Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.10.2015 N 912

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2015 р. за N 1396/27841

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 629 від 13.07.20
17)

Про затвердження форми акта (довідки)
про результати перевірки платника податків з питань
повноти нарахування і сплати податків під час
здійснення контрольованої(их) операції(й)
та Вимог до його (її) складення

Відповідно до підпункту 39.5.2.17 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й);

Вимоги до складення акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 24 грудня 2013 року N 843 "Про затвердження форми акта (довідки) про результати проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 126/24903.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

В. о. Міністра І. Уманський

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
21.10.2015 N 912

Акт (Довідка)
про результати перевірки
платника податків

Акт (Довідка) про результати перевірки платника податків для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
21.10.2015 N 912

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2015 р. за N 1396/27841

Вимоги
до складення акта (довідки) про результати перевірки
платника податків з питань повноти нарахування і сплати
податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й)

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до вимог підпункту 39.5.2.17 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України для застосування посадовими особами контролюючих органів при оформленні результатів документальних перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) (далі - перевірка).

2. У разі встановлення під час перевірки порушень норм податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) складається акт про результати перевірки, а у разі відсутності порушень - довідка про результати перевірки.

3. Акт (довідка) про результати перевірки повинен (повинна) бути складений(а) на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.

Титульний аркуш акта (довідки) про результати перевірки друкується на номерному бланку контролюючого органу для складання актів документальних перевірок.

4. В акті (довідці) про результати перевірки не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

5. У разі необхідності використання в акті (довідці) про результати перевірки скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні вони зазначаються повністю з одночасним наведенням у дужках їх скорочень, абревіатур, які будуть використовуватись далі в тексті.

6. Усі вартісні показники відображаються у національній валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті (довідці) про результати перевірки з одночасним зазначенням їх еквіваленту в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції, якщо інше не встановлено законом.

7. Інформація, що міститься в акті (довідці) про результати перевірки, не підлягає розголошенню посадовими особами контролюючих органів, а також передаванню до інших органів, за винятком випадків, передбачених законодавством.

II. Зміст акта (довідки) про результати перевірки

1. Акт (довідка) про результати перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, результатів перевірки повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та висновків. До акта додаються інформативні додатки.

2. Вступна частина акта (довідки) про результати перевірки повинна містити такі дані:

1) підстави для проведення перевірки відповідно до Податкового кодексу України;

2) реквізити наказу контролюючого органу про проведення перевірки;

3) посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб контролюючого органу, які проводили перевірку;

4) найменування, код за ЄДРПОУ платника податків, який перевірявся;

5) найменування, код за ЄДРПОУ/код в країні реєстрації, місцезнаходження контрагента(ів) - сторін контрольованих операцій;

6) найменування операції(й), опис групи однорідних операцій, щодо яких проводилась перевірка, номер(и) та дату(и) відповідного(их) договору(ів);

7) період, за який проводилась перевірка платника податку;

8) інформацію про надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення під розписку платнику податків копії наказу контролюючого органу про проведення перевірки;

9) інформацію про ознайомлення платника податків з направленням на проведення перевірки або про надіслання платнику податків письмового повідомлення про дату та місце проведення перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення (залежно від місця проведення перевірки).

3. Загальні положення акта (довідки) про результати перевірки повинні містити такі дані:

1) місце проведення перевірки;

2) строк проведення перевірки (дату початку та дату закінчення перевірки);

3) реквізити наказу контролюючого органу про продовження перевірки, інформацію про надіслання його копії платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення під розписку, дату, до якої було продовжено строк перевірки (у разі продовження перевірки відповідно до підпункту 39.5.2.9 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України);

4) місцезнаходження платника податків;

5) відомості про взяття на облік платника податків, реєстраційні дані платника податку на додану вартість (у разі проведення перевірки за 2013-2014 звітні роки);

6) інформацію про посадових осіб платника податків або його представників, відповідальних за фінансово-господарську діяльність за період, що перевіряється (прізвище, ім’я, по батькові керівника, головного бухгалтера або осіб, які виконували їх обов’язки, інформацію щодо наказів про призначення та звільнення із займаної посади). У разі якщо протягом періоду, що перевіряється, відбувались зміни у складі зазначених осіб, то перелік цих осіб наводиться із зазначенням періоду, протягом якого вказані особи займали відповідні посади відповідно до наказів, розпоряджень, протоколів зборів засновників та інших документів про призначення, звільнення з посади, про виконання обов’язків.

4. Результати перевірки повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) акта (довідки) повинні містити, зокрема, але не виключно, такі відомості:

1) загальний опис контрольованої(их) операції(й), у тому числі опис товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованої(их) операції(й), зазначення підстав віднесення операцій до контрольованих та критеріїв визнання осіб пов’язаними (для контрольованих операцій з пов’язаними особами) відповідно до Податкового кодексу України;

2) підстави віднесення операцій до контрольованих та критерії визнання осіб пов’язаними (для контрольованих операцій з пов’язаними особами) відповідно до Податкового кодексу України;

3) інформацію про наявність та умови договору між великим платником податків та Державною фіскальною службою України щодо узгодження цін у контрольованих операціях (зазначається у випадках здійснення перевірок контрольованих операцій великих платників податків);

4) відомості щодо включення (або невключення) інформації про контрольовані операції, що перевіряються, до звіту про контрольовані операції, декларації з податку на прибуток підприємств (у випадках здійснення перевірок відносно контрольованих операцій, проведених після 01 січня 2015 року) за відповідний звітний рік, щодо подання документації з трансфертного ціноутворення про ці операції. У разі невключення контрольованої(их) операції(й) до звіту зазначаються обставини її (їх) виявлення;

