Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
08.10.2010 N 457

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2010 р. за N 1249/18544

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку
N 544 від 14.12.20
10
N 23 від 25.01.20
12
N 234 від 14.04.20
15
N 400 від 22.06.20
15
N 232 від 04.04.20
16
N 372 від 18.08.20
16 )

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до нормативно-правових актів Національного банку України такі зміни:

1.1. У преамбулі Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.10.99 N 489, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за N 740/4033 (зі змінами), слова "і фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок".

1.2. У преамбулі Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475 (зі змінами), цифри "12" замінити цифрами "14".

1.3. Унести до Положення про порядок відкриття приватизаційних депозитних рахунків за житловими чеками та здійснення з них платежів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.04.2000 N 179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2000 за N 378/4599, такі зміни:

перше речення пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Приватизаційні платіжні доручення заповнюються відповідними представниками органів приватизації згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України з питання безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті";

пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Облік операцій за депозитними рахунками в установах банку здійснюється за позабалансовими рахунками відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами)".

( Пункт 1.4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 232 від 04.04.2016 )

( Пункт 1.5 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 232 від 04.04.2016 )

1.6. Пункт 3 глави 1 розділу I Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.09.2001 N 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.2001 за N 934/6125, викласти в такій редакції:

"3. Інші терміни в цьому Положенні, які стосуються здійснення установами банків операцій з векселями, використовуються в значенні, наведеному в Положенні про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 508, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за N 174/7495 (зі змінами)".

( Підпункт 1.7 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 23 від 25.01.2012 )

1.8. У преамбулі Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 508, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за N 174/7495 (зі змінами), слова "і фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок", слово "грошей" замінити словом "коштів".

( Підпункт 1.9 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 234 від 14.04.2015 )

1.10. У пункті 1.1 глави 1 Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 120/7441 (зі змінами), слова "і фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок".

1.11. В абзаці третьому пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 231 "Про процедуру закриття анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в іноземній та національній валюті України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.06.2003 за N 455/7776, слова та цифри "Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами)" замінити словами та цифрами "Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами)".

1.12. Пункт 3.19 глави 3 розділу III Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 255, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за N 583/7904 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"3.19. Нарахування та сплата податку на прибуток, відстрочених податкових зобов'язань і податкових активів відображаються в бухгалтерському обліку згідно з Інструкцією про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 17.03.2009 N 140, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.04.2009 за N 291/16307".

1.13. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами), такі зміни:

абзаци шостий, сьомий пункту 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Комісійна винагорода за здійснення торгівлі безготівковою іноземною валютою встановлюється і отримується відповідно до вимог пункту 36 Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами)".

1.14. У найменуванні послуги N 4 Переліку і тарифів з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами), слова "Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні" замінити словами "Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті".

1.15. Пункт 1.6 глави 1 Правил бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 498, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.12.2003 за 1114/8435, викласти в такій редакції:

"1.6. Операції довірчого управління в обліку управителя відображаються за позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами)".

1.16. У преамбулі постанови Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1256/8577 (зі змінами), слова "і фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок", а слова "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" виключити.

1.17. У преамбулі Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1256/8577, слова "і фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок", а слова "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" виключити.

1.18. Унести до Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23.12.2003 N 577, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за N 50/8649, такі зміни:

у пункті 1.1 глави 1, у виносці 1 до пункту 2.1 глави 2 слово "грошей" замінити словом "коштів";

перше речення пункту 2.8 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.8. Переказ коштів з рахунків платників однієї установи банку на рахунки отримувачів в іншій установі цього банку здійснюється з використанням рахунків розділу 39 "Розрахунки між філіями банку" Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами) (далі - розділ 39)".

( Підпункт 1.19 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 372 від 18.08.2016 )

( Підпункт 1.20 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 544 від 14.12.2010 )

1.21. Унести до глави 1 Положення про систему електронної пошти Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2004 N 689, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2005 за N 86/10366, такі зміни:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених Законами України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 N 320, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за N 1035/12909 (зі змінами)";

у пункті 1.4 слово "автоматизованих" замінити словами "інформаційно-телекомунікаційних".

( Підпункт 1.22 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 400 від 22.06.2015 )

1.23. У пункті 1.7 глави 1 розділу І та пункті 2.1 глави 2 розділу VIII Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 N 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2006 за N 40/11914 (зі змінами), слова та цифри "затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 N 435 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1302/9901" замінити словами та цифрами "затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 N 481, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за N 48/14739 (зі змінами)".

1.24. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 30.05.2006 N 196 "Про схвалення проекту гарантійного листа Національного банку України в зв'язку з вимогами УЄФА щодо участі в другому етапі тендера на право проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 861/12735, викласти в такій редакції:

"1. На період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні переміщення валютних цінностей фізичними особами - нерезидентами, уключаючи повноважних представників нерезидентів - суб'єктів підприємницької діяльності, здійснюється відповідно до норм Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні"".

1.25. Пункт 5.2 глави 5 Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.09.2006 N 357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2006 за N 1089/12963, викласти в такій редакції:

"5.2. Приміщення електронних архівів має бути обладнаним відповідно до вимог Правил з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи, затверджених постановою Правління Національного банку України від 04.07.2007 N 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.08.2007 за N 955/14222 (зі змінами)".

1.26. У пункті 1 глави 3 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 N 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за N 520/15211, слово та цифри "від 17.08.2002 N 1155" замінити словом та цифрами "від 05.03.2009 N 270".

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Правила про порядок проведення компенсації по вкладах населення, здійснення контролю за правильністю відміток у паспортах вкладників, а також відшкодування витрат Ощадному банку України відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 1-93, затверджені Національним банком України від 28.01.93, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.02.93 за N 5;

пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 04.10.99 N 489 "Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за N 740/4033 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 31.03.2005 N 101 "Про скасування обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.04.2005 за N 359/10639.

3. Юридичному департаменту (Новіков В.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступників Голови Національного банку України Кротюка В.Л., Сенища П.М., Соркіна І.В.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови В.Л.Кротюк

Погоджено:

Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник

Міністр транспорту та зв'язку України К.О.Єфименко

Голова Державної митної служби України І.Г.Калєтнік

Голова Державної податкової адміністрації України О.О.Папаіка

Т.в.о. Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С.Бірюк

Виконуючий обов'язки Міністра економіки України А.А.Максюта