Документ втратив чиннiсть!

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ
01.09.2015 N 567

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2015 р. за N 1123/27568

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Служби безпеки України
N 116 від 30.01.20
18)

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів
Служби безпеки України

Відповідно до статей 10 і 13 Закону України "Про Службу безпеки України", з метою удосконалення порядку організації санаторно-курортного забезпечення в Службі безпеки України наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби В. Грицак

Погоджено:

Перший заступник Міністра
соціальної політики України В. Шевченко

Міністр охорони здоров'я України О. Квіташвілі

Голова Об'єднаного комітету профспілок СБ України В. Шатілов

Затверджено
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
01.09.2015 N 567

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2015 р. за N 1123/27568

Зміни
до деяких нормативно-правових актів
Служби безпеки України

1. В Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України, затвердженій наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26 грудня 2011 року N 477, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 362/20675:

1) у розділі I:

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Військово-медичне управління СБУ (далі - ВМУ) здійснює повноваження Центрального управління СБУ, функціями якого є координація і контроль діяльності санаторно-курортних закладів СБУ.";

у пункті 1.5:

підпункт "е" викласти в такій редакції:

"е) особи, які супроводжують до санаторію інвалідів війни I групи, інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, та дітей-інвалідів (без права на лікування);";

підпункт "й" виключити;

пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. Путівки іншим фізичним та юридичним особам санаторії реалізують на підставі укладених договорів, в тому числі укладених у спрощений спосіб.";

пункт 1.14 викласти в такій редакції:

"1.14. Списки військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування відповідно до груп здоров'я, сформованих за результатами щорічної диспансеризації та профілем захворювань, складають лікарі-терапевти цехових лікарських дільниць (лікарі-терапевти дільничних поліклінік ВМС).

Облік осіб, які за станом здоров'я мають право на отримання путівки на пільгових умовах, ведеться санаторно-відбірковими комісіями (далі - СВК) органів, підрозділів, закладів СБУ.

Пенсіонери з числа військовослужбовців (далі - пенсіонери СБУ), які проживають у місті Києві та Київській області, перебувають на обліку для отримання путівки у СВК ВМУ.";

2) у пункті 2.1 розділу II слова "санаторно-відбіркові комісії (далі - СВК)" замінити словом "СВК";

3) у розділі III:

підпункт 3 пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"3) Голови СВК органів, підрозділів, закладів СБУ - зведені заявки щодо кількості путівок для осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, із зазначенням санаторію та рекомендованої для лікування пори року.";

доповнити пункт 3.5 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"до 15 грудня розробляє та затверджує План ліжко-днів санаторно-курортних та оздоровчих закладів СБУ на наступний рік;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

пункт 3.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Бланки путівок, отримані ВМУ, повинні зберігатись у службових приміщеннях у шафах, які замикаються та опечатуються печаткою відповідальної особи.";

пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. ВМУ відповідно до Плану розподілу путівок передає їх щокварталу разом із накладною (поштою або через уповноважених осіб) до СВК органів, закладів СБУ із визначеними в них строками лікування (оздоровлення).

До СВК підрозділів Центрального управління СБУ надсилаються талони, на підставі яких СВК цих підрозділів отримують у ВМУ бланки пільгових путівок для надання їх особам, які потребують санаторно-курортного лікування або оздоровлення.

Видача відповідною СВК органів, підрозділів, закладів СБУ невикористаних бланків путівок, повернутих до ВМУ, здійснюється на підставі додаткових заявок від них про необхідність забезпечення санаторно-курортним лікуванням або оздоровленням осіб, які його потребують.

Надсилання ВМУ бланків путівок до інших військових формувань та правоохоронних органів здійснюється за супровідними документами разом з накладною в кількості, визначеній у договорі або заявці.";

4) у розділі IV:

абзац третій пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"військовослужбовці, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров'я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), і члени їхніх сімей - довідку про підстави звільнення з військової служби, надану відповідним органом, підрозділом, закладом СБУ за місцем перебування на обліку, або копію військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки);";

пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Отриману у СВК путівку особа пред'являє лікуючому лікарю, який видав довідку за формою N 070/о для оформлення санаторно-курортної карти:

за формою N 072/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736 (далі - наказ N 527), - повнолітнім особам;

за формою N 076/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522 (далі - наказ N 435), - дітям від 3 до 18 років.";

5) у розділі V:

у підпункті 5.1.3 пункту 5.1 слова та цифри "затвердженою наказом МОЗ України від 29 травня 2013 року N 435 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522 (далі - наказ N 435)" замінити словами та цифрами "затвердженою наказом N 435";

доповнити пункт 5.2 новим абзацом такого змісту:

"Діти у віці до 3 років до санаторіїв не приймаються.";

в абзаці третьому пункту 5.12 слово та цифри "наказом N 302" замінити словом та цифрами "наказом N 435";

6) у розділі VII:

доповнити пункт 7.1 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"довідку про підстави звільнення з військової служби, надану відповідним органом, підрозділом СБУ за місцем перебування на обліку, або копію військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки) - для військовослужбовців, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров'я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), і членів їхніх сімей;".

У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

в абзаці п'ятому пункту 7.1 слова ", копії пенсійного посвідчення або копії військового квитка офіцера запасу" виключити;

7) у розділі VIII:

абзац дев'ятий пункту 8.2 викласти в такій редакції:

"особи, які супроводжують до санаторію інвалідів війни I групи, інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, та дітей-інвалідів (без права на лікування). Цих осіб не можуть супроводжувати особи, які не досягли 18-річного віку, та інваліди І групи.";

в абзаці сьомому пункту 8.6 слова "об'єднаного санаторію "Євпаторія" та "Одеса" СБУ" виключити;

у пункті 8.11 цифри "8.9" замінити цифрами "8.10";

доповнити розділ після пункту 8.13 новим пунктом 8.14 такого змісту:

"8.14. Розрахунок суми коштів вартості путівки, що підлягає відшкодуванню, здійснюється на підставі довідки, виданої санаторієм без врахування додаткової плати за проживання в номері з поліпшеними умовами. При цьому відшкодовується вартість путівки за умови проживання в номері типу "стандарт".".

У зв'язку з цим пункти 8.14, 8.15 вважати відповідно пунктами 8.15, 8.16.

2. В Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України, затвердженій наказом Центрального управління Служби безпеки України від 25 березня 2013 року N 107, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за N 617/23149:

1) у розділі I:

абзац п'ятий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"позаміському закладу оздоровлення та відпочинку "Оздоровчий табір для дітей "Лісний" санаторію "Ворзель" СБУ (далі - оздоровчий табір "Лісний").";

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівки надаються згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та Порядком організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року N 261.";

підпункт 1.10.1 пункту 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10.1. Начальника Військово-медичного управління СБУ (далі - ВМУ) або його заступника відповідно до розподілу функціональних (посадових) обов'язків - за пільговими путівками.";

2) абзац третій пункту 4.3 розділу IV викласти в такій редакції:

"довідка про підстави звільнення з військової служби, надана відповідним органом, підрозділом, закладом СБУ за місцем перебування на обліку, або копія військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки) - для осіб, яких звільнено з військової служби за віком, за станом здоров'я (через хворобу), за вислугою строку служби (за вислугою років), і членів їхніх сімей.";

3) у пункті 5.4 розділу V:

у підпункті 5.4.1:

доповнити підпункт після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:

"На підставі Списку дітей, які направляються до оздоровчого табору "Лісний", не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати заїзду ВМУ надсилає до СВК органу, підрозділу, закладу бланки путівок.

Секретар СВК на кожну дитину заповнює путівку, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою СВК.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

в абзаці четвертому слова "СВК" та "підписуються головою і секретарем СВК ВМУ та" виключити;

абзац п'ятий виключити;

підпункт 5.4.2 викласти в такій редакції:

"5.4.2. Відбір дітей на оздоровлення та відпочинок, оформлення та видачу пільгових путівок здійснюють СВК органів, підрозділів, закладів СБУ.";

підпункт 5.4.3 викласти в такій редакції:

"5.4.3. Заповнена СВК органу, підрозділу, закладу СБУ путівка до оздоровчого табору "Вогник" та оздоровчого табору "Лісний" видається батькам або іншим законним представникам дитини, а в разі, якщо дитина слідуватиме до оздоровчого закладу у складі групи дітей, - особі, яка супроводжуватиме дітей.";

4) у розділі VI:

доповнити пункт 6.2 новим абзацом такого змісту:

"Діти у віці до 3 років до оздоровчих закладів не приймаються.";

пункт 6.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.6 - 6.12 вважати відповідно пунктами 6.5 - 6.11;

6) пункт 7.1 розділу VII після слова та цифр "пункту 4.2" доповнити словами та цифрами "та абзаці третьому пункту 4.3";

7) у пункті 8.6 розділу VIII:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Вартість путівок до оздоровчого табору "Лісний" сплачується до каси санаторію "Ворзель", до оздоровчого табору "Вогник" - до каси об'єднаного санаторію "Євпаторія" батьками, іншими законними представниками дітей, особами, які супроводжуватимуть дітей, або кошти перераховуються на поточні рахунки санаторіїв.";

абзац третій виключити.

Т. в. о. начальника
Військово-медичного управління Д. Якімов