ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Положення про проходження військової
служби за контрактом військовослужбовцями
Управління державної охорони України

(Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 598/2011 від 24.05.20
11
N 335/2012 від 18.05.20
12
N 346/2013 від 25.06.20
13
N 490/2016 від 07.11.20
16)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України (додається).

2. Внести до статті 2 Указу Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (зі змінами, внесеними Указами від 5 січня 2004 року N 9 та від 17 липня 2006 року N 619) зміну, замінивши слова "на яких поширюється чинність положень, зазначених в абзацах п'ятому і сьомому цієї статті, та крім військовослужбовців" словом "та".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 жовтня 2007 року
N 982/2007

Затверджено
Указом Президента України
від 19 жовтня 2007 року N 982/2007

Положення
про проходження військової служби за контрактом
військовослужбовцями Управління державної
охорони України

I. Загальні засади

1. Це Положення визначає порядок проходження військової служби за контрактом особами рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу Управління державної охорони України (далі - Управління) та особливості проходження ними військової служби у воєнний час.

Громадяни, звільнені з військової служби, військовий обов'язок у запасі Управління виконують відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та положень про проходження військової служби військовослужбовцями військових формувань, в яких вони перебувають на військовому обліку.

2. До осіб рядового, сержантського і старшинського складу Управління, які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни, прийняті на військову службу за контрактом, яким присвоєно відповідні військові звання.

До осіб офіцерського складу Управління належать громадяни, яким присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище.

Офіцерський склад поділяється на молодший, старший і вищий.

3. Військовослужбовцям Управління присвоюються такі військові звання:

  Армійські  Корабельні 
  Рядовий склад 
  солдат  матрос 
  старший солдат  старший матрос 
  Сержантський і старшинський склад 
  молодший сержант  старшина 2 статті 
  сержант  старшина 1 статті 
  старший сержант  головний старшина 
  старшина  головний корабельний старшина 
  прапорщик  мічман 
  старший прапорщик  старший мічман 
  Молодший офіцерський склад 
  молодший лейтенант  молодший лейтенант 
  лейтенант  лейтенант 
  старший лейтенант  старший лейтенант 
  капітан  капітан-лейтенант 
  Старший офіцерський склад 
  майор  капітан 3 рангу 
  підполковник  капітан 2 рангу 
  полковник  капітан 1 рангу 
  Вищий офіцерський склад 
  генерал-майор  контр-адмірал 
  генерал-лейтенант  віце-адмірал 
  генерал-полковник  адмірал. 

До військових звань осіб офіцерського складу медичної і юридичної служб Управління, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "медичної служби" і "юстиції".

До військових звань військовозобов'язаних, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова "запасу" або "у відставці".

(Пункт 3 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

4. Комплектування Управління військовослужбовцями здійснюється згідно з цим Положенням шляхом прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

5. Для військовослужбовців Управління встановлено такі види військової служби:

військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу;

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за контрактом (навчання) слухачів (курсантів), аспірантів, докторантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 335/2012 від 18.05.2012)

6. Граничний вік перебування на військовій службі встановлено:

для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів, підполковників - до 50 років, полковників - до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років.

7. Військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас або у відставку в порядку, визначеному цим Положенням.

Особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до 5 років у порядку, встановленому цим Положенням.

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на ній осіб офіцерського складу здійснюється начальником Управління державної охорони України.

Залишення на військовій службі понад граничний вік осіб рядового, сержантського і старшинського складу здійснюється у порядку, що визначається начальником Управління державної охорони України.

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на ній військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, здійснюється начальником Управління державної охорони України за письмовим клопотанням керівників відповідних державних органів, установ і організацій.

Військовослужбовці Управління, залишені на військовій службі понад граничний вік, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який вони залишені на службі, на підставах, передбачених пунктом 66 цього Положення.

8. Військовослужбовцям Управління, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Інші категорії військовослужбовців з дозволу начальника Управління державної охорони України або його заступників можуть навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від служби.

II. Прийняття на військову службу за контрактом.
Укладення контракту

9. Контракт про проходження військової служби в Управлінні - письмова угода, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає Управління, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Контракт укладається за зразком, що додається, у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу або продовжує її, і начальником Управління державної охорони України, скріплюється гербовою печаткою Управління і зберігається у кожної із сторін.

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на військову службу за контрактом та її призначення на посаду.

У випадку коли особа вступає на військову службу, вона складає Військову присягу на вірність Українському народові.

10. На військову службу за контрактом в Управління приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають таким вимогам:

а) на військову службу осіб рядового, сержантського і старшинського складу:

військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців;

(Абзац другий підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходять військову службу за контрактом і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

(Абзац четвертий підпункту "а" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років;

б) на військову службу осіб офіцерського складу:

військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або вищі навчальні заклади, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки та яким присвоєно військове звання офіцерського складу;

офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

особи офіцерського складу Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходять військову службу за контрактом або перебувають на кадровій військовій службі чи на військовій службі за призовом і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і військовозобов'язаних;

(Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 10 в редакції Указу Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

військовослужбовці строкової служби, які прослужили не менше шести місяців і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу;

жінки віком до 40 років, які не перебувають на військовому обліку і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності.

11. Перший контракт набирає чинності з дня:

зарахування особи до списків особового складу Управління - для осіб, які перебувають на військовій службі або на службі в правоохоронних та інших державних органах, яка передбачає наявність у них спеціальних звань;

видання наказу про прийняття військовослужбовця на військову службу за контрактом.

12. Перший контракт про проходження військової служби укладається на строк:

3 роки - з особами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу;

5 років - з особами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади сержантського і старшинського складу;

5 років - з особами, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

Строк контракту обчислюється повними роками.

Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

(Абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 598/2011 від 24.05.2011; в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

(Абзац пункту 12 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років;

(Абзац пункту 12 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

(Абзац пункту 12 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

(Абзац пункту 12 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

Новий контракт укладається не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту і набирає чинності з дня закінчення дії попереднього контракту.

