ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
29.10.2015 N 752

Про затвердження Змін до Положення
про порядок здійснення операцій з чеками в
іноземній валюті на території України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою удосконалення порядку оформлення операцій з чеками Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за N 152/5343 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова В.О. Гонтарева

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
29.10.2015 N 752

Зміни
до Положення про порядок здійснення операцій з
чеками в іноземній валюті на території України

1. У пункті 4.8 глави 4:

1) слова та цифри "за формою N 377-I" виключити;

2) слово "печаткою" замінити словами "відбитком штампа".

2. У пункті 5.5 глави 5 слова та цифри "за формою N 377-I" виключити.

3. У главі 6:

1) в абзаці третьому пункту 6.2 слова та цифри "квитанції за формою N 377-K" замінити словами "квитанції про здійснення валютно-обмінної операції", а слово "довідка" замінити словами "довідка-certificate";

2) у пункті 6.3 слова та цифри "квитанції за формою N 377-I" замінити словами "квитанції про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 2)".

4. У главі 7:

1) в абзаці першому пункту 7.1 слова "письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями" замінити словами "генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій";

2) в абзаці першому пункту 7.2 слова "(установи), пункту обміну валюти банку" виключити;

3) у пункті 7.3:

в абзаці третьому слова та цифри "квитанції за формою N 377-K" замінити словами та цифрами "квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4)";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "(установи), пунктом обміну валюти банку" виключити;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Квитанція про купівлю/продаж дорожніх чеків виписується у двох примірниках: перший примірник видається фізичній особі, другий - зберігається в документах дня.

Банки (установи) мають право доповнювати квитанцію про купівлю/продаж дорожніх чеків додатковими реквізитами, потрібними для оформлення операцій з купівлі (сплати)/продажу дорожніх чеків";

4) у пункті 7.4:

в абзаці першому слова "(установи), пунктом обміну валюти банку" виключити;

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"продажу іноземної валюти за гривні з відображенням операцій у Реєстрі проданої іноземної валюти (додаток 5 до Інструкції) та оформленням квитанції про здійснення валютно-обмінної операції;

продажу дорожніх чеків за іноземну валюту з відображенням у Реєстрі проданих дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 5) та оформленням повідомлення про продаж дорожніх чеків та квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4)";

5) у пункті 7.5:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) фізичним особам - резидентам касою банку (установи) у межах сум, які встановлені нормативно-правовим актом Національного банку України щодо переміщення готівки через митний кордон України.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі - резиденту здійснюються після пред'явлення цією особою касиру каси банку (установи) паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу";

в абзаці другому підпункту "б" слово "лише" виключити";

6) пункти 7.8, 7.9 викласти в такій редакції:

"7.8. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за іноземну валюту здійснюються касою банку (установи) у фізичної особи (резидента або нерезидента) з оформленням квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4) чи уповноваженого представника юридичної особи - резидента чи вповноваженої особи представництва юридичної особи - нерезидента, підпис якого проставлено на чеку.

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображаються в Реєстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 6).

7.9. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за гривні у фізичних осіб здійснюються касою банку (установи) з оформленням квитанції про купівлю/продаж дорожніх чеків (додаток 4), квитанції про здійснення валютно-обмінної операції (додаток 3 до Інструкції), а для фізичних осіб - нерезидентів також довідки-certificate за формою N 377 (додаток 6 до Інструкції).

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображаються в Реєстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 6) та в Реєстрі купленої іноземної валюти (додаток 4 до Інструкції)";

7) пункт 7.10 викласти в такій редакції:

"7.10. Не приймаються до сплати дорожні чеки без підпису їх власника, що ставиться в зазначеному місці відповідно до правил, установлених емітентом";

8) в абзаці першому пункту 7.11 слова "(установи), пункту обміну валют банку" виключити.

5. У додатку 2 до Положення слово та цифри "Форма N 377-I" виключити.

6. У додатку 3 до Положення слова та цифри "за формою N 377-I" виключити.

7. Положення доповнити після додатка 3 новим додатком 4 такого змісту:

"

Додаток 4
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України
(пункт 7.3 глави 7)

Квитанція
про купівлю/продаж дорожніх чеків
"

Квитанція про купівлю/продаж дорожніх чеків (Додаток 4) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

У зв'язку з цим додатки 4, 5 уважати відповідно додатками 5, 6.

8. У додатках 5, 6 слова ", реєстраційний номер і адреса пункту обміну іноземної валюти банку" виключити.

Директор Департаменту платіжних систем Н.Г. Лапко

Погоджено:

Заступник Голови Національного банку України Я.В. Смолій