5) інформацію про проведення платником податків самостійного коригування ціни контрольованої операції та сум податкових зобов’язань відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України (у разі проведення);

6) результати перевірки відповідності умов контрольованої(их) операції(й) принципу "витягнутої руки" (для контрольованих операцій, здійснених у 2013-2014 роках, зазначаються результати перевірки відповідності ціни, застосованої під час здійснення контрольованої(их) операції(й), звичайній (ринковій) ціні):

методи встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" (ціни контрольованої операції рівню звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), використані платником податків та контролюючим органом. При цьому у разі застосування контролюючим органом іншого методу, ніж використаний платником податків, контролюючий орган має довести, що застосований(і) платником податків метод(и) не дає (не дають) змоги найбільш обґрунтовано встановити відповідність умов контрольованої(их) операції(й) принципу "витягнутої руки" (правильно визначити ціну контрольованої(их) операції(й) для звітних періодів 2013 та 2014 років);

джерела інформації для встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(й) принципу "витягнутої руки" (для визначення ціни контрольованих операцій - для звітних періодів 2013 та 2014 років), використані платником податків та контролюючим органом;

інші відомості щодо встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(й) принципу "витягнутої руки" (ціни контрольованої операції рівню звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), зокрема результати здійснених контролюючим органом заходів під час податкового контролю за встановленням відповідності умов контрольованої(их) операції(й) принципу "витягнутої руки" (ціни контрольованої операції рівню звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років).

У разі встановлення фактів відхилення умов контрольованої(их) операції(й) від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" (ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років), що призвело до заниження сум податку, в акті про результати перевірки наводяться:

чітке викладення змісту порушень з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та обґрунтуванням того, що ці порушення спричинили заниження сум податків, із зазначенням періоду (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, в якому проведено контрольовані операції;

документальне підтвердження встановлених фактів з посиланням на первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, документи, пов’язані із сплатою податків, ведення яких передбачено законодавством, матеріали, отримані від підприємств, установ, іноземних держав, інші джерела інформації, які підтверджують виявлені порушення;

розрахунки сум заниження податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, що спричинено відхиленням умов контрольованої(их) операції(й) від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" (ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років).

Письмові пояснення посадових осіб платника податків або його представників стосовно встановлених фактів порушень у разі наявності додаються до акта про результати перевірки.

5. Висновки акта (довідки) про результати перевірки повинні містити такі дані:

1) узагальнений висновок щодо виявлених перевіркою порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) з посиланням на відповідні нормативно-правові акти, що порушені платником податків, або відображення інформації про відсутність таких порушень;

2) відомості про інші встановлені перевіркою факти порушень податкового законодавства та інші виявлені перевіркою обставини (у разі встановлення та/або виявлення);

3) зазначення права платника податків подати заперечення за результатами проведеної перевірки;

4) відображення кількості складених примірників акта (довідки) про результати перевірки, додатків до нього (неї) та відмітку про вручення одного примірника посадовим особам платника податків або його представникам з окремою частиною додатків.

III. Інформативні додатки до акта (довідки)
про результати перевірки

1. Залежно від результатів перевірки до інформативних додатків належать:

перелік документів, які було використано при проведенні перевірки;

інформація про фінансово-господарську діяльність платника податків, яка стосується контрольованих операцій, щодо яких проведена перевірка;

матеріали, що підтверджують факти відхилення умов контрольованої операції від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" (ціни контрольованої операції від рівня звичайної (ринкової) ціни - для звітних періодів 2013 та 2014 років);

відомості або таблиці, у яких систематизовані та згруповані факти однотипних порушень та порушень, що повторюються;

детальні розрахунки сум заниження податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

інші матеріали, що мають значення для прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки та вжиття відповідних заходів;

пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб платника податків чи його представників щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки.

2. Усі додатки, які містять інформацію про діяльність платника податку (крім додатків, що містять інформацію службового характеру, у тому числі інформацію про опрацювання встановлених ризикових операцій та аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків, матеріали зустрічних звірок, реєстр направлених запитів та документацію, що надана платником податків), та відомості або таблиці, у яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, підписуються посадовими особами контролюючого органу, які здійснили перевірку, та посадовими особами платника податків або його представниками.

Додатки, що містять інформацію з обмеженим доступом, реєстр направлених запитів та документацію, яка надана платником податків, додаються до примірника акта (довідки) про результати перевірки, який залишається в контролюючому органі.

3. Додатки до акта (довідки) про результати перевірки є його (її) невід’ємною частиною.

IV. Підписання акта (довідки) про результати
перевірки

1. Акт (довідка) про результати перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється в контролюючому органі, який проводив перевірку.

При цьому строк складення акта (довідки) про результати перевірки зараховується до строку проведення перевірки, встановленого Податковим кодексом України, з урахуванням його продовження.

2. Акт (довідка) про результати перевірки протягом двох робочих днів з дати його (її) складення (реєстрації) вручається посадовим особам платника податків або його представникам під розписку.

У разі відмови посадових осіб платника податків або його представників від підписання акта (довідки) про результати перевірки посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

При цьому в акті відмови від підпису зазначається про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) посадових осіб платника податків або його представників зі змістом акта (довідки) про результати перевірки, обов’язками, правами і відповідальністю платника податків.

Один примірник акта (довідки) про результати перевірки з відповідними додатками у день його (її) підписання чи відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його представнику.

3. У разі відмови платника податків або його представників від отримання примірника акта (довідки) про результати перевірки чи неможливості його (її) вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його представників за місцезнаходженням такий акт (довідка) надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У таких випадках контролюючим органом складається відповідний акт.

Директор Департамент податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук