Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 липня 2015 р. N 504
Київ

Про затвердження Порядку
попереднього узгодження ціноутворення у
контрольованих операціях, за результатами якого
укладаються договори, що мають односторонній,
двосторонній та багатосторонній характер,
для цілей трансфертного ціноутворення

(Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 194 від 29.03.2017)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 194 від 29.03.20
17)

Відповідно до абзацу першого підпункту 39.6.2.4 підпункту 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, що додається.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 194 від 29.03.2017)

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 764 "Про затвердження Порядку узгодження цін у контрольованих зовнішньоекономічних операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають двосторонній або багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3051).

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. N 504

Порядок
попереднього узгодження ціноутворення у
контрольованих операціях, за результатами якого
укладаються договори, що мають односторонній,
двосторонній та багатосторонній характер,
для цілей трансфертного ціноутворення

(Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 194 від 29.03.2017)

(У тексті Порядку слова "узгодження цін" замінено словами
"узгодження ціноутворення", а слова "договір про узгодження цін"
в усіх відмінках і формах числа - словами "договір
про попереднє узгодження ціноутворення" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 194 від 29.03.2017)

1. Цей Порядок визначає процедуру попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якої укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній або багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення (далі - процедура узгодження ціноутворення).

2. Договір про попереднє узгодження ціноутворення - це угода, що укладається на обмежений строк між великим платником податків (далі - платник податків) та ДФС щодо визначення критеріїв відповідності умов деяких майбутніх господарських операцій платника податків принципу "витягнутої руки".

3. Укладення договору про попереднє узгодження ціноутворення є вільним волевиявленням сторін процедури узгодження ціноутворення у разі досягнення ними згоди щодо предмета та положень такого договору.

4. Залучення до процедури узгодження ціноутворення державного органу, уповноваженого стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона (сторони) контрольованої операції, здійснюється відповідно до міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою.

5. Платник податків з метою визначення доцільності звернення із заявою про проведення процедури узгодження ціноутворення (далі - заява) та забезпечення належної підготовки документів і матеріалів, необхідних для її проведення, має право звернутися до ДФС з пропозицією стосовно попереднього розгляду питання щодо проведення процедури узгодження ціноутворення.

При цьому платник податків надсилає до ДФС лист, в якому обов’язково зазначаються мета звернення (попередній розгляд питання щодо проведення процедури узгодження ціноутворення), найменування платника податків, код згідно з ЄДРПОУ, дані про представника (представників) платника податків, який (які) братиме (братимуть) участь у попередньому розгляді питання щодо проведення процедури узгодження ціноутворення (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти, документи, які підтверджують повноваження такої особи), а також інформація про:

суть і фактичні обставини контрольованої операції, предмет узгодження ціноутворення;

господарську діяльність сторін контрольованої операції із зазначенням найменування держав, резидентами яких вони є;

пов’язаних осіб для їх ідентифікації (структуру групи пов’язаних осіб тощо);

інші відомості, які платник вважає за необхідне подати для врахування під час попереднього розгляду питання щодо проведення процедури узгодження ціноутворення.

6. З окремих питань, пов’язаних з визначенням доцільності звернення із заявою та належної підготовки документів і матеріалів, необхідних для проведення процедури узгодження ціноутворення, ДФС проводить спільне обговорення з платником податків та/або його представником (представниками), про дату і місце проведення якого ДФС повідомляє платнику податків протягом 15 календарних днів з дати надходження заяви, але не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до його проведення.

7. ДФС за результатами попереднього розгляду питання щодо проведення процедури узгодження ціноутворення письмово повідомляє платнику податків протягом 60 календарних днів з дати надходження листа стосовно попереднього розгляду зазначеного питання про доцільність звернення із заявою.

8. Для проведення процедури узгодження ціноутворення платник податків (незалежно від того, чи звертався він щодо попереднього розгляду відповідного питання або незалежно від його результатів) подає до ДФС заяву, а також:

документацію з трансфертного ціноутворення, яка повинна містити інформацію, визначену підпунктами "а" - "и" підпункту 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України;

(Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 194 від 29.03.2017)

копії установчих документів платника податків;

дані бухгалтерського обліку та фінансову звітність платника податків за останні три звітних (податкових) періоди (роки);

опис поточних податкових спорів, які стосуються предмета узгодження (за наявності);

документ, який підтверджує, що сторона контрольованої операції - нерезидент є резидентом відповідної держави, передбачений статтею 103 Податкового кодексу України;

опис впливу міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною та іноземною державою, податковим резидентом якої є контрагент в контрольованій операції, на предмет узгодження (за наявності такого договору (конвенції);

результати аналізу можливого впливу умов договору про попереднє узгодження ціноутворення на розмір податкових зобов’язань сторін контрольованої операції;

копії документів, що підтверджують факт звернення із заявою про проведення процедури узгодження ціноутворення (у разі такого звернення) контрагента платника податків у контрольованій операції до іноземного державного органу, уповноваженого стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції;

копію документа, що підтверджує повноваження представника (представників) платника податків, який (які) братиме (братимуть) участь у процедурі узгодження ціноутворення;

пропозиції щодо порядку, строків подання та переліку документів, які підтверджують дотримання платником податків узгодженого порядку визначення цін.

9. У разі потреби платник податків має право подати, а ДФС має право затребувати інші документи і матеріали, що містять інформацію, необхідну для проведення процедури узгодження ціноутворення та укладення відповідного договору.

10. Заява, документи і матеріали, необхідні для проведення процедури узгодження ціноутворення, готуються державною мовою. У разі подання разом із заявою документів, підготовлених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів на державну мову.

Для проведення процедури узгодження ціноутворення, за результатом якої укладаються договори, що мають двосторонній або багатосторонній характер, платник податків одночасно подає копії документів та матеріалів, перекладені на англійську мову.

11. Якщо з будь-яких причин після звернення із заявою платник податків приймає рішення про недоцільність такого звернення, він може її відкликати в будь-який час до моменту підписання договору про попереднє узгодження ціноутворення.

12. Для розгляду заяв, проведення процедури узгодження ціноутворення і підписання договорів про попереднє узгодження ціноутворення з платником податків ДФС утворює робочу групу.

13. Під час проведення процедури узгодження ціноутворення робоча група має право:

звертатися до платника податків із запитом про надання додаткових документів і матеріалів, які містять інформацію, необхідну для проведення процедури узгодження ціноутворення та укладення відповідного договору;

визначати перелік, порядок та строки подання платником податків таких документів і матеріалів;

призначати зустрічі або затверджувати графік подальших зустрічей з посадовими особами платника податків та/або його представником (представниками) для обговорення питань, пов’язаних з процедурою узгодження ціноутворення;

відвідувати та проводити огляд приміщень, об’єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов’язана з проведенням контрольованої операції, яка є предметом процедури узгодження ціноутворення;

проводити опитування посадових осіб та/або працівників платника податків з питань, пов’язаних із процедурою узгодження ціноутворення;

обговорювати інші питання, вирішення яких забезпечить проведення процедури узгодження ціноутворення.

14. Організацію спільного обговорення питання щодо узгодження ціноутворення у контрольованих операціях членами робочої групи та платником податків (його представником (представниками) здійснює ДФС. Про час, дату і місце проведення обговорення зазначеного питання ДФС повідомляє платнику податків не пізніше ніж за п’ять робочих днів до його проведення.

15. У разі неподання, подання не в повному обсязі та/або з порушенням строків подання платником податків документів і матеріалів, передбачених пунктами 8 і 9 цього Порядку, ДФС залишає без розгляду заяву, про що письмово повідомляє платнику податків.

16. Платник податків та/або ДФС у будь-який час можуть припинити процедуру узгодження ціноутворення. Про намір припинити процедуру узгодження ціноутворення платник податків або ДФС письмово повідомляє іншу сторону із зазначенням причин такого припинення.

Якщо припинення процедури узгодження ціноутворення ініціюється ДФС, платник податків має право протягом 15 календарних днів з дати надходження повідомлення від ДФС, подати письмове заперечення.

За результатами розгляду заперечення ДФС приймає рішення щодо продовження процедури узгодження ціноутворення або її припинення, про що платнику податків надсилає письмове повідомлення протягом 30 календарних днів з дня надходження такого заперечення. У разі прийняття рішення щодо припинення процедури узгодження ціноутворення ДФС повертає платникові податків заяву, документи і матеріали, необхідні для її проведення, з обґрунтуванням причин такого повернення.

17. За результатами розгляду заяви ДФС приймає рішення щодо:

готовності укласти договір про попереднє узгодження ціноутворення, що має односторонній характер, із зазначенням місця, дати і часу підписання такого договору або вмотивоване рішення щодо відмови в укладенні такого договору;

досягнення взаємної згоди з іноземним державним органом, уповноваженим стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції, а також готовності укласти договір про попереднє узгодження ціноутворення, що має двосторонній або багатосторонній характер;

недосягнення взаємної згоди з іноземним державним органом, уповноваженим стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції, та, як наслідок, неможливості укладення договору про попереднє узгодження ціноутворення, що має двосторонній або багатосторонній характер.

18. Про результати розгляду заяви ДФС повідомляє платнику податків письмово.

19. Договір про попереднє узгодження ціноутворення набирає чинності з 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, або з дати, узгодженої ДФС та платником податків, залежно від обставин та особливостей майбутніх контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.

(Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 194 від 29.03.2017)

20. Строк дії договору про попереднє узгодження ціноутворення не може перевищувати п’ять календарних років.

(Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 194 від 29.03.2017)

21. Договір про попереднє узгодження ціноутворення підписується керівником платника податків (або його уповноваженою особою) та Головою (заступником Голови) ДФС.

22. ДФС може достроково припинити дію договору про попереднє узгодження ціноутворення, який має односторонній характер, якщо:

виявлено недостовірні відомості, помилки під час заповнення заяви, проведення процедури узгодження ціноутворення, укладення договору про попереднє узгодження ціноутворення;

платник податків не виконав одне або декілька положень договору про попереднє узгодження ціноутворення.

23. Дія договору про попереднє узгодження ціноутворення, який має двосторонній або багатосторонній характер, може бути припинена виключно відповідно до положень взаємної згоди, досягнутої щодо предмета договору з державним органом, уповноваженим стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції.

24. Укладення договору про попереднє узгодження ціноутворення не звільняє платника податків від складення і подання інформації про проведені контрольовані операції та звіту про контрольовані операції відповідно до пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України для здійснення податкового контролю.

25. Платник податків, який уклав договір про попереднє узгодження ціноутворення, зобов’язаний щороку подавати звіт про виконання договору про попереднє узгодження ціноутворення, строк подання, форма і зміст якого визначаються зазначеним договором.

(Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 194 від 29.03.2017)

26. Неподання звіту про виконання договору про попереднє узгодження ціноутворення, подання звіту із зазначенням неточної та/або не в повному обсязі інформації є підставою для припинення дії такого договору.