ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ
23.07.2012 N 11

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2012 р. за N 1584/21896

Про затвердження Положення
про порядок накладення адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
N 12 від 18.02.20
13
N 22 від 11.04.20
13

Рішеннями Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
N 41 від 30.12.20
13
N 83 від 04.09.20
14
N 825 від 26.05.20
16)

Відповідно до частини четвертої статті 33, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Відділу з питань стратегії та трансформації Фонду разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування цього рішення.

Директор-розпорядник О.І. Шарова

Затверджено
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
23.07.2012 N 11

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2012 р. за N 1584/21896

Положення
про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) та визначає порядок та строки розгляду Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) справ про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (далі - правопорушення) та застосування адміністративно-господарських санкцій за такі порушення.

1.2. Метою цього Положення є забезпечення дотримання банками вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

1.3. Провадження у справах про правопорушення, а також умови та порядок застосування адміністративно-господарських санкцій Фондом здійснюються з особливостями, встановленими статтею 33 Закону та цим Положенням.

1.4. Інформація та дані про ознаки правопорушення можуть міститися в:

матеріалах, отриманих за результатами перевірок, проведених Фондом;

звітності, що подається банками до Фонду;

повідомленнях, отриманих від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб;

зверненнях громадян;

повідомленнях, опублікованих у засобах масової інформації;

інших джерелах.

1.5. Фонд застосовує адміністративно-господарські санкції відповідно до статті 33 Закону.

Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб є протокол про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

1.6. Уповноважені працівники Фонду, які складають протоколи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та/або розглядають справи, в межах своїх повноважень зобов'язані в кожному випадку виявлення правопорушення вжити всіх необхідних заходів для документального закріплення факту правопорушення, всебічно, повно та об'єктивно дослідити обставини справи, а також своєчасно застосувати передбачені законодавством адміністративно-господарські санкції (далі - санкції) з урахуванням критеріїв істотності порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

(Пункт 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

1.7. Рішення, прийняте за результатами розгляду справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, повинно бути законним та обґрунтованим і повинно ґрунтуватися лише на тих доказах, які були досліджені під час розгляду справи.

Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, отримані в законному порядку, що свідчать про наявність чи відсутність правопорушення, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

1.8. У разі виявлення порушень законодавства, розгляд яких не належить до компетенції Фонду, посадова особа, яка складає протокол про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та/або розглядає справу, надсилає відповідні матеріали до:

Національного банку України;

відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належить розгляд таких правопорушень.

1.9. Постанова про порушення справи про правопорушення, протокол про правопорушення, постанова про розгляд справи про правопорушення, постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення, постанова про накладення штрафу, постанова про закриття справи про правопорушення, розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб, письмове застереження вважаються надісланими (врученими) банку, який притягується до відповідальності, якщо їх вручено представнику банку під розписку або надіслано поштою рекомендованим листом.

(Пункт 1.9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013, Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013, N 83 від 04.09.2014)

1.10. Штраф може бути накладено на банк протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

ІІ. Посадові особи Фонду, які уповноважені
розглядати справи про правопорушення,
та їх повноваження

2.1. Розгляд справ про правопорушення здійснюється директором-розпорядником Фонду або його заступниками (далі - посадова особа, яка уповноважена розглядати справи) на підставі протоколу про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

2.2. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, може застосовувати санкції, передбачені частиною першою статті 33 Закону, у межах своїх повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.

(Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

2.3. Директор-розпорядник Фонду (особа, що виконує його повноваження) має право витребувати будь-яку справу про правопорушення, що перебуває у провадженні заступника директора-розпорядника Фонду, та передати її на розгляд іншому заступнику або прийняти її до свого провадження.

ІІІ. Склади правопорушень у сфері гарантування
вкладів фізичних осіб та види адміністративно-господарських
санкцій за такі правопорушення

3.1. Фонд накладає на банки санкції за такі порушення:

неподання банком відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду (пункт 1 частини другої статті 33 Закону);

(Абзац другий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

несвоєчасне подання банком відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду (пункт 1 частини другої статті 33 Закону);

(Абзац третій пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

подання банком недостовірних відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду (пункт 1 частини другої статті 33 Закону);

(Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

порушення банком порядку ведення бази даних вкладників (пункт 2 частини другої статті 33 Закону);

(Абзац п’ятий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

невиконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб (пункт 3 частини другої статті 33 Закону);

(Абзац шостий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013; Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

несвоєчасне виконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб (пункт 3 частини другої статті 33 Закону).