Військовослужбовці Управління, які бажають продовжити службу, за 4 місяці до закінчення строку контракту подають рапорт за командою начальникові Управління державної охорони України з проханням укласти новий контракт. Безпосередній начальник військовослужбовця готує на нього атестацію з висновком щодо доцільності укладання нового контракту. Військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та бажають продовжувати службу, кадрові підрозділи щоразу перед продовженням строку служби направляють для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення придатності до дальшого проходження військової служби. Результати медичного обстеження додаються до рапорту про укладання контракту, після чого начальник підрозділу погоджує рапорт з керівництвом кадрових підрозділів, підрозділів професійної підготовки, внутрішньої безпеки та доповідає керівництву Управління.

Дія контракту припиняється:

у день закінчення його строку - у разі продовження військовослужбовцем військової служби за новим контрактом;

у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу;

у день укладення контракту з військовослужбовцем про проходження ним військової служби (навчання) курсантом (слухачем) вищого військового навчального закладу.

13. Контракт з військовослужбовцями, переведеними з Управління до Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, із виключенням їх зі списків особового складу Управління, вважається припиненим у день, наступний після видання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу.

14. Контракт з військовослужбовцями, переведеними із Збройних Сил України та інших військових формувань до Управління з виключенням їх із списків особового складу відповідних військових формувань, укладається на загальних підставах і набирає чинності з дня його підписання сторонами, але не раніше дня зарахування військовослужбовця до списків особового складу Управління.

15. Військовослужбовцям Управління, які перебувають у соціальній відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, строком не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, строк контракту (якщо він закінчується після надання таких відпусток) продовжується на період їх перебування у зазначених відпустках.

(Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

III. Військові звання

16. Військові звання рядового, сержантського і старшинського, офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Управління з урахуванням їх освіти, ділових і моральних якостей, організаторських здібностей, професійної підготовки, досвіду служби, посади, яку вони займають, в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України та цим Положенням.

Військовослужбовцям Управління, засудженим до покарання у виді службових обмежень військовослужбовців, під час відбування цього покарання чергові військові звання не присвоюються. Строк відбування покарання не зараховується до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

17. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу присвоюються особам, які виявили бажання добровільно проходити військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу Управління і відповідають вимогам військової служби.

За військовослужбовцями та військовозобов'язаними, які приймаються на військову службу за контрактом, зберігаються військові звання осіб рядового, сержантського і старшинського складу, присвоєні їм до прийняття на військову службу за контрактом.

18. Громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом, яким раніше не присвоювалося військове звання, одночасно з призначенням на посаду присвоюється військове звання солдата (матроса).

(Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

19. Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється:

(Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

а) військовослужбовцям у званні солдата (матроса) при призначенні їх на посади, за якими штатами передбачено звання старшого солдата (старшого матроса);

(Підпункт "а" пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

б) солдатам (матросам) у порядку заохочення.

(Підпункт "б" пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

20. Військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) присвоюється:

(Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

а) особам рядового складу та жінкам, прийнятим на військову службу за контрактом, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу;

б) особам рядового складу, які проходять службу за контрактом, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу.

21. Чергові військові звання рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцям Управління, які проходять службу за контрактом, присвоюються у послідовному порядку за умови відсутності дисциплінарних стягнень та відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

22. Строки вислуги у військових званнях для осіб сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі, встановлюються:

молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини) - 1 рік;

старшини (головного корабельного старшини) - 2 роки;

прапорщика (мічмана) - 3 роки.

Військове звання прапорщика (мічмана) присвоюється військовослужбовцям за позитивними результатами складання іспитів по закінченні спеціального курсу підготовки.

(Пункт 22 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

23. Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) може бути присвоєно:

(Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

військовослужбовцям, які прослужили як прапорщики (мічмани) 5 і більше років, з яких не менше одного року на посадах, що комплектуються старшими прапорщиками (старшими мічманами) чи офіцерами;

(Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 598/2011 від 24.05.2011, N 346/2013 від 25.06.2013)

військовослужбовцям, які прослужили як прапорщики (мічмани) 3 і більше років, з яких не менше одного року на посадах, що комплектуються старшими прапорщиками (старшими мічманами) або офіцерами, і досягли високих показників у службовій діяльності - достроково, в порядку заохочення;

(Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

прапорщикам (мічманам) за бездоганну і безперервну службу протягом 10 років - незалежно від займаної посади.

(Абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

24. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу присвоюються начальником Управління державної охорони України.

25. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, одночасно з прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

26. Військове звання лейтенанта присвоюється:

а) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги у цьому званні;

б) військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче спеціаліста, що відповідає профілю їх службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу;

в) випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання офіцерського складу.

(Пункт 26 доповнено підпунктом "в" згідно з Указом Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

27. Військові звання офіцерського складу Управління до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються начальником Управління державної охорони України в порядку, затвердженому цим Положенням.

(Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

28. Чергові офіцерські звання військовослужбовцям Управління присвоюються у послідовному порядку в разі відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

29. Військові звання вищого офіцерського складу Управління присвоюються Президентом України за поданням начальника Управління державної охорони України.

30. Чергове військове звання до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно особам офіцерського складу достроково начальником Управління державної охорони України у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

(Пункт 30 в редакції Указу Президента N 598/2011 від 24.05.2011; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

31. За наявності в особи офіцерського складу Управління дисциплінарного стягнення чергове військове звання до зняття стягнення не присвоюється.

32. Особам офіцерського складу Управління, призначеним на вищі посади в Управлінні, за якими штатом передбачено два військових звання, вище з них присвоюється з урахуванням вимог пункту 30 цього Положення та за умови освоєння ними обов'язків за новою посадою, але не пізніш як через 6 місяців після призначення на цю посаду.

33. Строки вислуги у військових званнях для осіб офіцерського складу Управління, які перебувають на військовій службі, встановлюються для:

молодшого лейтенанта, лейтенанта - 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) - 3 роки;

(Абзац третій пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

майора (капітана 3 рангу) - 4 роки;

(Абзац четвертий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

підполковника (капітана 2 рангу) - 5 років.

(Абзац п'ятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

Для офіцерів, які закінчили вищі військові навчальні заклади з п'ятирічним і більшим строком навчання, встановлюється строк вислуги у військовому званні лейтенанта один рік.

Строки вислуги у військових званнях полковника (капітана 1 рангу) і вище не встановлюються.

(Абзац сьомий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

Строк вислуги у присвоєному військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання. Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не зараховується.

Офіцерам, прийнятим на військову службу до Управління із запасу, до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у військовому званні в запасі з додержанням строків вислуги, встановлених цим пунктом.

34. (Абзац перший пункту 34 виключено на підставі Указу Президента N 490/2016 від 07.11.2016)

У разі прийняття на військову службу до Управління для заміщення посад рядового, сержантського і старшинського, офіцерського складу осіб, звільнених зі служби в Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділах податкової міліції, органах виконання покарань, органах прокуратури, які мають спеціальні звання або класні чини, присвоюються військові звання в порядку переатестування з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів.

(Абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013; в редакції Указу Президента N 490/2016 від 07.11.2016)

Присвоєння зазначеним особам відповідних військових звань у порядку переатестації здійснюється одночасно з їх прийняттям на військову службу за контрактом або призначенням на відповідні посади.

Особам, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, відповідні військові звання присвоюються в порядку переатестування.

(Абзац четвертий пункту 34 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

35. Строк вислуги у військовому званні офіцерам, переатестованим на рівноцінне військове звання, обчислюється від дня видання наказу про присвоєння військового (спеціального) звання, яке вони мали до переатестування.

36. Військовослужбовцям Управління, яких усунуто від виконання службових обов'язків, відсторонено від виконання службових повноважень, відсторонено від виконання повноважень на посаді, а також військовослужбовцям, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, чергові військові звання не присвоюються.

У подальшому подання до присвоєння військових звань таким військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів проведених заходів та прийнятих рішень.

(Пункт 36 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

37. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військових звань за вироком суду у зв'язку із вчиненням ними злочинів та в порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

38. Пониження у військовому званні на один ступінь осіб молодшого і старшого офіцерського складу (крім молодшого лейтенанта), сержантського і старшинського складу (крім молодшого сержанта, старшини 2 статті) та рядового складу (крім солдата, матроса), які перебувають на військовій службі в Управлінні, може застосовуватися як вид дисциплінарного стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

(Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

Військовослужбовці, які були понижені у військовому званні, наказом начальника Управління державної охорони України поновлюються в порядку заохочення у попередньому військовому званні незалежно від займаної посади за умови позитивної характеристики начальника підрозділу:

а) особи рядового складу - не раніш як через 6 місяців з дня пониження;

б) сержанти (старшини 1 статті), старші сержанти (головні старшини) і старшини (головні корабельні старшини) - не раніш як через 6 місяців з дня пониження, а прапорщики (мічмани), старші прапорщики (старші мічмани) - не раніш як через один рік з дня пониження;

(Абзац четвертий пункту 38 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

в) особи офіцерського складу - не раніш як через один рік з дня пониження.

В інших випадках військовослужбовці, понижені у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, поновлюються у попередньому військовому званні згідно з вимогами Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

39. Позбавлення осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (крім осіб вищого офіцерського складу) військових звань, пониження їх у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні до полковника (капітана 1 рангу) включно проводиться начальником Управління державної охорони України згідно з вимогами Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

(Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

IV. Призначення на посади та переміщення по службі

40. Військові посади і відповідні їм військові звання передбачаються у штаті Управління.

Перелік посад в Управлінні, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, затверджується Президентом України, а посад інших військовослужбовців - начальником Управління державної охорони України.

Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому начальником Управління державної охорони України.

(Пункт 40 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

41. Призначення на посади заступників начальника Управління державної охорони України здійснюється Президентом України за поданням начальника Управління державної охорони України.

42. Військовослужбовці призначаються на штатні посади в Управлінні їх прямими начальниками, крім випадків, передбачених цим Положенням, в порядку, що встановлюється начальником Управління державної охорони України.

Призначення військовослужбовців Управління на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:

а) військові посади рядового, сержантського і старшинського складу комплектуються відповідно особами рядового, сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі;

б) посади осіб офіцерського складу комплектуються офіцерами, які перебувають на військовій службі, з урахуванням їх досвіду шляхом професійного добору на конкурсній основі. Прапорщики (мічмани), старші прапорщики (старші мічмани) з урахуванням ділових і моральних якостей можуть призначатися на посади молодшого офіцерського складу в тому випадку, коли їм не підпорядковуватимуться офіцери, і звільнятися з таких посад наказом начальника Управління державної охорони України. В разі потреби призначення на зазначені посади офіцерів прапорщики (мічмани), які займають посади молодшого офіцерського складу, переміщуються на посади прапорщиків (мічманів);

(Підпункт "б" пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

в) у разі призначення на посади та в усіх випадках переміщення по службі військовослужбовців повинно забезпечуватися їх використання за основною або спорідненою спеціальністю чи з урахуванням набутого досвіду;

г) переміщення по службі військовослужбовців здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження начальника Управління державної охорони України. Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні начальника Управління державної охорони України, проводиться у можливо короткий строк, але не пізніше строків, зазначених у пункті 48 цього Положення. Випускники вищих військових навчальних закладів призначаються на відповідні вакантні посади після закінчення цих закладів;

д) громадяни призовного віку, військовозобов'язані, жінки, які приймаються на військову службу, призначаються на посади з дня їх прибуття до Управління для проходження служби, але не раніше дня, наступного за днем звільнення їх з попереднього місця роботи;

(Підпункт "д" пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

е) необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, обов'язки за якими вони можуть виконувати з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначаються відповідними прямими начальниками на підставі висновку військово-лікарської комісії;

є) переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією придатними або обмежено придатними до військової служби, але мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів їхніх сімей змінити місце служби (проживання), здійснюється за рішенням відповідних начальників на підставі висновку військово-лікарської комісії;

ж) військовослужбовцям Управління, які є близькими особами відповідно до абзацу третього частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", не дозволяється перебувати у відносинах прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу (роботу), звільнення з військової служби (роботи), застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням. Особи, які претендують на зайняття посад військовослужбовців Управління, зобов'язані повідомити начальника Управління державної охорони України про працюючих в Управлінні близьких їм осіб.

(Підпункт "ж" пункту 42 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

43. У зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця Управління може бути покладено тимчасове виконання посади або тимчасове виконання обов'язків за іншою рівною або вищою посадою, яку він не займає:

вакантною (незайнятою) військовою посадою - за його згодою (тимчасове виконання посади);

невакантною (зайнятою) військовою посадою - у разі тимчасової відсутності військовослужбовця, який її займає, або усунення військовослужбовця, який її займає, від посади (тимчасове виконання обов'язків).

Безперервний строк тимчасового виконання посади не повинен перевищувати шести місяців, а тимчасового виконання обов'язків - чотирьох місяців.

44. Переміщення по службі військовослужбовців Управління здійснюється:

а) на вищі посади - у порядку просування по службі;

б) на рівні посади - у разі службової потреби, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, для більш доцільного використання військовослужбовців - за рішенням прямих начальників (командирів), через сімейні обставини - на прохання військовослужбовця, а за станом здоров'я - на підставі висновку військово-лікарської комісії;

в) у зв'язку із вступом на навчання до вищого військового навчального закладу зі звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

г) на нижчі посади - на підставах, передбачених пунктом 46 цього Положення.

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище військове звання, а за умови рівних військових звань - більший посадовий оклад; нижчою, якщо за цією посадою передбачено нижче військове звання, а за умови рівних звань - менший посадовий оклад. У разі коли за посадою штатом (штатним розписом) передбачено два військових звання або диференційований посадовий оклад, до уваги береться вище військове звання або вищий посадовий оклад.

45. Просування по службі військовослужбовців Управління здійснюється з урахуванням їхніх професійних, ділових і моральних якостей, досягнутих результатів на доручених ділянках, здатності виконувати завдання у складних умовах служби, стану здоров'я.

Для заміщення вакантних посад, просування по службі військовослужбовців в Управлінні створюється резерв кандидатів для просування по службі.

(Абзац другий пункту 45 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

Переміщення по службі на вищі посади військовослужбовців Управління, засуджених до покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців, під час відбування цього покарання не проводиться.

46. Переміщення військовослужбовців Управління з вищих посад на нижчі здійснюється:

а) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку військово-лікарської комісії;

в) виходячи з професійних і ділових якостей на посади з меншим обсягом роботи на підставі висновку атестаційної комісії;

г) у порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

д) за віком, сімейними обставинами або з інших поважних причин - на прохання військовослужбовця.

Переміщення військовослужбовців Управління з вищих посад на нижчі згідно з підпунктами "а","б", "в" і "д" цього пункту здійснюється відповідно до вимог пункту 42 цього Положення.

Переміщення військовослужбовців Управління - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з вищих посад на нижчі без їх згоди не допускається, за винятком підстав, передбачених підпунктами "в" та "г" цього пункту. У разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів ці особи користуються переважним правом залишення за місцем служби чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Якщо їх переміщено на посади з меншим посадовим окладом, за ними зберігається попередній посадовий оклад за новим місцем служби, але не більше одного року.

Призначення з пониженням у посаді в порядку дисциплінарного стягнення здійснюється начальниками, яким таке право надано Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

У наказі по особовому складу про переміщення військовослужбовця Управління на нижчу посаду зазначається підстава переміщення, передбачена цим пунктом.

Військовослужбовці Управління, переміщені з вищих посад на нижчі, надалі можуть просуватися по службі з урахуванням вимог пункту 42 цього Положення та стану здоров'я, а понижені у посаді в порядку дисциплінарного стягнення, крім того, - після зняття дисциплінарного стягнення. Військовослужбовці, які переміщені на нижчі посади у зв'язку зі скороченням штатів і відповідають вимогам для заміщення посад, рівних попереднім посадам, користуються переважним правом просування по службі.

47. Військовослужбовці Управління, які переміщуються по службі, вибувають до нового місця служби після звільнення з посади, але не пізніш як через один місяць від дня одержання підрозділом наказу про переміщення по службі, крім випадків, коли військовослужбовець перебуває у відпустці, відрядженні або на лікуванні.

47-1. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням начальника (командира) до закінчення розгляду справи судом.

Військовослужбовець, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді.

Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

(Положення доповнено пунктом 47-1 згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

48. Зарахування військовослужбовців у розпорядження начальника Управління державної охорони України означає проходження ними військової служби не на військових посадах.

Зарахування військовослужбовців у розпорядження начальника Управління державної охорони України допускається:

а) за службовою потребою (після закінчення вищого військового навчального закладу, у разі переведення військовослужбовців до нового місця служби, у разі припинення своїх повноважень посадовою особою, стосовно якої здійснюється державна охорона (для військовослужбовців підрозділів особистої охорони), в інших випадках за рішенням начальника Управління державної охорони України) - до двох місяців;

б) у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів - до трьох місяців;

в) у разі відсторонення військовослужбовців від посади в порядку кримінального провадження - на строк відсторонення від посади, встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України;

(Підпункт "в" пункту 48 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

г) після закінчення строку відрядження військовослужбовця до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, після повернення із довгострокового закордонного службового відрядження - до двох місяців;

д) у разі визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним або обмежено придатним до військової служби (на підставі висновку військово-лікарської комісії) - на період, необхідний для підготовки матеріалів до звільнення з військової служби або для прийняття рішення щодо призначення на посаду, обов'язки за якою він може виконувати з урахуванням стану здоров'я, але не більше двох місяців;

(Підпункт "д" пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

е) у разі відсутності відомостей про місце перебування військовослужбовця понад один місяць - до його повернення в Управління або до дня виключення його зі списків особового складу Управління відповідно до пункту 69 цього Положення;

є) у разі усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків за порушення військової дисципліни - на період, необхідний для проведення службового розслідування (перевірки) та прийняття відповідного рішення, але не більше двох місяців.

У виняткових випадках начальник Управління державної охорони України має право продовжити строк перебування у розпорядженні на один місяць.

Після закінчення строку перебування військовослужбовця у розпорядженні начальника Управління державної охорони України він призначається на посаду в порядку, встановленому цим Положенням.

У разі неможливості призначення військовослужбовця Управління на іншу посаду або його відмови від запропонованої посади він подається до звільнення з військової служби.

Військовослужбовці Управління звільняються з посад та зараховуються в розпорядження наказами по особовому складу начальника Управління державної охорони України або посадової особи, яка його заміщує.

Час перебування військовослужбовця Управління на лікуванні, в основній та встановлених законодавством додаткових відпустках із загальної тривалості періоду перебування у розпорядженні начальника Управління державної охорони України виключається.

За військовослужбовцями Управління, зарахованими у розпорядження начальника Управління державної охорони України, зберігається матеріальне та грошове забезпечення всіх видів за посадами, які вони займали, якщо інше не передбачено законодавством.

49. Військовослужбовці за їх згодою можуть бути переведені з Управління для подальшого проходження військової служби до Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, із виключенням зі списків особового складу Управління за погодженням між Управлінням та відповідними військовими формуваннями.

V. Атестування

50. Для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання, вдосконалення підготовки військовослужбовців Управління, об'єктивної та принципової оцінки їх професійної підготовки, ділових і моральних якостей, визначення відповідності займаним посадам та перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання проводиться атестування військовослужбовців Управління.

51. Для проведення атестування наказом начальника Управління державної охорони України утворюються атестаційні комісії.

Порядок та організація проведення атестування військовослужбовців визначаються начальником Управління державної охорони України.

52. Затверджені висновки і рекомендації атестування оголошуються атестованим військовослужбовцям Управління їх прямими начальниками. Скарга на порушення порядку атестування та необ'єктивність атестування може бути подана військовослужбовцем у встановленому порядку не пізніше місячного строку з дня оголошення йому результатів атестування. У разі визнання скарги обґрунтованою до висновків і результатів атестації вносяться відповідні зміни або складаються нові висновки та рекомендації.

Військовослужбовці Управління зобов'язані усунути зазначені у висновках атестації недоліки. Прямі начальники повинні вимагати від військовослужбовців усунення недоліків та надавати їм у цьому допомогу, забезпечувати реалізацію атестаційних висновків з урахуванням практичної діяльності військовослужбовця після атестування.

У разі переміщення військовослужбовців Управління по службі, присвоєння їм військових звань, направлення на навчання, звільнення в запас або у відставку в міжатестаційний період атестація не проводиться. У цих випадках на військовослужбовців складається службова характеристика.

Військовослужбовці Управління, відряджені до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, атестуванню не підлягають.

VI. Відпустки

53. У мирний час військовослужбовцям Управління надаються відпустки:

а) щорічні:

основна;

додаткові відпустки, передбачені законодавством;

б) у зв'язку із закінченням вищих військових навчальних закладів;

в) додаткові у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах без відриву від служби;

г) творчі;

д) соціальні:

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

додаткові відпустки військовослужбовцям, які мають дітей;

е) у зв'язку із хворобою;

є) за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

54. Військовослужбовцям Управління надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 років - 45 календарних днів. Час, необхідний для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад, не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу особи, уповноваженої начальником Управління державної охорони України, щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.

Військовослужбовцям Управління, які прийняті на військову службу за контрактом, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до абзацу першого цього пункту, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

За бажанням військовослужбовців Управління щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами не більше двох за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 24 календарних днів.

Військовослужбовцям-інвалідам Управління, а також учасникам бойових дій та прирівняним до них особам щорічні основні відпустки надаються незалежно від вислуги років у зручний для них час.

(Абзац п'ятий пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

Військовослужбовцям Управління, які захворіли під час щорічної основної відпустки або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки. Про це вони повідомляють рапортом начальнику підрозділу після закінчення або в період відпустки. До рапорту додається листок непрацездатності. Час надання цієї частини відпустки встановлюється начальником підрозділу Управління охорони, в якому проходить службу військовослужбовець, на його розсуд, крім випадку, коли час такої відпустки обумовлений медичними показаннями.

Відкликання військовослужбовців Управління із щорічних основних відпусток дозволяється лише в разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням начальника Управління державної охорони України або його заступників.

У разі відкликання військовослужбовця Управління із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

55. Начальники підрозділів Управління наприкінці поточного року, до 1 грудня, складають графік відпусток особового складу на наступний рік та затверджують його у начальника Управління державної охорони України або у його заступника, уповноваженого на вирішення цього питання, після чого оголошують графік особовому складу, що підтверджується підписами військовослужбовців.

З метою підтримання постійної бойової готовності підрозділів основні відпустки військовослужбовцям Управління надаються рівномірно протягом усього календарного року, як правило, з урахуванням їхніх побажань та інтересів служби. Військовослужбовці Управління, яким чинним законодавством надано пільги щодо використання відпусток, до 1 грудня поточного року подають рапорт про використання відпусток у зручний для них час.

Військовослужбовцям Управління, кандидатури яких затверджено для виїзду у довгострокові закордонні службові відрядження або для направлення на навчання, основна відпустка надається з урахуванням повного використання її до їх відбуття у відрядження або вступу до навчального закладу.

