МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.01.2016 N 15

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 лютого 2016 р. за N 208/28338

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року N 1691, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 33/20346 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України та Голову Державної казначейської служби України.

Міністр Н. Яресько

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
25.01.2016 N 15

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 лютого 2016 р. за N 208/28338

Зміни
до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

1. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

в абзаці другому слова "надаються копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), засвідчена органом, що її видав," замінити словом "надається";

в абзаці третьому слова "Єдиному державному реєстрі" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр)";

в абзаці одинадцятому цифри "14" замінити словом "десяти";

2) у пункті 2.2:

в абзаці першому слова "копії виписки з Єдиного державного реєстру" замінити словами "відомостям (виписці або витягу) з Єдиного державного реєстру, отриманим органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством";

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

3) в абзаці першому пункту 2.4 слова "та документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою," замінити словами ", документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою, та відомості (виписки або витяги) з Єдиного державного реєстру".

2. У главі 4:

1) пункт 4.1 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"У разі внесення змін до інформації про розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка міститься в Єдиному державному реєстрі, орган Казначейства отримує в електронній формі нову виписку або витяг з Єдиного державного реєстру.".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

2) абзац перший пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) протягом 5 робочих днів з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації повідомляє відповідний орган Казначейства про припинення юридичної особи. Орган Казначейства отримує відомості про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в електронній формі з Єдиного державного реєстру.".

3. У пункті 5.2 глави 5:

друге речення абзацу першого виключити;

в абзаці третьому слова "Надходження відомостей" замінити словом "Відомості" та слово "інформації" замінити словом "інформація".

4. Виноску додатка 1 до Порядку доповнити словами і цифрою "; бюджет об’єднаної територіальної громади - 9".

Директор Департаменту державного бюджету В.П. Лозицький