Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства
оборони України
07.02.2012 N
63

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2012 р. за N 335/20648

Правила
сертифікації екземпляра державного
повітряного судна України

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства оборони
N 44 від 22.01.20
14
N 536 від 06.10.20
15)

(У тексті Правил та додатках до них слова
"стан льотної придатності", "Служба реєстрації
та сертифікації державних повітряних суден України"
у всіх відмінках замінено словами "льотна придатність",
"Управління регулювання діяльності державної авіації
України" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства оборони
N 44 від 22.01.2014)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок перевірки льотної придатності державних повітряних суден, видачі та припинення дії сертифікатів льотної придатності державних повітряних суден (далі - сертифікат льотної придатності), контролю за залученням до польотів державних повітряних суден та порядок організації робіт з перевірки льотної придатності державних повітряних суден.

(Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

1.2. Ці Правила поширюються і є обов’язковими для всіх експлуатуючих організацій, повітряні судна яких зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, незалежно від форми власності та підпорядкування.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

акт перевірки льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації - документ, який складається в процесі перевірки комісією експлуатуючої організації льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації і засвідчує її проведення з метою видачі сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності;

льотна придатність - характеристика зразка авіаційної техніки, що забезпечується реалізацією норм льотної придатності в його конструкції та льотно-технічних характеристиках;

припинення дії сертифіката льотної придатності - офіційна процедура Управління регулювання діяльності державної авіації України, що засвідчує припинення дії сертифіката льотної придатності з правом відновлення його дії після усунення недоліків;

сертифікація екземпляра державного повітряного судна - комплекс робіт, пов’язаних з перевіркою льотної придатності державного повітряного судна на відповідність вимогам нормативних документів з питань експлуатації і ремонту повітряних суден, видачею (припиненням дії) сертифіката льотної придатності.

(Абзац п’ятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

II. Загальні вимоги

2.1. Сертифікацію екземпляра державного повітряного судна та видачу сертифікатів льотної придатності здійснює Управління регулювання діяльності державної авіації України.

2.2. Планування та виконання польотів державних повітряних суден без наявності в експлуатуючій організації сертифікатів льотної придатності, за винятком особливого періоду, заборонено.

Порядок видачі сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності в особливий період доводиться у п’ятиденний строк експлуатуючим організаціям відповідним розпорядженням Управління регулювання діяльності державної авіації України.

(Пункт 2.2 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

2.3. Сертифікати льотної придатності видаються тільки на повітряні судна, занесені до реєстру державних повітряних суден України.

2.4. Управління регулювання діяльності державної авіації України видає сертифікати льотної придатності на підставі акта перевірки льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації.

2.5. Сертифікат льотної придатності видається залежно від підстави та виду польоту у формі:

сертифіката льотної придатності державного повітряного судна (додаток 1);

спеціального сертифіката льотної придатності державного повітряного судна (додаток 2) (далі - спеціальний сертифікат льотної придатності).

2.6. Сертифікат льотної придатності видається на справний літальний апарат для штатної льотної експлуатації.

2.7. Спеціальний сертифікат льотної придатності видається на державне повітряне судно для:

перельоту до місця ремонту після пошкодження, яке спричинило часткову втрату придатності до польотів, на підставі висновків комісії у складі спеціалістів, уповноважених на це командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України (командувачем виду Збройних Сил України, керівником відповідного центрального органу виконавчої влади) (далі - уповноваженої посадової особи);

випробувальних, ознайомлювальних польотів та перельоту до місця базування після виконання ремонту на ремонтних підприємствах, робіт з переведення на експлуатацію за технічним станом, робіт з модернізації авіаційної техніки або після виконання доробок за бюлетенями промисловості, які впливають на льотну придатність повітряного судна;

(Абзац третій пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

обльоту (контрольного польоту) та перельоту до місця ремонту, місця виконання регламентних робіт, робіт з продовження ресурсу (строку служби), робіт з переведення на експлуатацію за технічним станом та робіт з експлуатації за технічним станом чи іншого місця базування (на державні повітряні судна, які не мають залишку ресурсу (строку служби) та з простроченими термінами виконання регламентних робіт). Підставою для обльоту (контрольного польоту) та перельоту є розпорядження уповноваженої посадової особи на підставі висновку комісії у складі спеціалістів, уповноважених нею на це.

2.8. Сертифікат (спеціальний сертифікат) льотної придатності підписується начальником Управління регулювання діяльності державної авіації України (у разі його відсутності - особою, яка виконує його обов’язки) та скріплюється гербовою печаткою Управління регулювання діяльності державної авіації України.

(Пункт 2.8 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

2.9. Управління регулювання діяльності державної авіації України веде облік виданих сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності.

III. Порядок видачі сертифіката льотної придатності

3.1. Для видачі сертифіката льотної придатності експлуатуюча організація подає до Управління регулювання діяльності державної авіації України заяву на отримання сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності державного повітряного судна (додаток 3) (далі - заява) та акт перевірки льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації (додаток 4) (далі - акт).

У разі закінчення строку дії сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності під час тимчасового перебування повітряного судна в іншій експлуатуючій організації (виконання спеціальних завдань, регламентних робіт, робіт із продовження ресурсних показників, відсутність метеоумов тощо) оформлення заяви та акта дозволяється цій експлуатуючій організації, якщо вона допущена до експлуатації повітряних суден цього типу.

Якщо на державному повітряному судні його розробником (виробником) або експлуатуючою організацією виконувалися роботи з індивідуального продовження ресурсу (строку служби) або переведення на експлуатацію за технічним станом, то, крім заяви та акта, до Управління регулювання діяльності державної авіації України надсилається копія рішення розробника (виробника) (якщо воно приймалося) авіаційної техніки та копія технічного розпорядження уповноваженої посадової особи про встановлення відповідного ресурсу (строку служби).

(Абзац третій пункту 3.1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

Допускається надання вищезазначених документів до Управління регулювання діяльності державної авіації України факсимільним або електронним зв’язком із обов’язковим наданням оригіналів документів.

3.2. Заява підписується командиром (керівником) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.

3.3. Акт оформляється після перевірки технічного стану державного повітряного судна комісією, призначеною наказом командира (керівника) експлуатуючої організації. Обсяг перевірки технічного стану повинен бути не меншим, ніж обсяг контрольного огляду згідно з регламентом технічного обслуговування державного повітряного судна відповідного типу.

3.4. Акт підписується членами комісії, затверджується командиром (керівником) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.

3.5. Разом з актом оформляється перелік агрегатів, ресурс (строк служби) яких відрізняється від ресурсу (строку служби) державного повітряного судна (додаток 5) (далі - перелік агрегатів).

(Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

3.6. Перелік агрегатів надсилається до Управління регулювання діяльності державної авіації України.

Якщо під час експлуатації державного повітряного судна ресурс (строк служби) будь-якого комплектуючого виробу, блока, агрегату (далі - виріб) із переліку агрегатів закінчується раніше строку дії сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності, експлуатуюча організація здійснює заходи щодо заміни цього виробу або продовження його ресурсу (строку служби), про що не пізніше ніж за п’ять діб до закінчення його ресурсу (строку служби) повідомляє Управління регулювання діяльності державної авіації України.

У разі відсутності протягом трьох місяців можливості заміни такого виробу чи продовження його ресурсу (строку служби) експлуатуюча організація повідомляє Управління регулювання діяльності державної авіації України, повертає сертифікат (спеціальний сертифікат) льотної придатності.

(Абзац третій пункту 3.6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

(Пункт 3.6 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

3.7. Прийняті документи розглядаються Управлінням регулювання діяльності державної авіації України протягом 5 днів з дати надходження.

Якщо документи оформлено з порушеннями цих Правил, то після їх розгляду у строк не більше трьох робочих днів Управлінням регулювання діяльності державної авіації України вони повертаються до експлуатуючої організації із зазначенням виявлених недоліків.

3.8. Якщо відомості, що містяться в заяві та акті, не відповідають вимогам цих Правил або якщо потрібно провести додаткову перевірку, строк розгляду заяви може бути продовжений не більше ніж на десять робочих днів з дати одержання недостатніх відомостей або з дати здійснення представниками Управління регулювання діяльності державної авіації України перевірки льотної придатності державного повітряного судна на місці його основного базування або на місці його перебування.

(Пункт 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

3.9. Після вивчення наданих документів Управлінням регулювання діяльності державної авіації України приймається рішення про видачу сертифіката льотної придатності.

3.10. Експлуатуюча організація заносить номер сертифіката льотної придатності в розділ "Індивідуальні особливості повітряного судна" формуляра державного повітряного судна за формою: "Сертифікат льотної придатності державного повітряного судна N 2563, строк дії до 05.03.2012". Запис до формуляра державного повітряного судна засвідчується підписом заступника командира (керівника) експлуатуючої організації з озброєння (з інженерно-авіаційної служби (далі - ІАС) - начальника озброєння (ІАС)) та скріплюється гербовою печаткою. Вищезазначені записи заносяться до Книги обліку сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності державних повітряних суден експлуатуючої організації (додаток 6) (далі - книга обліку).

(Абзац перший пункту 3.10 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

Старший технік (технік, бортовий технік) літака (вертольота) контролює строк дії сертифіката льотної придатності та відповідає за випуск у політ державного повітряного судна за відсутності діючого сертифіката льотної придатності.

Начальник технічно-експлуатаційної частини ланки (загону) контролює строк дії сертифіката льотної придатності, наявність відповідного запису у формулярі та не допускає до польоту державне повітряне судно без наявності чинного сертифіката льотної придатності.

Заступник командира авіаційної ескадрильї з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС) веде облік строку дії сертифікатів льотної придатності літаків (вертольотів) підрозділу та не допускає до польоту державне повітряне судно без наявності чинного сертифіката льотної придатності та відповідного запису у формулярі.

3.11. У разі псування, зношення або втрати сертифіката льотної придатності керівництво експлуатуючої організації проводить службове розслідування та надає матеріали про його проведення до Управління регулювання діяльності державної авіації України.

Видача нового сертифіката льотної придатності здійснюється на загальних підставах згідно з цим розділом.

IV. Порядок видачі спеціального сертифіката льотної придатності

(У тексті розділу IV слова "заява та акт" у всіх відмінках замінено словами "заява, акт та перелік агрегатів" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

4.1. Для видачі спеціального сертифіката льотної придатності експлуатуюча організація подає до Управління регулювання діяльності державної авіації України заяву, акт та перелік агрегатів.

Разом із заявою, актом та переліком агрегатів надається копія розпорядження уповноваженої посадової особи щодо виконання відповідного польоту. На модернізовані повітряні судна - копія технічного розпорядження (розпорядження) головного інженера авіації виду Збройних Сил України (головного інженера авіації центрального органу виконавчої влади) про допуск їх до експлуатації (до виконання польотів).

(Абзац другий пункту 4.1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

В окремих випадках допускається надання зазначених документів до Управління регулювання діяльності державної авіації України факсимільним або електронним зв’язком з обов’язковим наданням оригіналів документів протягом 10 днів.

4.2. Заява, акт та перелік агрегатів оформляються згідно з пунктами 3.1-3.8 розділу III цих Правил. У рядку 3 пункту 2 додатка 4 до цих Правил обов’язково зазначаються номер та дата документа, який дає право на виконання польотів.

4.3. Спеціальний сертифікат льотної придатності після виконання ремонту державного повітряного судна на ремонтному підприємстві видається на підставі заяви, акта та переліка агрегатів після огляду державного повітряного судна комісією, призначеною наказом керівника підприємства, перед виконанням випробувальних польотів. Оформлення документів на отримання спеціального сертифіката льотної придатності виконує відповідна посадова особа авіаційно-ремонтного підприємства.

4.4. Заява, акт та перелік агрегатів надсилаються до Управління регулювання діяльності державної авіації України.

4.5. Прийняті документи розглядаються Управлінням регулювання діяльності державної авіації України протягом 5 днів з дати надходження.

4.6. Якщо відомості, що містяться в заяві, акті та переліку агрегатів, не відповідають вимогам цих Правил або якщо потрібно провести додаткову перевірку, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не більше ніж на десять робочих днів з дати одержання недостатніх відомостей або з дати здійснення представниками Управління регулювання діяльності державної авіації України перевірки льотної придатності державного повітряного судна на місці його основного базування або на місці його перебування.

(Пункт 4.6 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

4.7. Після вивчення наданих документів Управлінням регулювання діяльності державної авіації України приймається рішення про видачу спеціального сертифіката льотної придатності.

(Пункт 4.7 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

V. Строк дії, припинення дії сертифікатів (спеціальних
сертифікатів) льотної придатності

5.1. Строк дії сертифіката льотної придатності встановлюється з урахуванням залишку ресурсу (строку служби) державного повітряного судна або його основних комплектуючих виробів (двигунів, допоміжних силових установок, головних редукторів), ресурс (строк служби) яких відрізняється від ресурсу (строку служби) державного повітряного судна до ремонту, призначеного ресурсу (строку служби) або від термінів виконання робіт з переведення на експлуатацію за технічним станом, робіт з експлуатації за технічним станом та комплексів доробок за бюлетенями промисловості.

Строк дії сертифіката льотної придатності не може перевищувати трьох років.

5.2. Дія сертифіката льотної придатності припиняється у разі:

закінчення призначеного, до першого ремонту або міжремонтного ресурсу (строку служби) державного повітряного судна або його основних комплектуючих виробів (двигунів, допоміжних силових установок, головних редукторів);

виявлення недоліків, що впливають на придатність до польотів (експлуатація державного повітряного судна або його комплектуючих виробів без ресурсу (строку служби) та без виконання робіт, передбачених нормативно-технічною документацією);

отримання рішення розробника щодо припинення експлуатації державного повітряного судна цього типу (серії тощо);

пошкодження державного повітряного судна, що призвело до втрати (часткової втрати) придатності до польотів;

прийняття рішення щодо припинення експлуатації всього парку, типу, серії або окремого державного повітряного судна;

проведення доробок державного повітряного судна, що впливають на його льотну придатність (переобладнання повітряного судна тощо);

виконання робіт з модернізації (зміни типової конструкції) повітряного судна;

закінчення строку дії сертифіката льотної придатності;

зміни найменування та (або) місцезнаходження експлуатуючої організації;

виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України.

5.3. У випадках, зазначених в абзацах другому - шостому пункту 5.2 цього розділу, припинення дії сертифіката льотної придатності здійснює Управління регулювання діяльності державної авіації України та повідомляє про це експлуатуючу організацію.

У всіх випадках, наведених у пункті 5.2 цього розділу, експлуатуюча організація повинна припинити польоти державного повітряного судна та передати в п’ятиденний строк до Управління регулювання діяльності державної авіації України сертифікат льотної придатності.

Видача нового сертифіката льотної придатності здійснюється на загальних підставах згідно з розділом III цих Правил.

5.4. Строк дії спеціального сертифіката льотної придатності встановлюється для виконання конкретного завдання (перельоту, обльоту та перельоту, випробувальних польотів після капітально-відновлювального ремонту тощо) і не може перевищувати трьох місяців.

5.5. Спеціальний сертифікат льотної придатності після виконання відповідного польоту або закінчення строку його дії до Управління регулювання діяльності державної авіації України не повертається, а протягом п’яти днів знищується експлуатуючою організацією про що надається відповідна інформація до Управління.

(Пункт 5.5 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

5.6. Строк дії сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності вважати дійсним з дня його видачі Управлінням регулювання діяльності державної авіації України до дати, вказаної в пункті 9 сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності. Дата, вказана в пункті 9, не враховується до строку дії сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності.

Одночасна дія двох і більше сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності на одне і те саме державне повітряне судно не допускається. У такому випадку сертифікат (спеціальний сертифікат) льотної придатності, який має більший календарний строк дії, набирає чинності з дати, вказаної у пункті 9 попереднього сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності.

У випадку видання на одне і те саме державне повітряне судно, що має чинний сертифікат льотної придатності, спеціального сертифіката льотної придатності сертифікат льотної придатності втрачає чинність та повертається експлуатуючою організацією у порядку, визначеному пунктом 10.5.

(Розділ V доповнено новим пунктом 5.6 згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

VI. Перевірка льотної придатності державних повітряних суден

6.1. Перевірка льотної придатності державного повітряного судна проводиться комісією, призначеною наказом командира (керівника) експлуатуючої організації, перед оформленням документів для отримання сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності.

До складу комісії входять: голова комісії - заступник командира (начальника) експлуатуючої організації з озброєння (з ІАС) (начальник озброєння (ІАС), головний інженер авіаційно-ремонтного підприємства) та члени комісії - старші інженери (інженери) з усіх спеціальностей.

6.2. Під час перевірки льотної придатності державного повітряного судна перевіряються:

технічний стан державного повітряного судна;

формуляри державного повітряного судна, його виробів та паспорти компонентів і обладнання, ресурс (строк служби) яких відрізняється від ресурсу (строку служби) державного повітряного судна;

виконання на державному повітряному судні, силових установках та комплектуючих виробах робіт згідно з бюлетенями промисловості, директивами тощо;

виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні відповідних ремонтів;

ресурси (строки служби) державного повітряного судна, його виробів, компонентів та обладнання, внесення нових значень ресурсів (строків служби) до формулярів та паспортів;

виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні робіт із продовження ресурсу (строку служби), інших відновних робіт;

своєчасність та повнота виконання на державному повітряному судні, силових установках та комплектуючих виробах необхідного технічного обслуговування.

Крім того, на державних повітряних суднах транспортної та спеціальної категорій перевіряється наявність технічної документації та майна, яке знаходиться на державному повітряному судні згідно із затвердженими описом та схемою розміщення.

6.3. Оцінка технічного стану державного повітряного судна здійснюється під час контрольного огляду комісією начальника озброєння (ІАС) експлуатуючої організації з відповідними записами в номерну та облікову документацію.

6.4. За підсумками результатів перевірки льотної придатності державного повітряного судна складається акт у двох примірниках з висновком комісії про достатність переліку та обсягу експлуатаційної документації, про виконання всіх обов’язкових робіт і придатність державного повітряного судна до польотів.

У випадку, якщо акт складається для отримання спеціального сертифіката льотної придатності, у висновку комісії здійснюється запис про придатність державного повітряного судна до конкретного польоту (перельоту).

6.5. Один примірник акта разом із заявою надсилається до Управління регулювання діяльності державної авіації України для розгляду та оформлення сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності. Другий примірник акта зберігається в експлуатуючій організації.

VII. Перевірка льотної придатності державних
повітряних суден Управлінням регулювання
діяльності державної авіації України

(Заголовок розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

(У тексті розділу VII слово "контроль" у всіх відмінках замінено словом "перевірка" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

7.1. Управлінням регулювання діяльності державної авіації України здійснюється перевірка льотної придатності державних повітряних суден експлуатуючої організації з метою визначення технічного стану державних повітряних суден та їх відповідності вимогам норм льотної придатності:

не рідше одного разу на три роки - під час планової перевірки експлуатуючих організацій згідно з графіком перевірки, затвердженим першим заступником Міністра оборони України;

(Абзац другий пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

щороку - експлуатуючих організацій, повітряні судна яких виконують підконтрольні польоти з позначкою "ПК";

позачергово - виконання експлуатуючими організаціями вимог нормативно-технічних актів щодо льотної придатності державних повітряних суден (за рішенням начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України в разі залучення державних повітряних суден до навчань, авіаційних парадів, міжнародних миротворчих операцій, спільних міждержавних проектів тощо).

Після затвердження графіка перевірки на наступний рік Управління регулювання діяльності державної авіації України надсилає витяги з нього до експлуатуючих організацій, що перевірятимуться, а також до з’єднань Повітряних Сил Збройних Сил України, управлінь авіації видів Збройних Сил України та центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають державні повітряні судна України.

7.2. Під час перевірки льотної придатності державних повітряних суден експлуатуюча організація повинна пред’явити державні повітряні судна та їх експлуатаційну документацію для перевірки, забезпечити наявність належного персоналу і обладнання.

7.3. Управлінням регулювання діяльності державної авіації України здійснюється перевірка:

технічного стану державного повітряного судна (спільно з комісією експлуатуючої організації зі складанням акта технічного стану);

формулярів державного повітряного судна, його виробів, паспортів компонентів та обладнання;

виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні робіт згідно з бюлетенями, директивами тощо;

виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні відповідних ремонтів;

ресурсів (строками служби) державного повітряного судна, його виробів, компонентів та обладнання, унесення нових значень ресурсів (строків служби) до формулярів та паспортів;

виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні робіт із продовження ресурсу (строку служби) та інших відновних робіт;

своєчасності та повноти виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні необхідного технічного обслуговування;

наявності та стану еталонної та робочої експлуатаційної документації;

організації проведення робіт з реєстрації та перевірки льотної придатності державних повітряних суден;

організації проведення перевірок льотної придатності державних повітряних суден комісією експлуатуючої організації.

7.4. За результатами перевірки льотної придатності державних повітряних суден експлуатуючої організації Управлінням регулювання діяльності державної авіації України складається звіт про проведену перевірку льотної придатності державних повітряних суден (далі - звіт) у трьох примірниках.

У випадку перевірки експлуатуючої організації робочою групою Управління регулювання діяльності державної авіації України результати перевірки льотної придатності державних повітряних суден можуть бути викладені окремим розділом у відповідному акті перевірки діяльності експлуатуючої організації у галузі державної авіації.

(Пункт 7.4 розділу VІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

7.5. Якщо за результатами перевірки льотної придатності державних повітряних суден, які залучаються до польотів, під час перевірки виявлено недоліки, що впливають на придатність їх до польотів, або їх технічний стан не відповідає вимогам нормативно-технічної та експлуатаційної документації, то такі державні повітряні судна за рішенням представника Управління регулювання діяльності державної авіації України відсторонюються від виконання польотів, про що робиться відповідний запис.

Якщо за результатами перевірки виявлено недоліки, що впливають на придатність до польотів державних повітряних суден, або їх технічний стан не відповідає вимогам статутної, нормативно-технічної та експлуатаційної документації, то у висновках звіту вказується, на які державні повітряні судна припиняється дія сертифікатів льотної придатності.

Якщо за результатами перевірки на державних повітряних суднах виявлено незначні порушення правил експлуатації, які можливо усунути в короткий строк, або виявлено необхідність додаткового вивчення документів щодо льотної придатності державних повітряних суден, то на такі державні повітряні судна дія сертифікатів льотної придатності припиняється тимчасово.

7.6. Перший примірник звіту зберігається в Управлінні регулювання діяльності державної авіації України. Другий - надсилається до командира з’єднання, начальника управління авіації виду Збройних Сил України (центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають державні повітряні судна України) для планування роботи з усунення недоліків. Третій - надсилається до експлуатуючої організації для вжиття заходів щодо усунення недоліків.

7.7. Управління регулювання діяльності державної авіації України після затвердження звіту інформує експлуатуючу організацію про припинення дії сертифікатів льотної придатності та вилучає у неї сертифікати льотної придатності, дію яких припинено.

7.8. Польоти державних повітряних суден, на які припинено дію сертифікатів льотної придатності, заборонено.

7.9. Після отримання звіту експлуатуюча організація складає план усунення виявлених недоліків. Про усунення виявлених недоліків командир (начальник) експлуатуючої організації повідомляє начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України та відновлює польоти державних повітряних суден, дія сертифікатів льотної придатності яких припинялася тимчасово. Письмове повідомлення командира (керівника) експлуатуючої організації є підставою для відновлення льотної експлуатації державних повітряних суден, дія сертифікатів льотної придатності яких припинялася тимчасово.

7.10. Представники Управління регулювання діяльності державної авіації України під час перевірки льотної придатності державних повітряних суден в експлуатуючій організації повинні мати при собі:

посвідчення про відрядження;

план перевірки льотної придатності державних повітряних суден в експлуатуючій організації, затверджений начальником Управління регулювання діяльності державної авіації України.

7.11. Представник Управління регулювання діяльності державної авіації України має право перевіряти льотної придатності державних повітряних суден під час їх перебування на позабазових аеродромах, а на повітряних суднах транспортної та спеціальної категорії, крім цього, перевіряється наявність реєстраційних посвідчень та сертифікатів льотної придатності.

VIII. Порядок контролю за залученням до
польотів державних повітряних суден

8.1. З метою недопущення до польотів у повітряному просторі України незареєстрованих повітряних суден і таких, що не мають сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності, здійснюється постійний контроль:

(Абзац другий пункту 8.1 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

командиром (керівником) експлуатуючої організації - прийняттям доповіді від заступника командира з озброєння (з ІАС) - начальника озброєння (ІАС) про залучення до польотів придатних для цього державних повітряних суден під час планування польотів (перельотів);

заступником командира з озброєння (з ІАС) - начальником озброєння (ІАС) - за повідомленням керівнику експлуатуючої організації про кількість придатних до польотів державних повітряних суден, які можуть бути виділені на польоти від кожної авіаційної ескадрильї;

особою, відповідальною за контроль за строками дії сертифікатів льотної придатності, організацію робіт, пов’язаних з перевіркою льотної придатності державних повітряних суден, - повідомленням заступнику командира з озброєння (з ІАС) - начальнику озброєння (ІАС) про кількість придатних до польотів державних повітряних суден та про повітряні судна, дія сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності яких закінчується найближчим часом.

8.2. Для безпосереднього контролю за строками дії сертифікатів льотної придатності, організації робіт, пов’язаних з перевіркою льотної придатності державних повітряних суден, та оформленням відповідних документів в експлуатуючій організації призначається відповідальна посадова особа.

8.3. Напередодні льотного дня (виконання перельотів) посадова особа доповідає заступнику командира з озброєння (з ІАС) - начальнику озброєння (ІАС) номери державних повітряних суден, що мають сертифікати (спеціальні сертифікати) льотної придатності. Заступник командира з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС) під час перевірки планової таблиці перед її підписанням перевіряє включення до планової таблиці польотів державних повітряних суден, що мають відповідні сертифікати (спеціальні сертифікати) льотної придатності.

(Абзац другий пункту 8.3 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

Командир (керівник) експлуатуючої організації напередодні льотного дня (виконання перельотів) до 12.00 за київським часом надає на адресу Управління регулювання діяльності державної авіації України відомості про номери реєстраційних посвідчень державних повітряних суден, що залучаються до польотів (виконання перельотів), а також номери сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності (у разі наявності) із зазначенням строків їх дії.

(Пункт 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

Інформація про реєстраційні посвідчення державних повітряних суден, які залучаються до виконання перельотів, викладається окремим розділом. Для спеціальних сертифікатів льотної придатності вказується конкретне завдання (обліт, переліт, випробувальні польоти після капітально-відновлювального ремонту тощо).

(Пункт 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

8.4. Управління регулювання діяльності державної авіації України організовує щоденний моніторинг за дотриманням вимог цих Правил експлуатуючими організаціями із залучення державних повітряних суден до льотної експлуатації та взаємодіє з визначеним у Генеральному штабі Збройних Сил України підрозділом, який відповідає за надання дозволів на виконання польотів державних повітряних суден України під час планування польотів та перельотів державної авіації України та іноземних держав.

У разі виявлення факту залучення до польотів (виконання перельотів) державних повітряних суден, що не мають реєстраційних посвідчень або сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності, начальник Управління регулювання діяльності державної авіації України (у разі його відсутності - особа, яка виконує його обов’язки) забороняє польоти на цих державних повітряних суднах.

(Пункт 8.4 розділу VIII в редакції Наказів Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014, N 536 від 06.10.2015)

IX. Організація робіт з перевірки льотної
придатності державних повітряних суден

9.1. За своєчасність подання до Управління регулювання діяльності державної авіації України та правильність оформлення встановлених документів для отримання сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності відповідає командир (керівник) експлуатуючої організацій.

За організацію робіт з перевірки льотної придатності державних повітряних суден відповідає:

в авіаційній частині - заступник командира частини з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС);

на авіаційно-ремонтному підприємстві - головний інженер.

9.2. Для безпосереднього ведення обліку сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності, контролю за строками їх дії, організації робіт, пов’язаних з перевіркою льотної придатності державних повітряних суден, в експлуатуючій організації призначається наказом командира (керівника) відповідальний із числа старших інженерів (інженерів) ІАС, на ремонтному підприємстві - заступник начальника льотно-випробувальної станції з озброєння (з ІАС). Він зобов’язаний:

вести номерний облік сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності;

організовувати своєчасне внесення записів номерів та строків дії сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності у формуляри державних повітряних суден;

оформлювати необхідні документи для отримання сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності;

оформлювати заяви та акти;

контролювати строки дії сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності;

організовувати зберігання сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності.

9.3. Заступник командира експлуатуючої організації з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС), головний інженер ремонтного підприємства зобов’язані:

організовувати своєчасне оформлення документів, необхідних для отримання сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності;

контролювати правильність оформлення документів та їх відповідність вказаним характеристикам;

проводити перевірки льотної придатності державних повітряних суден;

не допускати до польотів повітряні судна, які не мають сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності.

(Пункт 9.4 розділу IX виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

X. Вимоги до оформлення та зберігання документації

10.1. Документи, які надсилаються до Управління регулювання діяльності державної авіації України, за формою та змістом повинні відповідати чинному законодавству України.

10.2. Усі документи підлягають обов’язковій реєстрації в експлуатуючій організації. Обов’язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов’язані з їх проходженням та виконанням.

10.3. Управління регулювання діяльності державної авіації України приймає до розгляду документи у вигляді оригіналів або завірених командирами (керівниками) експлуатуючих організацій копій.

10.4. В експлуатуючій організації облік сертифікатів льотної придатності здійснюється в книзі обліку.

Сертифікати льотної придатності зберігаються в окремих справах. Для державних повітряних суден транспортної та спеціальної категорій сертифікати льотної придатності зберігаються на борту державних повітряних суден в оригіналі.

10.5. У випадках, зазначених у пунктах цих Правил 3.6, 3.11, 5.3, 5.5 та 5.6, експлуатуюча організація заносить до Книги обліку у графу 10 запис про повернення сертифіката льотної придатності із зазначенням дати та номера вихідного супровідного листа або про знищення спеціального сертифіката льотної придатності.

(Розділ X доповнено новим пунктом 10.5 згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)

10.6. Документи, що надійшли до Управління регулювання діяльності державної авіації України для отримання відповідних сертифікатів, зберігаються в окремих справах на кожне державне повітряне судно разом з копіями сертифікатів льотної придатності та формуються у справи.

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату В.П. Омельянчук

Додаток 1
до Правил сертифікації
екземпляра державного
повітряного судна України

Сертифікат
льотної придатності державного повітряного судна

З Додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Правил сертифікації
екземпляра державного
повітряного судна України

Спеціальний сертифікат
льотної придатності державного повітряного судна

З Додатком 2 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Правил сертифікації
екземпляра державного
повітряного судна України

Заява
на отримання сертифіката (спеціального сертифіката)
льотної придатності державного повітряного судна

Прошу розглянути питання щодо видачі сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності державного повітряного судна:

Реєстраційний та бортовий номери   
Тип повітряного судна   
Розробник   
Виробник   
Заводський номер   
Дата виготовлення   
Експлуатуюча організація   
Постійне місце базування   
Місцезнаходження експлуатуючої організації   

Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є достовірною.

З Правилами сертифікації екземпляра державного повітряного судна України, затвердженими наказом Міноборони України від 07.02.2012 N 63, зареєстрованими в Мін’юсті України 28.02.2012 за N 335/20648, ознайомлений.

Підпис командира (керівника)  _________________
(прізвище) 
Дата   
М.П.  _________________
(посада) 

Додаток 4
до Правил сертифікації
екземпляра державного
повітряного судна України

Акт
перевірки льотної придатності
державного повітряного судна та його
експлуатаційної документації

З Додатком 4 (зі змінами від 22.01.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 44 від 22.01.2014)

Додаток 5
до Правил сертифікації
екземпляра державного
повітряного судна України

Перелік
агрегатів, ресурс (строк служби) яких відрізняється від ресурсу
(строку служби) державного повітряного судна

N з/п  Повітряне судно, його вироби, компоненти та обладнання  Заводський номер  Дата виготовлення  Дата ремонту  Установлені ресурси (строки служби)  Напрацювання (годин (років))  Дата виконання робіт з продовження ресурсу (строку служби), робіт з переведення на експлуатацію за технічним станом, робіт з експлуатації за технічним станом (до якої дати продовжено) 
призначений  до 1-го ремонту  міжремонтний  з початку експлуатації  після останнього ремонту  призначений  до 1-го ремонту  міжремонтний 
10  11  12  13 
                         

Додаток 6
до Правил сертифікації
екземпляра державного
повітряного судна України

Книга
обліку сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності
державних повітряних суден експлуатуючої організації ________

N з/п  Тип повітряного судна  Виробник повітряного судна  Заводський номер повітряного судна  Дата виготовлення повітряного судна  Реєстраційний номер державного повітряного судна  Номер сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності державного повітряного судна  Дата видачі сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності державного повітряного судна  Строк дії сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності державного повітряного судна  Примітка 
10 
                   

(Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 536 від 06.10.2015)