Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
17.07.2001 N 276

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2001 р. N 703/5894

Про затвердження Положення про планування та порядок
проведення інспекційних перевірок

(Додатково див. Рішення Оболонського
районного суду міста Києва від 13.11.2001)

(Додатково див. Рішення Верховного Суду
N 2-538 від 13.11.20
01)

(Із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку
N 186 від 20.05.20
02
N 490 від 12.11.20
03
N 493 від 20.10.20
04 - щодо призупинення з 25.01.2005
дії Постанови на строк до окремої вказівки
Національного банку України додатково див.
Телеграму Національного банку
N 18-311/276-680 від 25.01.200
5
N 326 від 01.09.20
05
N 346 від 28.09.20
05
N 323 від 17.08.20
06
N 293 від 10.08.20
07
N 270 від 06.05.20
09
N 366 від 13.10.20
11
N 231 від 11.06.20
12
N 59 від 26.02.20
13
N 614 від 30.09.20
14
N 392 від 19.06.20
15
N 208 від 30.03.20
16)

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 07.03.2001 N 101 "Про затвердження Національним банком України заходів на виконання вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 25.06.98 N 246 "Про затвердження Положення про планування виїзних інспекцій і Положення про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMEL" у частині затвердження Положення про планування виїзних інспекцій.

3. Генеральному департаменту банківського нагляду (Андрущенко П.В.), територіальним управлінням Національного банку України забезпечити організацію планування та проведення інспектування банків та інших осіб, на яких поширюється наглядова діяльність Національного банку України, відповідно до вимог цього Положення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (Андрущенко П.В.) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через десять днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С. Стельмах

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
17.07.2001 N 276

(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
13.10.2011 N 366)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2001 р. за N 703/5894

Положення
про планування та порядок проведення
інспекційних перевірок

(У тексті Положення слова "/територіальне управління"
в усіх відмінках виключено на підставі Постанови
Національного банку
N 392 від 19.06.2015)

1. Загальні положення

1.1. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок (далі - Положення) регулює процес планування та проведення інспектування службою банківського нагляду та уповноваженими Національним банком України (далі - Національний банк) особами банків, філій іноземних банків та інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

дата інспектування - дата, за станом на яку здійснюється інспекційна перевірка;

довідка про перевірку - документ довільної форми, що складається інспектором за результатами інспекційної перевірки окремих видів діяльності (операцій) об'єкта перевірки;

звіт про інспектування - документ єдиної форми про результати проведеної інспекційної перевірки об'єкта перевірки, що формується керівником інспекційної групи з урахуванням довідок про перевірку окремих видів діяльності (операцій);

інспектор - уповноважена Національним банком особа на здійснення інспекційної перевірки;

інспекційна група - група інспекторів, яким відповідно до посвідчення на право проведення перевірки або розпорядження про перевірку доручається здійснити інспекційну перевірку об'єкта перевірки;

інспекційна перевірка (інспектування) - перевірка інспекторами об'єкта перевірки за його місцезнаходженням (крім перевірок з питань фінансового моніторингу)1;

__________

1Перевірки з питань фінансового моніторингу здійснюються відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

куратор перевірки - посадова особа Національного банку, визначена у посвідченні на право проведення інспекційної перевірки/розпорядженні про інспекційну перевірку, яка здійснює загальне керівництво процесом перевірки, координує вирішення питань, що виникли під час перевірки, з профільними підрозділами Національного банку, які відповідають за їх регулювання, та підписує звіт про інспектування;

(Пункт 1.2 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 208 від 30.03.2016)

період інспектування - період, за який аналізуються та розглядаються документи, матеріали та діяльність об'єкта перевірки під час інспекційної перевірки;

планова інспекційна перевірка - інспекційна перевірка об'єкта перевірки, що здійснюється відповідно до плану інспекційних перевірок, затвердженого в порядку, передбаченому цим Положенням, на підставі посвідчення Національного банку;

позапланова інспекційна перевірка - інспекційна перевірка об'єкта перевірки, що проводиться за наявності обґрунтованих підстав відповідно до розпорядження Національного банку;

програма інспекційної перевірки - перелік питань, що підлягають перевірці, є невід'ємною частиною посвідчення на право проведення перевірки та оформляється як додаток до нього;

уповноважена посадова особа - посадова особа Національного банку, яка на підставі довіреності за підписом Голови Національного банку/наказу Національного банку має відповідні повноваження в частині права підпису окремих документів щодо здійснення інспекційних перевірок.

1.3. Об'єктами перевірки Національного банку є:

банк - юридична особа, відокремлені підрозділи банку;

філія іноземного банку;

учасники банківської групи;

(Пункт 1.3 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 231 від 11.06.2012)

особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку відповідно до статті 72 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

1.4. Інспекційні перевірки здійснюються з метою оцінки загального фінансового стану об'єкта перевірки або окремих видів його діяльності (операцій), у тому числі визначення рівня безпеки і стабільності його операцій, ризиків, притаманних об'єкту перевірки, достовірності його звітності, виявлення та запобігання ризиковій діяльності, що загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів, і дотримання об'єктом перевірки вимог банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, а також з метою підтвердження приведення діяльності неплатоспроможного/перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності. Період, терміни та напрями перевірки визначаються Національним банком.

(Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 231 від 11.06.2012, N 614 від 30.09.2014)

1.5. Інспекційні перевірки банків, їх відокремлених підрозділів та філій іноземного банку здійснюються відповідно до плану інспекційних перевірок. Планування інспекційних перевірок інших об'єктів здійснюється в разі потреби.

1.6. (Абзац перший пункту 1.6 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 208 від 30.03.2016)

Період інспектування, який вже підлягав перевірці, не включається до періоду наступної перевірки з питань, що були охоплені попередньою перевіркою.

1.7. Про проведення планової інспекційної перевірки Національний банк зобов'язаний повідомити об'єкт перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку цієї перевірки.

Це повідомлення оформляється листом Національного банку, засвідчується підписом уповноваженої посадової особи Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку та містить таку інформацію:

вид інспекційної перевірки;

дати початку та закінчення інспекційної перевірки;

період інспекційної перевірки;

інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон;

пропозиції щодо попередньої зустрічі з керівниками об'єкта перевірки;

іншу важливу інформацію.

1.8. Національний банк має право прийняти рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки за наявності обґрунтованих підстав. Такими підставами, зокрема, є:

виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду (у тому числі за результатами аналізу статистичної звітності)2 суттєвого погіршення фінансового стану банку/філії іноземного банку;

_____________

2Порядок здійснення безвиїзного нагляду, який полягає в контролі за діяльністю банків/філій іноземних банків (у тому числі за дотриманням банками/філіями іноземних банків установлених Національним банком норм адміністративного та індикативного регулювання їх діяльності) на підставі даних статистичної і фінансової звітності банків/філій іноземних банків як на індивідуальній, так і консолідованій основі та іншої інформації, що надходить до Національного банку, визначається Національним банком.

наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення об'єктом перевірки ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів;

виявлення фактів подання Національному банку недостовірної інформації та/або звітності;

зміна власника (власників) істотної участі в банку або голови ради та/або голови правління банку;

(Абзац п'ятий пункту 1.8 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 614 від 30.09.2014)

набуття банком статусу спеціалізованого;

надходження повідомлення від банку про відкриття відокремленого підрозділу або виявлення фактів початку діяльності відокремленого підрозділу банку без повідомлення про його відкриття;

наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення банком діяльності без відповідних ліцензій і дозволів та/або здійснення відокремленим підрозділом банку виду діяльності без надання банком права на його здійснення;

надходження повідомлення від банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім банківських) або виявлення фактів початку такої діяльності без повідомлення Національного банку;

звернення банку щодо отримання ліцензії чи дозволів, передбачених законодавством України;

ненадання інформації, документів або їх копій за письмовим запитом Національного банку в установлені строки;

необхідність перевірки інформації, викладеної в запереченнях до довідки про перевірку/звіту про інспектування;

віднесення банку до категорії проблемних;

(Пункт 1.8 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 231 від 11.06.2012)

надходження інформації від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО) до Національного банку про виявлені ФГВФО порушення банками вимог законодавства України;

(Пункт 1.8 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 231 від 11.06.2012)

надходження повідомлення від ФГВФО до Національного банку про необхідність проведення інспекційної перевірки неплатоспроможного/перехідного банку у зв'язку з необхідністю підтвердження приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності.

(Пункт 1.8 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 231 від 11.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 614 від 30.09.2014)

1.9. Рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки об'єкта перевірки оформляється у формі розпорядження (зміни до нього) та підписується Головою Національного банку або уповноваженою посадовою особою Національного банку.

1.10. Розпорядження про проведення позапланової інспекційної перевірки має містити найменування (ім'я) об'єкта перевірки, підставу, строки проведення перевірки (дати початку і закінчення), період інспектування, перелік питань, що підлягають перевірці (у разі участі працівників ФГВФО в інспекційній перевірці проблемного банку, включаються питання, визначені в плані перевірки, затвердженому виконавчою дирекцією ФГВФО), склад інспекційної групи (прізвища, імена, по батькові) із зазначенням її керівника та його заступника, куратора перевірки (посада, прізвище, ім'я, по батькові).

(Пункт 1.10 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 231 від 11.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 208 від 30.03.2016)

1.11. Планова перевірка банку/філії іноземного банку проводиться не рідше одного разу на 36 місяців з дня останньої планової інспекційної перевірки.

Перша планова інспекційна перевірка банку/філії іноземного банку проводиться не раніше ніж через 12 місяців з дня отримання ним банківської ліцензії.

1.12. Плановим інспекційним перевіркам не підлягають банки/філії іноземного банку, у яких Національний банк відкликав банківську ліцензію за рішенням власників банку, з власної ініціативи або за пропозицією ФГВФО.

(Пункт 1.12 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 231 від 11.06.2012)

1.13. Національний банк має право здійснювати планові та позапланові інспекційні перевірки банків та їх відокремлених підрозділів.

Національний банк має право здійснювати інспекційну перевірку відокремлених підрозділів банку, що розміщені на території інших держав, якщо інше не передбачено меморандумами про взаєморозуміння (угодами) щодо співробітництва у сфері банківського нагляду із закордонними наглядовими органами.

1.14. Інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, можуть підлягати перевірці, зокрема, якщо:

за результатами інспекційних перевірок чи безвиїзного нагляду або на підставі інших документів буде встановлено, що власник істотної участі в банку не відповідає вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність" та/або порушує вимоги банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, або негативно впливає на фінансову безпеку і стабільність банку;

особа набула або збільшила істотну участь у банку без погодження з Національним банком;

є достовірна інформація про здійснення особою банківської діяльності без банківської ліцензії.

1.15. Рішення про здійснення перевірки інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, приймається в такому самому порядку, як і рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки банку/філії іноземного банку та за наявності обґрунтованих підстав для проведення цієї перевірки.

1.16. Планова інспекційна перевірка здійснюється на підставі посвідчення на право її проведення. У посвідченні зазначаються найменування (ім'я) об'єкта перевірки, строки проведення (дати початку і закінчення), період інспектування та склад інспекційної групи (прізвища, імена, по батькові) із зазначенням її керівника та його заступника, куратора перевірки (посада, прізвище, ім'я, по батькові). До посвідчення додається програма інспекційної перевірки, яка в разі включення працівників ФГВФО до складу інспекційної групи Національного банку, що перевірятиме проблемний банк, доповнюється переліком питань, визначених у плані перевірки, затвердженому виконавчою дирекцією ФГВФО.

(Абзац перший пункту 1.16 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 231 від 11.06.2012, N 208 від 30.03.2016)

Посвідчення (зміни до нього) на право проведення планової інспекційної перевірки засвідчується підписом Голови Національного банку або уповноваженої посадової особи.

2. Планування інспекційних перевірок

2.1. Планування інспекційних перевірок здійснюється з метою реалізації завдань Національного банку щодо стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.

2.2. Для складання планів інспекційних перевірок Національний банк аналізує:

інформацію безвиїзного нагляду;

інформацію про результати попередніх інспекційних перевірок і результати проведеної роботи щодо усунення порушень;

інформацію про виконання банками розроблених заходів фінансового оздоровлення;

інформацію інших підрозділів Національного банку щодо діяльності банку/філії іноземного банку;

результати перевірок діяльності об'єкта перевірки, які здійснювалися державними органами контролю та правоохоронними органами, ФГВФО, аудиторськими фірмами;

(Абзац шостий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 231 від 11.06.2012)

звернення, скарги вкладників, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб;

рішення Правління Національного банку, завдання та вказівки керівництва Національного банку;

інформацію щодо діяльності об'єкта перевірки, яка розміщена в засобах масової інформації, інших джерелах.

3. Порядок проведення інспекційних перевірок

3.1. Інспекційна перевірка складається з таких трьох етапів:

підготовка до проведення інспекційної перевірки;

процес інспекційної перевірки;

оформлення результатів інспекційної перевірки.

3.2. Підготовка до проведення інспекційної перевірки здійснюється шляхом аналізу результатів безвиїзного нагляду, інформації від інших структурних підрозділів Національного банку про діяльність об'єкта перевірки, у тому числі інформації ФГВФО щодо діяльності банку, матеріалів об'єкта перевірки.

(Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 231 від 11.06.2012)

3.3. Запит до об'єкта перевірки щодо подання необхідних для процесу підготовки до інспекційної перевірки матеріалів надсилається разом з офіційним повідомленням про проведення планової інспекційної перевірки в порядку, визначеному пунктом 1.7 глави 1 цього Положення.

Об'єкт перевірки зобов'язаний надати всю потрібну інформацію, у тому числі про розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями окремо щодо надходження грошових потоків за кредитними операціями від діяльності позичальника і від реалізації застави за відповідним кредитним договором, до початку інспекційної перевірки у строки, визначені в запиті про її надання.

(Абзац другий пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 59 від 26.02.2013)

3.4. Керівник інспекційної групи ініціює проведення попередньої зустрічі за участю керівників банку/філії іноземного банку, який/яка перевірятиметься, та керівників служби банківського нагляду Національного банку. На нараді обговорюються організаційні питання щодо майбутньої інспекційної перевірки, у тому числі обсяги та методи її проведення.

(Абзац перший пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 392 від 19.06.2015)

На зустріч може бути запрошено голову ради банку, голову правління або інших керівників банку, а також представника ФГВФО (у разі включення працівників ФГВФО до складу інспекційної групи).

(Абзац другий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 231 від 11.06.2012, N 614 від 30.09.2014)

Керівник інспекційної групи інформує керівників об'єкта перевірки про дату, час і місце проведення зустрічі та контактний номер телефону.

3.5. Склад інспекційної групи зазначається в посвідченні на право проведення перевірки або розпорядженні про перевірку.

До складу інспекційної групи Національного банку, що перевірятиме проблемний банк, може бути включено працівників ФГВФО за клопотанням ФГВФО або за пропозицією Національного банку. Зазначені працівники під час інспекційної перевірки підпорядковуються керівнику інспекційної групи, виконують його завдання та вказівки з питань, визначених програмою інспекційної перевірки/розпорядженням про проведення позапланової інспекційної перевірки.

(Пункт 3.5 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 231 від 11.06.2012)

Уповноваженим Національним банком особам, яких включено до складу інспекційної групи та які здійснюють перевірку питань, що не належать до сфери банківського нагляду, може надаватись окреме завдання на перевірку питань, що належать до компетенції підрозділів, у яких вони працюють.

3.6. Планова інспекційна перевірка здійснюється згідно із затвердженою програмою інспекційної перевірки, яка може бути змінена в разі необхідності (у тому числі щодо продовження строків проведення перевірки та розширення переліку питань).

Позапланова інспекційна перевірка здійснюється з питань, визначених у розпорядженні (відповідно до пункту 1.8 глави 1 цього Положення), до якого за потреби можуть бути внесені зміни (у тому числі щодо продовження строків проведення перевірки та розширення переліку питань).

3.7. Довідка про перевірку окремого виду діяльності (операції) об'єкта перевірки складається інспектором і має бути передана керівникові інспекційної групи для формування звіту.

Довідка має містити висновки, виявлені порушення та їх вплив на діяльність установи, супровідну інформацію та рекомендації об'єкту перевірки.

Кожна довідка складається в двох примірниках та засвідчується підписом інспектора.

Перший примірник довідки передається керівникові банку, його відокремленого підрозділу/філії іноземного банку або іншого об'єкта перевірки (далі - керівник об'єкта перевірки), про що робиться відповідна відмітка із зазначенням дати отримання довідки на другому примірнику довідки, який зберігається у керівника інспекційної групи. Відмітка засвідчується підписом керівника об'єкта перевірки.

Керівник об'єкта перевірки зобов'язаний не пізніше третього робочого дня з дати отримання довідки повернути підписаний ним примірник керівникові інспекційної групи в обмін на другий примірник довідки.

У разі наявності заперечень (зауважень) щодо фактів та висновків, викладених у довідці, керівник об'єкта перевірки повертає підписаний примірник довідки з позначкою "із запереченнями" з одночасним наданням письмових заперечень з поясненнями та документальним підтвердженням, які є невід'ємною частиною довідки.

У разі необхідності перевірки інформації, викладеної в запереченнях до довідки, строк інспекційної перевірки може бути продовжений на 15 робочих днів.

У разі неповернення керівником об'єкта перевірки в установлений строк підписаного першого примірника довідки, наданого для ознайомлення та підписання, або відмови в його підписанні, довідка вважається такою, що до неї немає заперечень з боку об'єкта перевірки. У цьому разі керівник інспекційної групи використовує для подальшої роботи другий примірник довідки, який зберігається в Національному банку.

3.8. Керівник інспекційної групи за результатами інспекційної перевірки з урахуванням довідок про перевірку та іншої інформації складає звіт про інспектування.

Звіт про інспектування має визначену форму, яка затверджується уповноваженою посадовою особою Національного банку.

Звіт про інспектування складається у двох примірниках і підписується керівником інспекційної групи та куратором перевірки.

(Абзац третій пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 392 від 19.06.2015, N 208 від 30.03.2016)

Перший примірник звіту про інспектування не пізніше ніж через 30 календарних днів із дати закінчення інспекційної перевірки, яка встановлюється в посвідченні на право проведення інспекційної перевірки/розпорядженні про інспекційну перевірку, надсилається до об'єкта перевірки з урахуванням вимог щодо пересилання документів з грифом конфіденційності, установлених Національним банком, із супровідним інформаційним листом, підписаним уповноваженою посадовою особою Національного банку, який містить загальний висновок про результати проведеної інспекційної перевірки.

(Абзац четвертий пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 208 від 30.03.2016)

Другий примірник звіту про інспектування залишається у відповідного структурного підрозділу центрального апарату Національного банку для зберігання згідно з встановленими вимогами.

(Пункт 3.9 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 392 від 19.06.2015)

3.9. Звіти про інспектування, довідки про перевірку та інші матеріали щодо інспекційної перевірки є конфіденційною інформацією та власністю Національного банку і не підлягають публічному розголошенню. Розкриття інформації, що міститься у звіті чи довідці, здійснюється в порядку, передбаченому Законами України "Про Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність".

3.10. У разі встановлення за результатами інспекційної перевірки фактів порушення об'єктом перевірки вимог банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів об'єкта перевірки, підрозділ Національного банку, службовець якого був керівником інспекційної групи, готує пропозиції про застосування до об'єкта перевірки адекватних заходів впливу.

Якщо під час інспекційної перевірки об'єкта перевірки встановлено факти подання Національному банку недостовірної звітності і під час інспекційної перевірки ця звітність не була виправлена, то пропозиції щодо застосування заходів впливу мають включати вимоги щодо проведення коригування звітності. Коригування звітності об'єкта перевірки проводиться в порядку, визначеному нормативно-правовим актом, який регулює порядок здійснення банками коригуючих проводок.

Застосування заходів впливу за результатами інспекційної перевірки за порушення вимог законодавства України та/або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів об'єкта перевірки, здійснюється відповідно до статей 73 та 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу.

4. Права та обов'язки інспекторів, керівників
та працівників об'єкта перевірки

4.1. Інспектор під час проведення інспекційної перевірки має право:

(Абзац перший пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 231 від 11.06.2012)

вільного доступу до всіх документів та інформації об'єкта перевірки, у тому числі до тих, що становлять банківську чи комерційну таємницю, необхідних для проведення перевірки, зокрема шляхом доступу до систем автоматизації банківських операцій;

(Абзац другий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 208 від 30.03.2016)

вільного доступу в робочий час до всіх приміщень об'єкта перевірки;

вимагати від об'єкта перевірки надання будь-якої інформації, необхідної для здійснення перевірки;

безоплатно одержувати від об'єкта перевірки інформацію щодо його діяльності та пояснення (у тому числі письмові) з окремих питань діяльності;

перевіряти будь-яку звітність афілійованих та/або споріднених осіб об'єкта перевірки щодо взаємовідносин з об'єктом перевірки з метою визначення впливу цих відносин на стан об'єкта перевірки;

одержувати від об'єктів перевірки та виносити за їх межі інформацію у формі документів або їх копій (у тому числі електронних та виготовлених методом сканування або створення фотокопій), що можуть свідчити про факти порушення об'єктом перевірки законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, засвідчених у встановленому порядку.

4.2. Інспектор зобов'язаний:

(Абзац перший пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 231 від 11.06.2012)

дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

сумлінно, вчасно та якісно виконувати свої службові обов'язки та доручення керівництва;

не розголошувати інформацію, що становить банківську чи службову таємницю або має конфіденційний характер та стала відома йому під час виконання службових обов'язків.

4.3. Керівники та працівники банку зобов'язані безоплатно надавати уповноваженим Національним банком особам доступ до документів (інформації) на паперових та/або електронних носіях, необхідних для проведення перевірки, до систем автоматизації банківських операцій у режимі перегляду та вибірки необхідної інформації.

(Пункт 4.3 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 208 від 30.03.2016)

4.4. Керівники об'єкта перевірки зобов'язані:

а) забезпечити на період проведення інспекційної перевірки інспекторам, які здійснюють перевірку цього банку/філії іноземного банку, вільний доступ до всіх приміщень банку/філії іноземного банку протягом усього робочого дня;

б) виділити в день початку перевірки інспекторам, які здійснюють перевірку, службове приміщення, яке відповідає встановленим санітарно-гігієнічним нормам та обладнане необхідними меблями, вогнетривкими шафами для зберігання документів та комп'ютерами, забезпечити можливість користуватися телефонами, засобами копіювально-розмножувальної техніки.

На весь період перевірки вхід до зазначеного приміщення особам, які не є інспекторами, які здійснюють перевірку цього об'єкта перевірки, без дозволу керівника інспекційної групи забороняється.

Якщо немає змоги виділити інспекційній групі ізольоване від працівників об'єкта перевірки службове приміщення, то, ураховуючи чисельність цієї групи та за згодою її керівника, мають бути виділені окремі робочі місця, обладнані згідно з вимогами абзацу першого цього підпункту таким чином, щоб забезпечити належні умови для роботи інспекторів;

в) організувати в день початку перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок інспекторів з керівниками об'єкта перевірки, визначеними керівником інспекційної групи;

г) забезпечити надання працівниками банку в установлені в запиті інспекторами терміни запитуваної інформації, необхідної для здійснення перевірки, у тому числі тієї, що зберігається в інформаційних системах банку, документів та/або їх копій, що можуть свідчити про факти порушення об'єктом перевірки законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, пояснень (письмово і усно) щодо наданої інформації, документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності об'єкта перевірки;

(Підпункт "ґ" пункту 4.4 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 208 від 30.03.2016)

ґ) забезпечити надання в установлені інспекторами терміни інформації, необхідної для здійснення перевірки, документів, що можуть свідчити про факти порушення об'єктом перевірки законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, пояснень (письмово і усно) щодо наданої інформації, документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності об'єкта перевірки;

д) на вимогу інспекторів забезпечити надання копій документів чи можливість робити ці копії самостійно, у тому числі методом сканування, друку або створення фотокопій;

е) засвідчувати підписом та відбитком печатки об'єкта перевірки надані пояснення щодо отриманої інформації, документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності об'єкта перевірки, а також копії наданих об'єктом перевірки чи зроблених інспекторами самостійно документів;

є) забезпечувати коректну поведінку своїх підлеглих під час проведення перевірки.

Керівники об'єкта перевірки не мають права чинити будь-який тиск на інспекторів, які здійснюють перевірку, та будь-яким чином обмежувати їх дії щодо здійснення інспекційної перевірки.

4.5. Керівники об'єкта перевірки мають право вимагати від інспекторів, які здійснюють перевірку, дотримання обов'язків, визначених пунктом 4.2 цієї глави, оскаржувати дії інспекторів перед керівником інспекційної групи, начальником відповідного структурного підрозділу Національного банку, уповноваженою посадовою особою Національного банку.

(Положення в редакції Постанови Національного банку N 366 від 13.10.2011)

Начальник управління методології К.Є. Раєвський

Начальник відділу С.Б. Кузьменко

Погоджено:

Директор Генерального департаменту банківського нагляду П.В. Андрущенко

Директор Юридичного департаменту В.В. Пасічник