КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 квітня 2015 р. N 387
Київ

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству фінансів подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення у відповідність з цією постановою актів Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. N 387

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814, N 48, ст. 1271, N 57, ст. 1550):

1) у позиції "Мінекономрозвитку" цифри "1243" і "1230" замінити відповідно цифрами "1222" і "1209";

2) у позиції "Мінфін" цифри "694" і "694" замінити відповідно цифрами "715" і "715".

2. У Положенні про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 459 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 77, ст. 2183; 2015 р., N 34, ст. 1010):

1) абзац дев'ятнадцятий підпункту 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

"державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги;";

2) у пункті 4:

підпункт 187 виключити;

підпункт 188 викласти в такій редакції:

"188) опрацьовує проектні пропозиції щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, готує висновок про відповідність проектів пріоритетам державної політики у відповідній сфері;";

підпункт 189 виключити;

підпункт 190 викласти в такій редакції:

"190) здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності заступника керуючого від України - члена Ради керуючих Світового банку та Національного координатора з питань технічної допомоги, голови Координаційного центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;";

у підпункті 193 слова ", а також стосовно спільної підготовки інвестиційних проектів" виключити.

3. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1936):

1) підпункт 3 пункту 3 після слів "та митного законодавства" доповнити словами ", державної фінансової політики у сфері співробітництва з іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями";

2) пункт 4 доповнити підпунктами 59-1-59-6 такого змісту:

"59-1) координує роботу, пов'язану з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями, проводить моніторинг виконання зазначених проектів, здійснює методичне забезпечення зазначеної роботи;

59-2) організовує опрацювання та проведення експертизи проектних пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями, з урахуванням експертного висновку про відповідність інвестиційних проектів пріоритетам державної політики у відповідній сфері, приймає рішення про доцільність підготовки відповідного проекту та визначає відповідального за його підготовку і реалізацію;

59-3) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності підготовки системного проекту, розробляє стратегічні та програмні документи з питань фінансового співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема забезпечує розроблення плану співробітництва України з такими організаціями на відповідний рік;

59-4) здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності представника України в Асамблеї Вкладників Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

59-5) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно участі України у діяльності міжнародних фінансових організацій, призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

59-6) готує та надсилає іноземним державам, банкам і міжнародним фінансовим організаціям офіційні звернення щодо спільної підготовки інвестиційних проектів;".