Військовослужбовцям Управління, які перебувають у довгострокових закордонних відрядженнях, дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів. У разі переміщення зазначених осіб по службі невикористана ними об'єднана відпустка (або її невикористана частина) надається на новому місці служби (новій посаді).

56. Військовослужбовцям Управління, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до абзацу першого пункту 54 цього Положення за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Абзац перший пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

Військовослужбовцям Управління, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки та додаткові відпустки в рік звільнення надаються на строки, установлені абзацом першим пункту 54 та абзацом першим пункту 58 цього Положення.

(Абзац другий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

У рік звільнення зі служби військовослужбовців Управління, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

У разі звільнення військовослужбовця Управління до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу начальника Управління державної охорони України провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

(Абзац четвертий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

У разі смерті військовослужбовця Управління відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.

Військовослужбовцям Управління, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків Управління, відпустки за період служби в поточному році не надаються.

У разі звільнення військовослужбовців Управління зі служби (крім звільнення через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) та невикористання ними щорічної основної відпустки за їх бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням їх зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби у такому разі є останній день відпустки.

(Абзац сьомий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

У разі звільнення військовослужбовця Управління зі служби у зв'язку із закінченням строку контракту невикористана ним щорічна основна відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому випадку дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки.

57. Щорічні додаткові відпустки за особливий характер служби та роботу із шкідливими та важкими умовами праці надаються військовослужбовцям Управління одночасно із щорічними основними відпустками або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовця та інтересів служби.

Перелік посад та службових обов'язків, що дають право особам, які їх займають або виконують, на щорічну додаткову відпустку за особливий характер служби та роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, визначається начальником Управління державної охорони України.

Військовослужбовцям Управління, віднесеним до 1 або 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається додаткова відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік.

58. Військовослужбовцям Управління, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів.

Перелік місцевостей з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами, військових посад, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров'я, а також порядок надання та тривалість щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах визначаються Кабінетом Міністрів України.

59. Військовослужбовцям Управління, які одночасно мають право на отримання щорічної додаткової відпустки, передбаченої абзацом першим пункту 58, та інших щорічних додаткових відпусток, передбачених законами України, щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення надається за однією з підстав за вибором військовослужбовця.

60. Відпустки у зв'язку із закінченням вищих військових навчальних закладів особам, яким присвоєно перше офіцерське звання, надаються до направлення їх до місця проходження служби тривалістю 30 календарних днів. Ці відпустки зараховуються як щорічні основні відпустки за поточний рік.

61. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються військовослужбовцям відповідно до Закону України "Про відпустки". Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.

У разі якщо Законом України "Про відпустки" або іншими законами України передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без збереження грошового забезпечення.

62. Військовослужбовці-жінки Управління користуються всіма пільгами, передбаченими законодавчими актами України з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Ці пільги поширюються на батьків з числа військовослужбовців, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування у лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

63. Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю Управління у таких випадках:

1) укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:

а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

б) інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням прямого начальника, уповноваженого начальником Управління державної охорони України, - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.

За рішенням прямого начальника, уповноваженого начальником Управління державної охорони України, військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.

64. У зв'язку з хворобою військовослужбовця Управління йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Після закінчення встановленого часу безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця Управління з військової служби відпустка у зв'язку з хворобою йому не надається.

VII. Звільнення з військової служби

65. Звільнення військовослужбовців Управління з військової служби здійснюється:

а) у запас Служби безпеки України - осіб офіцерського складу, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі (крім осіб офіцерського складу, звільнених за службовою невідповідністю чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили); в запас у загальному порядку - осіб рядового, сержантського і старшинського складу, а також осіб офіцерського складу, звільнених за службовою невідповідністю чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

(Підпункт "а" пункту 65 в редакції Указу Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

б) у відставку, якщо вони досягли граничного віку перебування у запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби із зняттям з військового обліку.

Звільнення військовослужбовців Управління з військової служби здійснюється на підставах, передбачених пунктом 66 цього Положення, без зарахування в розпорядження начальника Управління державної охорони України.

Військовослужбовці Управління, які звільняються, направляються для проходження військово-лікарської комісії. У разі відмови військовослужбовця від проходження військово-лікарської комісії він письмово підтверджує своє рішення.

Рішення про звільнення з військової служби в запас або у відставку за підпунктами "а","в", "г" пункту 66 цього Положення доводиться до відома військовослужбовців не пізніше ніж за два місяці перед поданням до звільнення. Безпосередні та прямі начальники проводять з ними особисті бесіди, про що робиться відповідний запис у листах бесід.

(Абзац четвертий підпункту "б" пункту 65 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 490/2016 від 07.11.2016)

66. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці Управління, які проходять службу за контрактом, звільняються з військової служби:

а) у зв'язку із закінченням строку контракту;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

в) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

г) у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі;

д) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

е) через службову невідповідність;

є) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права обіймати певні посади;

ж) у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

з) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

и) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

і) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

(Пункт 66 доповнено підпунктом "і" згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

ї) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.

(Пункт 66 доповнено підпунктом "ї" згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

67. Службова невідповідність військовослужбовця Управління може бути встановлена за результатами розгляду матеріалів атестаційною комісією на підставі:

накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця після попередження останнього про неповну службову відповідність;

через низькі морально-ділові, професійні якості військовослужбовця.

При цьому висновок атестаційної комісії щодо службової невідповідності військовослужбовця підлягає оцінці в сукупності з іншими матеріалами. Рішення щодо звільнення військовослужбовця приймає начальник Управління державної охорони України.

Звільнення з військової служби військовослужбовців Управління відповідно до підпункту "и" пункту 66 цього Положення здійснюється після розгляду матеріалів атестаційною комісією за наявності факту третього порушення військової дисципліни, якщо за попередні два військовослужбовця було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Ураховуючи конкретні обставини і характер вчиненого військовослужбовцем Управління дисциплінарного порушення, друге порушення може розглядатися як систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем. У разі застосування підпункту "и" пункту 66 цього Положення важливе значення має ступінь тяжкості проступку, заподіяна ним шкода та обставини, за яких вчинено правопорушення.

68. Військовослужбовець Управління має право порушити перед начальником Управління державної охорони України клопотання про звільнення з військової служби згідно з підпунктом "з" пункту 66 цього Положення (у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням, якщо Управління порушує свої зобов'язання відповідно до пункту 2 контракту).

69. Військовослужбовець Управління, стосовно якого прийнято рішення з питання дострокового розірвання контракту за підпунктом "и" пункту 66 цього Положення (у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем), має право оскаржити це рішення у порядку, встановленому законодавством. Оскарження не припиняє виконання рішення начальника Управління державної охорони України, якщо інше не передбачено законом.

У разі незаконного звільнення з військової служби військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді.

(Абзац другий пункту 69 в редакції Указу Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

У разі поновлення на військовій службі (посаді) період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і у пільговому обчисленні) та до терміну, встановленого для присвоєння чергового військового звання.

(Абзац пункту 69 в редакції Указу Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

70. Військовослужбовці Управління, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, не підлягають звільненню з військової служби за підпунктами "е", "и" пункту 66 цього Положення до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку судом, якщо підставами для звільнення є ті діяння військовослужбовців, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження.

(Абзац перший пункту 70 в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", у зв'язку із позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку чи через службову невідповідність, а також у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі не направляються на обстеження військово-лікарською комісією і не підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я.

(Пункт 70 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента N 598/2011 від 24.05.2011; в редакції Указу Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

Військовослужбовці Управління, звільнені з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у разі його скасування в установленому порядку і закриття справи поновлюються на військовій службі.

71. Військовослужбовці Управління, які померли, загинули або визнані судом безвісно відсутніми або оголошені померлими, виключаються зі списків особового складу Управління наказом начальника Управління державної охорони України.

Виключення осіб, визнаних судом безвісно відсутніми або оголошених померлими, зі списків особового складу Управління здійснюється начальником Управління державної охорони України на підставі відповідного судового рішення.

72. Звільнення військовослужбовців Управління з військової служби здійснюється начальником Управління державної охорони України.

73. Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), старшим прапорщикам (старшим мічманам) Управління, які бездоганно прослужили на військовій службі 20 і більше років (у пільговому обчисленні), і тим, хто має особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років при звільненні в запас або у відставку наказом начальника Управління державної охорони України надається право носіння військової форми одягу, крім осіб, які звільняються з військової служби за підпунктами "е", "є", "ж", "и", "і" та "ї" пункту 66 цього Положення.

(Абзац перший пункту 73 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 598/2011 від 24.05.2011, N 346/2013 від 25.06.2013)

Днем звільнення військовослужбовців Управління з військової служби в запас або у відставку вважається день, з якого їх наказом по Управлінню виключено зі списків особового складу.

VIII. Особливості проходження військової служби
військовослужбовцями, відрядженими до державних
органів, установ і організацій

74. Особи офіцерського складу Управління за їх згодою можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі.

Перелік посад у державних органах, установах та організаціях, які можуть бути заміщені військовослужбовцями, затверджується Президентом України.

(Пункт 74 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

75. Добір військовослужбовців для заміщення посад, зазначених у пункті 74 цього Положення, здійснюється начальником Управління державної охорони України або його заступниками разом з керівниками відповідних державних органів, установ і організацій.

До державних органів, установ, організацій із залишенням на військовій службі відряджаються тільки особи, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, мають високі професійні, ділові та моральні якості, позитивно характеризуються по службі.

Рішення про відрядження приймається начальником Управління державної охорони України за погодженням із керівниками відповідних органів, установ і організацій.

76. За відрядженими військовослужбовцями Управління та членами їх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законодавством.

Призначення на посади військовослужбовців Управління, зазначених у пункті 75 цього Положення, здійснюється керівниками державних органів, установ і організацій.

Про призначення на посади та переміщення на інші посади відряджених військовослужбовців Управління державні органи, установи і організації інформують Управління.

Виплата посадових окладів, окладів за військовим званням, матеріальної допомоги, всіх видів надбавок та винагород, на які має право військовослужбовець Управління, а також преміювання відряджених військовослужбовців здійснюються за рахунок державних органів, установ і організацій, до яких вони відряджені, за розмірами, встановленими законодавством.

Виплата одноразової грошової винагороди за підтримання високої бойової готовності, зразкове виконання службових обов'язків і бездоганну військову дисципліну відрядженим військовослужбовцям Управління не здійснюється.

У разі повернення військовослужбовців до Управління і зарахування у розпорядження начальника Управління державної охорони України з дня повернення (але не раніше дня, до якого вони отримали грошове забезпечення або заробітну плату за останнім місцем роботи) і до призначення на посади, зарахування на навчання у навчальні заклади або звільнення грошове забезпечення виплачується за посадами, які вони займали в Управлінні до відрядження.

Відрядженим військовослужбовцям Управління, крім військовослужбовців вищого офіцерського складу, чергові військові звання присвоюються начальником Управління державної охорони України з урахуванням вимог цього Положення за клопотанням керівників державних органів, установ і організацій, до яких вони відряджені.

Військовослужбовцям Управління, у разі їх обрання на виборні посади, чергові військові звання присвоюються з урахуванням військових звань за посадами, на яких вони перебували до обрання.

77. Відряджені військовослужбовці Управління одержують за рахунок Управління належні види матеріального забезпечення (речове майно, продовольчий пайок, компенсації за них тощо) за нормами і в порядку, встановленими для відповідних категорій військовослужбовців за попереднім місцем їх служби, у підрозділі Управління.

78. Пенсійне забезпечення звільнених у запас або у відставку відряджених військовослужбовців Управління здійснюється на загальних підставах та в порядку, визначених законом.

IX. Особливості проходження військової служби у воєнний час

79. Військовослужбовці Управління проходять військову службу у воєнний час з урахуванням особливостей, передбачених цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

80. У разі оголошення мобілізації:

а) військовослужбовці Управління продовжують проходити військову службу, за винятком військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не виявили бажання продовжувати службу. Військовозобов'язані, які перебувають на зборах, затримуються до особливого розпорядження. Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених на час оголошення мобілізації зі списків особового складу Управління, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку за станом здоров'я, а також наказів про звільнення у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади. Зазначені військовослужбовці приступають до виконання обов'язків за попередніми посадами, а якщо ці посади зайняті, використовуються за вказівками начальника Управління державної охорони України. Звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту припиняється до особливого розпорядження;

(Підпункт "а" пункту 80 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

б) усі відпустки, за винятком відпусток у зв'язку з хворобою, вагітністю та пологами, для догляду за дитиною, припиняються, і військовослужбовці Управління, які перебувають у відпустках, зобов'язані негайно повернутися до місця служби;

в) військовозобов'язані прибувають до зазначених у мобілізаційних приписах або одержаних повістках пунктів у визначені строки;

г) військовослужбовці Управління, які перебувають на військовій службі та переміщуються на інші посади за штатами воєнного часу, а також військовозобов'язані, приписані до підрозділів Управління, приступають до виконання обов'язків за цими посадами відповідно до мобілізаційного призначення.

Особи, які не повернулися своєчасно без поважних причин з відпустки або не з'явилися після оголошення мобілізації до зазначених пунктів у визначені строки, несуть відповідальність згідно із законодавством.

81. Призов військовозобов'язаних на військову службу у зв'язку з мобілізацією та звільнення з військової служби у зв'язку з демобілізацією проводяться в порядку, визначеному Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

82. Рядовий, сержантський і старшинський склад Управління у воєнний час поповнюється особами з повною загальною середньою або професійно-технічною освітою, яким присвоєно військові звання рядового, сержантського і старшинського складу.

Військове звання прапорщика (мічмана) у воєнний час присвоюється:

(Абзац другий пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

а) особам рядового, сержантського і старшинського складу (крім прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів) з вищою, повною загальною середньою або професійно-технічною освітою та спеціальною підготовкою, призначеним на посади сержантського і старшинського складу;

(Абзац третій пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

б) жінкам з вищою, повною загальною середньою або професійно-технічною освітою та спеціальною підготовкою, призначеним на посади сержантського і старшинського складу.

Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) присвоюється прапорщикам (мічманам), які прослужили не менше 3 місяців на посадах, що підлягають комплектуванню старшими прапорщиками (старшими мічманами) або офіцерами.

(Абзац п'ятий пункту 82 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

83. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу Управління у воєнний час присвоюються начальником Управління державної охорони України.

(Пункт 83 в редакції Указу Президента N 598/2011 від 24.05.2011)

84. Офіцерський склад Управління у воєнний час поповнюється:

а) офіцерами запасу, які призиваються на військову службу в установленому законом порядку;

б) військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади і яким присвоєно офіцерське звання;

в) офіцерами Збройних Сил України та інших військових формувань, переведеними в установленому порядку для проходження служби в Управління;

г) військовослужбовцями, призначеними на офіцерські посади, які успішно виконують обов'язки за цими посадами і яким присвоєно офіцерське звання;

д) жінками, які мають вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, призваними або прийнятими на військову службу в Управління, яким присвоєно офіцерське звання.

85. Перше та чергові офіцерські звання військовослужбовцям Управління у воєнний час присвоюються від молодшого лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) включно начальником Управління державної охорони України.

(Пункт 85 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 346/2013 від 25.06.2013)

86. Строки вислуги у військових званнях рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складів Управління у воєнний час обчислюються з розрахунку один місяць військової служби за три календарні місяці.

87. У воєнний час атестування офіцерів Управління проводиться в разі переміщення їх по службі в інші підрозділи Управління, а також на вимогу прямих начальників. Атестація затверджується безпосереднім начальником особи, яка підписала атестацію, але не нижче начальника відділу, без її розгляду атестаційною комісією.

Атестування осіб рядового, сержантського і старшинського складу Управління у воєнний час не проводиться.

88. У воєнний час у необхідних випадках військовослужбовцям Управління можуть надаватися відпустки на строк до 10 календарних днів:

особам офіцерського складу - начальником Управління державної охорони України;

іншим військовослужбовцям - прямими начальниками від начальника підрозділу Управління і вище.

89. У воєнний час лікування військовослужбовців Управління повинно бути закінчено у лікувальному закладі. У виняткових випадках на підставі висновку військово-лікарської комісії начальником Управління державної охорони України (а у разі виключення зі списків особового складу - начальником військово-лікувального закладу) військовослужбовцям може бути надана відпустка у зв'язку із хворобою тривалістю 30 календарних днів. Після закінчення цього строку за висновком військово-лікарської комісії відпустка у зв'язку із хворобою може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідними медичними показаннями - продовжена ще раз. У цілому відпустка у зв'язку із хворобою не повинна перевищувати трьох місяців. Після закінчення відпустки у зв'язку із хворобою військово-лікарська комісія робить висновок про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби.

90. Військовослужбовці Управління, визнані за станом здоров'я обмежено придатними до військової служби у воєнний час, можуть бути призначені на відповідні посади в підрозділи Управління, які не беруть участі у бойових діях. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров'я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним оглядом через 6 або 12 місяців звільняються в запас за станом здоров'я із зазначенням у наказі про звільнення про повторний медичний огляд після закінчення зазначених строків.

Глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА

Додаток
до Положення про проходження військової служби
за контрактом військовослужбовцями Управління
державної охорони України, затвердженого
Указом Президента України
від 19 жовтня 2007 року N 982/2007

Контракт
про проходження військової служби в Управлінні
державної охорони України

З Контрактом можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Укази".

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 598/2011від 24.05.2011)