ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
29 липня 2016 року N 350

Про внесення змін до Регламенту Центральної виборчої комісії

Відповідно до Закону України "Про державну службу", постанови Центральної виборчої комісії від 3 червня 2016 року N 182 "Про структуру і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців", керуючись частинами третьою, четвертою статті 10, статтями 11 - 13, статтею 32 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

Внести до Регламенту Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 квітня 2005 року N 72 (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 8 квітня 2009 року N 20, від 11 квітня 2014 року N 260), такі зміни:

1) викласти пункт 9 частини другої статті 4 в такій редакції:

"9) призначає на посади та звільняє з посад керівника Секретаріату Комісії, керівника Служби розпорядника Реєстру, а також вирішує інші питання відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України";

2) пункт 7 частини другої статті 7 виключити;

3) у статті 9:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Секретаріат Комісії, Службу розпорядника Реєстру очолюють їх керівники, які в межах своїх повноважень видають накази, дають доручення.

Керівник та інші працівники Секретаріату Комісії, керівник та інші працівники Служби розпорядника Реєстру є державними службовцями (крім працівників патронатної служби та працівників, які виконують функції з обслуговування)";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Керівник Секретаріату Комісії, керівник Служби розпорядника реєстру призначаються на посади та звільняються з посад за розпорядженням Голови Комісії. Інші працівники Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад за наказом відповідно керівника Секретаріату Комісії, керівника Служби розпорядника Реєстру.

Працівники патронатної служби Комісії призначаються на посади та звільняються з посад керівником Секретаріату Комісії за пропозицією відповідного члена Комісії";

4) частину одинадцяту статті 10 викласти в такій редакції:

"11. На засіданні Комісії повинні бути присутніми керівники Секретаріату та Служби розпорядника Реєстру (їх заступники), керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії, а також за необхідності інші працівники Секретаріату, патронатної служби Комісії, відповідальні за підготовку питань порядку денного засідання.

Під час вирішення питань, пов'язаних із здійсненням Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців, на засіданні Комісії повинні бути присутніми керівник Служби розпорядника Реєстру (його заступник), керівники структурних підрозділів Служби розпорядника Реєстру, а також за необхідності інші працівники Служби розпорядника Реєстру, відповідальні за підготовку питань порядку денного засідання";

5) абзаци перший, другий частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:

"Проекти документів для внесення на розгляд Комісії візують виконавець, керівник структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання порядку денного засідання, працівник, який здійснював літературне редагування проекту документа, керівник управління правового забезпечення Секретаріату Комісії, член Комісії, який відповідає за підготовку питання для розгляду на засіданні Комісії або є доповідачем питання порядку денного, керівник Секретаріату Комісії - з питань організації діяльності Секретаріату Комісії.

Проекти документів для внесення на розгляд Комісії щодо ведення або функціонування Державного реєстру виборців візують виконавець, керівник структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання порядку денного засідання, працівник, який здійснював літературне редагування проекту документа, керівник управління юридичного супроводження Реєстру Служби розпорядника Реєстру, керівник Служби розпорядника Реєстру та член Комісії, який відповідає за підготовку питання для розгляду на засіданні Комісії або є доповідачем питання порядку денного";

6) у частині другій статті 14 слово "Прес-службою" замінити словами "відділом взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату";

7) у частині першій статті 28 слова "Правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються Комісією" замінити словами "правил внутрішнього службового розпорядку";

8) у статті 29 слова "Центральної виборчої комісії" замінити словами "в яких розміщена Центральна виборча комісія";

9) у частині першій статті 30 слова "юридичного управління" виключити;

10) у статті 33:

частину першу викласти в такій редакції:

"Відрядження членів Комісії здійснюються за розпорядженнями Голови Комісії. Відрядження працівників Секретаріату та патронатної служби та регіональних представництв Комісії здійснюються згідно з дорученням Голови Комісії за наказом керівника Секретаріату. Працівники Служби розпорядника Реєстру відряджаються за дорученням Голови Комісії та наказом керівника Служби розпорядника Реєстру";

частини третю, п'яту, шосту виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Документи, пов'язані з відрядженням Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії, а також працівників Секретаріату Комісії, патронатної служби та регіональних представництв Комісії, Служби розпорядника Реєстру за кордон, оформляються відділом міжнародного співробітництва Секретаріату Комісії";

11) у тексті Регламенту Центральної виборчої комісії слова "управління документального забезпечення", "відділ кадрової і режимної роботи та з питань державної служби" у всіх відмінках замінити відповідно словами "управління регламентного забезпечення діяльності Комісії", "відділ з питань управління персоналом" у відповідних відмінках.

Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