Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 травня 2012 р. N 505
Київ

Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників органів прокуратури

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 506 від 06.10.20
14
N 763 від 30.09.20
15)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників органів прокуратури згідно з додатками 1-5.

2. Надати право керівникам органів прокуратури у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

працівникам органів прокуратури посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

(Абзац третій підпункту 1 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 763 від 30.09.2015)

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

- працівникам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки (винагороди) за вислугу років;

- прокурорам та слідчим органів прокуратури, а також іншим працівникам прокуратури, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за класний чин (ранг державного службовця) та вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

працівникам (крім керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на зазначену мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником за штатним розписом;

посадові оклади окремим працівникам, посадові оклади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників (крім керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників);

посадовий оклад прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановлюється відповідно до частин четвертої та шостої статті 81 Закону України "Про прокуратуру" з урахуванням положень частин четвертої і п’ятої статті 23 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України";

(Підпункт 1 пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 763 від 30.09.2015)

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам органів прокуратури:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

4. Преміювання керівників органів прокуратури всіх рівнів та їх заступників, установлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою.

4-1. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового окладу та інших виплат, установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років у розмірі і порядку, визначених законодавством для військовослужбовців.

Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за класний чин застосовується розмір окладу за військовим званням.

На військовослужбовців військових прокуратур у разі здійснення ними повноважень у районах проведення антитерористичної операції поширюється дія пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 р. N 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 9, ст. 238) у порядку та на умовах, визначених Генеральною прокуратурою України, у межах коштів, передбачених у державному бюджеті для Генеральної прокуратури України.

(Абзац третій пункту 4-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763 від 30.09.2015)

(Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 506 від 06.10.2014)

5. Групи за оплатою праці працівників органів прокуратури визначаються відповідно до показників згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1798, N 52, ст. 3308).

6. Видатки, пов’язані з реалізацією цієї постанови, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання органів прокуратури.

Упорядкування посадових окладів окремих працівників органів прокуратури здійснювати в межах затвердженого фонду оплати праці.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 29, ст. 2092; 2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 43, ст. 1417; 2009 р., N 11, ст. 319, N 39, ст. 1305):

в абзаці другому підпункту "в" підпункту 1 пункту 2 слова "а також прокурорам та слідчим органів прокуратури," виключити;

у пункті 5 слова "військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах та" виключити;

у пункті 6 слова "органів прокуратури," виключити;

у пункті 7 слово "прокуратури," виключити;

додатки 38-41 виключити.

8. Абзаци четвертий - шостий пункту 3-2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118; 2006 р., N 10, ст. 634; 2008 р., N 21, ст. 601) виключити.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. N 763)

Схема
посадових окладів працівників
Генеральної прокуратури України

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Начальник департаменту  3577-3615 
Перший заступник Головного військового прокурора, перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  3507-3545 
Заступник Головного військового прокурора, заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступник начальника департаменту  3445-3483 
Начальник самостійного управління  3383-3421 
Заступник начальника самостійного управління  3353-3391 
Начальник управління у складі департаменту  3283-3321 
Заступник начальника управління у складі департаменту  3253-3291 
Начальник самостійного відділу  3190-3228 
Заступник начальника самостійного відділу  3161-3199 
Начальник відділу у складі управління  3099-3137 
Заступник начальника відділу у складі управління  3069-3107 
Старший слідчий в особливо важливих справах  2327-2482 
Слідчий в особливо важливих справах, прокурор прокуратури  2172-2327 
Головний спеціаліст  1901-1940 
Провідний спеціаліст  1582-1621 
Спеціаліст I категорії  1240-1288 

__________

Примітка.

Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

(Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 763 від 30.09.2015)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. N 763)

Схема
посадових окладів працівників прокуратур
Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя,
військових прокуратур регіонів і
прирівняних до них прокуратур

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
Автономна Республіка Крим  за групами областей 
поза групою, м. Київ  II,
м. Севастополь 
Прокурор  3351  3333  3150  3016 
Перший заступник прокурора  3183  3108  2948  2866 
Заступник прокурора  3016  2940  2790  2714 
Начальник управління  2513-2680  2513-2680  2345-2430  2262-2345 
Заступник начальника управління  2475-2640  2475-2640  2310-2394  2228-2310 
Начальник відділу  2437-2599  2437-2599  2274-2357  2194-2274 
Заступник начальника відділу  2397-2559  2397-2559  2234-2317  2154-2234 
Старший слідчий в особливо важливих справах  1715-1757  1715-1757  1715-1757  1715-1757 
Слідчий в особливо важливих справах  1645-1688  1645-1688  1645-1688  1645-1688 
Прокурор прокуратури  1645-1688  1645-1688  1576-1618  1576-1618 
Старший слідчий  1618  1618  1618  1618 
Слідчий  1597  1597  1597  1597 
Головний спеціаліст  1460-1499  1460-1499  1460-1499  1460-1499 
Провідний спеціаліст  1349-1377  1349-1377  1349-1377  1349-1377 
Спеціаліст I категорії  1230-1260  1230-1260  1230-1260  1230-1260 
Спеціаліст II категорії  1220-1250  1220-1250  1220-1250  1220-1250 

__________

Примітка.

Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

(Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 763 від 30.09.2015)

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. N 763)

(Додаток 3 в редакції Постанови КМ
N 763 від 30.09.2015 -
зміна втратила чинність -
додатково див. пункт 3 Постанови КМ
N 763 від 30.09.2015)

Схема
посадових окладів працівників прокуратур
міст з районним поділом

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб  за групами міст 
поза групою 
Прокурор  2714  2711  2581 
Перший заступник прокурора  2606  2574  2452 
Заступник прокурора  2468  2444  2323 
Начальник відділу  1810  1790  1692 
Заступник начальника відділу  1683-1755  1664-1736  1573-1641 
Прокурор прокуратури  1618-1658  1568-1608  1501-1542 
Головний спеціаліст  1389-1400  1389-1400  1389-1400 
Провідний спеціаліст  1300-1330  1300-1330  1300-1330 
Спеціаліст I категорії  1220-1250  1220-1250  1220-1250 
Спеціаліст II категорії  1200-1220  1200-1220  1200-1220 

__________

Примітка.

Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

(Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ N 763 від 30.09.2015)

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. N 763)

(Додаток 4
в редакції Постанови КМ
N 763 від 30.09.2015 -
зміна втратила чинність -
додатково див. пункт 3 Постанови КМ
N 763 від 30.09.2015)

Схема
посадових окладів працівників прокуратур міст
(крім мм. Києва та Севастополя та міст із районним поділом)

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
у містах із чисельністю населення понад 1 млн. осіб  за групами міст 
поза групою  II  III 
Прокурор  2690  2659  2531  2373  2310 
Перший заступник прокурора  2556  2524  2405  2254  2195 
Заступник прокурора  2421  2397  2278  2136  2080 
Начальник відділу  1750  1722  1636  1636  1636 
Заступник начальника відділу  1628-1698  1601-1670  1521-1587  1521-1587  1521-1587 
Прокурор прокуратури  1587-1626  1538-1577  1472-1512  1440-1480  1375-1415 
Головний спеціаліст  1389-1400  1389-1400  1389-1400  1389-1400  1389-1400 
Провідний спеціаліст  1300-1330  1300-1330  1300-1330  1300-1330  1300-1330 
Спеціаліст I категорії  1220-1250  1220-1250  1220-1250  1220-1250  1220-1250 
Спеціаліст II категорії  1200-1220  1200-1220  1200-1220  1200-1220  1200-1220 

__________

Примітка.

Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

(Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ N 763 від 30.09.2015)

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. N 763)

(Додаток 5
в редакції Постанови КМ N 763 від 30.09.2015 -
зміна втратила чинність -
додатково див. пункт 3 Постанови КМ
N 763 від 30.09.2015)

Схема
посадових окладів працівників районних, міжрайонних,
районних у містах із районним поділом та
інших прирівняних до них прокуратур

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
районні прокуратури м. Києва  районні прокуратури у містах із районним поділом, м. Севастополі, міжрайонні прокуратури  районні та прирівняні до них прокуратури 
Прокурор  2680  2215  2080 
Перший заступник прокурора  2600  2149  2018 
Заступник прокурора  2412  1994  1939 
Прокурор прокуратури  1602-1642  1423-1464  1359-1399 
Головний спеціаліст  1389-1400  1389-1400  1389-1400 
Провідний спеціаліст  1300-1330  1220-1250  1220-1250 
Спеціаліст I категорії  1220-1250  1200-1220  1200-1220 
Спеціаліст II категорії  1200-1220  1146-1170  1146-1170 

__________

Примітка.

Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

(Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ N 763 від 30.09.2015)

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

(Постанову доповнено додатком 6 згідно з Постановою
КМ N 763 від 30.09.2015 -
зміна втратила чинність -
додатково див. пункт 3 Постанови КМ
N 763 від 30.09.2015)

Схема
посадових окладів працівників
військових прокуратур гарнізонів

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
за групами оплати 
поза групою  II  III  
Прокурор  2714  2711  2659  2531 
Перший заступник прокурора  2606  2574  2524  2405 
Заступник прокурора  2468  2444  2397  2278 
Начальник відділу  1810  1790  1722  1636 
Заступник начальника відділу  1683-1755  1664-1736  1601-1670  1521-1587 
Старший слідчий, прокурор прокуратури  1618-1658  1568-1608  1538-1577  1472-1512 
Слідчий  1551-1592  1402-1443  1375-1415  1375-1415 
Головний спеціаліст  1389-1400  1389-1400  1389-1400  1389-1400 
Провідний спеціаліст  1300-1330  1300-1330  1300-1330  1300-1330 
Спеціаліст I категорії  1220-1250  1220-1250  1220-1250  1220-1250 
Спеціаліст II категорії  1200-1220  1200-1220  1200-1220  1200-1220 

__________

Примітка.

Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

(Постанову доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ N 763 від 30.09.2015 - зміна втратила чинність - додатково див. пункт 3 Постанови КМ N 763 від 30.09.2015)

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

Схема
посадових окладів працівників місцевих прокуратур,
військових прокуратур гарнізонів та прирівняних
до них прокуратур

Найменування посади  Місячний посадовий оклад, гривень 
місцеві прокуратури 
Керівник місцевої прокуратури, військовий прокурор гарнізону  2714 
Перший заступник керівника місцевої прокуратури, перший заступник військового прокурора гарнізону  2606 
Заступник керівника місцевої прокуратури, заступник військового прокурора гарнізону  2468 
Начальник відділу  1810 
Заступник начальника відділу  1683-1755 
Старший слідчий, прокурор прокуратури  1618-1658 
Слідчий  1551-1592 
Головний спеціаліст  1389-1400 
Провідний спеціаліст  1300-1330 
Спеціаліст I категорії  1220-1250 
Спеціаліст II категорії  1200-1220 

__________

Примітка.

Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

(Постанову доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ N 763 від 30.09.2015)