці порушень;

складення акта перевірки з урахуванням Довідки, заперечень та усунутих арбітражним керуючим порушень.

2.4. Строк проведення перевірки не може перевищувати для:

планової - восьми робочих днів;

позапланової - трьох робочих днів.

2.5. Планова перевірка діяльності арбітражного керуючого здійснюється не частіше одного разу на два роки за період з дати призначення господарським судом арбітражного керуючого розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором у справі про банкрутство, а у разі проведення попередньої планової перевірки - з дати початку її проведення.

(Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

2.6. Підставами для проведення позапланової перевірки є:

подання арбітражним керуючим письмової заяви до органу контролю про проведення перевірки за його бажанням;

звернення (скарги) фізичних та юридичних осіб щодо дій арбітражного керуючого з викладенням обставин невиконання або неналежного виконання ним покладених на нього повноважень, з яких вбачається необхідність проведення контролю;

(Абзац третій пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

виявлення недостовірності даних, заявлених у документах, поданих арбітражним керуючим для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

(Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

неподання або подання не в повному обсязі в установлений строк арбітражним керуючим документів обов’язкової звітності або виявлення недостовірності даних у документах обов’язкової звітності, поданих арбітражним керуючим;

(Абзац п'ятий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

перевірка виконання арбітражним керуючим розпоряджень, виданих за результатами проведення планових чи позапланових перевірок органом контролю;

встановлення Дисциплінарною комісією невідповідності висновків акта перевірки вимогам законодавства, зазначеного в пункті 2.2 цього розділу, та направлення звернення (скарги), що було(а) підставою для проведення відповідної позапланової перевірки, для проведення додаткового контролю;

рішення Дисциплінарної комісії щодо проведення органами контролю додаткового контролю на підставі заяв та скарг, які надійшли на розгляд Дисциплінарної комісії;

виявлення Мін’юстом або територіальним органом з питань банкрутства у процесі реалізації повноважень державного органу з питань банкрутства ознак невиконання чи неналежного виконання арбітражним керуючим покладених на нього обов’язків;

(Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

невиконання арбітражним керуючим вимог рішень (ухвал, постанов) господарського суду у справах про банкрутство.

(Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

2.6.1. Позапланова перевірка здійснюється органом контролю за наявності згоди Мін’юсту на її проведення, крім випадків проведення позапланової перевірки з підстав, передбачених абзацами п’ятим і шостим пункту 2.6 цього розділу.

(Підпункт 2.6.1 пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014, N 605/5 від 27.04.2015)

2.6.2. У разі надходження на адресу територіального органу з питань банкрутства звернення від фізичної чи юридичної особи про невиконання або неналежне виконання арбітражним керуючим покладених на нього повноважень територіальний орган з питань банкрутства надсилає відповідне звернення до Мін’юсту для вирішення питання щодо проведення позапланової перевірки.

(Підпункт 2.6.2 пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

2.6.3. Мін’юст аналізує звернення, які надійшли на його адресу, та, у разі якщо з таких звернень вбачається необхідність проведення додаткового контролю з боку державного органу з питань банкрутства, здійснює позапланову перевірку або зобов’язує територіальний орган з питань банкрутства провести позапланову перевірку.

(Підпункт 2.6.3 пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

2.6.4. Мін’юст з метою контролю за проведенням перевірок територіальними органами з питань банкрутства може відповідним дорученням зобов’язати територіальний орган з питань банкрутства надіслати Довідку до Мін’юсту для проведення її аналізу.

(Підпункт 2.6.4 пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014, N 605/5 від 27.04.2015)

2.7. Орган контролю проводить перевірки за умови письмового повідомлення арбітражного керуючого про проведення перевірки не пізніше ніж за десять календарних днів до дня початку планової перевірки та не пізніше ніж за п’ять днів до дня початку позапланової перевірки з урахуванням особливостей, визначених у цьому Порядку. При обчисленні зазначених строків при повідомленні арбітражного керуючого про проведення перевірки повинен враховуватись час на перебіг поштової кореспонденції, установлений законодавством.

(Пункт 2.7 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

2.8. Для проведення перевірки орган контролю надає доручення на проведення перевірки (додаток 1), в якому зазначаються:

(Абзац перший пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014, N 605/5 від 27.04.2015)

підстава для проведення перевірки;

вид перевірки;

склад комісії з перевірки (далі - комісія);

(Абзац четвертий пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

арбітражний керуючий, щодо якого буде здійснюватися захід;

місце проведення перевірки з урахуванням вимог пункту 3.1 розділу ІІІ цього Порядку;

предмет перевірки;

строки проведення перевірки.

(Абзац дев'ятий пункту 2.8 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

(Абзац десятий пункту 2.8 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

Доручення на проведення перевірки підписується керівником структурного підрозділу Мін’юсту, відповідального за забезпечення реалізації повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту), або керівником територіального органу з питань банкрутства.

(Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Доручення на проведення перевірки реєструються в журналі обліку доручень на проведення перевірки арбітражних керуючих (додаток 2), сторінки якого нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.

(Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 922/5 від 22.03.2017)

2.9. Для проведення перевірки органом контролю створюється комісія у складі від однієї до трьох осіб. До складу комісії включаються виключно представники органу контролю. До роботи комісії можуть залучатися найбільш досвідчені і висококваліфіковані арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори).

(Пункт 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014, N 605/5 від 27.04.2015)

2.10. Місцем проведення перевірки є:

місцезнаходження органу контролю (невиїзна перевірка);

контора (офіс) арбітражного керуючого або місцезнаходження суб’єкта чи його майна, щодо якого арбітражний керуючий здійснює свої повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора (виїзна перевірка).

(Абзац третій пункту 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

2.10.1. Місце проведення перевірки визначається органом контролю у дорученні на проведення перевірки.

(Підпункт 2.10.1 пункту 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014, N 605/5 від 27.04.2015)

2.10.2. Місцем проведення планової виїзної перевірки є контора (офіс) арбітражного керуючого.

2.10.3. Місце проведення позапланової виїзної перевірки визначається органом контролю з урахуванням питань, які підлягають перевірці, і обсягу документів, які передбачається дослідити під час перевірки.

2.10.4. Обов‘язковим є проведення виїзної позапланової перевірки за місцезнаходженням суб’єкта чи його майна, щодо якого арбітражний керуючий здійснює свої повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, у разі якщо із звернення фізичної чи юридичної особи, яке стало підставою для проведення цієї перевірки, вбачається необхідність здійснення перевірки наявності, стану збереження об‘єктів рухомого чи нерухомого майна, здійснення аналізу оригіналів документів такого суб‘єкта тощо.

(Підпункт 2.10.4 пункту 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

2.10.5. Арбітражний керуючий до початку перевірки може запропонувати змінити місце проведення перевірки, визначене органом контролю в дорученні на проведення перевірки, на інше місце, передбачене абзацами другим, третім цього пункту, за умови, якщо проведення перевірки в такому місці забезпечить більш повне та об’єктивне з’ясування питань предмета перевірки.

(Підпункт 2.10.5 пункту 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

2.10.6. У разі проведення виїзної перевірки арбітражний керуючий зобов‘язаний забезпечити належні умови для проведення такої перевірки і роботи членів комісії.

2.11. Предметом планової перевірки є відповідність арбітражного керуючого вимогам, визначеним у Законі, а також додержання арбітражним керуючим вимог Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, Закону, іншого законодавства з питань банкрутства та законодавства про оплату праці під час здійснення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справах про банкрутство за період, що підлягає плановій перевірці.

Предметом позапланової перевірки є додержання арбітражним керуючим вимог Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, Закону та іншого законодавства з питань банкрутства з питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки.

2.12. Повторна перевірка з питань, що вже були предметом перевірки, не допускається, крім випадків, передбачених цим Порядком.

2.13. На підставі доручення на проведення перевірки оформлюються посвідчення на проведення перевірки (додаток 3) та повідомлення про проведення перевірки (додаток 4), які підписуються керівником структурного підрозділу Мін’юсту або структурного підрозділу територіального органу з питань банкрутства, відповідального за забезпечення реалізації повноважень державного органу з питань банкрутства.

(Пункт 2.13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015, N 922/5 від 22.03.2017)

2.14. Посвідчення на проведення перевірки реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки арбітражних керуючих (додаток 5), сторінки якого нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.

(Пункт 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015 , N 922/5 від 22.03.2017)

2.15. Повідомлення про проведення позапланової перевірки разом з копією документа (заяви, скарги), який став підставою для її проведення, вручається особисто арбітражному керуючому або за його дорученням представнику, що посвідчується його особистим підписом, а у разі неможливості такого вручення у строки, визначені у пункті 2.7 цього розділу, надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом за рахунок коштів органу контролю на поштову адресу місцезнаходження контори (офіса) арбітражного керуючого. У разі надсилання повідомлення про проведення перевірки рекомендованим листом додатково таке повідомлення може бути надіслане факсимільним зв’язком та електронною поштою за реквізитами, які подаються арбітражним керуючим у документах обов’язкової звітності.

2.15.1. У повідомленні про проведення позапланової перевірки визначаються питання, які будуть перевірені в межах предмета перевірки, місце проведення перевірки, перелік документів, які арбітражний керуючий зобов’язаний надати комісії для перевірки, строк, до якого арбітражний керуючий зобов’язаний надати комісії пояснення та копії визначених у повідомленні документів, місце та спосіб їх надання.

(Підпункт 2.15.1 пункту 2.15 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 922/5 від 22.03.2017)

2.15.2. Арбітражний керуючий вважається повідомленим про проведення перевірки належним чином за умови, якщо повідомлення про проведення перевірки надіслано (вручено) йому органом контролю у строки та спосіб, визначені цим Порядком. Докази надсилання повідомлення арбітражного керуючого про проведення перевірки є невід’ємною частиною матеріалів перевірки.

(Пункт 2.15 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

2.16. Дата проведення перевірки може бути перенесена у разі неможливості її проведення з підстав, незалежних від органу контролю чи арбітражного керуючого, за вмотивованим рішенням органу контролю.

(Абзац перший пункту 2.16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Проведення перевірки може бути перенесено за рішенням органу контролю до початку проведення перевірки виключно у виняткових випадках, якщо з об’єктивних підстав проведення перевірки у встановлений строк є неможливим.

(Абзац другий пункту 2.16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

2.17. Проведення перевірки може бути продовжено понад строки, зазначені в пункті 2.4 цього розділу, за рішенням органу контролю виключно у виняткових випадках, якщо для проведення перевірки необхідно отримати в інших фізичних чи юридичних осіб додаткову інформацію, без отримання якої завершення проведення перевірки є неможливим або у випадку тимчасової непрацездатності арбітражного керуючого.

(Пункт 2.17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

III. Права і обов’язки комісії та арбітражного керуючого

3.1. Голова та члени комісії мають право:

доступу до приміщення, де розміщена(ий) контора (офіс) арбітражного керуючого, для його обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

у разі необхідності з’ясування під час перевірки питань, які пов’язані з виконанням арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора щодо конкретного боржника, члени комісії мають право доступу на територію боржника (банкрута) для її обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

отримувати від арбітражного керуючого, інших фізичних та юридичних осіб необхідні для проведення перевірки документи;

одержувати від арбітражного керуючого письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки;

під час проведення перевірки складати акти, які фіксують факти, пов’язані з організаційними питаннями стосовно проведення перевірки, необхідності її продовження чи неможливості її проведення;

залучати до участі в проведенні перевірки найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих відповідно до вимог цього Порядку;

у разі необхідності з’ясування питань, які входять до предмета перевірки та з’ясування яких потребує вжиття заходів (обстеження території боржника (банкрута), отримання додаткових документів тощо) на території іншої, ніж місце проведення перевірки, територіально-адміністративної одиниці, звернутись до відповідного територіального органу з питань банкрутства для здійснення ним відповідних заходів.

3.2. Голова та члени комісії зобов’язані:

керуватись у своїй роботі нормами законодавства України;

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законодавством;

приймати від арбітражного керуючого заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку викладених у них питань, про що зазначати в Довідці та акті перевірки;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення перевірки;

надати арбітражному керуючому Довідку та акт перевірки;

на вимогу арбітражного керуючого залучати до участі в проведенні перевірки найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих відповідно до вимог цього Порядку;

виконувати інші обов’язки, передбачені цим Порядком.

3.3. Арбітражний керуючий під час здійснення перевірки має право:

вимагати від комісії додержання вимог законодавства;

у випадках, передбачених цим Порядком, перевіряти наявність у членів комісії службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки;

не допускати комісію до проведення перевірки у разі неповідомлення про проведення перевірки належним чином, а також у випадках, якщо планова перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених цим Порядком, або якщо голова або член комісії не надали копію посвідчення на проведення перевірки у випадках, передбачених цим Порядком;

бути присутнім під час здійснення перевірки або забезпечити присутність свого уповноваженого представника на будь-якій стадії перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею арбітражного керуючого;

(Абзац шостий пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

одержувати Довідку та акт перевірки в день їх складання;

підписувати Довідку та акт перевірки із зауваженнями або відмовитися від їх підписання;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до Довідки;

усунути до дня складання акта перевірки порушення, виявлені під час перевірки та зафіксовані в Довідці;

одержувати копію подання до Дисциплінарної комісії щодо притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності;

вимагати від комісії залучити до участі в проведенні перевірки у порядку, встановленому підпунктом 4.6.5 пункту 4.6 розділу ІV цього Порядку, найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих;

(Абзац дванадцятий пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії комісії та її членів.

3.4. Арбітражний керуючий зобов’язаний:

допускати комісію до контори (офісу) арбітражного керуючого;

забезпечити у випадках, передбачених цим Порядком, доступ комісії для здійснення заходів контролю на територію боржника (банкрута);

надавати на вимогу комісії необхідні документи та їх копії, засвідчені в установленому порядку, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що виникають під час перевірки;

(Абзац четвертий пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

виконувати вимоги органу контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства.

ІV. Порядок проведення перевірки

4.1. У разі проведення виїзної перевірки комісія в перший день перевірки зобов’язана прибути на місце проведення перевірки, визначене у дорученні на проведення перевірки, а арбітражний керуючий зобов’язаний забезпечити умови для проведення перевірки.

(Абзац перший пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

4.1.1. У разі проведення планової невиїзної перевірки арбітражний керуючий зобов’язаний в перший день перевірки прибути до органу контролю для проведення перевірки.

4.1.2. У разі проведення позапланової невиїзної перевірки присутність арбітражного керуючого є необов’язковою.

4.2. Перед початком перевірки голова комісії повинен пред’явити арбітражному керуючому посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особи голови та членів комісії, надати арбітражному керуючому копію посвідчення на проведення перевірки, а у разі якщо арбітражний керуючий веде журнал відвідувань представниками органів контролю, голова комісії вносить запис до відповідного журналу арбітражного керуючого.

(Абзац перший пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

У разі проведення невиїзної перевірки копія посвідчення на перевірку надсилається арбітражному керуючому разом з повідомленням про проведення перевірки.

(Абзац другий пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

4.3. У перший день перевірки арбітражний керуючий зобов’язаний надати комісії документи у спосіб, встановлений у повідомленні про проведення перевірки, та пояснення щодо предмета перевірки.

(Абзац перший пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Арбітражний керуючий протягом усього часу проведення перевірки до моменту складання акта перевірки має право бути присутнім під час проведення перевірки та надавати додаткові документи та пояснення.

4.4. У разі необхідності з’ясування під час перевірки питань, які пов’язані з виконанням арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора щодо конкретного боржника, арбітражний керуючий зобов’язаний забезпечити доступ комісії з перевірки, а у випадках, передбачених цим Порядком, іншим співробітникам територіальних органів з питань банкрутства на територію боржника (банкрута) для її обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою.

4.5. У разі необхідності з’ясування під час проведення перевірки питань, які входять до предмета перевірки та з’ясування яких потребує вжиття заходів (обстеження території боржника (банкрута), отримання додаткових документів тощо) на території іншої, ніж місце проведення перевірки, територіально-адміністративної одиниці, голова комісії може звернутись до відповідного територіального органу з питань банкрутства для здійснення ним відповідних заходів. Таке звернення є обов’язковим до виконання територіальним органом з питань банкрутства у строки, визначені у зверненні.

4.6. До проведення перевірки можуть бути залучені найбільш досвідчені і висококваліфіковані арбітражні керуючі.

4.6.1. У разі залучення таких арбітражних керуючих до проведення перевірки за ініціативою органу контролю голова комісії до дня початку проведення перевірки повинен узгодити їх кандидатури з всеукраїнською саморегулівною організацією арбітражних керуючих та перед початком перевірки повідомити про це арбітражного керуючого, щодо якого здійснюються заходи контролю.

4.6.2. У разі залучення таких арбітражних керуючих до проведення перевірки за ініціативи арбітражного керуючого, щодо якого здійснюється захід контролю, такий арбітражний керуючий повинен надати голові комісії відповідну вимогу, в якій зазначаються дані щодо арбітражного керуючого, який повинен бути залучений комісією до проведення перевірки. Комісія не має права відмовити в залученні до проведення перевірки арбітражного керуючого, крім випадків, коли арбітражний керуючий, який залучається до проведення перевірки, не відповідає вимогам підпункту 4.6.5 цього пункту.

(Підпункт 4.6.2 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

4.6.3. Про залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих обов’язково зазначається в Довідці та акті перевірки.

4.6.4. Залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих керуючих можливе в будь-який момент проведення перевірки до дня складення акта перевірки. Відсутність таких арбітражних керуючих під час перевірки з причин, що не залежать від органу контролю, не перешкоджає проведенню перевірки без їх участі.

4.6.5. Залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих можливе з числа членів всеукраїнських саморегулівних організацій, відповідальних у таких організаціях за здійснення контролю за дотриманням членами цих організацій правил професійної діяльності арбітражних керуючих. Переліки таких осіб надаються всеукраїнськими саморегулівними організаціями на затвердження до державного органу з питань банкрутства.

(Підпункт 4.6.5 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

4.6.6. Участь найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих у перевірці полягає у наданні консультацій представникам органу контролю та арбітражному керуючому, діяльність якого перевіряється, з питань, які виникають під час перевірки.

4.6.7. У випадку залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих до проведення перевірки вони мають право:

знайомитися під час перевірки з усіма документами, Довідкою, запереченнями арбітражного керуючого та актом перевірки;

надавати свої пояснення з питань, що перевіряються, які підлягають обов’язковому включенню до акта перевірки;

підписати акт перевірки, відмовитись від його підписання або викласти в акті перевірки окрему думку.

4.6.8. У випадку залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих до проведення перевірки вони забезпечують нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення перевірки.

(Пункт 4.6 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

4.7. При відмові арбітражного керуючого в проведенні перевірки складається акт про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки (додаток 6) у двох примірниках та перевірка закінчується в момент встановлення факту відмови.

(Абзац перший пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

4.7.1. Відмовою арбітражного керуючого в проведенні перевірки вважаються:

відсутність арбітражного керуючого або його уповноваженого представника під час проведення перевірки у час та у місці, визначені органом контролю в повідомленні про проведення перевірки, у разі належного повідомлення арбітражного керуючого про проведення перевірки;

(Абзац другий підпункту 4.7.1 пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

безпідставне ненадання або надання не в повному обсязі без обґрунтованих пояснень арбітражним керуючим у визначені органом контролю терміни документів згідно з переліком, викладеним у повідомленні про проведення перевірки органу контролю;

(Абзац третій підпункту 4.7.1 пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

ненадання арбітражним керуючим на письмову вимогу комісії документів, які стосуються предмета перевірки, у разі якщо без цих документів проведення перевірки є неможливим;

безпідставна відмова арбітражного керуючого в доступі комісії та інших осіб на територію, до будівель, споруд та інших приміщень боржника (банкрута) у випадках, передбачених цим Порядком, або до приміщення контори (офісу) арбітражного керуючого.

4.7.2. Відомості, включені до акта про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки, повинні бути підтверджені документально, а відповідні документи є невід’ємною частиною цього акта.

4.7.3. Один примірник акта про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки вручається арбітражному керуючому або у разі його відсутності не пізніше наступного робочого дня надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом та електронною поштою другий зберігається в органі контролю.

(Підпункт 4.7.3 пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

4.7.4. Акт про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки є підставою для внесення до Дисциплінарної комісії подання щодо застосування до арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень. Орган контролю протягом трьох робочих днів з дати підписання акта про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки вносить пропозицію до структурного підрозділу Мін’юсту щодо внесення до Дисциплінарної комісії подання про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення. До цієї пропозиції орган контролю додає акт про відмову з усіма документами, що є його невід’ємною частиною.

(Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

(Пункт 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015, N 922/5 від 22.03.2017)

V. Довідка за результатами перевірки

5.1. В останній день перевірки орган контролю складає та підписує Довідку (додаток 7) у двох примірниках. Один примірник Довідки надається арбітражному керуючому, який перевірявся, або його представнику, другий зберігається в органі контролю.

(Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014, N 922/5 від 22.03.2017)

5.2. Факт отримання примірника Довідки засвідчується особистим підписом та печаткою арбітражного керуючого або особистим підписом його представника.

(Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

5.3. У разі відсутності арбітражного керуючого при підписанні Довідки вона не пізніше наступного робочого дня надсилається йому рекомендованим листом та електронною поштою.

5.4. Довідка за результатами перевірки складається з вступної, описової та резолютивної частин.

5.4.1. У вступній частині міститься інформація про вид перевірки, підставу для її проведення, предмет перевірки, склад комісії, місце проведення перевірки, арбітражного керуючого, який перевірявся.

5.4.2. В описовій частині Довідки міститься інформація щодо дослідження предмета перевірки з обов’язковим посиланням на конкретні структурні елементи нормативно-правових актів та документи, що підлягали дослідженню.

5.4.3. У резолютивній частині Довідки комісією підсумовуються результати перевірки та зазначаються:

у разі встановлення під час проведення перевірки порушень вимог законодавства - порушення та посилання на структурні елементи нормативно-правового акта, який порушено;

порушення, які підлягають усуненню, та порушення, усунення яких є неможливим (арбітражним керуючим пропущено строки виконання повноважень, встановлені порушення, які були допущені на попередній стадії процедури банкрутства, тощо);

дата, до якої комісією приймаються пояснення, зауваження, заперечення до Довідки або інформація про усунення порушень, зазначених у Довідці;

дата, час та місце підписання акта перевірки (з урахуванням строку підготовки висновку щодо відповідності Довідки та доданих до неї документів законодавству).

(Абзац п'ятий підпункту 5.4.3 пункту 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

VI. Порядок оформлення результатів заходів контролю

6.1. Арбітражний керуючий має право протягом п’яти робочих днів після складення Довідки надати в письмовій формі свої пояснення, зауваження, заперечення до неї разом з необхідними документами або усунути виявлені під час перевірки порушення та надати інформацію про це комісії.

6.2. Орган контролю зобов’язаний протягом двох робочих днів після завершення строку для надання арбітражним керуючим заперечень щодо Довідки опрацювати надані арбітражним керуючим пояснення, зауваження, заперечення.

(Пункт 6.2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

6.3. Комісія готує акт перевірки діяльності арбітражного керуючого (додаток 8) (далі - акт перевірки) протягом:

(Абзац перший пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015, N 922/5 від 22.03.2017)

двох робочих днів з дня підписання Довідки, якщо арбітражний керуючий підписав Довідку без зауважень і заперечень;

двох робочих днів після завершення строку для надання арбітражним керуючим пояснень, зауважень, заперечень щодо Довідки.

(Пункт 6.3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

6.4. Якщо територіальний орган з питань банкрутства було зобов’язано надіслати Довідку до Мін’юсту для проведення її аналізу, територіальний орган з питань банкрутства протягом двох робочих днів з дня підписання Довідки арбітражним керуючим без зауважень і заперечень або протягом двох робочих днів після завершення строку для надання арбітражним керуючим пояснень, зауважень, заперечень щодо Довідки надсилає копію Довідки разом з усіма документами, на які є посилання в Довідці, поясненнями, зауваженнями, запереченнями та документами, наданими арбітражним керуючим, до Мін’юсту.

(Абзац перший пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Проведення аналізу Довідки здійснюється шляхом підготовки структурним підрозділом Мін’юсту висновку щодо відповідності Довідки та доданих до неї документів законодавству (далі - Висновок).

(Абзац другий пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

(Розділ VI доповнено новим пунктом 6.4 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

6.5. Структурний підрозділ Мін’юсту протягом десяти робочих днів з дня надходження Довідки до Мін’юсту проводить аналіз Довідки та всіх доданих до неї документів, готує Висновок, який підписується керівником структурного підрозділу Мін’юсту та містить інформацію про відповідність Довідки і доданих до неї документів законодавству з питань банкрутства та інформацію щодо порушень, які повинні бути зазначені в акті перевірки, та надсилає його територіальному органу з питань банкрутства з одночасним поверненням доданих до Довідки документів.

(Абзац перший пункту 6.5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Протягом двох робочих днів з дня отримання Висновку Мін’юсту комісія готує акт перевірки.

(Розділ VI доповнено новим пунктом 6.5 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

6.6. Акт перевірки складається з вступної, описової та резолютивної частин.

6.6.1. У вступній частині міститься інформація про вид перевірки, підставу для її проведення, предмет перевірки, склад комісії, місце проведення перевірки, арбітражного керуючого, щодо якого здійснюється перевірка, та реквізити Довідки.

6.6.2. В описовій частині акта перевірки містяться інформація про виявлені під час перевірки порушення, які наводяться відповідно до резолютивної частини Довідки, оцінка пояснень, зауважень, заперечень і документів, наданих арбітражним керуючим, та усунення арбітражним керуючим зазначених у Довідці порушень. У разі якщо територіальний орган з питань банкрутства було зобов’язано надіслати Довідку до Мін’юсту для проведення її аналізу, описова частина акта перевірки повинна містити інформацію з Висновку.

(Підпункт 6.6.2 пункту 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014, N 605/5 від 27.04.2015)

6.6.3. У резолютивній частині акта перевірки комісією з урахуванням Довідки та пояснень, зауважень, заперечень і документів, наданих арбітражним керуючим, або усунених порушень, а також Висновку (у разі якщо територіальний орган з питань банкрутства було зобов’язано надіслати Довідку до Мін’юсту для проведення її аналізу) робиться висновок щодо наявності (відсутності) порушень законодавства з питань банкрутства в діяльності арбітражного керуючого.

(Абзац перший підпункту 6.6.3 пункту 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014, N 605/5 від 27.04.2015)

У разі виявлення за результатами перевірки порушень у резолютивній частині акта перевірки зазначаються всі порушення з посиланням на конкретні структурні одиниці нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається. Порушення, усунені арбітражним керуючим до моменту складання акта перевірки, вважаються такими, що не вчинені, та в резолютивній частині акта перевірки не вказуються.

У резолютивній частині акта перевірки окремо зазначаються порушення, щодо яких органом контролю буде винесено розпорядження про усунення порушень, та порушення, щодо яких буде винесено припис про недопущення повторних порушень.

6.7. Акт перевірки складається у двох примірниках, один з яких надається арбітражному керуючому, який перевірявся, або його представнику, другий зберігається в органі контролю.

(Абзац перший пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

Невід’ємною частиною акта перевірки, який залишається на зберігання в територіальному органі з питань банкрутства, є Довідка з копіями усіх документів, на які у ній є посилання, пояснення, зауваження, заперечення та документи, надані арбітражним керуючим, та (або) докази усунення виявлених під час перевірки порушень, а також Висновок (у разі якщо територіальний орган з питань банкрутства було зобов’язано надіслати Довідку до Мін’юсту для проведення її аналізу).

(Абзац другий пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014, N 605/5 від 27.04.2015)

6.8. Факт отримання примірника акта перевірки засвідчується особистим підписом та печаткою арбітражного керуючого або особистим підписом його представника.

(Абзац перший пункту 6.8 розділу VI в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

У разі відмови від підписання акта перевірки чи відсутності арбітражного керуючого у час та в місці, визначені органом контролю для підписання акта перевірки, голова комісії робить в акті перевірки запис про те, що арбітражний керуючий від підписання акта перевірки відмовився або про його відсутність. У такому випадку акт перевірки не пізніше наступного робочого дня надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом та електронною поштою.

