МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
21.01.2016 N
13

Форма N ЗВР-1

Звіт
про використання книг обліку розрахункових операцій
(розрахункових книжок)

Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (Форма № ЗВР-1 (місячна)) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за місяць".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
21.01.2016 N 13

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2016 р. за N 222/28352

Інструкція
щодо заповнення Звіту про використання книг обліку
розрахункових операцій (розрахункових книжок)
за формою N ЗВР-1

1. Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою N ЗВР-1 (далі - Звіт) складається в розрізі всіх зареєстрованих книг обліку розрахункових операцій, які використовувались протягом звітного місяця.

2. У рядку "До державної податкової інспекції" зазначається назва району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом). У рядку "реквізити суб'єкта господарювання" наводяться найменування суб’єкта господарювання (далі - СГ) та його місцезнаходження (для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця та його місце проживання), що зазначені у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

3. У графах 1 - 3 вказуються такі дані:

у графі 1 - порядковий номер запису у Звіті;

у графі 2 - фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на господарську одиницю;

у графах 3 - 5 - записуються такі суми розрахунків за звітний місяць:

у графі 3 - загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги);

у графі 4 - частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується податком на додану вартість (далі - ПДВ);

у графі 5 - частина суми розрахунків, зазначеної в графі 3, що оподатковується акцизним податком;

у графі 6 - сума ПДВ, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 4;

у графі 7 - сума акцизного податку, обчислена виходячи із суми розрахунків, зазначеної у графі 5;

у графі 8 записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги тощо). Якщо протягом звітного місяця через розрахункову книжку були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 3-8. За бажанням СГ до Звіту можна додати пояснювальну записку щодо помилково введених сум.

6. У рядку "Разом" у графах 3-8 записуються підсумки показників за відповідними графами.

7. Звіт підписують директор (керівник) та головний бухгалтер - для юридичних осіб, особисто громадянин-підприємець - для фізичних осіб. Факт прийняття Звіту фіскальним органом засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання.

8. Звіт скріплюється печаткою СГ, якщо наявність такої у СГ передбачена чинним законодавством.

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк