Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
14.05.2013 N 817

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2013 р. за N 854/23386

Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку
(ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії

(Заголовок із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
N 271 від 10.03.2016)

(Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 1705 від 16.12.20
14
N 271 від 10.03.20
16)

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 11 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 20, 27-1, 27-2 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 15, 21 Закону України "Про іпотечні облігації", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) вирішила:

1. Затвердити Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії (далі - Порядок та умови), що додаються.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

2. Установити, якщо заявник має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, то заява про видачу ліцензії та відповідні документи приймаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до розгляду в разі набрання чинності нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють питання реєстрації випуску структурованих іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій та діяльність управителя іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, розроблених відповідно до статей 4, 10, 26 Закону України "Про іпотечні облігації".

3. Установити, що з 1 квітня 2014 року посадові особи та фахівці, визначені Порядком та умовами, заявника, що має намір здійснювати зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зберігання активів пенсійних фондів, повинні мати сертифікати за спеціалізацією "Управління активами".

4. Установити, що юридичні особи, які мали ліцензії на провадження депозитарної діяльності за її окремими видами до опублікування Закону України "Про депозитарну систему України", отримують ліцензії відповідно до вимог цих Порядку та умов на безоплатній основі.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 345 "Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 липня 2006 року за N 890/12764 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 жовтня 2007 року N 2009 "Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2007 року за N 1285/14552 (зі змінами).

6. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

пункту 4 глави 7 розділу ІІІ цих Порядку та умов у частині сертифікації посадових осіб та фахівців заявника за спеціалізацією "Клірингова діяльність", який набирає чинності з 1 квітня 2014 року;

пункту 1 глави 4, пункту 1 глави 5, пункту 1 глави 6 розділу ІІІ цих Порядку та умов у частині вимог до установчих документів ліцензіатів, які набирають чинності з 30 квітня 2014 року.

8. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР О. Тарасенка.

Голова Комісії Д. Тевелєв

Погоджено:

Голова Державної служби фінансового моніторингу України С.Г. Гуржій

В.о. Голови Антимонопольного комітету України Р.І. Кузьмін

Голова Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг Б. Візіров

Заступник Голови Національного банку України О.О. Ткаченко

Голова Державної служби України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва М.Ю. Бродський

Протокол засідання Комісії
від 14.05.2013 р. N 23

Затверджено
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
14.05.2013 N 817

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2013 р. за N 854/23386

Порядок та умови
видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії

(Заголовок із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

(У тексті Порядку та умов після слів "печаткою заявника"
доповнено словами "(за наявності)" згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1705 від 16.12.2014)

(У тексті та додатках Порядку та умов слова "дублікат",
"копія ліцензії" у всіх відмінках виключено згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

І. Загальні положення

1. Ці Порядок та умови встановлюють процедуру та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)), її переоформлення, перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, її переоформлення, підстави для відмови у її видачі, порядок реєстрації внутрішніх документів (змін до них) та визначають вимоги, необхідні для отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, її переоформлення, видачі ліцензії.

(Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються в таких значеннях:

власник заявника (ліцензіата) - юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата);

власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань;

відокремлений підрозділ ліцензіата - філія, інший підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

заявник - юридична особа, яка подає заяву та відповідні документи для отримання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, у тому числі ліцензіат;

заявник, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, - юридична особа, яка на дату подання документів для отримання ліцензії згідно з цими Порядком та умовами не має чинної ліцензії на провадження будь-якого з видів професійної діяльності на фондовому ринку;

(Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

ліцензіат - професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);

ліцензійний реєстр - перелік суб'єктів господарювання - ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб'єктів у порядку, установленому законодавством з цього питання;

(Абзац дев'ятий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган);

опосередкований контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на діяльність заявника шляхом опосередкованого володіння особою самостійно або спільно з іншими особами, пов’язаними відносинами контролю, часткою у статутному капіталі заявника, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів такого заявника, або незалежно від такого володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

опосередковане володіння участю - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у заявника (ліцензіата) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

(Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності законодавством;

професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, провадять на фондовому ринку професійну діяльність;

публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої знаходяться в лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до Світової федерації бірж;

(Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює окремий вид професійної діяльності і відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Комісією (має кваліфікаційне посвідчення установленого зразка) та отримав відповідний сертифікат (у період до введення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку сертифікатів враховується наявність кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка, у тому числі кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку);

спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата - департамент, управління, відділ, сектор тощо, що є невід'ємною частиною внутрішньої організаційної структури ліцензіата або його відокремленого підрозділу та має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ;

стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів;

(Абзац вісімнадцятий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Терміни "асоційована особа", "посадові особи професійного учасника фондового ринку" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Терміни "ділова репутація", "істотна участь", "контролер", "контроль", "компанія з надання допоміжних послуг", "пов’язана особа" та "структура власності" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Термін "пов’язані особи" для професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям вживається у значенні, визначеному Законом України "Про іпотечні облігації".

Інші терміни, які вживаються в цих Порядку та умовах, використовуються у значеннях, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Комісії.

(Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

3. Заявник (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ліцензії). Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, встановленим для відповідного виду діяльності.

(Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами і це підтверджується документами, надання яких передбачено відповідно до цих Порядку та умов.

Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

(Абзац третій пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

4. Заявник (крім банку), який має намір проваджувати діяльність з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення площею не менше 20 кв. м (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше 10 кв. м).

Заявник, який має намір проваджувати діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше 100 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір проваджувати діяльність з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, повинен мати у власності або користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше 20 кв.м, а для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій (у тому числі при поєднанні діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних та структурованих іпотечних облігацій) - не менше 50 кв.м, яке включає окремі кімнати, а саме операційний зал та архів.

Такі приміщення повинні бути обладнані охоронною та протипожежною сигналізацією, забезпечені цілодобовою охороною та мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, що отримує управитель при виконанні своїх функцій.

Заявник (крім банку), який має намір проваджувати депозитарну діяльність депозитарної установи, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 20 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати депозитарну діяльність депозитарної установи з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 40 кв. м.

(Абзац шостий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати депозитарну діяльність депозитарної установи з діяльністю з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 40 кв. м.

Заявник (крім банку), який має намір поєднувати депозитарну діяльність депозитарної установи з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування, з діяльністю з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих кімнат загальною площею не менше 60 кв. м.

(Абзац восьмий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Заявник (крім банку, Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр)), який має намір проваджувати клірингову діяльність, повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше 35 кв. м.

(Абзац десятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац одинадцятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац дванадцятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац тринадцятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац чотирнадцятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

5. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) здійснює Комісія.

6. Комісія у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів):

1) діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає:

дилерську діяльність;

брокерську діяльність;

діяльність з управління цінними паперами;

андеррайтинг;

2) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

3) діяльність з управління іпотечним покриттям;

4) депозитарну діяльність, що включає такі види діяльності:

депозитарну діяльність депозитарної установи;

діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

(Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 6 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац шостий підпункту 4 пункту 6 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац сьомий підпункту 4 пункту 6 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

5) клірингову діяльність.

7. Діяльність з управління іпотечним покриттям може поєднуватися з іншими видами діяльності у випадках, передбачених законодавством щодо можливості поєднання окремих видів діяльності на ринках фінансових послуг.

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів.

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з банківською діяльністю та/або з діяльністю з торгівлі цінними паперами.

Поєднання видів депозитарної діяльності можливе за умови їх провадження окремими структурними підрозділами депозитарної установи.

Ліцензію на провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, може отримати лише депозитарна установа - банк.

