КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 серпня 2009 р. N 850
Київ

Про затвердження Положення
про Секретаріат Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 166 від 24.02.20
10
N 862 від 10.08.20
11
N 1303 від 14.12.20
11
N 477 від 27.08.20
14
N 344 від 27.05.20
15
N 774 від 30.09.20
15 )

Відповідно до частини десятої статті 47 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( 794-18 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

1. Затвердити Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2009 р. N 850

Положення
про Секретаріат Кабінету Міністрів України

( У тексті Положення слова "Міністр Кабінету Міністрів України"
в усіх відмінках замінено словами "Керівник Секретаріату
Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку, слова
"та урядові комітети" і "віце-прем'єр-міністри України" в усіх
відмінках виключено згідно з Постановою КМ
N 1303 від 14.12.2011 )

( У тексті Положення слова "Керівник Секретаріату Кабінету
Міністрів України" в усіх відмінках замінено словами
"Міністр Кабінету Міністрів України" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 477 від
27.08.2014 )

1. Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі - Секретаріат) є постійно діючим органом, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України.

Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, Регламентом Кабінету Міністрів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Міністра Кабінету Міністрів України. ( Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

2. Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

3. Секретаріат у своїй діяльності взаємодіє в установленому порядку із Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

4. До складу Секретаріату входять:

керівництво Секретаріату - Міністр Кабінету Міністрів України, його перший заступник і заступники;

патронатні служби - Апарат Прем’єр-міністра України, патронатні служби Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство; ( Абзац третій пункту 4 в редакції Постанов КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

структурні підрозділи - департаменти, самостійні управління і відділи та інші підрозділи. ( Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

5. Секретаріатом керує Міністр Кабінету Міністрів України. ( Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

6. Міністр Кабінету Міністрів України:

1) організовує роботу Секретаріату з організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, спрямовує таку роботу на ефективне здійснення Кабінетом Міністрів України визначених Конституцією та законами України повноважень, і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань; ( Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

1-1) вживає заходів щодо забезпечення Секретаріатом підготовки для розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів законодавства, інших документів, моніторингу виконання органами виконавчої влади актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України в частині дотримання строків, визначених для їх виконання; ( Пункт 6 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

1-2) подає Прем’єр-міністрові України для схвалення проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів України; ( Пункт 6 доповнено підпунктом 1-2 згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

2) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади першого заступника і заступників Міністра Кабінету Міністрів України; ( Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

2-1) визначає в межах затвердженої структури та граничної чисельності працівників Секретаріату чисельність працівників структурних підрозділів Секретаріату, в тому числі за поданням Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, - працівників патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство; ( Пункт 6 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

( Підпункт 3 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

4) вносить Кабінетові Міністрів України подання щодо затвердження структури Секретаріату та граничної чисельності його працівників; ( Підпункт 4 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

5) призначає на посаду і звільняє з посади в установленому законодавством порядку державних службовців та інших працівників Секретаріату (крім керівника Апарату Прем'єр-міністра України), зокрема за поданням керівника Апарату Прем'єр-міністра України - працівників Апарату, за поданням відповідно Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, - керівників і працівників їх патронатних служб; ( Підпункт 5 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

6) затверджує положення про структурні підрозділи, а також за погодженням з Прем'єр-міністром України - положення про Апарат Прем'єр-міністра України, Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України та міністром, який не очолює міністерство, - положення про їх патронатні служби; ( Підпункт 6 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

7) вирішує у межах своїх повноважень питання, пов'язані з проходженням державної служби у Секретаріаті, зокрема розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння державним службовцям Секретаріату відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; ( Підпункт 7 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

8) формує та затверджує кадровий резерв Секретаріату, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Секретаріату; ( Підпункт 8 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

9) організовує забезпечення членів Кабінету Міністрів України матеріалами до засідань урядових комітетів та засідань Кабінету Міністрів України; ( Підпункт 9 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

10) подає Прем’єр-міністрові України на підпис прийняті Кабінетом Міністрів України акти, а для візування - схвалені проекти законів та актів Президента України, а також копії прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України і надіслані до Кабінету Міністрів України для вивчення і візування, проекти пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування до таких законів Президентом України права вето, доповідає про виконання доручень Прем’єр-міністра України, подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до його компетенції; ( Підпункт 10 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011; в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

( Підпункт 11 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

12) проводить у разі потреби наради з представниками органів виконавчої влади для обговорення стану підготовки питань до розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів; ( Підпункт 12 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

13) організаційно забезпечує в установленому порядку розгляд членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, депутатських звернень та запитів, адресованих Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністрові України, Першому віце-прем’єр-міністрові України та віце-прем’єр-міністрам України, а також міністру, який не очолює міністерство; ( Підпункт 13 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

14) забезпечує взаємодію з органами влади з питань підготовки правової позиції Кабінету Міністрів України щодо розгляду судами справ, стороною або третьою стороною в яких є Кабінет Міністрів України; ( Підпункт 14 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

15) інформує в установленому порядку Кабінет Міністрів України про результати моніторингу виконання актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем'єр-міністра України; ( Підпункт 15 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

16) запитує в установленому порядку у міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств, установ і організацій матеріали та інформацію з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами; ( Підпункт 16 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

17) видає з питань, що належать до його компетенції, накази та дає відповідні доручення державним службовцям та іншим працівникам Секретаріату; ( Підпункт 17 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

18) виконує інші функції відповідно до законодавства. ( Підпункт 18 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

7. Міністр Кабінету Міністрів України має не більше п’яти заступників, у тому числі одного першого. ( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 477 від 27.08.2014, N 774 від 30.09.2015 )

( Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

Міністр Кабінету Міністрів України визначає обов’язки першого заступника і заступників та розподіл повноважень Міністра Кабінету Міністрів України між першим заступником та заступниками в разі його відсутності. ( Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

Перший заступник і заступники Міністра Кабінету Міністрів України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. ( Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

Пропозиції щодо кандидатур на посади першого заступника і заступників Міністра Кабінету Міністрів України вносить Прем'єр-міністрові України Міністр Кабінету Міністрів України. ( Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

8. Перший заступник і заступники Міністра Кабінету Міністрів України згідно з визначеними Міністром Кабінету Міністрів України обов’язками: ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

1) спрямовують, координують і контролюють роботу структурних підрозділів Секретаріату, погоджують положення про них та пропозиції щодо структури, штатного розпису, кадрових призначень та звільнень у відповідних структурних підрозділах; ( Підпункт 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 166 від 24.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

2) координують відповідно до компетенції діяльність структурних підрозділів Секретаріату щодо підготовки проектів актів законодавства та інших документів до розгляду на засіданнях урядових комітетів та засіданнях Кабінету Міністрів України, погоджують (візують) зазначені документи, а також експертні висновки до них; ( Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

3) беруть в установленому порядку участь у засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, представляють позицію Секретаріату під час розгляду експертних висновків до проектів актів законодавства та інших документів; ( Підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

4) погоджують в установленому порядку пропозиції керівників структурних підрозділів щодо заохочення державних службовців та інших працівників Секретаріату або застосування до них у разі потреби заходів дисциплінарної відповідальності; ( Підпункт 4 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 166 від 24.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

5) повертають в установленому порядку проекти актів законодавства та інші документи, що внесені до Кабінету Міністрів України з порушенням Регламенту Кабінету Міністрів України, а також документи з питань, що не належать до компетенції Кабінету Міністрів України;

6) проводять у разі потреби узгоджувальні наради за участю представників органів виконавчої влади з метою врегулювання розбіжностей у позиціях щодо проектів актів законодавства; ( Підпункт 6 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

7) виконують інші функції згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України та Міністра Кабінету Міністрів України. ( Підпункт 7 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

9. Для забезпечення здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі Секретаріату утворюється Апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду і звільняється з посади в установленому Законом України "Про Кабінет Міністрів України" ( 794-18 ) порядку. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

10. Апарат Прем'єр-міністра України діє відповідно до положення, що затверджується Міністром Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем'єр-міністром України.

11. Апарат Прем'єр-міністра України:

1) здійснює інформаційне забезпечення діяльності Прем'єр-міністра України, опрацьовує кореспонденцію, що надходить на ім'я Прем'єр-міністра України, та готує в установленому порядку за результатами її розгляду доручення, листи, контролює вирішення порушених у них питань, здійснює протокольне забезпечення офіційних заходів за участю Прем'єр-міністра України; ( Підпункт 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

2) бере участь у підготовці проектів актів законодавства з питань, що ініціюються Прем'єр-міністром України, та проводить аналіз інших документів, що підписуються Прем'єр-міністром України, на відповідність проголошеній політиці Кабінету Міністрів України; ( Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

3) забезпечує листування Прем'єр-міністра України з вищими посадовими особами іноземних держав і міжнародних організацій;

4) забезпечує формування та підтримання політичного іміджу Прем'єр-міністра України;

5) забезпечує підготовку поточних і довгострокових робочих планів Прем'єр-міністра України, проведення нарад і зустрічей, здійснення закордонних візитів та поїздок по країні, організовує, координує підготовку матеріалів для Прем'єр-міністра України до нарад, зустрічей, оформляє за результатами таких нарад і зустрічей відповідні протоколи та готує доручення і листи; ( Підпункт 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

6) виконує інші функції відповідно до доручень Прем'єр-міністра України.

12. Патронатні служби Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство (далі - патронатні служби), утворюються з метою організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення здійснення Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України, Міністром Кабінету Міністрів України та міністром, який не очолює міністерство, своїх повноважень, сприяння створенню належних умов для їх діяльності та забезпечення зв’язку з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадськістю, іноземними і міжнародними організаціями, засобами масової інформації. ( Пункт 12 в редакції Постанов КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

13. Патронатні служби підпорядковуються безпосередньо Першому віце-прем’єр-міністрові України, віце-прем’єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та міністру, який не очолює міністерство, а з питань, пов'язаних з дотриманням трудового законодавства та законодавства про державну службу, - Міністрові Кабінету Міністрів України. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

14. Патронатні служби діють відповідно до положень, що затверджуються Міністром Кабінету Міністрів України. ( Пункт 14 в редакції Постанов КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

15. Патронатні служби: ( Абзац перший пункту 15 в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

1) забезпечують організацію робочого часу Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, готують їх робочі плани, організовують проведення нарад, зустрічей і поїздок, зокрема за кордон, прес-конференцій і брифінгів та оформлюють відповідні протоколи за результатами нарад і зустрічей; ( Підпункт 1 пункту 15 в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

2) забезпечують надання консультацій Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та міністру, який не очолює міністерство, з політичних та фахових питань і підготовку аналітичних, довідкових, інформаційних матеріалів, готують проекти текстів для виступів відповідної посадової особи; ( Підпункт 2 пункту 15 в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

3) здійснюють попередній розгляд документів, що адресовані Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та міністру, який не очолює міністерство; ( Підпункт 3 пункту 15 в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

4) інформують Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, про підготовлені структурними підрозділами пропозиції (проекти рішень, листів тощо). В окремих випадках самостійно готують пропозиції, погоджуючи їх з відповідними структурними підрозділами Секретаріату; ( Підпункт 4 пункту 15 в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

5) організовують проведення Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України, Міністром Кабінету Міністрів України та міністром, який не очолює міністерство, прийомів делегацій, у тому числі іноземних, а також окремих відвідувачів; ( Підпункт 5 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

6) виконують відповідно до покладених на них завдань за дорученням Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, інші функції.

Працівники патронатних служб не мають права давати доручення державним службовцям та працівникам інших структурних підрозділів Секретаріату. ( Підпункт 6 пункту 15 в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 ) ( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

16. Структурні підрозділи Секретаріату забезпечують діяльність Кабінету Міністрів України, урядових комітетів з питань, що належать до їх компетенції, та виконують функції відповідно до цього Положення і положень про структурні підрозділи. ( Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

Керівники структурних підрозділів Секретаріату вносять Міністрові Кабінету Міністрів України за погодженням відповідно з його першим заступником і заступниками пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади державних службовців та інших працівників підрозділу, а також їх заохочення або застосування до них у разі потреби заходів дисциплінарного впливу. ( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 166 від 24.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

( Абзац третій пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

17. Структурні підрозділи Секретаріату відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, та з питань, що належать до їх компетенції: ( Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

1) забезпечують наступність у діяльності Кабінету Міністрів України у разі зміни його складу та відповідне інформування нових членів Кабінету Міністрів України;

2) забезпечують в установленому порядку підготовку і проведення засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів; ( Підпункт 2 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

3) складають протоколи засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, забезпечують ознайомлення з ними членів Кабінету Міністрів України і представників інших органів; ( Підпункт 3 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

4) забезпечують дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України щодо підготовки і оформлення проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів; ( Підпункт 4 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

( Підпункт 5 пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

5-1) планують свою роботу з урахуванням пріоритетних завдань та програмних документів Кабінету Міністрів України; ( Пункт 17 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

5-2) здійснюють контроль за виконанням протоколів нарад у Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство; ( Пункт 17 доповнено підпунктом 5-2 згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

