КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 липня 2004 р. N 963
Київ

Про створення системи моніторингу
риболовних суден

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 42 від 24.01.20
07
N 86 від 09.02.20
11
N 1221 від 30.11.20
11
N 101 від 01.03.20
17 )

( У тексті Постанови слова "Державний департамент рибного
господарства" в усіх відмінках замінено словами
"Державне агентство рибного господарства" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1221
від 30.11.2011 )

З метою забезпечення дотримання вимог міжнародних договорів України у галузі регулювання риболовства, збереження рибних запасів, підвищення рівня безпеки мореплавства риболовних суден та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Створити систему моніторингу риболовних суден і визначити її складовими частинами дистанційний контроль і реєстрацію таких суден, технічний нагляд та нагляд за дотриманням вимог міжнародних договорів, підготовку та сертифікацію їх персоналу.

2. Технічними засобами дистанційного контролю обладнуються:

судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства (3 та 4 району плавання);

судна флоту рибної промисловості, що підлягають нагляду класифікаційного товариства, плавають під Державним Прапором України і здійснюють промислове рибальство (промисел) у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, у відкритому морі та у виключних економічних зонах іноземних держав;

риболовні судна, що плавають під іноземним прапором і здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні і на континентальному шельфі України. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 101 від 01.03.2017 )

3. Покласти на Державне агентство рибного господарства функції із забезпечення функціонування системи моніторингу риболовних суден, у тому числі організації здійснення дистанційного контролю риболовних суден з використанням компонентів супутникових або інших електронних та навігаційних систем, а також виконання дозвільно-реєстраційних функцій, зокрема видачу документів персоналові риболовних суден і документів, пов'язаних з функціонуванням системи моніторингу цих суден, їх облік; здійснення державного нагляду та контролю за кваліфікаційними вимогами (стандартами) до підготовки і сертифікації персоналу риболовних суден, а також оцінку компетенції персоналу згідно з вимогами Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року; проведення реєстрації риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства; організації технічного нагляду та нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів, які стосуються технічного стану риболовних суден. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101 від 01.03.2017 )

Установити, що посади капітана, осіб командного складу та інших членів персоналу риболовного судна можуть займати особи, сертифікати, дипломи, кваліфікаційні свідоцтва, підтвердження до них та інші документи яких зареєстровані Державним агентством рибного господарства.

4. Державному агентству рибного господарства забезпечити протягом другого півріччя 2004 р. проведення в установленому порядку акредитації органів сертифікації персоналу риболовних суден згідно з вимогами Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року.

5. Міністерству аграрної політики та продовольства:

розробити та затвердити в місячний строк Положення про систему моніторингу риболовних суден;

затвердити в установленому порядку розміри плати за послуги, пов'язані з реєстрацією риболовних суден, передачею даних про Їх ідентифікацію та місцезнаходження, сертифікацією, підтвердженням та реєстрацією документів, що видаються персоналу риболовних суден, а також оцінкою його компетенції. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1221 від 30.11.2011 )

6. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 963

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. N 172 - із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 395 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 80), слово "Мінрибгоспу" замінити словом "Укрдержрибгоспу".

2. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24; 1999 р., N 13, ст. 519):

1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку риболовних суден здійснюється Укрдержрибгоспом";

2) пункти 5 і 11 викласти у такій редакції:

"5. Реєстрацію суден в Україні здійснюють:

капітани морських портів;

Держфлотінспекція;

Укрдержрибгосп - риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства.

Торговельні судна реєструються в морських портах. Риболовні судна, що підлягають нагляду класифікаційного товариства, реєструються в будь-якому морському рибному порту.

Реєстрації в Держфлотінспекції підлягають річкові та маломірні судна, що не зазначені у пункті 12 цього Порядку";

"11. Включення торговельних суден до Державного суднового реєстру України здійснюється виключно капітанами морських портів за погодженням з Інспекцією, а риболовних суден - за погодженням з Укрдержрибгоспом та Інспекцією.

Порядок погодження реєстрації торговельних та риболовних суден визначається Мінтрансом разом з Мінагрополітики.

Інспекція веде Державний судновий реєстр України, Укрдержрибгосп - Реєстр риболовних суден, який є складовою частиною Державного суднового реєстру України";

3) підпункт "б" пункту 12 після слів "самохідні судна" доповнити словами "у тому числі риболовні";

4) пункти 13, 21, 25, 29 і 30 після слова "Інспекція" в усіх відмінках доповнити словами "а для риболовних суден - Укрдержрибгосп та Інспекція" у відповідному відмінку;

5) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"Для реєстрації риболовного судна крім зазначених документів подаються документально підтверджена інформація про його призначення (траулер кормового тралення, сейнер кошелевого лову тощо) і добову потужність технологічного обладнання, фотокартки судна (вигляд з правого та лівого борту), відомості про попереднього власника";

6) підпункт "б" пункту 18 доповнити абзацом такого змісту:

"риболовне судно";

7) у пункті 20 слово "(Держрибгоспом)" замінити словом "(Укрдержрибгоспом)";

8) доповнити пункт 25 після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

"Капітан морського рибного порту видає власнику риболовного судна:

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

9) абзац перший пункту 29 доповнити словами "а на риболовне судно - відповідні знаки маркування";

10) пункт 32 викласти у такій редакції:

"32. Реєстрація торговельних суден у Судновій книзі України здійснюється капітанами морських портів, Держфлотінспекцією, а риболовних суден - Укрдержрибгоспом та капітанами морських рибних портів";

11) абзац перший пункту 34 і абзац шостий пункту 48 після слова "Мінтрансом" доповнити словами "а для риболовних суден - Укрдержрибгоспом";

12) підпункт "а" пункту 34 доповнити словами "а для суден, придбаних через торговельні установи або від суб'єктів підприємницької діяльності, - документ про купівлю-продаж";

13) абзац другий пункту 39 доповнити реченням такого змісту: "Риболовним суднам присвоюється реєстраційний номер, визначений Укрдержрибгоспом";

14) пункт 40 доповнити словами "а для риболовних суден - печаткою Укрдержрибгоспу";

15) підпункт "а" пункту 42 доповнити словами "а для риболовних суден - Укрдержрибгоспом";

16) підпункт "а" пункту 58 доповнити словами "а для риболовних суден - Мінагрополітики";

17) підпункт "в" пункту 58 доповнити словами "визначає процедуру реєстрації торговельних суден, а для риболовних суден - Укрдержрибгосп";

18) пункти 58 і 61 після слова "Інспекція" в усіх відмінках доповнити словами "а для риболовних суден - "Укрдежрибгосп" у відповідному відмінку;

19) пункт 59 після слів "органи державної реєстрації" доповнити словами "та Укрдержрибгосп".

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 42 від 24.01.2007 )

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 86 від 09.02.2011 )