ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29.08.2006 N 6154

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2006 р. за N 1058/12932

Про затвердження Порядку здійснення
окремих дій, пов'язаних із припиненням
недержавних пенсійних фондів

(Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
N 2421 від 27.11.20
12
N 393 від 23.02.20
16)

Відповідно до частини третьої статті 17, частин першої, третьої статті 18 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів (додається).

2. Департаменту нагляду за установами недержавного пенсійного забезпечення та Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови згідно з розподілом обов'язків.

Голова Комісії В.Альошин

Погоджено:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної політики
та підприємництва А. Дашкевич

Затверджено
Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України
29.08.2006 N 6154

(у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг,
23.02.2016 N 393)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2006 р. за N 1058/12932

Порядок
здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням
недержавних пенсійних фондів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок здійснення окремих дій, пов’язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів (далі - Порядок), застосовується в разі припинення недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійний фонд), що створені відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Закон).

2. Цей Порядок визначає особливості проведення процедури припинення пенсійних фондів шляхом їх ліквідації або реорганізації (приєднання або злиття).

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

злиття - припинення діяльності двох або більше пенсійних фондів одного виду як юридичних осіб та передача всіх прав та зобов’язань до правонаступника - пенсійного фонду, що створюється в результаті такої реорганізації;

комісія з припинення - ліквідаційна комісія пенсійного фонду у випадку його ліквідації або комісія з реорганізації пенсійного фонду у випадку його припинення шляхом приєднання або злиття, яка утворена відповідно до розділу ІІ цього Порядку;

ліквідація - припинення діяльності пенсійного фонду, внаслідок якого відбувається його припинення як юридичної особи без правонаступників;

орган, що прийняв рішення про припинення пенсійного фонду, - уповноважений орган одноосібного засновника (правонаступника засновника) пенсійного фонду, або збори засновників пенсійного фонду, або суд, або Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у випадках, передбачених Законом та цим Порядком;

приєднання - припинення діяльності пенсійного фонду як юридичної особи та передача всіх прав та зобов’язань такого пенсійного фонду до правонаступника, яким виступає інший пенсійний фонд такого самого виду.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Законі.

4. Припинення пенсійного фонду може відбуватися виключно в результаті:

ліквідації;

приєднання;

злиття.

Не допускається припинення пенсійного фонду шляхом поділу або перетворення на інший вид пенсійного фонду.

ІІ. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок
функціонування комісії з припинення пенсійного фонду

1. У разі прийняття рішення про припинення пенсійного фонду відповідно до вимог Закону орган, що прийняв таке рішення, призначає комісію з припинення та голову комісії з припинення. Комісія з припинення утворюється у кількості не менше трьох осіб.

2. До складу комісії з припинення призначається особа, яка:

є дієздатною;

не була засуджена за умисні злочини;

протягом останніх семи років не була керівником юридичної особи, визнаної банкрутом або підданої процедурі примусової ліквідації в період перебування цієї особи на керівній посаді;

має повну вищу освіту та досвід роботи у сфері недержавного пенсійного забезпечення не менше трьох років.

3. До складу комісії з припинення можуть призначатися члени ради пенсійного фонду, що припиняється.

4. З дати погодження Нацкомфінпослуг рішення про припинення пенсійного фонду, або призначення за рішенням суду ліквідаційної комісії, або призначення комісії з припинення Нацкомфінпослуг при прийнятті нею відповідно до абзацу другого частини другої статті 16 Закону або в інших випадках, установлених законом, рішення про припинення пенсійного фонду призначає органом управління пенсійного фонду комісію з припинення, до якої переходять усі повноваження щодо управління пенсійним фондом.

5. Комісія з припинення зобов’язана здійснювати керівництво поточною діяльністю пенсійного фонду та має виключне право діяти від його імені в межах наданих їй повноважень до моменту завершення процедури припинення пенсійного фонду.

6. До повноважень комісії з припинення належать:

право підпису документів та використання печатки пенсійного фонду (за наявності);

забезпечення здійснення операцій з реалізації активів пенсійного фонду;

дотримання дій та процедур, передбачених чинним законодавством, під час проведення припинення пенсійного фонду;

інші повноваження, визначені чинним законодавством.

7. До обов’язків комісії з припинення належать:

складання та надання необхідних балансів, актів, звітів, довідок та інших документів про діяльність пенсійного фонду в порядку, передбаченому чинним законодавством;

прийняття заяв та відповідних документів від учасників пенсійного фонду;

інвентаризація пенсійних активів та зобов’язань пенсійного фонду;

проведення розрахунків за зобов’язаннями пенсійного фонду;

виконання дій, визначених чинним законодавством, під час проведення припинення пенсійного фонду;

обмін інформацією з іншими суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення;

виконання інших дій, передбачених чинним законодавством та цим Порядком.

Комісія з припинення при виконанні своїх обов’язків залучає осіб, що надають пенсійному фонду послуги відповідно до укладених договорів за умови їх наявності.

8. Порядок функціонування комісії з припинення:

1) засідання комісії з припинення скликаються головою комісії з припинення або членом комісії з припинення, що виконує його обов’язки;

2) засідання комісії з припинення є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини загальної кількості її членів.

Рішення комісії з припинення приймаються простою більшістю голосів членів комісії з припинення від її загального складу. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії з припинення;

3) комісія з припинення зобов’язана приймати рішення з питань, винесених на розгляд комісії з припинення, протягом одного робочого дня;

4) за результатами прийняття рішення комісія з припинення складає окремий документ, який засвідчується підписом усіх членів комісії з припинення, які були присутні на її засіданні, та є підтвердженням прийнятого рішення. У разі коли окремий(і) член(и) комісії з припинення голосував(ли) проти прийнятого рішення, то обов’язково складається протокол, у якому зазначаються причини, з яких член(и) комісії з припинення голосував(ли) проти прийнятого рішення;

5) на засідання комісії з припинення у разі потреби можуть запрошуватися представники обслуговуючих компаній, з якими укладені договори на обслуговування пенсійного фонду, що припиняється, а також у випадку реорганізації пенсійного фонду шляхом приєднання або злиття - представники ради, адміністратора, особи (осіб), що здійснює(ють) управління активами, та зберігача пенсійного фонду - правонаступника.

Рішення комісії з припинення, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання.

9. Витрати на забезпечення діяльності комісії з припинення здійснюються за рахунок особи (осіб), яка (які) прийняла(и) рішення про припинення пенсійного фонду.

Джерела фінансування витрат та порядок їх покриття за рахунок такої (таких) особи (осіб) визначаються внутрішніми правилами та положеннями особи (осіб), яка (які) прийняла(и) рішення про припинення пенсійного фонду.

ІІІ. Припинення пенсійного фонду шляхом ліквідації

1. Припинення пенсійного фонду шляхом ліквідації відбувається на підставі рішення, прийнятого відповідно до статті 17 Закону. Ліквідація пенсійного фонду може здійснюватись в інших випадках, установлених Законом.

У разі прийняття рішення щодо припинення пенсійного фонду шляхом ліквідації в судовому порядку процедура ліквідації відбувається після набрання чинності судовим рішенням згідно з процедурою відповідно до цього розділу.