(Пункт 7 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

8. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку не допускається, крім випадків, передбачених Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України" та іншими актами законодавства, які регулюють порядок здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

9. Ліцензія отримується на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) відповідно до цих Порядку та умов.

10. Професійний учасник фондового ринку має право проваджувати цю діяльність на всій території України після видачі Комісією відповідної ліцензії, внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності (за винятком фондових бірж, осіб, які проводять клірингову діяльність та діяльність з управління іпотечним покриттям).

Після надання об’єднанню професійних учасників фондового ринку статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів професійні учасники фондового ринку, які є членами інших професійних об’єднань, що зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.

(Пункт 10 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

11. Строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) є необмеженим.

12. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) або набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність з діяльністю з управління іпотечним покриттям, та неотримання ним нової ліцензії на провадження діяльності з управління активами ліцензія на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям анулюється з дати закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії).

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю діяльність з діяльністю з управління іпотечним покриттям, ліцензія на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ліцензіату, який поєднує цю діяльність тільки з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів, та у разі неотримання ним нової ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ліцензія на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів анулюється з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії депозитарної установи.

(Абзац п'ятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац шостий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац сьомий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац восьмий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац дев'ятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац десятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац одинадцятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014).

(Абзац дванадцятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Абзац тринадцятий пункту 12 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Рішення про анулювання ліцензії згідно з цим пунктом оформлюється відповідним рішенням Комісії.

13. Провадження професійної діяльності на фондовому ринку після закінчення строку дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії), прийняття рішення про анулювання ліцензії, що набрало чинності в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення відповідного виду професійної діяльності), не допускається.

(Пункт 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

14. Якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності після закінчення строку її дії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії), він не раніше ніж за сім місяців до закінчення строку дії ліцензії подає до Комісії відповідну заяву для отримання нової ліцензії та документи, що додаються до неї, відповідно до цих Порядку та умов.

Нова ліцензія видається ліцензіату не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії).

(Пункт 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

15. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Порядку та умов.

(Абзац другий пункту 15 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

(Абзац третій пункту 15 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.

(Пункт 15 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

16. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 1) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 2) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог цих Порядку та умов.

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

17. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі, установленому законодавством.

(Пункт 17 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014, N 271 від 10.03.2016)

18. Вимоги, установлені цими Порядком та умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатом протягом усього строку провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

ІІ. Порядок подання та перелік документів, які
надаються заявником при отриманні ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів)

1. Для отримання ліцензії заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії, складену державною мовою, та два примірники переліку (опису) документів, що подаються на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 3), один з яких з відміткою Комісії про прийняття документів надсилається (надається) заявнику. У цьому переліку (описі) документів заявник зазначає, який документ, що надається до заяви про видачу ліцензії, належить до конфіденційної інформації.

(Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

До заяви про видачу ліцензії додаються документи, вичерпний перелік яких установлений цими Порядком та умовами.

Заявник має право, крім документів, передбачених цими Порядком та умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб, структуру власності тощо.

(Абзац третій пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Усі документи, що подаються заявником згідно з цими Порядком та умовами, повинні бути оформлені відповідно до них, підписані керівником, засвідчені печаткою заявника (за наявності) та мати дату підписання.

На дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цих Порядку та умов, довідок від органів державної влади, не може перевищувати два місяці з дати підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації іноземних юридичних осіб - власників заявника не може перевищувати шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.

(Абзац п'ятий пункту 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

У документах, що надаються згідно з цими Порядком та умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

У разі якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Крім того, документи, які надаються заявником відповідно до вимог цих Порядку та умов згідно з додатками до них у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.

Заявник забезпечує достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для отримання ліцензії.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця, які складені іноземною мовою або видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

(Абзац десятий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Якщо окремі документи, передбачені цими Порядком та умовами, не можуть бути представлені іноземною юридичною особою або фізичною особою - іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів.

2. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, у якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально.

Подається заявником щодо іноземної юридичної особи - власника заявника та всіх іноземних юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

2) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику в Україні.

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявника;

(Підпункт 2 пункту 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

3) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, та письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) власника з істотною участю у заявнику;

(Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

4) нотаріально засвідчена копія статуту заявника з відміткою державного реєстратора про проведення його державної реєстрації.

У разі якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);

5) для всіх ліцензіатів, крім банку, - копія рішення про створення відокремленого підрозділу заявника, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього заявника та копія затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

для банку - копія положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копія положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року N 1708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за N 1650/26427.

Зазначені документи подаються заявником у разі наявності відокремленого підрозділу заявника, що має намір проваджувати відповідні види діяльності.

(Підпункт 5 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

6) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи.

Подаються заявником щодо фізичної особи - власника заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника, у тому числі іноземців;

7) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

(Абзац перший підпункту 7 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, уключені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

(Абзац другий підпункту 7 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Подаються щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу;

(Підпункт 7 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

8) копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом та печаткою (за наявності) заявника.

(Абзац перший підпункту 8 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують майновий стан, наявність власних коштів, засвідчені підписом фізичної особи, зокрема інформація у довільній формі про джерела походження власних коштів.

(Абзац другий підпункту 8 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Зазначені документи подаються заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

(Абзац третій підпункту 8 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

9) для фізичних осіб - іноземців:

(Абзац перший підпункту 9 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

інформація податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), та копію такої декларації з відміткою цього органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів);

(Підпункт 9 пункту 2 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

письмове запевнення про неможливість подання інформації податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено її отримання.

(Підпункт 9 пункту 2 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Подається заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - іноземця - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

(Абзац четвертий підпункту 9 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

10) копія аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви на видачу ліцензії з питань:

(Абзац перший підпункту 10 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі у заявника;

(Абзац третій підпункту 10 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов’язань та вести прибуткову діяльність тощо).

Подається заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

(Абзац шостий підпункту 10 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

11) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), складений на підставі фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого власника за останній звітний рік ( у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви.

(Абзац перший підпункту 11 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

(Абзац другий підпункту 11 пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Подається заявником, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

(Абзац другий підпункту 11 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

12) анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (додаток 4).

Подається заявником щодо:

особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради власників з істотною участю у заявника (ліцензіата), які мають пряме володіння у статутному капіталі заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль;

(Абзац третій підпункту 12 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника;

(Абзац четвертий підпункту 12 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

13) анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) (додаток 5);

14) анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) та юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) у власника з істотною участю у заявника (додаток 6).

(Абзац перший підпункту 14 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Подається щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, та щодо всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль, а також щодо юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) у власників з істотною участю у заявника, які мають пряме володіння у заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль;

(Абзац другий підпункту 14 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

15) копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

У разі якщо після закінчення останнього звітного періоду пройшло більше місяця до дати подання документів, така звітність має бути доповнена стислим звітом про фінансовий стан; стислим звітом про сукупні доходи; стислим звітом про зміни у власному капіталі; стислим звітом про рух грошових коштів; вибірковими окремими пояснювальними примітками, складеними на останній календарний день місяця, який передує цій даті.

Якщо в поточному році відбулися зміни у статутному капіталі заявника (ліцензіата) для забезпечення виконання вимог стосовно відповідності статутного капіталу, заявник (ліцензіат) подає копії зазначеної фінансової звітності за квартал та за потреби має право подати ці документи на дату, якій передує дата подання заяви на отримання ліцензії;

(Підпункт 15 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

16) довідка про асоційованих осіб - членів сім’ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) (додаток 7).

Подається щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

(Абзац другий підпункту 16 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

17) довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером (додаток 8).