(Абзац сьомий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013; Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

3.1.1. Під неподанням відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, слід розуміти відсутність у Фонді необхідних відомостей (як на дату, встановлену Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, так і на будь-яку іншу дату) з одночасною відсутністю у банку підтверджуючих документів про надання Фонду таких відомостей.

(Абзац другий підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

3.1.2. Під несвоєчасним поданням відомостей Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, слід розуміти подання Фонду необхідних відомостей пізніше терміну (строку), встановленого Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, але до дати виявлення правопорушення Фондом з одночасною відсутністю у банку підтверджуючих документів про вчасне подання Фонду таких відомостей.

(Абзац другий підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

3.1.3. Під поданням недостовірних відомостей до Фонду, якщо подання таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, слід розуміти наявність у Фонді поданих банком відомостей з інформацією, що не відповідає дійсності.

(Абзац другий підпункту 3.1.3 пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

3.1.4. Під порушенням банком порядку ведення бази даних вкладників слід розуміти порушення вимог щодо формування та ведення банками бази даних вкладників в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

(Абзац перший підпункту 3.1.4 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

(Абзац другий підпункту 3.1.4 пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

(Абзац третій підпункту 3.1.4 пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013)

(Підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

3.1.5. Під невиконанням банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб слід розуміти діяння (дію чи бездіяльність) керівника або працівників банку щодо невиконання рішення та/або нормативно-правового акта Фонду чи розпорядження Фонду про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

Під несвоєчасним виконанням банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб слід розуміти виконання рішення та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпорядження Фонду про усунення порушень пізніше строку, встановленого рішенням та/або нормативно-правовими актами Фонду чи розпорядженням Фонду про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб, але до дати виявлення Фондом такого порушення.

Абзац третій підпункту 3.1.5 пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

(Підпункт пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013)

3.2. У разі вчинення банком двох або більше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.

ІV. Провадження у справах про правопорушення у
сфері гарантування вкладів фізичних осіб

4.1. Справа про правопорушення може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення.

4.2. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю у разі:

відсутності події вчинення правопорушення;

відсутності складу правопорушення;

якщо справа не підлягає розгляду Фондом;

закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених у пункті 1.10 розділу І цього Положення;

наявності за тим самим фактом нескасованої постанови у справі про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб;

наявності за тим самим фактом рішення суду;

втрати чинності нормативно-правового акта, який порушено;

наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення щодо банку, який притягується до відповідальності.

Про закриття провадження у справі про правопорушення посадовою особою, яка уповноважена розглядати справи, виноситься постанова про закриття справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 1).

(Пункт 4.3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

4.3. Провадження у справі про правопорушення зупиняється у разі:

перебування на розгляді у Фонді, Національному банку України, в судах або в інших органах державної влади іншої справи, рішення за якою матиме значення при вирішенні справи;

необхідності проведення експертизи, додаткової перевірки або отримання відповідних висновків.

Про зупинення провадження у справі про правопорушення посадовою особою, яка уповноважена розглядати справи, виноситься постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 2).

При винесенні постанови про зупинення провадження у справі зупиняється перебіг строків для винесення постанови по справі до винесення постанови про відновлення провадження.

(Пункт розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

4.4. Провадження у справі про правопорушення відновлюється після з'ясування обставин, які спричинили його зупинення, про що посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, виносить постанову про відновлення провадження у справі про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 3).

4.5. Порушення вимог законодавства при провадженні у справі про правопорушення може бути підставою для прийняття директором-розпорядником Фонду або заступником директора-розпорядника Фонду постанови про направлення справи про правопорушення на новий розгляд (додаток 4).

(Абзац перший пункту розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи про правопорушення та отримала постанову про направлення справи про правопорушення на новий розгляд, виносить постанову про розгляд справи про правопорушення, якою призначає дату нового розгляду справи про правопорушення.

У разі направлення справи про правопорушення на новий розгляд строки, встановлені для її розгляду та прийняття рішення, відновлюються.

(Пункт розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

V. Порушення справи про правопорушення у
сфері гарантування вкладів фізичних осіб

5.1. Підставою для порушення справи про правопорушення є протокол про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 5) (далі - протокол про правопорушення), який складається не пізніше 15 робочих днів з дати виявлення правопорушення.

(Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013, Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

5.2. Облік видачі бланків протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб ведеться в журналі видачі бланків протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 6).

Бланк протоколу про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб має серію і номер.

(Пункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

5.3. Журнали видачі бланків протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та журнали реєстрації протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 7) зберігаються у Фонді протягом 5 років.

(Пункт 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

5.4. Протокол про правопорушення повинен містити:

номер, дату, місце його складання;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол про правопорушення;

повне найменування банку, який притягується до відповідальності;

місцезнаходження банку, який притягується до відповідальності;

код за ЄДРПОУ та код МФО банку;

виклад обставини правопорушення;

посилання на Закон та/або нормативно-правовий акт Фонду, норму якого(их) порушено;

відомості про наявність повторного вчинення правопорушення банком, щодо якого складено протокол про правопорушення.

Пояснення посадових осіб банку (за наявності), який притягується до відповідальності, є складовою частиною протоколу про правопорушення і приєднуються до нього у вигляді додатка.

5.5. Протоколи про правопорушення складаються та підписуються працівниками Фонду, уповноваженими на їх складання.

У разі виявлення порушення при здійсненні безвиїзного контролю підпис уповноваженого(их) працівника(ів) Фонду на протоколі про правопорушення скріплюється печаткою Фонду.

(Пункт 5.5 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

5.6. У разі відмови представника банку, який притягується до відповідальності, підписати протокол про правопорушення, складений протягом проведення інспекційної перевірки, уповноважений працівник Фонду робить напис про відмову в його підписанні. У цьому разі представник банку має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про правопорушення, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

(Пункт 5.6 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

(Пункт 5.7 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

5.7. Протокол про правопорушення не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється працівником Фонду, що його склав, у журналі реєстрації протоколів про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою.

(Абзац перший пункту розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013)

Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

5.8. Один примірник протоколу про правопорушення, складеного уповноваженим працівником Фонду протягом проведення інспекційної перевірки, після його підписання надається представнику банку, щодо якого його складено. У разі неявки представника банку, який притягується до відповідальності, на підписання протоколу про правопорушення, складеного протягом проведення інспекційної перевірки, протокол складається уповноваженим працівником Фонду в той самий день, про який було повідомлено представника банку, про що робиться відповідний напис на протоколі про правопорушення.

(Абзац перший пункту 5.8 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

У разі складання та реєстрації протоколу про правопорушення при здійсненні безвиїзного контролю діяльності банків один примірник такого протоколу надсилається банку, щодо якого його складено, поштою відповідно до вимог цього Положення.

5.9. Протокол про правопорушення після його складання та реєстрації не пізніше трьох робочих днів разом з поясненнями (за наявності) представника банку та документами, що підтверджують правопорушення, направляється посадовій особі, яка уповноважена розглядати справи.

(Пункт 5.9 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013, N 83 від 04.09.2014)

5.10. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, не пізніше п'яти робочих днів після складення протоколу про правопорушення виносить постанову про порушення справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 8).

(Пункт 5.10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

5.11. Якщо банком вчинено декілька правопорушень, то справи про правопорушення порушуються посадовою особою окремо по кожному правопорушенню, якщо правопорушення не пов’язані між собою.

5.12. Для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного вирішення справи допускається об'єднання справ про правопорушення банком в одне провадження (у разі якщо правопорушення, зазначені в протоколі про правопорушення, пов’язані між собою) та виділення справи про правопорушення банком в окреме провадження (якщо правопорушення, зазначені в протоколі про правопорушення, не пов’язані між собою).

5.13. Про об'єднання справ про правопорушення та виділення справи про правопорушення в окреме провадження посадовою особою, яка уповноважена розглядати справи, виноситься відповідна постанова.

VI. Підготовка до розгляду справи про правопорушення у
сфері гарантування вкладів фізичних осіб

6.1. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, при підготовці справи про правопорушення до розгляду вирішує такі питання:

чи належить до її компетенції розгляд цієї справи;

чи правильно складено протокол про правопорушення та чи додані інші матеріали справи про правопорушення;

чи витребувані необхідні додаткові матеріали;

чи наявні підстави, передбачені в пункті 4.2 розділу ІV цього Положення;

чи підлягають задоволенню клопотання представників банку;

щодо сповіщення банку про час і місце її розгляду.

(Абзац сьомий пункту 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013)

6.2. Якщо посадовою особою, яка уповноважена розглядати справи, при підготовці справи до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 4.2 розділу ІV цього Положення, справа про правопорушення може бути закрита до визначення дати її розгляду, про що виноситься відповідна постанова, яка протягом трьох робочих днів з дати її винесення надсилається банку, щодо якого закрито справу.

6.3. Якщо посадовою особою, яка уповноважена розглядати справи, при підготовці справи про правопорушення до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 4.4 розділу ІV цього Положення, провадження у справі може бути зупинено до встановлення обставин, що стали підставою для зупинення справи про правопорушення.

6.4. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, вирішує питання, передбачені у пункті 6.1 цього розділу, визначає дату розгляду справи про правопорушення та виносить постанову про порушення справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, яку надсилає банку, щодо якого порушено справу про правопорушення, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

6.5. У разі необхідності посадова особа, уповноважена розглядати справи, може витребувати додаткові матеріали, висновки, пояснення та інші докази, без яких неможливо прийняти рішення по справі.

До розгляду справи про правопорушення можуть залучатися фахівці, експерти, треті особи, використовуватися їх письмові висновки та пояснення, що стосуються справи про правопорушення.

VII. Розгляд справ про правопорушення у сфері
гарантування вкладів фізичних осіб

7.1. Справа про правопорушення щодо банку розглядається у присутності представника банку, який притягується до відповідальності, яка підтверджується шляхом проставляння підпису в Журналі реєстрації присутніх представників банку, що притягається до відповідальності, на розгляді справи (додаток 9).

(Абзац перший пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

Повноваження представника банку, що притягується до відповідальності, засвідчуються довіреністю, оригінал або копія якої долучається до матеріалів справи (крім керівника банку).

(Абзац другий пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

У разі відсутності представника банку, який притягується до відповідальності, справа про правопорушення розглядається за умови своєчасного повідомлення банку про місце і час розгляду справи згідно з вимогами пункту 6.4 розділу VІ цього Положення. У цьому разі в Журналі реєстрації присутніх представників банку, що притягається до відповідальності, на розгляді справи (додаток 9) робиться відмітка про відсутність представника банку на розгляді справи.

(Абзац третій пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

7.2. Представник банку, який притягується до відповідальності, має право давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, оскаржити рішення посадової особи Фонду за справою.

(Абзац перший пункту 7.2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

Розгляд справи про правопорушення здійснюється державною мовою.

Представник банку, щодо якого розглядається справа про правопорушення, має право висловлюватися рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження у справі про правопорушення.

(Абзац третій пункту 7.2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

7.3. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь працівники Фонду.

7.4. Працівник юридичної служби Фонду надає правову допомогу в дотриманні процедури провадження у справі, надає висновок щодо провадження у справі про правопорушення, бере участь у дослідженні доказів, подає посадовій особі, яка уповноважена розглядати справи, свої пропозиції з приводу дотримання вимог законодавства при винесенні рішення за справою про правопорушення.

(Пункт 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013)

7.5. Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку встановлюється наявність чи відсутність правопорушення, інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі протоколу про правопорушення та пояснень керівника чи працівників банку, який притягається до відповідальності, а також інших документів.

(Пункт 7.6 розділу VII виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013)

7.6. Якщо при розгляді справи про правопорушення посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, дійде висновку, що порушення має ознаки злочину, то вона передає матеріали прокурору, органу досудового слідства або дізнання.

7.7. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням банку. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення посадової особи, яка розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України.