У разі прийняття рішення про ліквідацію корпоративного пенсійного фонду, якщо його створення було передбачено колективним договором, рішення про ліквідацію такого фонду набирає чинності за умови внесення змін до колективного договору.

2. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію пенсійного фонду відповідно до вимог, встановлених розділом ІІ цього Порядку, призначає комісію з припинення.

3. Комісія з припинення:

1) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати утворення розробляє, з урахуванням обмежень, встановлених частиною четвертою статті 18 Закону, та за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, план ліквідації недержавного пенсійного фонду (далі - План ліквідації), який надає органу, що прийняв рішення про ліквідацію пенсійного фонду, для подання до Нацкомфінпослуг.

План ліквідації, крім етапів, передбачених у формі згідно з додатком 1 до цього Порядку, може містити інші етапи, які враховують особливості ліквідації окремого пенсійного фонду.

У разі зміни складу (повністю або частково) комісія з припинення повинна подати протягом п’яти робочих днів інформацію щодо складу комісії з припинення та інформацію про ознайомлення з Планом ліквідації;

2) у термін, передбачений Планом ліквідації, складає проміжний ліквідаційний баланс, який повинен містити відомості про активи та зобов’язання пенсійного фонду, що ліквідується, у тому числі суму пенсійних коштів, що належать учасникам пенсійного фонду на дату складання балансу.

4. Уповноважена особа пенсійного фонду (уповноважена особа органу, що прийняв рішення про ліквідацію пенсійного фонду) протягом тридцяти календарних днів після прийняття рішення про припинення пенсійного фонду шляхом ліквідації подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) супровідний лист;

2) примірник або засвідчену копію документа органу, що прийняв рішення про ліквідацію пенсійного фонду, щодо ліквідації пенсійного фонду та затвердження складу комісії з припинення;

3) склад комісії з припинення із зазначенням:

прізвища, ім’я, по батькові члена комісії з припинення;

посади, яку займає член комісії з припинення;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів) члена комісії, а у разі його відсутності - серію та номер паспорта, якщо в ньому зроблена відповідна відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

4) звіт про активи та зобов’язання пенсійного фонду, складений за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

5) План ліквідації у двох примірниках.

5. Подання документів, визначених у пункті 4 цього розділу, та їх розгляд Нацкомфінпослуг здійснюється згідно з процедурою відповідно до розділу VІ цього Порядку.

6. У разі наявності в Нацкомфінпослуг зауважень до складу комісії з припинення приймається рішення про відмову в погодженні рішення про ліквідацію пенсійного фонду та Плану ліквідації.

У разі відмови в погодженні Нацкомфінпослуг рішення про ліквідацію пенсійного фонду одночасно приймається рішення про відмову в погодженні Плану ліквідації.

7. Один примірник погодженого Плану ліквідації повертається відповідно до пункту 7 розділу VІ цього Порядку.

У разі прийняття рішення про відмову в погодженні документи можуть бути подані на повторне погодження згідно з процедурою відповідно до розділу VІ цього Порядку після усунення недоліків, що були підставою для прийняття рішення про відмову в погодженні.

8. Рішення про ліквідацію пенсійного фонду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет протягом п’яти робочих днів з дати погодження цього рішення Нацкомфінпослуг, а також протягом трьох робочих днів з дати отримання рішення Нацкомфінпослуг про погодження рішення про ліквідацію пенсійного фонду на сайтах адміністратора цього пенсійного фонду (у разі наявності адміністратора) та пенсійного фонду.

9. З наступного дня після дати оприлюднення рішення про ліквідацію пенсійного фонду (відповідно до пункту 8 цього розділу) або набрання чинності судовим рішенням стосовно ліквідації пенсійного фонду такому пенсійному фонду забороняється:

укладення нових пенсійних контрактів та договорів про виплату пенсії на визначений строк;

прийняття заяв про визначення пенсійного віку учасників пенсійного фонду;

виконання заяв про здійснення одноразової пенсійної виплати та переведення пенсійних коштів учасників пенсійного фонду до інших фінансових установ до настання дати фіксації активів та зобов’язань пенсійного фонду, визначеної пунктом 24 цього розділу;

проведення будь-яких інших операцій з пенсійними активами, крім операцій, пов’язаних із реалізацією (продажем) активів пенсійного фонду та оплатою послуг, що надаються пенсійному фонду відповідно до Закону.

До дати погодження Нацкомфінпослуг рішення про ліквідацію пенсійного фонду пенсійний фонд має виконувати свої зобов’язання.

10. Після прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада пенсійного фонду до початку процедури ліквідації цього пенсійного фонду зобов’язана протягом п’яти робочих днів повідомити про це рішення вкладників пенсійного фонду, адміністратора, особу (осіб), що здійснюють управління активами, зберігача та Нацкомфінпослуг, а протягом двадцяти робочих днів - учасників пенсійного фонду, реєстр яких формується адміністратором такого пенсійного фонду.

Повідомлення вкладникам та учасникам пенсійного фонду повинно містити:

1) найменування пенсійного фонду, що ліквідується;

2) код за ЄДРПОУ юридичної особи - пенсійного фонду, що ліквідується;

3) місцезнаходження, поштову адресу, номер контактного телефону, факсу (за наявності), адресу електронної пошти (за наявності) пенсійного фонду, що ліквідується;

4) дату прийняття рішення про ліквідацію;

5) дату закінчення строку прийняття комісією з припинення заяв, визначених частиною першою статті 18 Закону, та адресу, на яку подаються (надсилаються) такі заяви. Період між датою відправлення повідомлення учасникам та датою закінчення строку прийняття заяв не може бути меншим ніж сто та більшим ніж сто двадцять календарних днів;

6) інформацію про те, що:

заяви про здійснення одноразової пенсійної виплати та про переведення пенсійних коштів учасників пенсійного фонду до інших фінансових установ почнуть виплачуватись відповідно до абзацу першого частини четвертої статті 18 Закону у строк, передбачений Планом ліквідації, але не пізніш як протягом шести місяців з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу пенсійного фонду;

пенсійні кошти учасників пенсійного фонду, які в установлений термін не подали заяви про переведення таких коштів до інших фінансових установ, будуть переведені до іншого пенсійного фонду за вибором комісії з припинення.

11. З дати погодження Нацкомфінпослуг рішення про ліквідацію пенсійного фонду вважається (вважаються) розірваним(и) пенсійний(і) контракт(и), укладений(і) на користь учасника(ів) пенсійного фонду, сума пенсійних коштів на індивідуальному(их) пенсійному(их) рахунку(ах) якого (яких) дорівнює нулю, а такий(і) учасник(и) втрачає статус учасника фонду.

12. На підставі рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада пенсійного фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку пенсійного фонду (рахунок, що визначався пенсійними контрактами для зарахування пенсійних внесків) та відкриття у зберігача фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків пенсійного фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів пенсійного фонду, та визначає, хто має відкрити ці рахунки. Усі інші рахунки пенсійного фонду підлягають закриттю, крім рахунків у цінних паперах.

Якщо за діючими пенсійними контрактами на єдиний поточний рахунок пенсійного фонду надходять пенсійні внески, то вони підлягають зарахуванню на спеціальний ліквідаційний депозитний рахунок після їх персоніфікації.

