Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 листопада 2015 р. N 902
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 361 від 24 травня 2017
р.)

Деякі питання проведення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 4, абзаців сьомого та одинадцятого статті 9-1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок складення та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю);

Порядок внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення ними порушень вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2015 р. N 902

Порядок
складення та затвердження плану комплексних
планових заходів державного нагляду (контролю)
органів державного нагляду (контролю)

1. Цей Порядок визначає механізм складення та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) (далі - план комплексних заходів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3. План комплексних заходів складається і затверджується Мінекономрозвитку за формою згідно з додатком.

4. Органи державного нагляду (контролю) подають до Мінекономрозвитку в письмовій та електронній (у форматі Excel) формі відомості про заплановані заходи державного нагляду (контролю) до 15 вересня року, що передує плановому періоду, який починається з 1 січня і закінчується 31 грудня, або повідомляють про відсутність запланованих заходів.

Відомості про заплановані заходи державного нагляду (контролю) повинні містити:

найменування суб’єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснюється захід (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця);

ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті);

місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснюється захід державного нагляду (контролю), або його відокремлених підрозділів;

вид господарської діяльності суб’єкта господарювання;

ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання;

дату початку проведення заходу державного нагляду (контролю);

строки проведення заходу державного нагляду (контролю);

найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід державного нагляду (контролю).

5. У разі коли суб’єкт господарювання включений до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), Мінекономрозвитку включає його до плану комплексних заходів.

6. Мінекономрозвитку складає проект плану комплексних заходів та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому.

Органи державного нагляду (контролю) вносять зауваження та пропозиції до проекту плану комплексних заходів протягом 10 календарних днів після його оприлюднення.

План комплексних заходів затверджується наказом Мінекономрозвитку та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті не пізніше 15 листопада року, що передує плановому.

Орган державного нагляду (контролю) може залучати для участі у відповідному заході державного нагляду (контролю) представників Мінекономрозвитку.

У разі надходження такої пропозиції Мінекономрозвитку приймає рішення щодо її прийняття або відхилення, про що повідомляє відповідному органу державного нагляду (контролю).

Відомості щодо участі представників Мінекономрозвитку в заході державного нагляду (контролю) зазначаються у плані комплексних заходів.

7. Після затвердження плану комплексних заходів Мінекономрозвитку надсилає його копії зазначеним у плані органам державного нагляду (контролю).

З урахуванням плану комплексних заходів органи державного нагляду (контролю), включені до плану, затверджують свої річні плани заходів державного нагляду (контролю).

8. Зміни до плану комплексних заходів вносяться на підставі пропозицій органів державного нагляду (контролю) та затверджуються наказом Мінекономрозвитку.

Проект наказу про внесення змін до плану комплексних заходів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Органи державного нагляду (контролю) вносять зауваження та пропозиції до проекту наказу про внесення змін до плану комплексних заходів протягом 10 календарних днів після його оприлюднення.

Наказ про внесення змін до плану комплексних заходів та план комплексних заходів з урахуванням внесених змін оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом двох днів.

Додаток
до Порядку складення та
затвердження плану комплексних планових
заходів державного нагляду (контролю)
органів державного нагляду (контролю)

План
комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)
органів державного нагляду (контролю)
на ____________ рік

План комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на ___ рік (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2015 р. N 902

Порядок
внесення подань до органів державного нагляду (контролю)
щодо усунення ними порушень вимог Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

1. Цей Порядок визначає механізм внесення подань (письмових вимог) Мінекономрозвитку про необхідність усунення органом державного нагляду (контролю) порушень вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон).

3. Внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог Закону (далі - подання) здійснюється на підставі актів, складених Мінекономрозвитку за результатами проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону, в ході яких Мінекономрозвитку виявлено порушення вимог Закону.

Перевірки додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону проводяться у порядку, встановленому Законом.

4. У поданні зазначаються:

дата складення подання;

посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка склала подання;

найменування органу державного нагляду (контролю), щодо якого складається подання;

тип заходу (плановий чи позаплановий), у ході якого виявлено порушення вимог Закону органами державного нагляду (контролю);

дата складення та номер акта перевірки;

опис виявлених порушень;

посилання на статтю Закону, норми якої порушено;

посилання на законодавчий акт, що передбачає можливість внесення такого подання;

строк усунення порушень Закону;

строк повідомлення Мінекономрозвитку про усунення порушень.

5. Подання підписується керівником Мінекономрозвитку або визначеною ним особою та вноситься органу державного нагляду (контролю) не пізніше п’яти робочих днів з дати складення акта перевірки.

6. Подання складається у двох примірниках, один з яких надсилається рекомендованим листом з описом вкладення органу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в Мінекономрозвитку.

7. Подання є обов’язковим для розгляду органом державного нагляду (контролю).

8. Орган державного нагляду (контролю) повідомляє Мінекономрозвитку про результати розгляду подання та вжиті заходи у визначений у поданні строк, що обчислюється з дня надходження подання та не може бути меншим 10 робочих днів.

9. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані виконувати законні вимоги посадових осіб Мінекономрозвитку щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.