Подається щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

(Абзац другий підпункту 17 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

18) довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (додаток 9) з доданням схематичного зображення такої структури;

19) довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата) (додаток 10);

20) довідка щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді головного бухгалтера або бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, коду за ЄДРПОУ юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (у разі наявності);

(Підпункт 20 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

21) аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку.

Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією.

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу;

(Підпункт 21 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

22) для банку - копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

23) довідка про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) (додаток 11).

Ця довідка складається заявником (ліцензіатом) на підставі даних, наданих зазначеними фізичними особами;

24) довідка про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (додаток 12);

(Абзац перший підпункту 24 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Подається заявником (ліцензіатом), який повинен організувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи розташовані за іншим місцезнаходженням, ніж заявник;

25) засвідчені підписом керівника та печаткою (за наявності) заявника копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру) та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру)).

Подається щодо заявника, його відокремленого підрозділу та спеціалізованого структурного підрозділу;

(Підпункт 25 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

26) для банку - довідка у довільній формі про наявність відокремленого приміщення для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

27) довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку (додаток 13);

(Підпункт 27 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

28) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) довідка у довільній формі щодо фінансових санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, якщо такі накладались на заявника протягом останніх двох років, з доданням копії платіжного документа, що підтверджує сплату таких санкцій, якщо вони не були оскаржені в судовому порядку.

Якщо зазначені санкції до заявника не застосовувались, то подається довідка в довільній формі про їх відсутність;

29) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копія затвердженої організаційної структури заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 14);

30) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) довідка у довільній формі про наявність обладнання та програмного комплексу, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією, зокрема подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису (із зазначенням назви такого комплексу);

31) копії внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками;

32) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копія платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цих Порядку та умов. Подається заявником не пізніше десяти робочих днів після прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії.

(Абзац перший підпункту 32 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

(Абзац другий підпункту 32 пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Аудиторські висновки, передбачені підпунктами 7, 11, 21 цього пункту, повинні відповідати рішенню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918.

Фінансова звітність (за рік та/або квартал), що подається разом з аудиторським висновком, повинна містити: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про сукупні доходи за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення, та повинна бути засвідчена заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

(Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Документи, передбачені підпунктами 1-3, 6-15, 20, 25, 30 (щодо обладнання) та 31 (щодо порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та про систему управління ризиками) цього пункту, банками як заявниками та/або власниками з істотною участю у заявника не надаються.

(Абзац пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Інформація, передбачена підпунктами 1, 6 цього пункту, подається щодо власників заявника, які володіють 5 і більше відсотками статутного капіталу заявника.

(Абзац пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Якщо власниками істотної участі у заявника є міжнародна фінансова установа, публічна компанія, відповідний державний орган або орган місцевого самоврядування, що уповноважений діяти від імені держави або територіальної громади, то щодо таких осіб надаються тільки документи, передбачені підпунктом 2 пункту 2 цього розділу.

(Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

3. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської, брокерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами) або заяви про видачу ліцензії одночасно на декілька видів професійної діяльності додається повний пакет документів, передбачений пунктом 2 цього розділу.

(Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

(Абзац другий пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Якщо заявник має ліцензію на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та надав заяву про видачу ліцензії на провадження інших видів цієї діяльності, то до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 4, 5, 7, 12, 15, 18, 20 - 23, 25, 27 - 29, 31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 цього розділу.

(Абзац другий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Документи, передбачені підпунктами 4, 12, 20, 23 пункту 2 цього розділу, подаються заявником у випадку, якщо вони змінювались відповідно у зв'язку зі зміною найменування заявника (якщо зміна найменування не пов'язана з його реорганізацією), зміною його місцезнаходження, збільшенням (зменшенням) розміру його статутного капіталу та/або розширенням переліку видів діяльності, які він має право провадити, а також при призначенні нового керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради/спостережної ради заявника (ліцензіата), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку), наявності (відсутності) не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності.

(Абзац четвертий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Документ, передбачений підпунктом 7 пункту 2 цього розділу, подається заявником у випадку збільшення розміру його статутного капіталу, у тому числі в розмірі, необхідному для отримання ліцензії на окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, для підтвердження сплати такого збільшення.

Документ, передбачений підпунктом 18 пункту 2 цього розділу, подається у разі зміни відомостей у довідці щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (додаток 9), а саме змін, передбачених розділом І цієї довідки, крім таблиці 6.

Документи, передбачені підпунктом 25 пункту 2 цього розділу, подаються заявником у випадку, якщо ці документи надавались при отриманні ліцензії тільки для провадження дилерської діяльності.

Документи, передбачені підпунктом 31 пункту 2 цього розділу, подаються заявником у випадку, якщо вони змінювались у частині особливостей провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

Якщо заявник має ліцензію на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, отримував таку ліцензію на підставі пакета документів, передбаченого абзацом третім цього пункту, та надав заяву про видачу ліцензії на провадження інших видів цієї діяльності, до такої заяви додається повний пакет документів, передбачений цими Порядком та умовами.

Якщо заявник має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та надав заяву про видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (на будь-який окремий вид цієї діяльності або одночасно на декілька видів), до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 4, 5, 7, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 25-31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 цього розділу. При цьому документи, передбачені підпунктами 7, 12, 20, 21 пункту 2 цього розділу, надаються у разі збільшення статутного капіталу та призначення нового керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради/спостережної ради заявника (ліцензіата), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

(Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

4. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку додаються такі документи:

1) документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, передбачених підпунктами 21, 22, 26, та 31 пункту 2 цього розділу (щодо копій внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку та систему управління ризиками);

2) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) (ліцензіата) довідка в довільній формі про склад активів заявника із зазначенням видів фінансових інвестицій;

3) засвідчений підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) (ліцензіата) список членів фондової біржі, складений в алфавітному порядку, із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи, місцезнаходження та номерів телефонів;

4) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) (ліцензіата) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.

5. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям додаються такі документи:

1) для банків, які не отримували ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та для небанківських фінансових установ, які не є професійними учасниками фондового ринку, документи, передбачені пунктом 2 цього розділу;

2) у разі отримання заявником (ліцензіатом) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку документи, передбачені підпунктами 1-3, 6, 8-11, 13, 14, 22, 30, 31 (щодо внутрішнього контролю аудиту (контролю) та про систему управління ризиками) пункту 2 цього розділу, не надаються;

(Абзац перший підпункту 3 пункту 5 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

3) Документи, передбачені підпунктами 7, 21 пункту 2 цього розділу, подаються у разі збільшення розміру статутного капіталу.

Документи, передбачені підпунктами 12, 20 пункту 2 цього розділу, подаються у разі призначення нового керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

(Абзац третій підпункту 3 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Документи, передбачені підпунктами 16-18 пункту 2 цього розділу, подаються у разі зміни відомостей у структурі власності заявника (ліцензіата).

Документ, передбачений підпунктом 23 пункту 2 цього розділу, подається у разі виникнення змін в інформації, яка міститься у довідці про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо або опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) (додаток 11);

4) копія свідоцтва, виданого органом, який здійснює державне регулювання діяльності заявника (ліцензіата) - небанківської фінансової установи, що не є професійним учасником ринку цінних паперів, щодо включення до відповідного державного реєстру фінансових установ (з відповідними додатками до нього у разі їх наявності), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

5) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) (крім банку) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, в якому провадитиметься (провадиться) діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови для здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.

6. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, або на декілька видів депозитарної діяльності додаються такі документи:

1) документи, передбачені пунктом 2 цього розділу.

Документи, передбачені підпунктом 27 пункту 2 цього розділу, подаються стосовно сертифікованих керівних посадових осіб та фахівців з питання депозитарної діяльності та діяльності з управління активами (у разі подання заяви про видачу ліцензій на декілька видів депозитарної діяльності).

У разі суміщення депозитарної діяльності депозитарної установи з діяльністю з торгівлі цінними паперами:

документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, передбачених підпунктами 1-3, 6, 8-11, 13, 14, 16, 17, 22 пункту 2 цього розділу (у разі якщо вказані документи надавалися до заяви на видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами);

(Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 6 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

документи, передбачені підпунктами 7, 21 пункту 2 цього розділу, подаються у разі збільшення розміру статутного капіталу;

документи, передбачені підпунктами 12, 20 пункту 2 цього розділу, подаються у разі призначення нової особи (нових осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

(Абзац сьомий підпункту 1 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

документ, передбачений підпунктом 18 пункту 2 цього розділу, подається у разі зміни відомостей у довідці щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (додаток 9), а саме змін, передбачених розділом І цієї довідки, крім таблиці 6;

документ, передбачений підпунктом 23 пункту 2 цього розділу, подається у разі виникнення змін в інформації щодо наявності (відсутності) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності згідно з додатком 11 до цих Порядку та умов;

2) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) (крім банку) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови для здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.

7. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, додаються документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, передбачених підпунктами 1-3, 6, 8-11, 13, 14, 16, 17, 22 пункту 2 цього розділу.

(Абзац другий пункту 7 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Документи, передбачені підпунктами 7, 21 пункту 2 цього розділу, подаються у разі збільшення розміру статутного капіталу.

Документи, передбачені підпунктами 12, 20 пункту 2 цього розділу, подаються у разі призначення нової особи (нових осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

(Абзац четвертий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Документ, передбачений підпунктом 18 пункту 2 цього розділу, подається у разі зміни відомостей у довідці щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (додаток 9), а саме змін, передбачених розділом І цієї довідки, крім таблиці 6.

Документ, передбачений підпунктом 23 пункту 2 цього розділу, подається у разі виникнення змін в інформації щодо наявності (відсутності) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності згідно з додатком 11 до цих Порядку та умов.

Документи, передбачені підпунктом 27 пункту 2 цього розділу, подаються стосовно сертифікованих керівних посадових осіб та фахівців з питання депозитарної діяльності та діяльності з управління активами.

8. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, додаються документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, передбачених підпунктами 1-3, 6, 8-11, 13, 14, 16, 17, 22 пункту 2 цього розділу.

(Абзац другий пункту 8 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Документи, передбачені підпунктами 7, 21 пункту 2 цього розділу, подаються у разі збільшення розміру статутного капіталу.

Документи, передбачені підпунктами 12, 20 пункту 2 цього розділу, подаються у разі призначення нової особи (нових осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

(Абзац четвертий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Документ, передбачений підпунктом 18 пункту 2 цього розділу, подається у разі зміни у довідці щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (додаток 9), а саме змін, передбачених розділом І цієї довідки, крім таблиці 6.

Документ, передбачений підпунктом 23 пункту 2 цього розділу, подається у разі виникнення змін в інформації щодо наявності (відсутності) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності згідно з додатком 11 до цих Порядку та умов.

Документи, передбачені підпунктом 27 пункту 2 цього розділу, подаються стосовно сертифікованих керівних посадових осіб та фахівців з питання депозитарної діяльності та діяльності з управління активами.

9. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності додаються такі документи:

1) на провадження клірингової діяльності кліринговою установою або Розрахунковим центром:

документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, визначених підпунктом 31 пункту 2 цього розділу, які подаються згідно з абзацами третім - п’ятим цього підпункту;

документи, які надаються для реєстрації внутрішніх документів (правил провадження клірингової діяльності, правил клірингу, документа, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю), та документа, що визначає систему управління ризиками та гарантій):

заява про реєстрацію внутрішніх документів особи, яка має намір провадити клірингову діяльність (додаток 15);

внутрішні документи, засвідчені печаткою заявника (за наявності), затверджені відповідним органом заявника та підписані головою цього органу, які подаються в двох примірниках, сторінки яких прошиті та пронумеровані;

2) на провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм подаються документи, передбачені підпунктами 4, 32 пункту 3 цього розділу та абзацами третім - п’ятим підпункту 1 цього пункту.

(Підпункт 2 пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

(Пункт 10 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Пункт 11 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Пункт 12 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Пункт 13 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

III. Умови видачі ліцензії на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому ринку

1. Умови видачі ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з торгівлі цінними паперами

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами може отримати тільки юридична особа, створена в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю згідно з Цивільним та Господарським кодексами України, законами України.

2. Для торговця цінними паперами операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Установчий документ (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) повинен передбачати відповідні види діяльності з торгівлі цінними паперами, ураховувати особливості положень щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, порядку формування статутного капіталу, установлених Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

3. Статутний капітал торговця цінними паперами при його створенні повинен бути сплачений виключно за рахунок грошових коштів.

Збільшення статутного капіталу торговця цінними паперами повинно бути сплачено виключно за рахунок грошових коштів, що має підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності, може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень.

5. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 1 мільйон гривень.

6. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу та діяльності з управління цінними паперами, може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

При цьому ліцензія на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявності у торговця цінними паперами ліцензії на провадження дилерської діяльності.

7. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами може бути видано банку, створеному у формі публічного акціонерного товариства, у статуті якого передбачені відповідні види діяльності з торгівлі цінними паперами, а мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан банку повинні відповідати вимогам, встановленим Національним банком України.

8. Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі банк), у статутному капіталі якого частка іншого торговця цінними паперами перевищує 10 відсотків.

Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі банк), якщо його частка у статутному капіталі іншого торговця цінними паперами перевищує 10 відсотків.

9. Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі банк), якщо частка торговця цінними паперами разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію та/або частка торговця цінними паперами у статутному капіталі депозитарної установи перевищує 5 відсотків.

10. Керівні посадові особи торговця цінними паперами (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці торговця цінними паперами, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією "Торгівля цінними паперами".

(Пункт 10 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

11. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської діяльності, кваліфікаційні вимоги такі: не менше двох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по одному сертифікованому фахівцю (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого структурного підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

12. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності.

(Пункт 12 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

13. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження одночасно декількох видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності.

14. Для банку при отриманні ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадови особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності.

15. Для банку при отриманні ліцензії на провадження одночасно декількох видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності.

Якщо банк має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

(Абзац другий пункту 15 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

16. Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

17. Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

18. Ділова репутація фізичних осіб - власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника та всіх фізичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника за останні два роки (крім банку) повинна відповідати таким вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг;

(Абзац другий пункту 18 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);

(Абзац четвертий пункту 18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює (здійснюють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) заявника);

(Пункт 18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

(Пункт 18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

(Пункт 18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом сьомим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року за одне й те ж правопорушення;

(Абзац пункту 18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

особа з’являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об’єктивних підстав для неявки);

(Абзац пункту 18 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземця);

особа не має несплачених штрафних санкцій, які накладались за правопорушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

(Абзац пункту 18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

особа відсутня в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

19. Ділова репутація заявника, юридичної особи - власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником (крім банку), за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:

у юридичної особи відсутні несплачені штрафні санкції, які накладались за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

(Абзац другий пункту 19 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);

(Абзац третій пункту 19 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);

(Пункт 19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

(Пункт 19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

до юридичної особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.

(Пункт 19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку;

юридична особа не включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

20. Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника (ліцензіата), які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж торгівля цінними паперами, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в торговця цінними паперами (крім банку), повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

(Абзац другий пункту 20 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

У разі організації заявником діяльності з торгівлі цінними паперами у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності).

21.Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного капіталу.

(Пункт 21 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

22. Заявник та власники з істотною участю у заявника повинні відповідати таким вимогам.

Заявник має статутний капітал та розмір власних коштів, що розраховується згідно з додатком 16 до цих Порядку та умов, не менший, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Фінансовий стан юридичної особи прямого власника з істотною участю у заявника, юридичної особи (осіб), що здійснює(ють) контроль за заявником, має відповідати вимогам щодо достатності розміру власних коштів, які розраховуються згідно з додатком 16 до цих Порядку та умов.

Для юридичної особи, яка є прямим власником з істотною участю у заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для юридичної особи, що є кінцевим контролером у структурі власності заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він становить величину, пропорційну її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для юридичної особи, яка не є кінцевим контролером, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж частка прямої істотної участі такої особи у гривнях у статутному капіталі власника з істотною участю у заявника.

Фінансовий стан та платоспроможність юридичної особи власника з істотною участю у заявника відповідають оптимальним значенням згідно з додатком 17 до цих Порядку та умов.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи прямого власника з істотною участю у заявника має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим контролером заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів, розмір яких пропорційний її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Заявник - банк, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника, за останній звітний рік (квартал, місяць), що передують наданню документів на видачу ліцензії.

(Пункт 22 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

23. Заявник згідно з документами, що отримуються від власників з істотною участю у заявника щодо їх фінансового (майнового) стану, надав відповідну інформацію про джерела походження коштів, які внесено такими власниками при прямому набутті істотної участі у заявника та за рахунок яких формується його статутний капітал (доходи від основної діяльності, дивіденди, проценти, роялті, дохід від іншої діяльності, прибуток, винагорода, спадщина, дарунок тощо).

24. Усі власні випуски цінних паперів заявника на дату подання заяви про видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в установленому порядку.

Заявник, що створений у формі акціонерного товариства, який при збільшенні статутного капіталу на дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, установленого мінімального розміру статутного капіталу, необхідного для отримання ліцензії за цим видом діяльності.

25. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами, ліцензійним умовам для цього виду діяльності, у тому числі не менше двох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також обов'язково засобів зв'язку (електронна пошта, телефон, факс).

Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації діяльності з торгівлі цінними паперами повинні відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку та цими Порядком та умовами.

(Абзац другий пункту 25 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

26. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства, постанов про накладання санкцій за правопорушення (у тому числі що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду.

27. Заявник до отримання ліцензії повинен розробити та затвердити відповідні внутрішні документи (правила, положення тощо), які відповідають нормативно-правовим актам Комісії, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку за кожним видом діяльності, які заявник має намір провадити.

(Пункт 27 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

28. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи) та про юридичних осіб, де фізична особа є керівником або контролером, та її асоційованих осіб є прозорими та такими, що відповідають вимогам цих Порядку та умов, якщо розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявнику, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник запевнив, що зазначені відомості про структуру власності є правдиві, повні, містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цих Порядку та умов.

Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Порядку та умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Структура власності є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників.

(Пункт 28 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

29. Відомості, що надаються заявником у заяві та документах на видачу ліцензії, повинні відповідати відомостям, які містяться у документах щодо ідентифікації заявника та власників заявника.

30. Торговець цінними паперами може отримати нову ліцензію не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

31. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

(Пункт 31 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016 )

2. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - діяльності з організації
торгівлі на фондовому ринку

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку може отримати тільки фондова біржа за умови, що статут (зміни до нього) погоджені Комісією в установленому порядку (крім випадку, якщо фондова біржа створена та діє на підставі модельного статуту), правила фондової біржі (зміни до них) зареєстровані Комісією в установленому порядку та відповідають вимогам законодавства, яке регулює питання провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

При цьому в статуті (рішенні про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) фондової біржі повинні бути враховані особливості, установлені статтями 21, 22 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку може отримати фондова біржа, яка утворена в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

Якщо фондова біржа створена і діє на підставі модельного статуту, рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

При цьому фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

3. Статутний капітал фондової біржі на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплаченим у розмірі не менш як 15 мільйонів гривень.

4. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою, ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.

Частка фондової біржі разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію не може становити більше 5 відсотків.

5. Фондова біржа не може отримати ліцензію, якщо частка середньострокових або довгострокових державних цінних паперів становить більше ніж 30 відсотків від загального розміру її активів.

Фондова біржа не може мати частки у статутних (складених) капіталах юридичних осіб, крім часток у статутних (складених) капіталах учасників депозитарної системи з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж.

6. Фондова біржа не може отримати ліцензію, якщо в складі її активів є недержавні цінні папери, крім акцій Центрального депозитарію, клірингової установи, розрахункового центру, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж.

(Пункт 6 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

7. Керівні посадові особи фондової біржі (її відокремлених підрозділів), визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, та не менше двох працівників кожного структурного підрозділу біржі, які безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією "Організація торгівлі на фондовому ринку", але їхня загальна мінімальна кількість для біржі повинна становити не менше чотирьох, а для кожного відокремленого підрозділу - не менше трьох.

Сертифіковані фахівці фондової біржі (її відокремлених підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

(Пункт 7 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

8. Керівник заявника повинен відповідати вимогам Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням Комісії від 22 січня 2013 року N 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за N 269/22801.

9. Ділова репутація власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, заявника, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

10. Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

(Пункт 10 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

11. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень.

12. Заявник повинен мати приміщення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами.

Програмно-технічний комплекс повинен забезпечувати функціонування електронної торговельної системи та відповідати вимогам, установленим ліцензійними умовами для цього виду діяльності, та нормативно-правового акта, що регулює питання функціонування фондових бірж.

13. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21-24, 26, 27-29 глави 1 цього розділу.

14. Заявник може отримати нову ліцензію не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

15. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

(Пункт 15 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

3. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності
на ринку цінних паперів - діяльності з управління
іпотечним покриттям

1. Ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям може отримати небанківська фінансова установа, створена згідно із законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених у статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яка включена до відповідного реєстру фінансових установ.

Ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям може отримати банк, мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан якого відповідають вимогам, встановленим Національним банком України.

2. Статут заявника (ліцензіата) (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) повинен передбачати такий вид діяльності, як діяльність з управління іпотечним покриттям.

Статут (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) повинен ураховувати особливості, визначені Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" щодо формування статутного капіталу.

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

3. Розмір статутного капіталу заявника (крім банку) для здійснення управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій не може бути меншим, ніж 25 мільйонів гривень, а для управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій не може бути меншим, ніж 35 мільйонів гривень, за даними фінансової звітності за останній звітний період, що подається ним згідно з підпунктом 15 пункту 2 розділу ІІ цих Порядку та умов, при цьому статутний капітал повинен бути сплачений виключно грошовими коштами.

4. Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов’язаними особами. Управитель не може бути пов’язаною особою з обслуговуючою установою.

5. Керівні посадові особи заявника, його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією фахівця з управління активами.

(Абзац перший пункту 5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

(Абзац другий пункту 5 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуN 1705 від 16.12.2014)

6. Для заявника, який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій при отриманні ліцензії, кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та не менше двох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) - для кожного відокремленого підрозділу, якому надані повноваження провадити цю діяльність (при отриманні копії ліцензії).

Для заявника, який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій при отриманні ліцензії, кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) - для кожного відокремленого підрозділу, якому надані повноваження провадити цю діяльність (при отриманні копії ліцензії).

7. Сертифіковані фахівці заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж діяльність з управління іпотечним покриттям, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

8. Керівник заявника (крім банку), який має намір здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям, повинен мати стаж роботи на керівних посадах у фінансовій установі не менше трьох років.

Керівник заявника (ліцензіата), його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при здійсненні діяльності з управління іпотечним покриттям не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

9. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, технічне забезпечення (не менше трьох комп’ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення та засоби зв’язку: електронна пошта, телефон, факс), системи захисту інформації, відповідну охорону приміщення (для управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій), що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами та ліцензійними умовами для забезпечення провадження діяльності з управління іпотечним покриттям.

10. Заявник, який відповідно до законодавства має право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринках фінансових послуг, повинен мати структурний підрозділ, який діє на підставі відповідного положення про цей підрозділ та виконує функції виключно з управління іпотечним покриттям.

11. У разі організації заявником діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу, а у разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій - не менше трьох.

12. Ділова репутація власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, заявника, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (крім банку) за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

13. Заявник на дату подання заяви на видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21 - 24, 26, 27 - 29 глави 1 цього розділу.

14. Заявник може отримати нову ліцензію не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

4. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності депозитарної установи

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, можуть отримати банки, торговці цінними паперами та інші юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, установчі документи яких передбачають здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.

Установчі документи заявника (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту), подані для отримання ліцензії, повинні враховувати особливості, визначені Законом України "Про депозитарну систему України" щодо формування статутного капіталу.

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

2. Мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан банку для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, повинен відповідати вимогам, встановленим Національним банком України.

3. Статутний капітал заявника (крім банку) на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути сплачений коштами в розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

Збільшення статутного капіталу заявника повинно бути сплачено виключно за рахунок коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

4. У статутному капіталі депозитарної установи частка іншої депозитарної установи, торговця цінними паперами або інституційного інвестора не повинна становити більше 5 відсотків.

5. Керівні посадові особи депозитарної установи (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці депозитарної установи, її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією "Депозитарна діяльність".

(Абзац перший пункту 5 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Для заявника (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівця (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

Для заявника (крім банку) при отриманні ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівців (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

(Абзац четвертий пункту 5 глави 4 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Якщо заявник (крім банку) має декілька структурних підрозділів, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених нормативно-правовим актом Комісії, яким визначені ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності (далі - Ліцензійні умови).

6. Для банку при отриманні ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів кваліфікаційні вимоги такі: не менше п’яти сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифіковані фахівці (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого структурного підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

(Абзац другий пункту 6 глави 4 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

7. Для банку при отриманні ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого структурного підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

Якщо банк має декілька структурних підрозділів, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

(Абзац другий пункту 7 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

8. Керівник депозитарної установи (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

(Абзац третій пункту 8 глави 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

9. Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

10. Ділова репутація заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата), а також власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

11. У разі організації заявником депозитарної діяльності у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.

12. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами та Ліцензійними умовами.

Заявник (крім банку) і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності депозитарної установи повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами.

Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності депозитарної установи повинні відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

(Абзац третій пункту 12 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

13. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21 - 24, 26, 27 - 29 глави 1 цього розділу.

14. Юридична особа, яка провадила професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарної установи, може отримати нову ліцензію не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

15. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

(Пункт 15 глави 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

5. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із
зберігання активів інститутів спільного інвестування

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, можуть отримати депозитарні установи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, установчі документи яких передбачають діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

2. Статутний капітал депозитарної установи на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений, у тому числі грошовими коштами в розмірі не менш як 25 мільйонів гривень.

3. Керівні посадові особи депозитарної установи (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці депозитарної установи, її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією "Депозитарна діяльність та діяльність з управління активами" з урахуванням вимог, встановлених пунктами 5 - 7 цього розділу.

(Пункт 3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

4. Керівник заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

5. У разі організації заявником (депозитарною установою) діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.

6. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, що відповідають вимогам, установленим Комісією для цього виду діяльності.

7. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21-24, 26, 27, 29 глави 1 цього розділу.

8. Депозитарна установа може отримати нову ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

6. Умови видачі ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, можуть отримати депозитарні установи - банки, установчі документи яких передбачають здійснення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.

2. Керівні посадові особи депозитарної установи - банку, її відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці депозитарної установи, її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність, а саме діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією "Депозитарна діяльність та діяльність з управління активами" з урахуванням вимог, встановлених пунктами 6, 7 глави 4 цього розділу.

(Пункт 2 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

3. Керівник заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

4. У разі організації заявником (депозитарною установою) діяльності із зберігання активів пенсійних фондів у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу. Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації діяльності із зберігання активів пенсійних фондів повинні відповідати вимогам, установленим Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, та цих Порядку та умов.

5. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, установлених пунктами 21-24, 26, 27, 29 глави 1 цього розділу.

6. Депозитарна установа може отримати нову ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

7. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - клірингової діяльності

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності можуть отримати Центральний депозитарій, Розрахунковий центр та особи, які мають організаційно-правову форму акціонерного товариства, установчі документи яких передбачають здійснення клірингової діяльності.

Установчі документи заявника (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту), подані для отримання ліцензії, повинні враховувати особливості, визначені Законом України "Про депозитарну систему України" щодо формування статутного капіталу.

У разі якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

2. Статутний капітал заявника на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути сплачений коштами. Збільшення статутного капіталу заявника (ліцензіата) повинно бути сплачено коштами, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

3. Керівні посадові особи заявника, його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження клірингової діяльності, визначені рішенням ДКЦПФР від 5 січня 1999 року N 1, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють клірингову діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб за спеціалізацією "Клірингова діяльність".

Для заявника при отриманні ліцензії на провадження клірингової діяльності кваліфікаційні вимоги при отриманні ліцензії такі: сертифікованими в установленому Комісією порядку повинні бути керівні посадові особи, яким надані повноваження щодо провадження клірингової діяльності, та не менше п`яти фахівців у підрозділі, якому надані повноваження щодо здійснення клірингової діяльності, та по два спеціалісти (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу.

Якщо заявник має декілька структурних підрозділів, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених Ліцензійними умовами.

4. Керівник заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні клірингової діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці клірингової установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж клірингова діяльність, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

5. Керівник заявника повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

6. Ділова репутація заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника, а також власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

Вимоги цього пункту не поширюються на заявника, що є Розрахунковим центром, банком.

7. У разі організації заявником клірингової діяльності у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.

8. Заявник повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами та Ліцензійними умовами.

Заявник і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації клірингової діяльності повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами.

9. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21 - 24, 26, 27 - 29 глави 1 цього розділу.

10. Для провадження клірингової діяльності заявник повинен зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку Правила провадження клірингової діяльності та інші визначені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" внутрішні документи.

Внутрішні документи заявника повинні відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Комісією.

11. Особа, яка мала ліцензію на провадження клірингової діяльності, може отримати нову ліцензію на провадження клірингової діяльності не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

12. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

(Пункт 12 глави 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

(Главу 8 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Главу 9 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Главу 10 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

(Главу 11 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

IV. Порядок розгляду документів, видачі ліцензії або
відмови в її видачі, реєстрації внутрішніх документів (змін до них)

1. Комісія повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених пунктом 1 розділу ІІ цих Порядку та умов;

(Підпункт 2 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

3) наданий неповний перелік документів та/або не надана електронна форма, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії згідно з цими Порядком та умовами;

4) у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

5) відомостей про заявника немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення чи про державну реєстрацію її припинення.