(Абзац другий пункту 6.8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

6.9. У разі виявлення під час перевірки порушень у діяльності арбітражного керуючого орган контролю на підставі акта перевірки за наявності відповідних підстав виносить припис про недопущення повторних порушень (додаток 9) (далі - припис) та (або) розпорядження про усунення виявлених порушень (додаток 10) (далі - розпорядження).

6.9.1. Орган контролю виносить розпорядження щодо порушень, які можуть бути усунені арбітражним керуючим, а щодо інших порушень - припис.

6.9.2. Припис або розпорядження виноситься органом контролю на підставі акта перевірки не пізніше ніж на третій робочий день з дня підписання акта перевірки та надається арбітражному керуючому особисто або надсилається йому рекомендованим листом та електронною поштою. Припис та/або розпорядження вважаються належним чином врученими арбітражному керуючому за умови, якщо він особисто або за його дорученням представник отримав вказані припис та/або розпорядження або вони були надіслані йому органом контролю у спосіб, визначений пунктом 2.15 розділу ІІ цього Порядку. Докази надсилання припису та/або розпорядження арбітражному керуючому є невід'ємною частиною матеріалів перевірки та зберігаються за місцезнаходженням органу контролю, який виніс припис та/або розпорядження.

(Підпункт 6.9.2 пункту 6.9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

(Пункт 6.9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 922/5 від 22.03.2017)

6.10. У розпорядженні міститься інформація про встановлені комісією порушення, термін та спосіб їх усунення.

Строк виконання розпорядження у випадку наявності об’єктивних підстав може бути продовжено органом контролю шляхом внесення відповідних змін до розпорядження.

6.11. Арбітражний керуючий зобов’язаний до закінчення строку, зазначеного в розпорядженні, усунути виявлені порушення та надати інформацію про це разом з відповідними документами до органу контролю, який виніс розпорядження.

У разі якщо подані документи підтверджують виконання розпорядження, орган контролю складає висновок про виконання розпорядження, який долучається до акта перевірки.

(Абзац другий пункту 6.11 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

У разі якщо подані документи не підтверджують виконання розпорядження або арбітражний керуючий не подав до органу контролю документи, що підтверджують виконання розпорядження, орган контролю для перевірки виконання розпорядження призначає позапланову перевірку.

(Пункт 6.11 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

6.12. У приписі міститься інформація про виявлені під час перевірки порушення, які усунути неможливо, та зобов’язання арбітражного керуючого не допускати аналогічних порушень.

У разі якщо арбітражним керуючим протягом року не вчинено аналогічних вказаним у приписі порушень, припис вважається виконаним.

6.13. У разі виявлення за результатами перевірки порушень, які є підставою для внесення до Дисциплінарної комісії подання щодо застосування до арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень, орган контролю обов’язково зазначає про це в акті перевірки. У такому випадку припис та (або) розпорядження не складаються до моменту прийняття Дисциплінарною комісією рішення за результатом розгляду подання.

(Абзац перший пункту 6.13 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

У цьому випадку орган контролю протягом трьох робочих днів з дня підписання акта перевірки вносить пропозицію до структурного підрозділу Мін’юсту щодо внесення до Дисциплінарної комісії подання про накладання на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення (далі - пропозиція).

(Абзац другий пункту 6.13 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

До пропозиції орган контролю додає акт перевірки з усіма документами, що є його невід’ємними складовими.

6.14. У разі виявлення під час перевірки вчинення арбітражним керуючим дій, що завдали великої матеріальної шкоди, орган контролю зобов’язаний передати органам внутрішніх справ документи, що підтверджують вчинення такої шкоди.

(Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

VІІ. Накладення на арбітражних керуючих
дисциплінарних стягнень за результатами заходів контролю

7.1. Підставами для накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення є:

(Абзац перший пункту 7.1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

встановлення факту подання арбітражним керуючим у документах, які подаються для отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого, неправдивих відомостей;

вчинення арбітражним керуючим протягом року після винесення припису або розпорядження повторного порушення, аналогічного раніше вчиненому;

невиконання арбітражним керуючим розпорядження про усунення порушень законодавства з питань банкрутства в строки, визначені органом контролю;

відмова арбітражного керуючого в проведенні перевірки;

грубе порушення арбітражним керуючим законодавства під час виконання повноважень, що призвело до грубого порушення прав та законних інтересів боржника та (або) кредиторів боржника (банкрута);

встановлення за результатами перевірки неможливості арбітражного керуючого виконувати повноваження, а саме: втрата громадянства України, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо арбітражного керуючого за вчинення корисливого злочину або яким арбітражному керуючому заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності чи займати керівні посади;

винесення Дисциплінарною комісією двох або більше попереджень.

(Пункт 7.1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014)

7.2. Протягом п’яти робочих днів з дати отримання структурним підрозділом Мін’юсту від органу контролю пропозиції структурний підрозділ Мін’юсту готує та вносить подання на Дисциплінарну комісію про накладання на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення (далі - подання), копія якого надсилається арбітражному керуючому до відома.

