КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 листопада 2016 р. N 873
Київ

Деякі питання виконання
Рамкової програми Європейського Союзу з
досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити:

Координаційний центр з питань виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" у складі згідно з додатком 1;

Комісію з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", у складі згідно з додатком 2.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Координаційний центр з питань виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020";

Порядок роботи Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. N 873

Склад
Координаційного центру з питань виконання
Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень
та інновацій "Горизонт 2020"

Міністр освіти і науки - голова Координаційного центру

Перший заступник Міністра освіти і науки - заступник голови Координаційного центру

Заступник Міністра освіти і науки - заступник голови Координаційного центру

Віце-президент Національної академії наук - заступник голови Координаційного центру (за згодою)

Начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН - секретар Координаційного центру

Президент Національної академії педагогічних наук (за згодою)

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Голови ДКА

Заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування

Заступник Голови ДФС

Заступник Голови Держфінмоніторингу

Віце-президент Національної академії медичних наук (за згодою)

Віце-президент Національної академії аграрних наук (за згодою)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. N 873

Склад
Комісії з відбору представників та експертів до комітетів,
відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Міністр освіти і науки - голова Комісії

Заступник Міністра освіти і науки - заступник голови Комісії

Заступник начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН - начальник відділу - секретар Комісії

Президент Національної академії педагогічних наук (за згодою)

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Голови ДКА

Віце-президент Національної академії наук (за згодою)

Віце-президент Національної академії медичних наук (за згодою)

Віце-президент Національної академії аграрних наук (за згодою)

Начальник управління МОН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. N 873

Положення
про Координаційний центр з питань виконання
Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень
та інновацій "Горизонт 2020"

1. Координаційний центр з питань виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (далі - Координаційний центр) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення координації дій центральних органів виконавчої влади для здійснення в Україні заходів, визначених Рамковою програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", спрямованих на сприяння досягненню єдиного європейського наукового простору та інноваційного союзу (далі - Програма "Горизонт 2020").

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного центру є:

сприяння забезпеченню координації дій центральних органів виконавчої влади, пов’язаних з участю України у Програмі "Горизонт 2020";

сприяння координації розроблення Дорожньої карти для імплементації Програми "Горизонт 2020" в Україні та надання рекомендацій щодо її виконання;

сприяння моніторингу щодо виконання Дорожньої карти для імплементації Програми "Горизонт 2020" в Україні;

забезпечення врахування інтересів усіх учасників Програми "Горизонт 2020" в Україні;

сприяння своєчасному вирішенню проблемних питань, що виникають під час здійснення заходів Програми "Горизонт 2020".

4. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

проводить аналіз стану справ та вивчає результати діяльності центральних органів виконавчої влади з питань, визначених у Дорожній карті для імплементації Програми "Горизонт 2020" в Україні;

готує пропозиції щодо заходів центральних органів виконавчої влади для забезпечення безперешкодної участі України у Програмі "Горизонт 2020";

бере участь у розробленні проектів актів законодавства, що належать до його компетенції;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Координаційний центр має право:

отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад, засідань з питань, що належать до його компетенції, із залученням представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

6. Координаційний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Координаційного центру затверджує Кабінет Міністрів України.

Персональний склад Координаційного центру затверджує його голова.

Голова Координаційного центру має право вносити у разі потреби зміни до його персонального складу.

8. Формою роботи Координаційного центру є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці. Позачергові засідання скликаються на вимогу голови Координаційного центру або не менше ніж однієї третини його членів.

Засідання Координаційного центру веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови. Про дату проведення засідання та порядок денний члени Координаційного центру повідомляються не пізніше ніж за три дні до такої дати.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного центру забезпечує його секретар.

Засідання Координаційного центру є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. Координаційний центр на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як дві третини присутніх на засіданні членів Координаційного центру.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Координаційного центру та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційного центру, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Координаційного центру можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вноситься МОН відповідно до повноважень.

Організаційне та інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційного центру здійснюється МОН.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. N 873

Порядок
роботи Комісії з відбору представників та експертів до комітетів,
відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

1. Комісія з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (далі - Комісія), утворюється з метою проведення конкурсу для номінації представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (далі - Програма "Горизонт 2020"), за напрямами, які стосуються України, на конкурсних засадах, принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Порядком.

3. Основними завданнями Комісії є:

розроблення порядку проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Програми "Горизонт 2020";

оголошення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Програми "Горизонт 2020", серед наукових установ, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій України;

відбір на конкурсних засадах представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Програми "Горизонт 2020", на підставі надісланих до Комісії пропозицій і документів від кандидатів за принципами об’єктивності та прозорості.

4. Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Голова Комісії:

затверджує персональний склад Комісії;

здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Комісію завдань;

має право у разі потреби вносити зміни до персонального складу Комісії.

6. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

7. Засідання Комісії проводяться згідно з планом, затвердженим головою Комісії.

У разі потреби за рішенням голови Комісії можуть проводитися позачергові засідання.

8. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях та організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює її секретар.

У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки за дорученням голови Комісії виконує інший її член.

9. Оголошення та інформація щодо проведення конкурсу розміщуються на офіційному веб-сайті МОН.

10. До представників та експертів комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Програми "Горизонт 2020", встановлюються такі вимоги:

вища освіта або науковий ступінь у відповідній галузі, що відповідає напряму діяльності комітету, або суміжній галузі;

досвід дослідницької роботи;

вільне володіння українською та англійською мовами;

досвід управлінської роботи у міжнародних, зокрема європейських науково-дослідних та/або освітніх проектах;

обізнаність із структурою Програми "Горизонт 2020", правилами участі у ній, механізмами фінансування проектів і пошуку партнерів;

обізнаність з основами державної політики України у науково-технологічній сфері та пріоритетними напрямами міжнародного, зокрема європейського співробітництва у цій сфері;

наявність спеціальних навичок роботи із спеціалізованими веб-сторінками Програми "Горизонт 2020".

11. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протоколи засідань Комісії підписуються головуючим на засіданні та секретарем і надсилаються всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

12. Рішення про результати конкурсного відбору приймається Комісією простою більшістю голосів членів Комісії шляхом відкритого голосування, про що складається відповідний протокол.

13. Рішення Комісії про результати конкурсного відбору оприлюднюються у п’ятиденний строк після його прийняття на офіційному веб-сайті МОН.

14. Протокол, підписаний усіма членами Комісії, є підставою для підготовки МОН в установленому порядку та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного проекту акта про делегування представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Програми "Горизонт 2020".

15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює МОН.