(Підпункт 5 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

2. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в місячний строк з дати надходження цих документів.

(Абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Порядку та умов.

3. Комісія має право протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії, реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у цих документах.

Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому разі рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

4. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк, установлений законом.

5. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

Прийняття відповідного рішення може відбуватись за участю заявника, який за три робочі дні до засідання Комісії повідомляється про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або шляхом оперативного повідомлення засобами телефонного зв’язку (факсом) чи електронною поштою.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії обов'язково зазначаються підстави для такої відмови згідно з пунктом 10 цього розділу з відповідним обґрунтуванням та пропозиціями щодо усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

(Абзац третій пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

6. Комісія приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації внутрішніх документів (змін до них) у строк 30 днів від дати надходження заяви про реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) та документів, перелік яких установлений цими Порядком та умовами.

Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації внутрішніх документів (змін до них) приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

У рішенні про відмову у реєстрації внутрішніх документів (змін до них) обов’язково зазначаються підстави для такої відмови згідно з пунктом 11 цього розділу з відповідним обґрунтуванням.

7. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).

(Пункт 7 розділу IV доповнено новим абзацом першим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Письмове повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, про реєстрацію або відмову у реєстрації внутрішніх документів (змін до них) (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).

(Абзац другий пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

8. У разі відмови у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) подані документи заявнику не повертаються.

9. За бажанням здобувача ліцензії ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії. Така ліцензія повинна бути оформлена не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання Комісією документа, що підтверджує сплату за видачу ліцензії.

(Пункт 9 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

10. Підставами для прийняття Комісією рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;

2) ділова репутація хоча б однієї посадової особи заявника (ліцензіата), який має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю), та/або учасників (акціонерів) з істотною участю у такого заявника (ліцензіата) не відповідає вимогам, установленим цими Порядком та умовами;

3) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам закону та цих Порядку та умов;

4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення заявника не відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами.

11. Підставами для відмови в реєстрації внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, і змін до них є:

1) невідповідність документів, поданих на реєстрацію, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації;

3) невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону.

12. У разі відмови у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником на видачу ліцензії, реєстрацію внутрішніх документів (змін до них), він може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії, про реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

13. У разі відмови у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них), крім випадку, передбаченого пунктом 12 цього розділу, заявник може подати до Комісії нову заяву про видачу ліцензії, реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії, у реєстрації внутрішніх документів (змін до них).

14. Рішення про відмову у видачі ліцензії, реєстрації внутрішніх документів (змін до них) може бути оскаржено у судовому порядку.

(Розділ V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

V. Порядок переоформлення ліцензії

1. У разі виникнення у процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) - ліцензіат зобов'язаний протягом місяця з дати здійснення реєстраційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 18) разом з відповідними документами (їх копіями (фотокопіями), засвідченими ліцензіатом) , які підтверджують зазначені зміни.

(Пункт 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

2. У разі переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною найменування ліцензіата до заяви згідно з додатком 18 до цих Порядку та умов додаються:

1) копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування), які зареєстровані в установленому порядку, або, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається копія змін до рішення про його створення;

2) ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії (за наявності);

(Пункт 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

3. Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (у разі її наявності), що була переоформлена, приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення цих засідань.

(Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

4. Комісія з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, у строки, передбачені Законом України "Про адміністративні послуги", приймає рішення про переоформлення ліцензії та письмово повідомляє ліцензіата (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів) про прийняте рішення.

(Пункт 4 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

5. Комісія за бажанням ліцензіата видає ліцензію на паперовому носії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

Письмове повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів).

(Пункт 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

6. Заявник не пізніше десяти робочих днів з дати надсилання (видачі) письмового повідомлення про прийняття рішення про переоформлення відповідної ліцензії надає засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копію платіжного документа, що підтверджує внесення ним плати за переоформлення ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цих Порядку та умов.

(Абзац перший пункту 6 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цими Порядком та умовами;

3) надано неповний перелік документів, передбачений пунктом 2 розділу IV цих Порядку та умов;

(Підпункт 3 пункту 6 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

4) у Комісії на дату подання заяви про переоформлення ліцензії або в період її розгляду наявне(а) судове рішення, що забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

(Підпункт 5 пункту 6 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

7. Про залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду ліцензіат повідомляється в письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих документів, а у разі отримання Комісією документів, передбачених підпунктом 4 пункту 6 цього розділу, - протягом п'яти робочих днів з дати їх отримання.

(Абзац перший пункту 7 розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цих Порядку та умов.

(Розділ VI виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Заступник директора департаменту регулювання діяльності
торговців цінними паперами та фондових бірж І. Устенко

Додаток 1
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 16 розділу I)

Заява
про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням
ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення

Заява про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку... (Додаток 1) (зі змінами від 10.03.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014, N 271 від 10.03.2016)

Додаток 2
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 16 розділу I)

Заява
про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Заява про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку... (Додаток 2) (зі змінами від 10.03.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014, N 271 від 10.03.2016)

Додаток 3
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 1 розділу ІI)

Перелік (опис)
документів, що подаються на видачу ліцензії
на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Дата складання:

N з/п  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)  Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа  Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа на цю посаду  Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (у разі наявності)  Повне найменування іншої юридичної особи  Ідентифікаційний код іншої юридичної особи 
               
               

Керівник юридичної особи  М.П. (за наявності) _____________
(підпис) 
___________________________
(П.І.Б.) 

__________

* До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Додаток 4
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 12 пункт 2 розділу ІI)

Анкета
щодо ділової репутації членів органів управління
юридичної особи, головного бухгалтера та
керівника служби внутрішнього аудиту

Анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи... (Додаток 4) (зі змінами від 10.03.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014, N 271 від 10.03.2016)

Додаток 5
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 13 пункту 2 розділу IІ)

Анкета
щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною
участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких
здійснюватиметься опосередкований контроль
за заявником (ліцензіатом)

Анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у заявника... (Додаток 5) (зі змінами від 10.03.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Додаток 6
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 14 пункту 2 розділу IІ)

Анкета
щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у
заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований
контроль за заявником (ліцензіатом), та юридичної особи -власника з
істотною участю у заявника, яка є членом виконавчого
органу та/або наглядової ради (у разі створення)

Анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника... (Додаток 6) (зі змінами від 10.03.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014, N 271 від 10.03.2016)

Додаток 7
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 16 пункту 2 розділу IІ)

Довідка
про асоційованих осіб - членів сім’ї
фізичної особи - власника з істотною
участю у заявника (ліцензіата)*

Довідка про асоційованих осіб - членів сім’ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника... (Додаток 7) (зі змінами від 10.03.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014, N 271 від 10.03.2016)

Додаток 8
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 17 пункту 2 розділу IІ)

Довідка
про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник
з істотною участю у заявника (ліцензіата) є
керівником та/або контролером*

Дата підписання довідки:

N з/п  Повне найменування юридичної особи  Ідентифікацій-ний код юридичної особи  Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у заявника  Реєстрацій-ний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта)***  Посада, яку займає в цій юридичнійособі фізична особа - власник з істотною участю у заявника  Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50% чи більше %)****  Загальний розмір впливу на цю юридичну особу (підсумок колонок 8 - 10) 
пряма участь  опосередковане володіння участю  набуте право голосу 
10  11 
                     
                     

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі неможливості надання інформації із зазначених у довідці питань викласти причину). Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших органів державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату).

Керівник юридичної особи  М.П. (за наявності) _______________
(підпис) 
_________________________
(П.І.Б.) 