Подання повинно містити висновок структурного підрозділу Мін’юсту щодо відповідності висновків акта перевірки законодавству з питань банкрутства. До подання додається пропозиція органу контролю з усіма додатками.

(Пункт 7.2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

7.3. Мін’юст має право зупинити діяльність арбітражного керуючого, якщо актом перевірки встановлено грубі порушення в діяльності арбітражного керуючого та існує очевидна небезпека подальшого порушення арбітражним керуючим прав та інтересів боржника чи кредитора(ів), передбачених законодавством, та за умови позитивного висновку структурного підрозділу щодо відповідності акта перевірки вимогам законодавства.

7.3.1. Про зупинення діяльності арбітражного керуючого Мін’юст видає наказ, який у день прийняття надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом, факсимільним зв’язком та електронною поштою до виконання та господарському суду до відома.

7.3.2. Рішення про зупинення діяльності підлягає негайному виконанню арбітражним керуючим, і протягом часу зупинення діяльності арбітражний керуючий не має права здійснювати будь-які повноваження, визначені законодавством, крім заходів щодо збереження майна боржника (банкрута).

7.3.3. Зупинення діяльності арбітражного керуючого діє до дня прийняття Дисциплінарною комісією рішення щодо притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

7.4. Дисциплінарними стягненнями, що накладаються на арбітражного керуючого, є:

попередження;

позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

7.5. Рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення може бути прийняте Дисциплінарною комісією протягом двох місяців з дня виявлення проступку, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

7.6. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення Дисциплінарною комісією враховуються ступінь вини арбітражного керуючого, обставини вчинення порушення, тяжкість вчиненого ним проступку, а також факти притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності в минулому.

(Підпункт 7.6.1 пункту 7.6 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 922/5 від 22.03.2017)

(Підпункт 7.6.2 пункту 7.6 розділу VII виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 922/5 від 22.03.2017)

7.7. У разі якщо Дисциплінарною комісією встановлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства, Дисциплінарна комісія має право скасувати такі висновки та скерувати відповідні матеріали Мін’юсту для проведення додаткового контролю.

Директор Департаменту нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального
засвідчувального органу К.І. Чижмарь

Додаток 1
до Порядку контролю за діяльністю арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.8 розділу II)

Доручення
на проведення перевірки
діяльності арбітражного керуючого

Доручення на проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Порядок доповнено новим додатком 1 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Додаток 2
до Порядку контролю
за діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.8 розділу II)

Журнал
обліку доручень на проведення перевірки арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

N з/п  Номер доручення та дата його видачі  Прізвище та ініціали арбітражного керуючого  Вид перевірки (планова, позапланова, виїзна, невиїзна)  Склад комісії  Термін перевірки  Місце проведення перевірки 
             
             

(Порядок доповнено новим додатком 2 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 922/5 від 22.03.2017)

Додаток 3
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.13 розділу ІІ)

Посвідчення
на проведення перевірки діяльності
арбітражного керуючого

Посвідчення на проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого (Додаток 3) (в редакції від 27.04.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Додаток 4
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.13 розділу ІІ)

Повідомлення
про проведення перевірки діяльності
арбітражного керуючого

Повідомлення про проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого (Додаток 4) (в редакції від 27.04.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014, N 605/5 від 27.04.2015)

Додаток 5
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 2.14 розділу ІІ)

Журнал
обліку посвідчень на проведення перевірки
арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів)

N з/п  Номер посвідчення та дата його видачі  Прізвища та ініціали арбітражних керуючих  Склад комісії  Термін перевірки  Реєстраційний номер та дата доручення 
           
           

(Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 922/5 від 22.03.2017)

Додаток 6
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 4.7 розділу ІV)

Акт
про відмову арбітражного керуючого в
проведенні перевірки

Акт про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки (Додаток 6) (в редакції від 27.04.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Додаток 7
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 5.1 розділу V)

Довідка
про результати перевірки
діяльності арбітражного керуючого

Довідка про результати перевірки діяльності арбітражного керуючого (Додаток 7) (в редакції від 27.04.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Додаток 8
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 6.2 розділу VІ)

Акт
перевірки діяльності арбітражного керуючого

Акт перевірки діяльності арбітражного керуючого (Додаток 8) (в редакції від 27.04.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Додаток 9
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 6.7 розділу VІ)

Припис
про недопущення повторних порушень

Припис про недопущення повторних порушень (Додаток 9) (в редакції від 27.04.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)

Додаток 10
до Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(пункт 6.7 розділу VІ)

Розпорядження
про усунення порушень

Розпорядження про усунення порушень (Додаток 10) (в редакції від 27.04.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1446/5 від 01.09.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції N 605/5 від 27.04.2015)