Документ втратив чиннiсть!

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ
20.05.2016 N 240

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2016 р. за N 855/28985

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Служби безпеки України
N 116 від 30.01.20
18)

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Служби безпеки України

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", абзацу другого пункту 3 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", з метою удосконалення організації санаторно-курортного забезпечення, оздоровлення та відпочинку в Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби генерал армії України В. Грицак

Затверджено
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
20.05.2016 N 240

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2016 р. за N 855/28985

Зміни
до деяких нормативно-правових
актів Служби безпеки України

1. Внести до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26 грудня 2011 року N 477, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 362/20675, такі зміни:

1) у розділі І:

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Санаторно-курортне лікування категорій осіб, визначених у пункті 1.5 цього розділу, здійснюється в межах кошторисних призначень:

в санаторно-курортних закладах СБУ (далі - санаторії);

в санаторіях інших державних органів у разі відсутності в СБУ санаторію необхідного профілю - за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) військово-медичної служби органу, підрозділу, закладу СБУ (далі - ВМС).";

підпункт "ґ" пункту 1.5 доповнити словами ", військовослужбовці, які визнані учасниками бойових дій";

2) в абзаці першому пункту 3.1 розділу ІІІ слово "вересня" замінити словом "листопада";

3) у пункті 4.3 розділу ІV:

абзац четвертий після слів "пенсіонери СБУ" доповнити словами ", які є ветеранами військової служби,";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"батьки військовослужбовця або пенсіонера СБУ - копію свідоцтва про народження військовослужбовця або пенсіонера СБУ, батько або мати якого потребує санаторно-курортного лікування.";

4) у розділі V:

абзац четвертий підпункту 5.1.1 пункту 5.1 доповнити словами ", в якій зазначено, чи потребує дитина сторонньої допомоги (у разі якщо дитина інвалід)";

пункт 5.3 доповнити новим підпунктом 5.3.4 такого змісту:

"5.3.4. Заповнена путівка на дитину-інваліда до санаторію видається СВК органу, підрозділу, закладу СБУ разом із заповненою путівкою на супроводжуючу особу на підставі медичної довідки за формою N 070/о, в якій зазначено, що дитина-інвалід потребує сторонньої допомоги.";

5) у пункті 7.1 розділу VІІ:

в абзаці другому слово "довідку" замінити словами "паспорта, копії довідки";

абзац п’ятий після слів "для пенсіонерів СБУ" доповнити словами ", які є ветеранами військової служби";

абзац шостий після слів "паспорта та" доповнити словом "копії";

абзац сьомий після слів "та (або)" доповнити словом "копії";

в абзаці восьмому слово "довідки" замінити словами "копії довідки";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"копії свідоцтва про народження військовослужбовця або пенсіонера СБУ - для батька/матері військовослужбовця або пенсіонера СБУ;

копії документа (документів), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.";

6) у розділі VІІІ:

у пункті 8.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"особи, зазначені у підпунктах "б", "в", "ґ", "ж" пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції;";

абзац десятий після слів і цифри "інваліда І групи" доповнити новими словами "та дитини-інваліда";

у пункті 8.5 слова "величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" замінити словами "трьох прожиткових мінімумів";

в абзаці другому пункту 8.6 слова "величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" замінити словами "три прожиткових мінімуми".

2. Внести до Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 25 березня 2013 року N 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за N 617/23149, такі зміни:

1) розділ ІІ доповнити новим пунктом 2.4 такого змісту:

"2.4. Діти осіб з числа військовослужбовців та працівників СБУ:

1) одного з батьків яких визнано учасником бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

2) один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

3) один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

4) зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.";

2) у пункті 4.5 розділу ІV:

в абзаці сьомому слово "документа" замінити словами "посвідчення члена сім’ї загиблого або іншого документа";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"посвідчення учасника бойових дій одного із батьків;

довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.";

3) в абзацах першому та другому пункту 7.2 розділу VII цифри "6.9" замінити цифрами "6.8";

4) у розділі VІІІ:

пункт 8.1 викласти в такій редакції:

"8.1. Безоплатною путівкою до оздоровчих таборів "Вогник" або "Лісний" забезпечується дитина:

1) військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби за віком, за станом здоров’я або за вислугою років, або військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби, яка є:

дитиною-сиротою;

дитиною, позбавленою батьківського піклування;

дитиною-інвалідом;

дитиною з багатодітної сім’ї;

дитиною з малозабезпеченої сім’ї;

дитиною, батько або матір якої загинули під час виконання службових обов’язків;

дитиною, яка перебуває на диспансерному обліку у закладі охорони здоров’я СБУ;

2) особи з числа військовослужбовців та працівників СБУ:

одного з батьків якої визнано учасником бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

один з батьків якої загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

один з батьків якої загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

зареєстрована як внутрішньо переміщена особа.";

у пункті 8.4 слова "величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" замінити словами "трьох прожиткових мінімумів";

в абзаці другому пункту 8.5 слова "величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" замінити словами "три прожиткових мінімуми".

Начальник Військово-медичного управління Л. Шугалей