Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
09.11.2016 N 596

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2017 р. за N 29/29897

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства оборони України
N 455 від 28.08.20
17)

Про затвердження Інструкції з організації передачі
озброєння, військової техніки і майна в ремонт

Відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730), та з метою впорядкування питань передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт на підприємства та одержання їх військовими частинами Збройних Сил України після ремонту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 31 липня 2012 року N 505 "Про затвердження Інструкції про порядок передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2012 року за N 1394/21706.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України генерал армії України С.Т. Полторак

Затверджено
Наказ Міністерства оборони України
09.11.2016 N 596

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2017 р. за N 29/29897

Інструкція
з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт

1. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт (на дослідження технічного стану) до підприємств та їх повернення до військових частин Збройних Сил України після ремонту (дослідження технічного стану).

2. Дія цієї Інструкції поширюється на структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, установи, організації Збройних Сил України, які залучаються до передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт (на дослідження технічного стану) та повернення його з ремонту (дослідження технічного стану).

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

термін "орган військового управління" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України";

термін "служба забезпечення органів військового управління" вживається у значенні, наведеному в постанові Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 "Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах";

дослідження технічного стану - комплекс заходів, пов’язаних з визначенням обсягу робіт, потреби у фінансовому ресурсі для виконання ремонту та освоєння ремонту;

ремонт - комплекс заходів з відновлення тактико-технічних характеристик та ресурсу техніки.

4. Рішення про направлення озброєння, військової техніки і майна (далі - ОВТ) в ремонт (на дослідження технічного стану) до підприємств, які здійснюють ремонт, приймаються органами військового управління на підставі договорів (державних контрактів) згідно з планами ремонту озброєння, військової техніки і майна Збройних Сил України (далі - план ремонту ОВТ) та річним планом закупівель послуг відповідно до визначених річних обсягів фінансування, з урахуванням зафіксованого у відповідних актах технічного стану військового майна, шляхом підписання наряду на ремонт (дослідження технічного стану, виготовлення, обробку) (додаток 1).

Плани ремонту ОВТ України відпрацьовуються в органах військового управління за напрямами діяльності на підставі затверджених Міністром оборони України пропозицій з врахуванням попередніх показників проекту Державного бюджету України на наступний рік та затверджуються начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

План ремонту ОВТ повинен мати такі розділи: найменування ОВТ, одиниця виміру ОВТ, вид ремонту, загальна кількість ОВТ, що підлягає ремонту, очікувана вартість ремонту за одиницю, загальна очікувана вартість ремонту, термін виконання (по кварталах), спосіб здійснення видатків, для якої військової частини, підприємство, виконавець, примітки.

В особливий період у разі нагальної потреби в ремонті (дослідженні технічного стану) передача ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану) на підприємства здійснюється за рішенням керівника служби забезпечення органу військового управління шляхом підписання наряду на ремонт (дослідження технічного стану, виготовлення, обробку), внесенням відповідних змін до планів ремонту ОВТ та річного плану закупівель послуг із подальшим укладанням договорів (державних контрактів).

Під час опрацювання проектів договорів (державних контрактів) із підприємствами на ремонт ОВТ обов’язково передбачаються:

відповідність ОВТ, яке відправляється в ремонт чи отримується з ремонту, за типом, конструкцією, технічним станом та комплектністю вимогам державних стандартів, технічним умовам, експлуатаційній документації та технологічним процесам за відповідною номенклатурою ОВТ на здавання та приймання з ремонту;

обсяг робіт, які необхідно виконати, та порядок комплектування ОВТ;

відповідність документального оформлення передачі в ремонт і отримання з ремонту ОВТ вимогам порядку обліку військового майна у Збройних Силах України;

вид транспорту, порядок відвантаження ОВТ до підприємств для проведення ремонту та повернення до військової частини після виконання ремонту;

порядок заправлення систем виробу експлуатаційними рідинами, мастилами, обсяги заправлення пальним;

передача ОВТ в ремонт у розконсервованому та очищеному від бруду вигляді;

передача агрегатів у ремонт окремо від ОВТ, до складу яких воно входить, розконсервованих, чистих, в упаковці (тарі), двигунів - на спеціальних підставках (піддонах), що забезпечує їхню збереженість. Допускається передача агрегатів на автомобілях без упаковки;

законсервування, упакування агрегатів, які отримуються з ремонту (дослідження технічного стану) окремо від озброєння та військової техніки, до складу яких вони входять, відповідно до технічних умов;

здійснення контролю за ремонтом ОВТ військовими представництвами Міністерства оборони України на підприємствах, що здійснюють ремонт, або відповідними структурними підрозділами контролю підприємств.

Під час передачі ОВТ до підприємств замовником та виконавцем робіт складається та підписується акт приймання-передачі ОВТ (додаток 2).

У разі передачі в ремонт (дослідження технічного стану) ОВТ, фактичний технічний стан та укомплектованість якого не відповідають супровідним документам (договору, державному контракту), керівник органу військового управління та командир військової частини повинні відрядити на підприємство, що здійснює ремонт, представників для проведення службового розслідування та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків.

5. Для дослідження технічного стану військовим частинам дозволяється на підставі нарядів, виданих службою забезпечення органів військового управління, та за наявності письмової згоди підприємства, яке є виконавцем робіт, передавати ОВТ за визначеною номенклатурою для виконання відповідних робіт.

Відповідні наряди видаються на підставі договорів, які укладаються між керівником органу військового управління, який має відповідну довіреність Міністра оборони України, та керівником підприємства відповідно до планів ремонту ОВТ.

Умови передачі та повернення ОВТ до військових частин встановлюються у відповідних договорах. Ці договори не є попередніми договорами щодо договорів (державних контрактів), зазначених у пункті 4 цієї Інструкції.

Під час опрацювання проектів договорів із підприємствами на дослідження технічного стану ОВТ за згодою сторін в договорах передбачаються:

фінансові зобов’язання сторін;

умови зберігання ОВТ під час зберігання ОВТ на підприємстві;

інвентаризація ОВТ;

щомісячне інформування служб забезпечення органів військового управління про наявність ОВТ на підприємстві.

6. Передане в ремонт (на дослідження технічного стану) ОВТ з бухгалтерського обліку військових частин, за якими воно закріплене, не знімається.

7. Передача в ремонт (на дослідження технічного стану) ОВТ, що не відпрацювало міжремонтних строків, має аварійні (бойові) пошкодження, розукомплектоване, проводиться за окремими рішеннями керівників органів військового управління, які здійснюють забезпечення Збройних Сил України через відповідні служби забезпечення, на підставі наряду, який видається за результатами службового розслідування.

8. З ОВТ, що передається в ремонт на підприємство, обов’язково направляються такі документи:

формуляр (паспорт) на ОВТ;

формуляри (паспорти) на комплектуючі, вказані у формулярі (паспорті) на ОВТ;

комплектувальна відомість на ОВТ (інший документ, який затверджує комплектацію ОВТ запасними частинами, інструментом та іншим майном);

картка некомплектності (додаток 3) на кожне ОВТ, завірена начальником служби забезпечення органу військового управління.

У разі втрати формуляра (паспорта), комплектувальної відомості на ОВТ (іншого документа, який затверджує комплектацію ОВТ запасними частинами, інструментом та іншим майном) або формулярів (паспортів) на комплектуючі ОВТ, вказані у формулярі (паспорті) ОВТ, у військовій частині оформлюється дублікат документа із зазначенням, що саме втрачено, який завіряється керівником органу військового управління, який здійснює забезпечення Збройних Сил України через відповідні служби забезпечення.

9. Забороняється перед передачею ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану) заміняти агрегати, механізми, прилади, деталі тощо, за винятком комплектуючих виробів, які забезпечують здатність перебазування до місця ремонту літальних апаратів повітряним ешелоном.

10. Для передачі ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану), приймання його з ремонту військова частина направляє у відрядження на підприємство представника (команду здавальників (приймальників) (далі - команда)). Кількість особового складу та терміни передачі ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану), повернення його з ремонту (дослідження технічного стану) визначаються наказом командира військової частини.

11. Представник військової частини (команда) здійснює приймання ОВТ з ремонту (дослідження технічного стану), про що складається акт приймання-передачі, підписує акт виконаних робіт, пломбує військове майно, передає представнику перевізника або начальнику варти (за наявності).

Один примірник акта виконаних робіт відправляється керівнику органу військового управління, який укладав договір (державний контракт).

Форма акта виконаних робіт визначається сторонами під час укладання договору, акт виконання робіт є невід’ємною частиною договору.

Виконаний наряд на ремонт, один примірник акта приймання-передачі відремонтованого ОВТ, акта виконаних робіт та формуляри (паспорти), заповнені представником підприємства (установи), передаються до військової частини.

12. Організація контролю за передачею ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану) на підприємства та одержання військовими частинами такого ОВТ після ремонту (дослідження технічного стану) покладаються на службу забезпечення органу військового управління, який видав наряд.

13. Забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом під час передачі ОВТ в ремонт (дослідження технічного стану) до підприємств та повернення його до військових частин Збройних Сил України здійснюється відповідно до законодавства.

Начальник Озброєння Збройних Сил України генерал-майор М.М. Шевцов

Додаток 1
до Інструкції з організації передачі
озброєння, військової техніки і
майна в ремонт (пункт 4)

Наряд
на ремонт (дослідження технічного
стану, виготовлення, обробку)

Наряд на ремонт (дослідження технічного стану, виготовлення, обробку) (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Інструкції з організації передачі
озброєння, військової техніки і
майна в ремонт (пункт 4)

Акт
приймання-передачі

Акт приймання-передачі (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Інструкції з організації передачі
озброєння, військової техніки і
майна в ремонт (пункт 8)

Картка
некомплектності

Картка некомплектності (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".