7.8. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи, яка уповноважена розглядати справи.

Посадова особа, яка розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, який банк притягається до відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

7.9. Посадова особа, яка розглядає справу, при розгляді справи про правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративно-господарське правопорушення; чи підлягає банк адміністративно-господарській відповідальності; чи є обставини, що пом'якшують та/або обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

(Пункт 7.10 розділу VII виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013)

VIII. Рішення за справою про правопорушення
у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

8.1. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, приймає рішення про накладення адміністративно-господарської санкції за порушення вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб не пізніше 15-го робочого дня з дня отримання протоколу про правопорушення та додатків до нього.

8.2. За результатами розгляду справи про правопорушення посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, приймає одне з таких рішень:

про застосування адміністративно-господарської санкції у вигляді письмового застереження;

про застосування адміністративно-господарської санкції у вигляді розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб;

про застосування адміністративно-господарської санкції у вигляді штрафу;

про закриття справи (за всіма справами у разі об’єднання кількох справ у одне провадження або частково).

8.3. Рішення посадової особи за справою оформлюється у вигляді:

письмового застереження;

постанови про накладення штрафу (додаток 10);

розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 11);

постанови про закриття справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 1).

8.4. Рішення за справою у вигляді письмового застереження має містити вимоги щодо усунення порушення законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб та/або вжиття заходів щодо недопущення таких порушень надалі.

Письмове застереження складається на бланку Фонду, у якому зазначається його назва "Застереження", та підписується посадовою особою Фонду, яка розглядала справу про правопорушення.

Фонд у письмовому застереженні указує банку на допущені порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі нормативно-правових актів Фонду, або недоліки в роботі та за потреби конкретні заходи, яких йому потрібно вжити з метою їх усунення та/або недопущення надалі.

8.5. Рішення за справою у вигляді розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб (далі - розпорядження про усунення порушень) (додаток 11) із зазначенням терміну виконання такого розпорядження виноситься посадовою особою за порушення банком вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

8.6. Посадовою особою, яка винесла розпорядження про усунення порушень, до дати спливу терміну виконання такого розпорядження за письмовим клопотанням банку, щодо якого його винесено, може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання цього розпорядження, яке оформляється новим розпорядженням про усунення порушень та протягом трьох робочих днів направляється банку.

8.7. Рішення за справою у вигляді постанови про накладення штрафу або про закриття справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин.

8.7.1. У вступній частині постанови зазначаються:

номер постанови;

дата та місце розгляду справи;

посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову;

документ, на підставі якого діє посадова особа;

відомості про банк, щодо якого розглядається справа (повне найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ, код МФО, банківські реквізити, засоби зв’язку).

8.7.2. Мотивувальна частина повинна містити викладення обставин, встановлених при розгляді справи, та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення або факти, що вказують на відсутність правопорушення, посилання на відповідні норми нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за це правопорушення.

8.7.3. У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за справою про правопорушення рішення.

8.8. Постанова за справою про правопорушення повинна містити вказівку про порядок та строк її оскарження.

8.9. Постанова за справою про правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється печаткою.

8.10. Рішення за справою про правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи про правопорушення.

Копія рішення надається представнику банку, щодо якого її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику рішення, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення.

8.11. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду справи про правопорушення, долучаються до справи.

8.12. Контроль за виконанням рішення за справою про правопорушення здійснює відповідний структурний підрозділ Фонду.

8.13. У разі невиконання або несвоєчасного виконання розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб посадова особа застосовує до такого банку санкцію у вигляді штрафу.

Застосування такої санкції не звільняє банк від обов’язку усунути порушення вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

8.14. Рішення за справою про правопорушення може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.

8.15. Рішення за справою про правопорушення разом з усіма матеріалами справи протягом п’ятнадцяти робочих днів подається відповідному структурному підрозділу Фонду для зберігання.

(Розділ VIII в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

ІХ. Критерії істотності порушень законодавства
про систему гарантування вкладів фізичних осіб

9.1. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, розглядає таку справу та виносить рішення за справою відповідно до законодавства та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи.

Оцінка порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб як істотного здійснюється уповноваженою особою з урахуванням критеріїв істотності. Вирішуючи питання про оцінку істотності порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважена особа повинна встановити наявний обсяг можливих наслідків для системи гарантування вкладів фізичних осіб, який може бути виражений як у вигляді ускладнення, так і унеможливлення реалізації Фондом своїх функцій.

9.2. До критеріїв істотності порушення належать:

надання банком до Фонду недостовірної інформації;

несвоєчасність подання відомостей до Фонду;

несвоєчасність виконання рішень Фонду;

систематичність (два і більше разів протягом року) вчинення банком однорідних порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб;

віднесення банку до категорії проблемних;

порушення обов’язків банка-агента;

(Пункт 9.2 розділу IX доповнено новим абзацом сьомим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 825 від 26.05.2016)

порушення прав та охоронюваних законом інтересів вкладників з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб.

(Пункт 9.2 розділу IX доповнено новим абзацом восьмим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 825 від 26.05.2016)

9.3. Диференціація розмірів адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу (далі - штраф) за порушення вимог законодавства щодо нарахування та сплати збору до Фонду:

несплата або несвоєчасна сплата (більше ніж на 15 днів) збору банком до Фонду тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

несвоєчасне (не більше ніж на 15 днів) виконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення порушень або несвоєчасне подання відомостей до Фонду тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,03 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

подання банком недостовірних відомостей до Фонду, які у розрахунку та сплаті мають відхилення більше ніж на 1 відсоток, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

Диференціація розмірів штрафів за порушення вимог законодавства щодо порядку ведення бази даних вкладників:

порушення банком вимог законодавства щодо формування бази даних вкладників із застосуванням програмно-апаратного комплексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

відсутність сформованих файлів архіву бази даних вкладників тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,03 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

наявність помилок у базі даних вкладників в обсязі більше ніж 1 відсоток від загальної кількості записів про вкладників тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

Диференціація розмірів штрафів за порушення вимог законодавства щодо подання банком звітності до Фонду:

неподання або несвоєчасне подання (більше ніж на 15 днів) банком звітності до Фонду тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

несвоєчасне подання банком (не більше ніж на 15 днів) звітності тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,03 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

подання недостовірних відомостей (наявність більше ніж 1 відсотка помилок у поданій банком звітності від загального обсягу даних) тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

Диференціація розмірів штрафів за порушення вимог законодавства щодо порядку інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб:

відсутність або ненадання на вимогу вкладника у приміщеннях банку, де надаються банківські послуги, а також на власній сторінці в мережі Інтернет повної, достовірної та актуальної інформації для вкладників щодо системи гарантування вкладів фізичних осіб, передбаченої законодавством, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

(Абзац чотирнадцятий пункту 9.3 розділу IX в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 825 від 26.05.2016)

порушення встановлених Фондом вимог до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,03 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

порушення інших вимог Фонду щодо інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

Диференціація розмірів штрафів за порушення вимог законодавства щодо виконання функцій банку-агенту:

(Пункт 9.3 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 825 від 26.05.2016)

порушення прав вкладників банками-агентами з питань виплат гарантованої суми відшкодування тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,01 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

(Пункт 9.3 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 825 від 26.05.2016)

Для учасників Фонду, які віднесені до категорії проблемних:

несвоєчасне подання відомостей до Фонду (не більше ніж на п’ять днів з дати, коли такі відомості мали бути подані) тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

несвоєчасне (не більше ніж на п’ять днів) виконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,04 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

9.4. Інші порушення вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру статутного капіталу банку.

Невиконання банком рішень Фонду чи розпоряджень про усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, повторне протягом року вчинення правопорушення банком, щодо якого складено протокол про правопорушення, тягне за собою накладення штрафу у двократному розмірі, але не більше ніж 0,1 відсотка від розміру статутного капіталу банку.

(Розділ IX в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

Х. Виконання постанов про
накладення штрафів

10.1. Штраф має бути сплачений не пізніше 15 днів з дня вручення або отримання банком надісланої Фондом копії постанови про накладення штрафу.

10.2. Банки сплачують штрафи шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду, зазначений у постанові про накладення штрафу.

(Пункт 10.3 розділу X виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013)

ХІ. Порядок оформлення справи про правопорушення у
сфері гарантування вкладів фізичних осіб

(Абзац перший пункту 11.1 розділу XI виключено на підставі Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013)

11.1. Провадження в справі про правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу або розпорядження про усунення порушень, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові або розпорядженні, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених законодавством.

(Пункт 11.1 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 22 від 11.04.2013)

11.2. Справа про правопорушення з описом документів, що є у справі про правопорушення (додаток 12), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка винесла постанову.

(Пункт 11.2 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

11.3. Справи про правопорушення зберігаються в установленому порядку протягом трьох років з дати виконання постанови про накладення штрафу або виконання розпорядження про усунення порушень.

(Пункт 11.3 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 22 від 11.04.2013)

Начальник відділу з питань стратегії та трансформації Фонду Н.О. Лапаєва

Додаток 1
до Положення про
порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

Постанова
про закриття справи про правопорушення у сфері
гарантування вкладів фізичних осіб

З Додатком 1 (зі змінами від 18.02.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013)

Додаток 2
до Положення про
порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

Постанова
про зупинення провадження у справі про
правопорушення у сфері гарантування
вкладів фізичних осіб

З Додатком 2 (зі змінами від 30.12.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

Додаток 3
до Положення про
порядок накладення
адміністративно-господарських
санкцій Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб

Постанова
про відновлення провадження у справі про
правопорушення у сфері гарантування
вкладів фізичних осіб

З Додатком 3 (зі змінами від 30.12.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

Додаток 4
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 4.6 розділу IV)

Постанова
про направлення справи про
правопорушення на новий розгляд

З Додатком 4 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Положення доповнено новим Додатком 4 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

Додаток 5
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Протокол
про правопорушення у сфері
гарантування вкладів фізичних осіб

З Додатком 5 (зі змінами від 30.12.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

Додаток 6
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Журнал
видачі бланків протоколів про правопорушення у
сфері гарантування вкладів фізичних осіб

N з/п  Дата видачі бланків протоколів  Серії та номери протоколів, що видаються від _____ до ______  Кількість виданих бланків протоколів (словами)  Прізвище, ініціали та підпис отримувача  Примітка 
           
           

Додаток 7
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Журнал
реєстрації протоколів про правопорушення у
сфері гарантування вкладів фізичних осіб

N з/п  Серія, номер та дата складання протоколу  Дата та місце вчинення правопорушення  Відомості про банк, щодо якого складено протокол  П.І.Б. особи, що склала протокол  Примітка 
найменування  місцезнаходження  код за ЄДРПОУ та МФО 
               
               
               
               

Додаток 8
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Постанова
про порушення справи про правопорушення у
сфері гарантування вкладів фізичних осіб

З Додатком 8 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Додаток 9
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 7.1 розділу VII)

Журнал
реєстрації присутніх представників банку, що
притягується до відповідальності, на розгляді справи

N з/п  Дата розгля-ду справи  Найменування банку  Відомості щодо присутності представника банку, який притягується до відповідальності  Відомості про наявність клопотань у справі про порушення (їх стислий зміст)  Підпис представ-ника банку, який присутній при розгляді справи про порушення 
прізвище, ім'я, по батькові представника  найменування, дата та N документа, відповідно до якого здійснюється представництво  документ, що підтверджує особу представника 
               
               
               
               

(Положення доповнено новим Додатком 9 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013)

Додаток 10
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Постанова
про накладення штрафу

З Додатком 10 (зі змінами від 04.09.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013; Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

Додаток 11
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 9.1 розділу IX)

Розпорядження
про усунення порушень банком вимог законодавства
про гарантування вкладів фізичних осіб

З Додатком 11 (зі змінами від 04.09.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток в редакції Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 12 від 18.02.2013, Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 41 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 83 від 04.09.2014)

Додаток 12
до Положення про порядок накладення
адміністративно-господарських санкцій
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Опис
документів, що є у справі про правопорушення

N з/п  Найменування і реквізити документів  Кількість сторінок 
     
     
     
     

Опис складено
_____________________
(посада) 

___________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали)