МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.11.2010 N 1370

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2010 р. за N 1201/18496

Про затвердження Порядку складання Протоколу
про порушення бюджетного законодавства та форми
Протоколу про порушення бюджетного законодавства

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів
N 1546 від 02.12.20
11
N 1054 від 01.12.20
16 )

Відповідно до статей 116 та 118 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) від 08.07.2010 наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства;

форму Протоколу про порушення бюджетного законодавства.

2. Департаменту реформування бюджетної системи (Футоранська Ю.М.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2002 N 129 "Про затвердження Порядку складання, передачі за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення та форми Протоколу про бюджетне правопорушення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.03.2002 за N 213/6501.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ) від 08.07.2010.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Ф.Ярошенко

Погоджено:

В.о. Голови Головного контрольно-ревізійного управління України В.В.Костюшко

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
15.11.2010 N 1370

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2010 р. за N 1201/18496

Порядок
складання Протоколу про порушення
бюджетного законодавства

1. Протокол про порушення бюджетного законодавства (далі - Протокол) - це документ, яким засвідчується факт порушення учасниками бюджетного процесу встановлених Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ) чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання.

Протокол складається посадовими особами Міністерства фінансів України, органів Державної казначейської служби України, органів Державної аудиторської служби України, місцевих фінансових органів, у тому числі Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, які згідно із законодавством уповноважені здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства. ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1546 від 02.12.2011, N 1054 від 01.12.2016 )

2. Протокол оформляється посадовою особою, зазначеною в абзаці другому пункту 1 цього Порядку, на підставі документів та інших матеріалів, що підтверджують факт порушення бюджетного законодавства. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1054 від 01.12.2016 )

У разі складання акта ревізії Протокол не оформляється.

3. У Протоколі зазначаються:

дата і місце його складання;

посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;

відомості про учасника бюджетного процесу, яким учинене порушення бюджетного законодавства (повне найменування, місцезнаходження, інші реквізити - номер рахунка в банку чи в органі Державної казначейської служби України тощо; його підпорядкованість; прізвище, ім'я, по батькові керівника; вид бюджету); ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1546 від 02.12.2011 )

час учинення і суть порушення бюджетного законодавства із зазначенням положень законодавчих або інших нормативно-правових актів, які було порушено;

пояснення керівника (або посадової особи, яка виконує його обов'язки) органу, установи, організації, підприємства, де вчинене порушення бюджетного законодавства;

додаток до Протоколу (перелік копій документів та інших матеріалів, що підтверджують факт порушення бюджетного законодавства). ( Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1054 від 01.12.2016 )

Якщо внаслідок порушення бюджетного законодавства заподіяно матеріальну шкоду або завдані збитки відповідному бюджету, то про це також зазначається в протоколі.

4. Протокол складається у двох примірниках, підписується посадовою особою, яка його склала, та керівником органу, посадовою особою якого складено Протокол.

У день складання Протокол реєструється в органі, посадовою особою якого складено Протокол.

Перший примірник Протоколу залишається в органі, посадова особа якого склала Протокол, другий передається на строк до двох робочих днів з дня отримання для викладу пояснень та підписання керівником органу, установи, організації, підприємства, де вчинене порушення бюджетного законодавства.

Керівник органу, установи, організації, підприємства, де вчинене порушення бюджетного законодавства, зобов'язаний повернути Протокол у визначений в абзаці третьому цього пункту строк.

У разі відмови від підписання Протоколу керівник органу, установи, організації, підприємства, де вчинене порушення бюджетного законодавства, зобов'язаний подати пояснення і зауваження щодо змісту Протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, що додаються до Протоколу. У такому разі посадова особа, яка склала Протокол, робить у ньому запис про таку відмову після повернення Протоколу.

У разі неповернення органом, установою, організацією, підприємством, де вчинене порушення бюджетного законодавства, другого примірника Протоколу у визначений в абзаці третьому цього пункту строк у першому примірнику Протоколу посадова особа, яка його склала, робить відповідний запис.

5. Протокол складається державною мовою розбірливим почерком або з використанням технічних засобів.

Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до Протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як Протокол був підписаний (крім записів посадової особи, яка склала Протокол, у передбачених абзацами п'ятим та шостим пункту 4 цього Порядку випадках).

6. Оригінал другого примірника Протоколу після його повернення або першого примірника у разі неповернення оригіналу другого примірника у визначений в абзаці третьому пункту 4 строк протягом трьох робочих днів розглядається відповідним уповноваженим органом, а саме: ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1054 від 01.12.2016 )

якщо Протокол складено посадовою особою міжрегіонального територіального органу Державної аудиторської служби України, посадовою особою Державної аудиторської служби України - розглядається відповідним органом, де складено Протокол; ( Абзац другий пункту 6 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1546 від 02.12.2011, N 1054 від 01.12.2016 )

якщо Протокол складено посадовою особою органу Казначейства - розглядається відповідним органом, де складено Протокол; ( Абзац третій пункту 6 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1546 від 02.12.2011, N 1054 від 01.12.2016 )

( Абзац четвертий пункту 6 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1054 від 01.12.2016 )

( Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1054 від 01.12.2016 )

якщо Протокол складено посадовою особою фінансового органу виконкому міської міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення ради, посадовою особою фінансового органу районної державної адміністрації, посадовою особою Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, фінансового органу обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, посадовою особою Міністерства фінансів України - розглядається відповідним фінансовим органом, де складено Протокол.

З оригіналу другого примірника Протоколу або першого примірника у разі неповернення оригіналу другого примірника виготовляються три копії, які завіряються у встановленому законодавством порядку.

Одна копія Протоколу залишається у відповідному органі, посадова особа якого склала Протокол; друга копія надсилається із супровідним листом керівнику органу, установи, організації, підприємства, де вчинене порушення бюджетного законодавства; третя копія надсилається із супровідним листом до органу вищого рівня учасника бюджетного процесу, де вчинене порушення бюджетного законодавства.

Заступник директора Департаменту
реформування бюджетної системи І.М.Буграк

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
15.11.2010 N 1370

                   Примірник ____

               ПРОТОКОЛ
про порушення бюджетного законодавства

 "___" _________ 20__ року      ____________________________
(місце складання)

Складено
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи,
яка склала протокол)

про те, що у (в)
__________________________________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження, інші реквізити учасника

__________________________________________________________________
бюджетного процесу - номер рахунка в банку чи в органі
Державної казначейської служби України;
його підпорядкованість;

__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові керівника; вид бюджету)

вчинене порушення бюджетного законодавства _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(час учинення і суть порушення бюджетного законодавства
із зазначенням положень законодавчих
або інших нормативно-правових актів, які було порушено)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(якщо внаслідок порушення бюджетного законодавства заподіяно
матеріальну шкоду або завдані збитки

__________________________________________________________________
відповідному бюджету, указати на це і зазначити відповідні суми)

Додаток до Протоколу _____________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік копій документів та інших матеріалів, що підтверджують
факт порушення бюджетного законодавства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________ __________ _______________________
(посада посадової особи, (підпис) (ініціали, прізвище)
яка склала протокол)

Керівник органу,
в якому складено Протокол __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

(Зворотний бік)

Пояснення керівника (або посадової особи, яка виконує його
обов'язки) органу, установи, організації, підприємства, де вчинене
порушення бюджетного законодавства:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(якщо є додаток, зазначити)

Керівник органу,
установи, організації,
підприємства, де
вчинене порушення
бюджетного законодавства __________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Примітка. У разі відмови від підписання Протоколу керівник
органу, установи, організації, підприємства, де вчинене порушення
бюджетного законодавства, зобов'язаний подати пояснення і
зауваження щодо змісту Протоколу, а також викласти мотиви своєї
відмови від його підписання, що додаються до Протоколу. У такому
разі посадова особа, яка склала Протокол, робить в ньому запис про
таку відмову після повернення Протоколу.
У разі неповернення органом, установою, організацією,
підприємством, де вчинене порушення бюджетного законодавства,
другого примірника Протоколу у визначений строк у першому
примірнику Протоколу посадова особа, яка його склала, робить
відповідний запис.

( Форма Протоколу із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1546 від 02.12.2011, N 1054 від 01.12.2016 )