13. Умовами договору, на підставі якого відкривається спеціальний ліквідаційний депозитний рахунок, має бути передбачено, що банк не має права:

1) самостійно використовувати активи пенсійного фонду, які розміщені на цьому рахунку;

2) включати активи пенсійного фонду, які розміщені на цьому рахунку, до ліквідаційної маси банку в разі визнання його банкрутом;

3) встановлювати будь-які санкції за рахунок пенсійних активів та здійснювати будь-які безакцептні списання з цього рахунку;

4) встановлювати будь-які обмеження щодо обсягів та строків надходжень на цей рахунок;

5) встановлювати будь-які обмеження щодо дати перерахування коштів з цього рахунку на єдиний поточний рахунок пенсійного фонду за розпорядженнями комісії з припинення.

14. Після погодження рішення про ліквідацію пенсійного фонду або після набрання чинності рішенням суду про ліквідацію пенсійного фонду рада пенсійного фонду, що ліквідується, втрачає повноваження, які переходять до комісії з припинення.

15. Протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення про погодження Нацкомфінпослуг рішення про ліквідацію пенсійного фонду комісія з припинення надає письмове повідомлення у двох примірниках адміністратору, особі (особам), що здійснюють управління активами, та зберігачу такого пенсійного фонду (у разі їх наявності). До повідомлення додаються копії рішення про ліквідацію пенсійного фонду та повідомлення про погодження Нацкомфінпослуг цього рішення, засвідчені підписом голови комісії з припинення та скріплені печаткою пенсійного фонду (за наявності) або печаткою(ами) засновника(ів). Другий примірник повідомлення протягом п’яти робочих днів має бути повернуто комісії з припинення із зазначенням на ньому дати отримання повідомлення, посади та прізвища посадової особи, яка його отримала, та засвідчено підписом такої особи.

16. Рішення про ліквідацію пенсійного фонду подається комісією з припинення державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення щодо припинення юридичної особи протягом трьох робочих днів з дати отримання повідомлення про погодження Нацкомфінпослуг цього рішення.

17. У разі виникнення необхідності внесення змін до Плану ліквідації комісія з припинення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про внесення таких змін, однак не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення терміну його виконання, подає на погодження до Нацкомфінпослуг уточнений План ліквідації, який має містити відомості про виконані етапи попереднього Плану ліквідації разом з раніше погодженим Планом ліквідації. Подання документів та погодження Плану ліквідації здійснюється відповідно до підпунктів 1 та 5 пункту 4 та пункту 5 цього розділу.

18. Комісія з припинення відповідно до пункту 6 розділу ІІ цього Порядку визначає особу, яка буде здійснювати реалізацію активів пенсійного фонду на підставі відповідного договору та повідомляє про це рішення адміністратора, особу (осіб), що здійснюють управління активами, зберігача (у разі наявності) та Нацкомфінпослуг.

19. Після завершення строку надання вимог кредиторів, визначеного Планом ліквідації, але не раніш ніж через два місяці з дати оприлюднення рішення про ліквідацію пенсійного фонду, відповідно до пункту 8 цього розділу комісія з припинення складає та затверджує проміжний ліквідаційний баланс.

20. Належним чином засвідчені копії затвердженого проміжного ліквідаційного балансу надаються комісією з припинення адміністратору та зберігачу (у разі їх наявності) пенсійного фонду, що ліквідується, та особі, яка визначена відповідно до пункту 18 цього розділу та з якою укладено відповідний договір. До отримання таких копій адміністратором та зберігачем будь-які операції з активами пенсійного фонду, що ліквідується, заборонені.

21. Після затвердження проміжного ліквідаційного балансу особа, що визначена відповідно до пункту 18 цього розділу, з якою укладено відповідний договір, розпочинає реалізацію всіх активів пенсійного фонду, що ліквідується. Розпочинається розрахунок з кредиторами пенсійного фонду, що ліквідується.

Реалізація всіх активів пенсійного фонду та зарахування грошових коштів від їх продажу на спеціальний ліквідаційний депозитний рахунок пенсійного фонду здійснюється протягом терміну, що не перевищує шести місяців з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

У разі коли продаж активів пенсійного фонду в цінних паперах протягом зазначеного часу може призвести до зниження їх вартості на 20 відсотків і більше, Нацкомфінпослуг має право дозволити передачу в першу чергу пенсійних коштів учасників пенсійного фонду, які досягли пенсійного віку, а строк передачі пенсійних коштів інших учасників пенсійного фонду продовжити. У цьому випадку комісія з припинення може за відповідним дозволом Нацкомфінпослуг продовжити граничний строк для реалізації активів фонду, однак не більше ніж на дванадцять місяців.

22. Протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду, визначеного пунктом 10 цього розділу, кожен його учасник має надіслати (надати) до комісії з припинення документи відповідно до частини першої статті 18 Закону.

23. Наступного робочого дня після дати закінчення строку прийняття заяв та документів адміністратор надає комісії з припинення інформацію про учасників, які подали заяви про переведення пенсійних коштів, та учасників, які не подали таких заяв у встановлений строк.

24. Після завершення реалізації активів пенсійного фонду, що ліквідується, всі грошові кошти зі спеціального ліквідаційного депозитного рахунку перераховуються одним платежем на єдиний поточний рахунок пенсійного фонду. Після перерахування всіх коштів зі спеціального ліквідаційного депозитного рахунку цей рахунок закривається.

Дата зарахування всіх коштів на єдиний поточний рахунок визначається як дата фіксації активів та зобов’язань пенсійного фонду, що ліквідується (далі - дата фіксації).

Розпорядником єдиного поточного рахунку визначається адміністратор пенсійного фонду, що ліквідується, а у випадку відсутності такого адміністратора - комісія з припинення.

Визначення суми пенсійних коштів, що належать кожному учаснику пенсійного фонду, здійснюється в порядку, передбаченому статтею 51 Закону.

Адміністратор пенсійного фонду, що ліквідується (у разі його відсутності - комісія з припинення), формує (уточнює) реєстр учасників пенсійного фонду, що ліквідується, та список кредиторів, що залишились.

25. Комісія з припинення протягом трьох робочих днів з дати фіксації складає ліквідаційний баланс, який відображає тільки грошові кошти після реалізації всіх активів пенсійного фонду, що ліквідується, та зобов’язання пенсійного фонду, що залишились, які відшкодовуються за рахунок пенсійних активів.

26. Комісія з припинення протягом трьох робочих днів з дня складання подає ліквідаційний баланс пенсійного фонду для затвердження до Нацкомфінпослуг.

27. Для затвердження ліквідаційного балансу пенсійного фонду уповноважена особа комісії з припинення подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) супровідний лист;

2) ліквідаційний баланс у двох примірниках.

28. Подання документів для затвердження ліквідаційного балансу пенсійного фонду та їх розгляд Нацкомфінпослуг здійснюється згідно з процедурою відповідно до розділу VІ цього Порядку.

29. Один примірник затвердженого ліквідаційного балансу повертається відповідно до пункту 7 розділу VІ цього Порядку.

30. Належним чином засвідчені копії затвердженого ліквідаційного балансу надаються комісією з припинення адміністратору та зберігачу (у разі їх наявності) пенсійного фонду, що ліквідується.

31. У термін, встановлений Планом ліквідації, але не пізніше як шість місяців з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу, розпочинається виконання зобов’язань перед учасниками пенсійного фонду, що ліквідується (переведення пенсійних коштів і здійснення одноразових пенсійних виплат), та остаточний розрахунок із кредиторами цього пенсійного фонду. Виконання зобов’язань здійснюється з єдиного поточного рахунку в грошовій формі виключно безготівковим платежем протягом строку, визначеного Планом ліквідації.

32. Після затвердження Нацкомфінпослуг проміжного ліквідаційного балансу комісія з припинення повинна визначити відкритий недержавний пенсійний фонд, до якого будуть переведені пенсійні кошти учасників, які не подали відповідних заяв про переведення належних їм коштів або про одноразову пенсійну виплату. Визначення такого пенсійного фонду здійснюється на підставі відповідності таким вимогам:

1) досвід роботи пенсійного фонду на ринку недержавного пенсійного забезпечення - не менше трьох років;

2) відсутність заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг протягом останніх двох років;

3) показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів за останні дванадцять місяців - на рівні, не нижчому за середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів, що визначається Нацкомфінпослуг;

4) пенсійні активи протягом останніх дванадцяти місяців відповідають вимогам щодо складу активів та обмежень інвестиційної діяльності відповідно до статей 47 і 49 Закону;

5) чиста вартість активів пенсійного фонду становить понад десять мільйонів гривень на останню звітну дату та перевищує суму пенсійних коштів, що підлягає переведенню до такого пенсійного фонду;

6) граничний розмір витрат, який відшкодовується за рахунок пенсійних активів такого пенсійного фонду, не перевищує нормативно встановлені Нацкомфінпослуг обмеження протягом останніх дванадцяти місяців.

У разі неможливості виконання всіх умов, встановлених цим пунктом, визначається відкритий пенсійний фонд, який їм максимально відповідає.

33. Рішення про визначення відкритого недержавного пенсійного фонду, до якого будуть переведені пенсійні кошти учасників, які не подали відповідних заяв для переведення, надається протягом одного робочого дня адміністратору пенсійного фонду, що ліквідується (у разі наявності). У рішенні зазначається строк переведення пенсійних коштів учасників, визначений Планом ліквідації.

На підставі цього рішення пенсійний фонд, що ліквідується, в особі свого адміністратора, а у разі його відсутності - комісії з припинення укладає з визначеним пенсійним фондом договір про переведення коштів учасників.

34. Якщо учасник пенсійного фонду у строк, визначений у пункті 22 цього розділу, не подав письмової заяви та відповідних документів, пенсійні кошти такого учасника підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного комісією з припинення.

Письмове повідомлення про переведення коштів таких учасників до іншого пенсійного фонду надсилається кожному учаснику пенсійного фонду протягом одного місяця з дня переведення.

35. Істотними умовами договору, визначеного пунктом 33 цього розділу, є:

1) перелік учасників пенсійного фонду, пенсійні кошти яких переводяться;

2) склад та структура інформації по кожному учаснику, кошти якого переводяться;

3) порядок передачі інформації по кожному учаснику, кошти якого переводяться;

4) строк переведення коштів учасників;

5) порядок повідомлення учасників про переведення коштів.

Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству.

36. У випадку переведення пенсійних коштів померлого учасника, від спадкоємців якого не подано заяву про здійснення одноразової виплати, кошти такого померлого учасника переводяться до пенсійного фонду, визначеного відповідно до пункту 32 цього розділу. Адміністратор пенсійного фонду, що ліквідується, зобов’язаний повідомити про це фінансову установу, до якої переводяться кошти такого учасника, та нотаріуса, що веде спадкову справу, від якого адміністратор отримав запит на наявність коштів на індивідуальному пенсійному рахунку померлого, про переведення пенсійних коштів такого учасника до іншої фінансової установи із зазначенням реквізитів такої установи.

37. Адміністратор пенсійного фонду, що ліквідується, повідомляє комісію з припинення про завершення виконання зобов’язань такого фонду протягом одного робочого дня з дати завершення виконання всіх зобов’язань.

Фінансова установа, до якої були переведені пенсійні кошти учасника, повідомляє такого учасника протягом десяти робочих днів з дати отримання його коштів про дату та суму зарахування коштів із зазначенням реквізитів фінансової установи.

38. Після передачі пенсійних коштів учасників пенсійного фонду, що ліквідується, до інших фінансових установ пенсійні контракти з цим пенсійним фондом вважаються розірваними.

39. Комісія з припинення протягом трьох робочих днів після завершення всіх зобов’язань пенсійного фонду, що ліквідується, складає звіт про виконання зобов’язань пенсійного фонду за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, який підписується головою та членами комісії з припинення та може бути засвідчений печаткою пенсійного фонду, що ліквідується (за наявності), або печаткою(ами) засновника(ів).

40. У разі коли пенсійний фонд, що ліквідується, не має активів та зобов’язань перед учасниками, обслуговуючими компаніями та іншими кредиторами, що підтверджується звітом про активи та зобов’язання пенсійного фонду, ліквідація пенсійного фонду відбувається згідно зі скороченою процедурою з особливостями, передбаченими у пунктах 41-52 цього розділу, та з виконанням вимог відповідно до пунктів 53-57 цього розділу.

У разі якщо такий пенсійний фонд має пенсійний(і) контракт(и), укладений(і) на користь учасника(ів) пенсійного фонду, сума пенсійних коштів на індивідуальному(их) пенсійному(их) рахунку(ах) якого (яких) дорівнює нулю, з дати погодження Нацкомфінпослуг рішення про ліквідацію пенсійного фонду такий (такі) контракт(и) вважається(ються) розірваним(и), а такий(і) учасник(и) втрачає(ють) статус учасника фонду.

41. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію пенсійного фонду відповідно до вимог, встановлених розділом ІІ цього Порядку, призначає комісію з припинення.

42. Комісія з припинення протягом трьох робочих днів з дати утворення розробляє з урахуванням обмежень, установлених частиною четвертою статті 18 Закону, та за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку План ліквідації, у якому у пунктах, не передбачених скороченою процедурою ліквідації, у графі "Термін виконання*" ставиться прочерк.

43. Уповноважена особа пенсійного фонду (уповноважена особа органу, що прийняв рішення про ліквідацію пенсійного фонду) подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) супровідний лист із проханням провести ліквідацію за скороченою процедурою;

2) виписку із системи персоніфікованого обліку пенсійного фонду про відсутність зобов’язань перед учасниками;

3) примірник або засвідчену копію документа органу, що прийняв рішення про ліквідацію пенсійного фонду, щодо ліквідації пенсійного фонду та затвердження складу комісії з припинення;

4) склад комісії з припинення із зазначенням:

прізвища, ім’я, по батькові члена комісії з припинення;

посади, яку займає член комісії з припинення;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів) члена комісії, а у разі його відсутності - серію та номер паспорта, якщо в ньому зроблена відповідна відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

5) звіт про активи та зобов’язання пенсійного фонду, складений за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

6) План ліквідації у двох примірниках.

План ліквідації може подаватися до Нацкомфінпослуг і окремо після погодження Нацкомфінпослуг рішення про ліквідацію пенсійного фонду разом із супровідним листом.

44. Подання документів, визначених у пункті 43 цього розділу, та їх розгляд Нацкомфінпослуг здійснюється згідно з процедурою відповідно до розділу VІ цього Порядку.

45. Один примірник погодженого Плану ліквідації повертається відповідно до пункту 7 розділу VІ цього Порядку.

46. З дати прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду такому пенсійному фонду забороняється укладення нових пенсійних контрактів.

47. Після прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада пенсійного фонду до початку процедури ліквідації цього пенсійного фонду зобов’язана протягом п’яти робочих днів письмово повідомити про це рішення адміністратора, особу (осіб), що здійснюють управління активами, зберігача та Нацкомфінпослуг.

48. Рішення про ліквідацію пенсійного фонду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет протягом п’яти робочих днів з дати погодження цього рішення Нацкомфінпослуг, а також протягом трьох робочих днів з дати отримання рішення Нацкомфінпослуг про погодження рішення про ліквідацію пенсійного фонду - на сайтах адміністратора цього пенсійного фонду (у разі наявності адміністратора) та пенсійного фонду.

49. Після погодження рішення про ліквідацію пенсійного фонду рада пенсійного фонду, що ліквідується, втрачає повноваження, які переходять до комісії з припинення.

50. Комісія з припинення здійснює дії згідно з процедурою, прописаною в пунктах 15 та 16 цього розділу.

51. У разі виникнення необхідності у внесенні змін до Плану ліквідації комісія з припинення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про внесення таких змін, однак не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення терміну його виконання, подає на погодження до Нацкомфінпослуг уточнений План ліквідації, який має містити відомості про виконані етапи попереднього Плану ліквідації разом з раніше погодженим Планом ліквідації. Подання документів та погодження Плану ліквідації здійснюється відповідно до підпунктів 1 та 6 пункту 43 та пункту 44 цього розділу.

Один примірник погодженого Плану ліквідації повертається відповідно до пункту 7 розділу VІ цього Порядку.

52. Комісія з припинення у термін, протягом якого всі кредитори будуть мати можливість заявити свої вимоги до пенсійного фонду, але не раніше двох місяців з дати оприлюднення рішення про ліквідацію пенсійного фонду відповідно до пункту 48 цього розділу, складає ліквідаційний баланс та звіт про виконання зобов’язань пенсійного фонду за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, у графах таблиць якої, крім загальної інформації про пенсійний фонд, ставиться прочерк. Ліквідаційний баланс затверджується засновником(ами) або іншим органом, що прийняв рішення про ліквідацію пенсійного фонду.

53. Комісія з припинення готує звіт про проведення ліквідації пенсійного фонду, передбачений частиною першою статті 19 Закону, із зазначенням інформації про відсутність активів та зобов’язань пенсійного фонду.

54. Для виключення пенсійного фонду, що ліквідується, з Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) уповноважений представник комісії з припинення подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) супровідний лист;

2) звіт про виконання зобов’язань пенсійного фонду (додаток 3 до цього Порядку);

3) звіт про проведення ліквідації пенсійного фонду;

4) заяву про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) за формою згідно з додатком 7 до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 28 листопада 2013 року N 4368) (далі - Положення про Реєстр);

5) свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (оригінал).

Виключення пенсійного фонду з Реєстру здійснюється відповідно до Положення про Реєстр за умови повного розрахунку з усіма учасниками пенсійного фонду (у разі наявності учасників) шляхом передачі всіх пенсійних коштів учасникам пенсійного фонду.

55. Копії повідомлення про виключення пенсійного фонду з Реєстру комісія з припинення надає адміністратору, зберігачу та особі (особам), яка (які) управляє(ють) активами пенсійного фонду, що ліквідується.

56. Після отримання відповідної копії повідомлення про виключення пенсійного фонду з Реєстру вважаються розірваними всі договори, укладені обслуговуючими компаніями з пенсійним фондом, та закриваються всі рахунки пенсійного фонду, які були відкриті у зберігача.

57. Державна реєстрація припинення пенсійного фонду як юридичної особи при його ліквідації провадиться у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

ІV. Припинення пенсійного фонду шляхом приєднання

1. Припинення пенсійного фонду в результаті приєднання до іншого пенсійного фонду відбувається на підставі рішення засновника(ів) або правонаступника(ів) засновника(ів) пенсійного фонду, що приєднується, погодженого із засновником (засновниками) пенсійного фонду, до якого приєднується такий пенсійний фонд.

При приєднанні всі майнові права та зобов’язання пенсійного фонду, що приєднується, переходять до пенсійного фонду, до якого він приєднуються і який визначається його правонаступником (активи та пасиви пенсійного фонду, що приєднується, у повному обсязі передаються на баланс пенсійного фонду - правонаступника).

2. Приєднання пенсійного фонду до іншого пенсійного фонду не дозволяється в разі, якщо пенсійний фонд, що приєднується, має інший вид, ніж пенсійний фонд, до якого планується приєднання.

3. Попереднє рішення про приєднання пенсійного фонду приймається зборами засновників (правонаступником(ами) засновника(ів)) пенсійного фонду або уповноваженим органом одноосібного засновника пенсійного фонду в порядку, визначеному статутом такого фонду. У цьому рішенні зазначається пенсійний фонд або перелік пенсійних фондів, приєднання до яких є найбільш прийнятним.

4. Після отримання письмового повідомлення про надання згоди на приєднання від зборів засновників (одноосібного засновника) пенсійного фонду, обраного для приєднання, та інформації про визначених осіб, що уповноважуються на представництво пенсійного фонду, обраного для приєднання, та прийняття спільних рішень з пенсійним фондом, що приєднується, скликаються збори засновників (проводиться засідання уповноваженого органу одноосібного засновника) пенсійного фонду, що припиняється, куди запрошуються уповноважені представники пенсійного фонду, обраного для приєднання.

На цих зборах (засіданні) приймається остаточне рішення про приєднання до пенсійного фонду - правонаступника.

Рішення оформлюється протоколом зборів засновників (рішенням уповноваженого органу одноосібного засновника) пенсійного фонду, який підписується уповноваженими представниками пенсійного фонду, що приєднується, пенсійного фонду - правонаступника, та може бути скріплено печатками таких пенсійних фондів (за наявності) або печатками засновників.

У разі прийняття рішення про приєднання корпоративного пенсійного фонду до іншого корпоративного пенсійного фонду, якщо створення хоча б одного із цих пенсійних фондів було передбачено колективним договором, рішення про приєднання такого фонду набирає чинності за умови внесення змін до такого (таких) колективного(их) договору(ів).

5. У разі прийняття рішення про припинення пенсійного фонду шляхом приєднання збори засновників або уповноважений орган одноосібного засновника пенсійного фонду, що припиняється шляхом приєднання, відповідно до вимог, встановлених розділом ІІ цього Порядку, призначають комісію з припинення.

6. Комісія з припинення протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати утворення розробляє в довільній формі з урахуванням особливостей кожного окремого пенсійного фонду План припинення недержавного пенсійного фонду шляхом приєднання (далі - План приєднання) із зазначенням терміну виконання та визначенням відповідального за виконання кожного передбаченого Планом приєднання етапу. План приєднання підписується головою та членами комісії з припинення, може бути засвідчений печаткою пенсійного фонду, що припиняється шляхом приєднання (за наявності), або печаткою(ами) засновника(ів).

7. Уповноважена особа пенсійного фонду (уповноважений представник засновника(ів) пенсійного фонду, що припиняється шляхом приєднання) подає до Нацкомфінпослуг (окремо по кожному пенсійному фонду у випадку припинення шляхом приєднання до пенсійного фонду - правонаступника двох або більше пенсійних фондів) такі документи:

1) супровідний лист;

2) засвідчену копію протоколу зборів засновників пенсійного фонду (або оригінал цього протоколу) або засвідчений документ (або оригінал цього документа) уповноваженого органу одноосібного засновника, що містить прийняте рішення про припинення пенсійного фонду шляхом приєднання та затвердження складу комісії з припинення;

3) склад комісії з припинення із зазначенням:

прізвища, ім’я, по батькові члена комісії з припинення;

посади, яку займає член комісії з припинення;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів) члена комісії, а у разі його відсутності - серію та номер паспорта, якщо в ньому зроблена відповідна відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

4) звіт про активи та зобов’язання пенсійного фонду, що приєднується, складений за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

5) План приєднання в одному примірнику.

8. Подання документів, визначених у пункті 7 цього розділу, та їх розгляд Нацкомфінпослуг здійснюється згідно з процедурою відповідно до розділу VІ цього Порядку.

9. Після прийняття рішення про приєднання пенсійного фонду рада(и) пенсійного(их) фонду(ів), що приєднується(ються), та рада пенсійного фонду - правонаступника до початку процедури приєднання зобов’язані протягом п’яти робочих днів письмово повідомити про це рішення відповідно адміністраторів, осіб, що здійснюють управління активами, зберігачів та Нацкомфінпослуг.

Після погодження рішення про приєднання пенсійного фонду:

комісія з припинення повідомляє про прийняте рішення вкладників та учасників пенсійного(их) фонду(ів), що приєднується(ються), протягом двадцяти робочих днів;

рада пенсійного фонду - правонаступника про прийняте рішення шляхом розміщення такого рішення протягом трьох робочих днів на веб-сайті пенсійного фонду - правонаступника повідомляє вкладників та учасників пенсійного фонду - правонаступника.

Повідомлення вкладникам та учасникам пенсійних фондів повинно містити:

1) найменування пенсійного(их) фонду(ів), що припиняється(ються) шляхом приєднання, та пенсійного фонду - правонаступника;

2) коди за ЄДРПОУ юридичних осіб - пенсійного(их) фонду(ів), що припиняється(ються) шляхом приєднання, та пенсійного фонду - правонаступника;

3) місцезнаходження, поштові адреси, номери контактних телефонів, факсу (за наявності), адреси електронної пошти (за наявності) пенсійного(их) фонду(ів), що припиняється(ються) шляхом приєднання, та пенсійного фонду - правонаступника;

4) дату прийняття рішення про приєднання;

5) найменування, місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів особи, що здійснює адміністрування пенсійного фонду - правонаступника;

6) має бути зазначена інформація про таке:

протягом періоду передачі пенсійних активів до пенсійного фонду - правонаступника або до фінансових установ згідно із Законом операції з ними проводитися не будуть;

виконання всіх заяв учасників пенсійного(их) фонду(ів), що припиняється(ються) шляхом приєднання, після передачі пенсійних активів буде здійснюватися пенсійним фондом - правонаступником;

за бажанням вкладників контракти, укладені з пенсійним фондом, що припиняється шляхом приєднання, можуть бути переукладені з пенсійним фондом - правонаступником у порядку, встановленому діючим законодавством України;

інформація для учасників пенсійного фонду - правонаступника повинна містити повідомлення про те, що вони мають право перевести свої пенсійні кошти до іншої фінансової установи відповідно до вимог Закону або отримати їх за наявності підстав, визначених Законом.

10. Рішення про приєднання пенсійного фонду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет протягом п’яти робочих днів з дати погодження цього рішення Нацкомфінпослуг, а також протягом трьох робочих днів з дати отримання рішення Нацкомфінпослуг про погодження рішення про приєднання пенсійного фонду - на сайтах пенсійного(их) фонду(ів), що припиняється(ються) шляхом приєднання, та пенсійного фонду - правонаступника та адміністраторів цих пенсійних фондів.

11. Після погодження рішення про приєднання пенсійного фонду рада пенсійного фонду, що приєднується, втрачає повноваження, які переходять до комісії з припинення.

12. Протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення про погодження Нацкомфінпослуг рішення про приєднання пенсійного фонду комісія з припинення надає письмове повідомлення у двох примірниках раді пенсійного фонду - правонаступника, а також адміністраторам, особам, що здійснюють управління активами, та зберігачам пенсійного фонду, що приєднується, та пенсійного фонду - правонаступника. До повідомлення додаються копії рішення про приєднання пенсійного фонду та повідомлення про погодження Нацкомфінпослуг цього рішення, засвідчені підписом голови комісії з припинення, які можуть бути скріплені печаткою пенсійного фонду, що припиняється (за наявності), або печаткою(ами) засновника(ів). Другий примірник повідомлення протягом п’яти робочих днів має бути повернуто комісії з припинення із зазначенням на ньому дати отримання повідомлення, посади та прізвища посадової особи, яка його отримала, засвідчено підписом такої особи.

13. Рішення про приєднання пенсійного фонду подається комісією з припинення державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення щодо припинення юридичної особи протягом трьох робочих днів з дати отримання повідомлення про погодження Нацкомфінпослуг цього рішення.

14. У разі виникнення необхідності у внесенні змін до Плану приєднання комісія з припинення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про внесення таких змін, однак не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення терміну його виконання, направляє для інформування до Нацкомфінпослуг уточнений План приєднання, який має містити відомості про виконані етапи попереднього Плану приєднання. Направлення документів здійснюється відповідно до підпунктів 1 та 5 пункту 7 цього розділу.

15. До початку процедури передачі активів та зобов’язань пенсійного фонду, що приєднується до пенсійного фонду - правонаступника:

1) відбувається інвентаризація активів та зобов’язань пенсійного фонду, що приєднується. Комісія з припинення складає документ, який повинен містити відомості про активи та зобов’язання пенсійного фонду, що приєднується, в тому числі суму пенсійних коштів, що належать учасникам фонду, на дату складання;

2) визначаються активи пенсійного фонду, що приєднується, які не можуть бути передані до пенсійного фонду - правонаступника у зв’язку з тим, що вони можуть суттєво вплинути на загальне зниження вартості пенсійних активів пенсійного фонду - правонаступника, та відбувається їх реалізація;

3) закриваються депозитні рахунки, відкриті пенсійним фондом, що приєднується;

4) встановлюються всі невиконані зобов’язання пенсійного фонду, що приєднується, та відбувається отримання вимог кредиторів до нього;

5) адміністратор пенсійного фонду, що приєднується, здійснює приймання заяв та документів від учасників до дати передачі активів пенсійного фонду, що приєднується.

Наступного робочого дня після дати закінчення строку прийняття заяв та документів адміністратор пенсійного фонду, що приєднується, надає комісії з припинення інформацію про учасників, які подали заяви відповідно до підпункту 5 цього пункту.

16. У терміни, встановлені Планом приєднання, розпочинається виконання зобов’язань перед учасниками пенсійного фонду, що приєднується, які подали заяви відповідно до підпункту 5 пункту 15 цього розділу, та розрахунок з кредиторами пенсійного фонду, що приєднується, з якими укладені відповідні договори, що здійснюється за рахунок пенсійних активів.

Протягом одного робочого дня з дати завершення виконання зобов’язань, передбачених абзацом першим цього пункту, адміністратор пенсійного фонду, що приєднується, повідомляє комісію з припинення про завершення виконання зобов’язань такого фонду.

17. Процедура передачі активів та зобов’язань пенсійного фонду, що приєднується до пенсійного фонду - правонаступника, розпочинається не раніше ніж через три та не пізніше ніж через п’ятнадцять робочих днів з дати завершення виконання вимог пункту 16 цього розділу.

18. Передача пенсійних активів, зобов’язань, інформації із системи персоніфікованого обліку та документації до пенсійного фонду - правонаступника здійснюється згідно з порядком, прописаним у Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженому розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03 грудня 2013 року N 4400, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за N 218/24995.

19. Комісія з припинення складає та підписує передавальний акт за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку. Передавальний акт має бути підписаний адміністраторами, особами, що здійснюють управління активами, і зберігачами пенсійного фонду, що припиняється, та пенсійного фонду - правонаступника і затверджений органом, що прийняв рішення про приєднання пенсійного фонду, та підтверджений аудиторським висновком.

20. Протягом трьох робочих днів після отримання аудиторського висновку комісія з припинення подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) супровідний лист;

2) передавальний акт;

3) аудиторський висновок до передавального акта;

4) звіт про виконання зобов’язань пенсійного фонду, що приєднується;

5) заяву про виключення фінансової установи з Реєстру за формою згідно з додатком 7 до Положення про Реєстр;

6) свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (оригінал).

21. Подання документів, визначених у пункті 20 цього розділу, здійснюється згідно з процедурою відповідно до пункту 2 розділу VІ цього Порядку.

22. У разі неотримання заяви (заяв) про здійснення одноразової(их) виплати (виплат) від спадкоємця(ів) померлого учасника пенсійного фонду, що приєднується, адміністратор пенсійного фонду - правонаступника зобов’язаний повідомити нотаріуса, що веде спадкову справу, від якого адміністратор пенсійного фонду, що приєднується, отримав запит на наявність коштів на індивідуальному пенсійному рахунку померлого учасника, про те, що виконання зобов’язань перед спадкоємцями буде здійснювати пенсійний фонд - правонаступник, із зазначенням його реквізитів.

23. Виключення пенсійного фонду, що приєднується, з Реєстру здійснюється відповідно до Положення про Реєстр.

24. У разі якщо у пенсійного фонду - правонаступника відсутня(і) пенсійна(і) схема(и), що використовувалась(лись) пенсійним фондом, що припиняється, така(і) схема(и) має (мають) бути розроблена(і), затверджена(і) та зареєстрована(і) згідно з вимогами Закону.

25. Копії повідомлення про виключення пенсійного фонду з Реєстру комісія з припинення надає адміністратору, зберігачу та особі (особам), яка (які) управляє(ють) активами пенсійного фонду, що припиняється шляхом приєднання.

26. Після отримання відповідної копії повідомлення про виключення пенсійного фонду з Реєстру всі договори, укладені обслуговуючими компаніями з пенсійним фондом, вважаються розірваними, всі рахунки пенсійного фонду, які були відкриті у зберігача, закриваються.

27. Державна реєстрація припинення пенсійного фонду як юридичної особи при його приєднанні провадиться у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

28. Комісія з припинення протягом трьох робочих днів з дня державної реєстрації припинення пенсійного фонду, що приєднується, повідомляє раду пенсійного фонду - правонаступника про державну реєстрацію припинення пенсійного фонду.

29. Припинення пенсійного фонду в результаті приєднання вважається завершеним з дати внесення змін до статуту пенсійного фонду - правонаступника, в яких зазначається, що цей пенсійний фонд є правонаступником пенсійного(их) фонду(ів), що припиняється(ються) шляхом приєднання. Внесення цих змін здійснюється лише після державної реєстрації припинення пенсійного(их) фонду(ів), що приєднується(ються).

V. Припинення пенсійних фондів шляхом злиття

1. Припинення двох або більше пенсійних фондів одного виду в результаті злиття здійснюється шляхом:

1) утворення нового пенсійного фонду відповідно до статей 11 та 12 Закону такого самого виду, що й фонди, які зливаються;

2) припинення пенсійних фондів, що зливаються, в результаті приєднання до новоутвореного пенсійного фонду відбувається відповідно до процедури, прописаної у розділі ІV цього Порядку, по кожному пенсійному фонду окремо.

2. Припинення пенсійних фондів шляхом їх злиття відбувається на підставі рішення засновників або правонаступників засновників пенсійних фондів, що зливаються.

При злитті всі майнові права та зобов’язання пенсійних фондів, що зливаються, переходять до новоутвореного пенсійного фонду, який утворений замість існуючих двох або більше пенсійних фондів і який вважається їх правонаступником (активи та пасиви пенсійних фондів, що зливаються, у повному обсязі передаються на баланс пенсійного фонду - правонаступника).

3. У разі злиття двох або більше пенсійних фондів одного виду новоутворений пенсійний фонд повинен бути того самого виду, що й фонди, що припинилися в результаті їх злиття.

4. Злиття пенсійних фондів не дозволяється у разі, якщо новоутворений пенсійний фонд - правонаступник має інший вид, ніж пенсійні фонди, що припиняються в результаті їх злиття.

5. У разі прийняття рішення про припинення пенсійних фондів шляхом злиття юридичні особи, що є засновниками цих пенсійних фондів, у випадку, якщо таких засновників більше одного, також мають право прийняти рішення про утворення нового пенсійного фонду - правонаступника та стати його засновниками.

6. Утворюється новий пенсійний фонд - правонаступник та відбувається його реєстрація відповідно до вимог Закону. Утворюється рада нового пенсійного фонду відповідно до вимог Закону.

7. Після набуття повноважень рада новоутвореного пенсійного фонду - правонаступника відповідно до вимог частини другої статті 12 Закону укладає договори, інформація про які надається до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог частини четвертої статті 12 Закону.

8. Збори засновників (правонаступників засновників) або уповноважений орган одноосібного засновника кожного пенсійного фонду в порядку, визначеному статутом такого пенсійного фонду, що припиняється шляхом злиття, приймають(є) рішення про приєднання до новоутвореного пенсійного фонду - правонаступника.

VІ. Порядок подання та розгляду документів
для припинення діяльності пенсійного фонду

1. Для виконання узгоджувальної дії (відповідного погодження або затвердження), передбаченої Порядком, до Нацкомфінпослуг подаються документи, визначені Порядком відповідно для кожного виду узгоджувальної дії, що здійснюється.

Документи для кожного виду узгоджувальної дії можуть подаватись як окремо, так і разом з документами для іншої (інших) узгоджувальної(их) дії(й), якщо це передбачено Порядком.

При поданні документів одночасно для двох або більше узгоджувальних дій кожна узгоджувальна дія відбувається окремо в послідовності, що передбачена Порядком. У разі відмови у здійсненні певної узгоджувальної дії по інших поданих одночасно документах приймається рішення про відмову в узгоджувальній дії відповідно до Порядку, якщо такі документи потребували узгоджувальної дії.

2. Документи подаються до Нацкомфінпослуг за описом. У разі подання документів особисто відповідною уповноваженою особою, визначеною в Положенні, опис складається у двох примірниках, один з яких повертається уповноваженій особі з відміткою про дату надходження документів.

3. За письмовим зверненням органу, що готував надані для узгоджувальної дії документи, поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття рішення, визначеного пунктом 4 цього розділу, Нацкомфінпослуг має право повернути на доопрацювання документи, які були подані для виконання узгоджувальної дії.

4. За поданими документами Нацкомфінпослуг приймає рішення щодо виконання відповідної узгоджувальної дії або про відмову від цієї дії з дати надходження документів протягом терміну, встановленого окремо для кожної узгоджувальної дії.

5. Рішення про відмову від здійснення узгоджувальної дії приймається у разі:

1) невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства та неправомочності прийняття рішення;

2) подання документів, визначених для окремих узгоджувальних дій згідно з Порядком, не в повному обсязі;

3) прийняття рішення про припинення пенсійного фонду з порушенням чинного законодавства;

4) невідповідності члена (членів) комісії з припинення вимогам, встановленим Порядком;

5) невідповідності заходів, визначених Планом ліквідації, вимогам чинного законодавства;

6) невідповідності пенсійного фонду - правонаступника вимогам, встановленим Порядком;

7) виявлення під час здійснення узгоджувальної дії, що пенсійний фонд, що ліквідується за скороченою процедурою, має активи та/або зобов’язання;

8) прийняття рішення про відмову в узгоджувальній(их) дії (діях), якщо документи на здійснення кількох узгоджувальних дій були подані одночасно, у випадку відмови у здійсненні узгоджувальної дії, що відбувалась у послідовності, передбаченій Порядком, раніше.

Не може бути підставою для відмови виявлена технічна (орфографічна, стилістична тощо) помилка, яка не змінює суті документа та не впливає на розуміння та/або тлумачення документа.

Рішення про відмову від здійснення узгоджувальної дії може бути оскаржено до Нацкомфінпослуг або в судовому порядку.

6. Про прийняте рішення щодо узгоджувальної дії повідомляється орган, що готував надані для узгоджувальної дії документи, в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У разі прийняття рішення про відмову в повідомленні надається обґрунтування причин відмови та повний перелік зауважень.

Повторне звернення до Нацкомфінпослуг щодо прийняття рішення про виконання узгоджувальної дії може бути здійснене після усунення недоліків, що були підставою для прийняття рішення про відмову згідно з Порядком.

7. У разі здійснення узгоджувальної дії на кожному примірнику документів, поданих на відповідне узгодження, робиться напис (штамп) "Затверджено" або "Погоджено" із зазначенням реквізитів рішення про узгоджувальну дію. Напис (штамп) скріплюється підписом уповноваженої особи Нацкомфінпослуг, визначеної наказом Голови Нацкомфінпослуг, та печаткою Нацкомфінпослуг.

Один примірник такого документа повертається особисто уповноваженій особі, яка надала зазначені документи для здійснення узгоджувальної дії.

8. Погодження рішення про припинення пенсійного фонду в результаті ліквідації (крім випадку, коли ліквідація відбувається згідно зі скороченою процедурою), приєднання або злиття здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження документів.

Погодження рішення про припинення пенсійного фонду в результаті ліквідації за скороченою процедурою здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дати надходження документів.

Рішення про припинення пенсійного фонду в результаті ліквідації, прийняте судом, Нацкомфінпослуг за порядком денним зборів засновників (якщо збори засновників, в порядку денному яких було питання про припинення пенсійного фонду, не відбулися два рази підряд у зв’язку з їх неправомочністю через відсутність достатнього числа представників засновників) прийняте відповідно до частини другої статті 16 Закону, або в інших випадках, установлених законом, не потребує погодження з Нацкомфінпослуг.

9. Погодження Плану ліквідації здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження документів.

10. Розгляд та затвердження ліквідаційного балансу пенсійного фонду, що припиняється шляхом ліквідації, здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження документів.

11. У разі одночасного подання документів для здійснення двох або більше узгоджувальних дій та відсутності відмови у здійсненні певної узгоджувальної дії всі узгоджувальні дії щодо поданих одночасно документів здійснюються протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження документів, крім випадку, якщо узгоджувальна дія стосується ліквідації пенсійного фонду, яка відбувається за скороченою процедурою.

12. Нацкомфінпослуг може здійснити перевірку інформації, що міститься в документах, узгоджувальна дія щодо яких передбачена цим Порядком. У разі потреби можуть бути зроблені запити щодо отримання необхідної інформації (в тому числі щодо справедливої вартості реалізації пенсійних активів), а також призначена перевірка (інспекція) щодо дотримання вимог чинного законодавства при проведенні припинення пенсійного фонду з можливістю залучення аудитора.

VІІ. Державний контроль

1. Пенсійний фонд, засновник(и) пенсійного фонду та уповноважена особа пенсійного фонду, яка надавала документи для здійснення узгоджувальної дії, забезпечує(ють) своєчасне подання достовірних відомостей до Нацкомфінпослуг.

2. Державний контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг згідно із чинним законодавством.

(Порядок в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 393 від 23.02.2016)

Директор департаменту регулювання та нагляду за установами
накопичувального пенсійного забезпечення С. Зубик

Додаток 1
до Порядку здійснення окремих дій, пов’язаних
із припиненням недержавних пенсійних фондів
(підпункт 1 пункту 3 розділу ІІІ)

План
ліквідації недержавного пенсійного фонду

План ліквідації недержавного пенсійного фонду (Додаток 1) (в редакції від 23.02.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Розпорядження".

(Додаток 1 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 393 від 23.02.2016)

Директор департаменту регулювання та нагляду
за установами накопичувального
пенсійного забезпечення С. Зубик

Додаток 2
до Порядку здійснення окремих дій, пов’язаних
із припиненням недержавних пенсійних
фондів (підпункт 4 пункту 4 розділу ІІІ)

Звіт
про активи та зобов’язання недержавного пенсійного фонду

Звіт про активи та зобов'язання недержавного пенсійного фонду (Додаток 2) (в редакції від 23.02.2016 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Розпорядження".

(Додаток 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 393 від 23.02.2016)

Директор департаменту регулювання та нагляду
за установами накопичувального
пенсійного забезпечення С. Зубик

Додаток 3
до Порядку здійснення окремих дій, пов’язаних із
припиненням недержавних пенсійних фондів
(пункт 39 розділу ІIІ)

Звіт
про виконання зобов’язань пенсійного фонду

Звіт про виконання зобов'язань пенсійного фонду (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Розпорядження".

(Порядок доповнено додатком 3 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 393 від 23.02.2016)

Директор департаменту регулювання та нагляду
за установами накопичувального
пенсійного забезпечення С. Зубик

Додаток 4
до Порядку здійснення окремих дій,
пов’язаних із припиненням недержавних
пенсійних фондів (пункт 19 розділу IV)

Передавальний акт

Передавальний акт (Додаток 4) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Розпорядження".

(Порядок доповнено додатком 4 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 393 від 23.02.2016)

Директор департаменту регулювання та нагляду
за установами накопичувального
пенсійного забезпечення С. Зубик