6) здійснюють контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами; ( Підпункт 6 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

7) забезпечують в установленому порядку координацію Кабінетом Міністрів України діяльності органів виконавчої влади щодо розроблення проектів актів законодавства; ( Підпункт 7 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

8) проводять юридичну і фахову експертизу та готують експертні висновки до проектів актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, зокрема щодо їх відповідності Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам України, актам Президента України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України; ( Підпункт 8 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

9) вносять в установленому порядку пропозиції щодо повернення проектів актів законодавства та інших документів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України, у разі порушення встановлених Регламентом Кабінету Міністрів України вимог щодо їх підготовки та оформлення;

10) надають допомогу працівникам органів виконавчої влади у доопрацюванні повернутих проектів актів законодавства та інших документів шляхом забезпечення проведення консультацій, нарад тощо;

11) готують аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами; ( Підпункт 11 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

12) готують за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України висновки і довідки з правових питань для Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, і надають їм правові консультації; ( Підпункт 12 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

13) здійснюють в установленому порядку організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України та її органами, депутатськими фракціями;

14) організовують відповідно до законодавства розгляд питань, порушених у зверненнях і запитах народних депутатів України або групи народних депутатів України, звернень комітетів, Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, що надійшли до Кабінету Міністрів України, та підготовку висновків до проектів законів, надісланих Верховною Радою України;

15) забезпечують організацію представлення та супроводження проектів законодавчих актів, поданих Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, у її комітетах та на пленарних засіданнях;

16) забезпечують надсилання органам виконавчої влади для вивчення і візування закони, що надійшли на підпис Президентові України, та опрацьовують в установленому порядку відповідні пропозиції;

17) проводять в установленому порядку моніторинг виконання органами виконавчої влади актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України в частині дотримання строків, визначених для їх виконання; ( Підпункт 17 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011; в редакції Постанови КМ N 477 від 27.08.2014 )

18) опрацьовують кореспонденцію, що надходить до Кабінету Міністрів України, та готують в установленому порядку за результатами її розгляду проекти доручень Прем'єр-міністра України та відповідних листів Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство; ( Підпункт 18 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

19) здійснюють комплексне забезпечення протокольних та церемоніальних заходів за участю Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство; ( Підпункт 19 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

20) забезпечують координацію роботи з підготовки органами виконавчої влади матеріалів для проведення Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України переговорів з представниками іноземних держав і міжнародних організацій; ( Підпункт 20 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

21) організовують роботу, пов'язану з погодженням Кабінетом Міністрів України відповідних кадрових призначень;

22) опрацьовують матеріали та проекти актів Президента України з кадрових питань; ( Підпункт 22 пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

23) опрацьовують матеріали та проекти актів Кабінету Міністрів України з кадрових питань, а також опрацьовують матеріали і готують листи-погодження Кабінету Міністрів України стосовно осіб, призначення на посаду і звільнення з посади яких здійснюються за погодженням з Кабінетом Міністрів України; ( Підпункт 23 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 862 від 10.08.2011; в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

23-1) опрацьовують матеріали з питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України і заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України та з інших кадрових питань; ( Пункт 17 доповнено підпунктом 23-1 згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

24) організовують в установленому порядку проведення органами виконавчої влади моніторингу економічного та соціального розвитку держави, окремих галузей економіки, сфер діяльності, інформаційного суспільства, регіонів і розроблення у разі потреби пропозицій щодо коригування державної політики; ( Підпункт 24 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

25) забезпечують в установленому порядку доступ громадськості до інформації про діяльність Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади); ( Підпункт 25 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

26) сприяють в установленому порядку взаємодії Кабінету Міністрів України з об'єднаннями громадян, міжнародними організаціями, засобами масової інформації тощо;

26-1) забезпечують в установленому порядку координацію Кабінетом Міністрів України роботи органів виконавчої влади з питань дотримання демократичних стандартів взаємодії з громадськістю; ( Пункт 17 доповнено підпунктом 26-1 згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

26-2) забезпечують підготовку і проведення консультацій з громадськістю з пріоритетних питань державної політики та публічних заходів Кабінету Міністрів України за участю представників об'єднань громадян та засобів масової інформації; ( Пункт 17 доповнено підпунктом 26-2 згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

27) готують відповідно до компетенції пропозиції щодо замовлення проведення науково-дослідних робіт;

28) здійснюють заходи щодо підготовки та реалізації проектів міжнародної допомоги, реципієнтом яких є Секретаріат;

29) проводять постійний моніторинг та аналіз результатів розгляду судами справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, вивчають причини і умови, що стали підставою для такого розгляду;

30) забезпечують в установленому порядку координацію Кабінетом Міністрів України роботи органів виконавчої влади із здійснення заходів щодо організації забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, розроблення проекту мобілізаційного плану України на особливий період і подання його на затвердження Президентові України; ( Підпункт 30 пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

31) здійснюють визначені Кабінетом Міністрів України заходи щодо забезпечення функціонування системи управління національною економікою в особливий період; ( Підпункт 31 пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

32) організовують в установленому порядку розгляд звернень органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій;

33) організовують та здійснюють в установленому порядку розгляд звернень громадян, адресованих Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністру України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та міністру, який не очолює міністерство; ( Підпункт 33 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 від 27.08.2014 )

33-1) забезпечують відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) розгляд запитів на інформацію, що надходять Кабінетові Міністрів України, Секретаріатові Кабінету Міністрів України; ( Пункт 17 доповнено підпунктом 33-1 згідно з Постановою КМ N 344 від 27.05.2015 )

34) здійснюють контроль за вирішенням порушених у зверненнях громадян питань, дотриманням законодавства про звернення громадян;

35) забезпечують організацію та проведення особистого прийому громадян членами Кабінету Міністрів України;

36) забезпечують ведення діловодства у Секретаріаті;

37) забезпечують збереження державної таємниці та інформації з обмеженим доступом; ( Підпункт 37 пункту 17 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

38) редагують проекти актів законодавства та інших документів;

39) проводять облік і систематизацію актів законодавства та підтримують їх тексти у контрольному стані;

40) виконують інші функції відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та доручень Міністра Кабінету Міністрів України.

18. Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату є його структурним підрозділом, юридичною особою, основними завданнями якого є:

1) фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та Секретаріату;

2) здійснення в установленому порядку управління майном, закріпленим за Секретаріатом, та майном підприємств, установ і організацій, що віднесені до сфери управління Департаменту;

3) здійснення організаційних заходів щодо проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти та підготовки відповідних документів для розгляду на тендерному комітеті Секретаріату.

Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки, штампи і бланки встановленого зразка. ( Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

19. Перший заступник і заступники Міністра Кабінету Міністрів України, керівники, інші працівники Апарату Прем'єр-міністра України, патронатних служб і державні службовці та інші працівники структурних підрозділів Секретаріату несуть персональну відповідальність за виконання своїх обов'язків, визначених посадовими інструкціями, дотримання законодавства і правил внутрішнього трудового розпорядку. ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

20. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для звільнення з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату, крім працівників Апарату Прем'єр-міністра України, патронатних служб. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1303 від 14.12.2011, N 477 від 27.08.2014 )

21. Права, обов'язки і відповідальність державних службовців Секретаріату визначаються законодавством про державну службу, цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи Секретаріату, посадовими інструкціями і правилами внутрішнього трудового розпорядку. ( Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 1303 від 14.12.2011 )

22. Умови оплати праці державних службовців та інших працівників Секретаріату визначаються Кабінетом Міністрів України, а оплата здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті. ( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

23. Умови матеріально-побутового забезпечення, медичного та транспортного обслуговування державних службовців та інших працівників Секретаріату визначаються в установленому порядку відповідно до законодавства. ( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

24. Структура Секретаріату та гранична чисельність його працівників затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України. ( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1303 від 14.12.2011 )

25. Кошторис та штатний розпис Секретаріату затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за погодженням з Мінфіном у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату.

26. Секретаріат є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки, штампи і бланки встановленого зразка.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2009 р. N 850

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 761 "Про затвердження Тимчасового положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України та Тимчасового положення про Службу Прем'єр-міністра України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 782).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 594 "Про затвердження Положення про Службу Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 999).

3. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2001 р. N 1577 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 48, ст. 2141).

4. Пункт 35 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. N 223 "Деякі питання структури Секретаріату Кабінету Міністрів України та Служби Прем'єр-міністра України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 13, ст. 670).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2006 р. N 1451 "Про Апарат Прем'єр-міністра України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2820).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1532 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 761 і від 5 червня 2000 р. N 915" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2956).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 965 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2878).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1038 "Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 93, ст. 3067).