__________

* Заповнюється щодо прямих власників істотної участі у заявника (ліцензіата).

** Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:

Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

**** Інформація у колонці 8 щодо пов’язаних осіб відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації", заповнюється починаючи з 10 %.

(Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014, N 271 від 10.03.2016)

Додаток 9
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 18 пункту 2 розділу II

Довідка
щодо структури власності заявника (ліцензіата)
та власників з істотною участю в ньому

Довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (Додаток 9) (в редакції від 10.03.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Додаток 10
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 19 пункту 2 розділу IІ)

Довідка
про персональний склад наглядової ради/спостережної ради
(у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу
та ревізійної комісії заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:

N з/п  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)  Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа  Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа на цю посаду  Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (у разі наявності)  Повне найменування іншої юридичної особи  Ідентифікаційний код іншої юридичної особи 
               
               

Керівник юридичної особи  М.П. (за наявності) ____________
(підпис) 
_________________________
(П.І.Б.) 

_____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

(Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Додаток 11
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 23 пункту 2 розділу IІ)

Довідка
про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед
учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену
або не зняту в установленому порядку судимість за злочини
проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері
службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано
пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків
статутного капіталу заявника (ліцензіата)*

Дата підписання довідки:

N з/п  Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)  Частка прямого володіння та/або опосередкованого володіння (у відсотках)  Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, через яку здійснюється опосередковане володіння фізичною особою акціями (частками)  Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік, підстава)  Дата набра ння законної сили обвинувальним вироком 
             
             

Керівник юридичної особи  М.П. (за наявності) ____________
(підпис) 
_________________________
(П.І.Б.) 
______________

* Заповнюється за наявності такої інформації.

(Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Додаток 12
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 24 пункту 2 розділу II)

Довідка
про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника
(ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому
ринку за її окремими видами та мають інше
місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)

Дата підписання довідки:

N з/п  Повне найменування відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу  Символ підрозділу*  Ідентифікаційний код підрозділу**  Місцезнаходження підрозділу  Телефони  Вид професійної діяльності на фондовому ринку, який здійснюється цим підрозділом  Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу  Кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) спеціалізованого структурного підрозділу 
                 
                 
                 

Керівник юридичної особи  М.П. (за наявності) ____________
(підпис) 
_________________________
(П.І.Б.) 

__________

*Символи підрозділу: С - структурний підрозділ, В - відокремлений підрозділ.

**Заповнюється для відокремленого підрозділу.".

(Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Додаток 13
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 24 пункту 2 розділу ІІ)

Довідка
про керівних посадових осіб, фахівців заявника (ліцензіата) та його
відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну
діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
та сертифіковані в установленому порядку*

Дата підписання довідки: ______________________________

N з/п  Прізвище, ім'я, по батькові  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта **  Посада  Стаж роботи на ринку цінних паперів (фондовому ринку)  Телефони  Сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності з цінними паперами  Відомості щодо судимості, штрафи за адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів  Назва документа (дата та номер), яким призначений (звільнений) фахівець або яким надані повноваження безпосередньо здійснювати професійну діяльність (із зазначенням фактичної дати такого призначення/звільнення/надання повноважень) 
                 
                 

Керівник юридичної особи  М.П. (за наявності) ____________
(підпис) 
_________________________
(П.І.Б.) 

__________

* Інформація щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу надається за тим видом професійної діяльності, на який заявник отримує відповідні ліцензії.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

(Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014, N 271 від 10.03.2016)

Додаток 14
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 29 пункту 2 розділу ІІ)

Відомості
щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі
види професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів)*

Дата підписання довідки: _________________

N з/п  Повне найменування структурного підрозділу  Посада  Прізвище, ім'я, по батькові  Посадові обов'язки 
  1…     
2…     
3…     
  1…     
2…     
3…     

Керівник юридичної особи  М.П. (за наявності) ____________
(підпис) 
_________________________
(П.І.Б.) 

*Заповнюється щодо структурних підрозділів та/або окремих працівників, які здійснюють вид професійної діяльності, на який отримується ліцензія.

(Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Додаток 15
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 1 пункту 9 розділу ІІ)

Заява
про реєстрацію внутрішніх документів особи,
яка має намір провадити клірингову діяльність

Заява про реєстрацiю внутрiшнiх документiв особи, яка має намiр провадити клiрингову дiяльнiсть (Додаток 15) (зi змiнами вiд 16.12.2014 р.) для ознайомлення знаходиться: роздiл "Довiдники", пiдроздiл "Додатки до документiв", папка "Рiшення".

(Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014)

Додаток 16
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 22 глави 1 розділу III)

Розрахунок
розміру власних коштів власника з
істотною участю у заявника (ліцензіата)

Розрахунок розміру власних коштів здійснюється аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць) заявника (власника з істотною участю у заявника), що передують даті надання заяви на видачу ліцензії, із зазначенням вихідних даних такого розрахунку та розміру участі у заявника та/або у власника з істотною участю у заявника за її номінальною та фактичною вартістю при набутті власником такої істотної участі у структурі власності заявника.

Розмір власних коштів власника з істотною участю у заявника розраховується за формулою:

К = ВК - (РК + НА+ МІУ),

де

К - розмір власних коштів власника з істотною участю у заявника (ліцензіата);

ВК - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

РК - резервний капітал;

НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи), крім основних засобів, інвестиційної нерухомості, довгострокових інвестицій, що становлять частку у статутному капіталі заявника (власника з істотною участю), що набувається (набута);

МІУ - сума істотної участі у статутному капіталі іншого професійного учасника фондового ринку, яка набувається та набуття якої ще не погоджено Комісією.

Розмір власних коштів заявника розраховується за формулою

К заявника = ВК - (НА+ ФІ + ПФІ +В ),

де

К заявника - розмір власних коштів заявника;

ВК - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові біологічні активи; довгострокова дебіторська заборгованість; відстрочені податкові активи; гудвіл; довгострокові фінансові інвестиції, інші необоротні активи), крім основних засобів, інвестиційної нерухомості;

ФІ - фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу заявника, у розмірі такого перевищення; фінансові інвестиції у фінансових установах у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;

ПФІ - балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій;

В - векселі, придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, векселі, видані фізичними особами, витрати майбутніх періодів.

(Додаток 16 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Додаток 17
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 22 глави 1 розділу III)

Порядок
розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та
фінансової стійкості власника з істотною участю у заявника*

(рядок - далі р.; графа - далі гр.)

Фінансовий коефіцієнт  Формула розрахунку показників платоспроможності та фінансової стійкості 
1. КЛ1 - коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Теоретичне оптимальне значення КЛ1 не менше ніж 0,5  Оборотні активи
_________________
Поточні зобов'язання 
2. КЛ2 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок ліквідних оборотних активів та вимог. Теоретичне оптимальне значення КЛ2 не менше ніж 0,2  Монетарні оборотні активи
_____________________
Поточні зобов'язання 
3. КФН - коефіцієнт фінансової незалежності, що характеризує ступінь фінансового ризику. Теоретичне оптимальне значення КФН не менше ніж 0,5  Власний капітал
__________________
Валюта балансу (пасив) 

__________

*Розрахунки рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості здійснюються аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць), що передує даті надання заяви на видачу ліцензії заявнику.

(Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

(Додаток 18 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

(Додаток 19 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)

Додаток 18
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 1 розділу V)

Заява
про переоформлення ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку
(ринку цінних паперів)

Заява про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку... (Додаток 18) (зі змінами від 10.03.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1705 від 16.12.2014, N 271 від 10.03.2016)

(Додаток 19 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 271 від 10.03.2016)