XII ПОЗАЧЕРГОВИЙ З'ЇЗД СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
25.09.2014

Про затвердження Регламенту
з'їзду суддів України

Заслухавши доповідь члена Ради суддів України, судді Київського апеляційного господарського суду М. Новікова про проект Регламенту з'їзду суддів України, обговоривши зауваження та зміни, запропоновані делегатами XII позачергового з'їзду суддів України, відповідно до статті 114, частин шостої і сьомої статті 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з'їзд суддів України ВИРІШИВ:

Затвердити Регламент з'їзду суддів України, що додається.

Головуючий на з'їзді Л. Соломаха

Секретар з'їзду А. Олійник

Затверджено
Рішення XII позачергового
з'їзду суддів України
25.09.2014

Регламент
з'їзду суддів України

1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент визначає порядок роботи з'їзду суддів України (далі - З'їзд), підготовки, проведення З'їзду, розгляду питань та прийняття ним рішень, а також інші питання процедурної діяльності З'їзду.

1.2. У своїй діяльності З'їзд керується Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", іншими законами України, що регулюють питання суддівського самоврядування.

1.3. Основними засадами діяльності З'їзду є відкритість, гласність, законність, рівність прав делегатів З'їзду, незалежність суддів, вільне волевиявлення, колегіальність прийняття рішень, об'єктивність, обов'язковість рішень З'їзду для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.

1.4. З'їзд є найвищим органом суддівського самоврядування.

2. Повноваження З'їзду

2.1. З'їзд суддів України:

2.1.1. Заслуховує звіти Ради суддів України та рад суддів про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів.

2.1.2. Заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність.

2.1.3. Призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції і законів України;

2.1.4. Призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їхніх повноважень відповідно до Конституції і законів України.

2.1.5. Призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2.1.6. Звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та їхніх посадових осіб.

2.1.7. Обирає Раду суддів України.

2.1.8. Затверджує Положення про Раду суддів України.

2.1.9. Затверджує Кодекс суддівської етики.

2.1.10. Затверджує Регламент З'їзду.

2.1.11. Затверджує Регламент призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України з'їздом суддів України.

2.1.12. Розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до чинного законодавства.

2.1.13. З'їзд приймає рішення, що є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.

3. Порядок скликання З'їзду та обрання делегатів

3.1. З'їзд скликається у порядку, визначеному Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Черговий З'їзд скликається Радою суддів України один раз на два роки.

Рада суддів України схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення З'їзду, визначає дату, місце проведення з'їзду та вирішує інші питання, віднесені до її компетенції.

Позачерговий З'їзд може бути скликаний за рішенням Ради суддів України або конференції суддів відповідних судів.

3.2. Якщо позачерговий З'їзд скликає конференція суддів відповідних судів, ця конференція схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення З'їзду, готує орієнтовний порядок денний З'їзду, проекти рішень З'їзду та визначає дату, місце проведення З'їзду і загальну кількість делегатів З'їзду. У такому випадку від конференцій суддів обирається рівна кількість делегатів. У З'їзді суддів беруть участь також по три делегати від Конституційного Суду України та Верховного Суду України.

3.3. У разі, якщо Рада суддів України протягом 15 робочих днів з дня звернення відповідної конференції не скликає З'їзд, то на вимогу відповідної конференції суддів ініціатори скликання позачергового З'їзду утворюють організаційний комітет зі скликання З'їзду, що має повноваження відповідної ради суддів щодо скликання З'їзду. У такому разі організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і призначає дату проведення позачергового З'їзду не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.

3.4. Відповідні ради суддів, делегати та особи, які запрошені на З'їзд, повідомляються про день проведення чергового і позачергового З'їзду та питання, що виносяться на його розгляд, не пізніш як за тридцять днів до початку роботи З'їзду.

3.5. Делегати на черговий або позачерговий З'їзд, скликаний за ініціативою Ради суддів України, обираються відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" конференціями суддів загальних судів, конференціями суддів адміністративних та господарських судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі. Делегати на З'їзд обираються за принципом один делегат від двадцяти суддів. Порядок проведення конференцій суддів загальних судів, конференцій суддів адміністративних та господарських судів встановлюється радами суддів відповідних судів. Від кожного вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України на загальних зборах цих судів обирається один делегат від двадцяти суддів з числа суддів цих судів.

3.6. Делегати на З'їзд обираються шляхом відкритого голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання.

3.7. Делегатами на З'їзд не можуть бути обраними судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3.8. Судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, можуть бути присутні на З'їзді з правом дорадчого голосу.

3.9. На З'їзді можуть бути присутні Президент України, Голова Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України, Міністр фінансів України, представники державних органів, громадськості, судді у відставці, представники наукових та навчальних закладів, інші особи.

Список запрошених на З'їзд осіб визначається рішенням Ради суддів України або організаційного комітету.

4. Підготовка роботи З'їзду

4.1. З'їзд є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

4.2. Для визначення наявності кворуму для роботи З'їзду Рада суддів України (а в разі скликання позачергового З'їзду відповідною конференцією суддів - організаційний комітет зі скликання З'їзду) перед його початком організовує та проводить реєстрацію делегатів З'їзду, призначає керівника групи реєстрації.

4.3. Реєстрація делегатів З'їзду здійснюється згідно з реєстраційним списком делегатів З'їзду.

Реєстраційний список делегатів З'їзду складається Радою суддів України на підставі наданих належним чином завірених витягів із протоколів конференції суддів загальних судів, конференції суддів адміністративних судів, конференції суддів господарських судів, зборів суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України, зборів суддів кожного вищого спеціалізованого суду про обрання делегатів і затверджується головою Ради суддів України.

4.4. Для реєстрації делегат має особисто пред'явити посвідчення судді або інший документ, що посвідчує його особу, та у відповідній графі реєстраційного списку делегатів своїм особистим підписом посвідчити одержання тимчасового посвідчення делегата З'їзду для відкритого голосування.

Реєстрація делегатів закінчується за 10 хвилин до відкриття З'їзду.

4.5. При реєстрації перед початком роботи З'їзду делегатам видаються матеріали роботи З'їзду.

4.6. За результатами реєстрації делегатів З'їзду складається протокол про результати реєстрації делегатів З'їзду, який підписується керівником групи реєстрації.

Протокол має містити відомості про кількість обраних делегатів, які включені до реєстраційного списку делегатів З'їзду, та про кількість делегатів, що прибули на З'їзд та зареєструвалися.

Протокол про результати реєстрації делегатів З'їзду керівник групи реєстрації передає голові Ради суддів України.

4.7. Після отримання від керівника групи реєстрації протоколу про результати реєстрації Голова Ради суддів України або заступник Голови Ради суддів України (у разі відсутності Голови Ради суддів України), або у разі відсутності заступника Голови Ради суддів України - старший за віком член Ради суддів України, або організаційний комітет (у разі скликання позачергового З'їзду відповідною конференцією суддів) інформує про наявність або відсутність кворуму, необхідного для початку роботи З'їзду, та, відповідно, оголошує або про відкриття З'їзду, або переносить роботу З'їзду на більш пізній час, в межах визначених дат проведення З'їзду.

4.8. Реєстрація делегатів З'їзду здійснюється також перед початком кожного наступного робочого дня З'їзду за умови пред'явлення іменного мандата делегата З'їзду. Факт реєстрації делегат засвідчує особистим підписом у відповідній графі Реєстраційного списку делегатів З'їзду.

4.9. За відсутності кворуму орган, який скликав З'їзд, призначає нову дату З'їзду.

У разі встановлення в ході роботи З'їзду факту відсутності кворуму, головуючий на З'їзді оголошує перерву в роботі З'їзду та дату його продовження в межах дат роботи З'їзду.

Якщо дату продовження роботи З'їзду головуючим на З'їзді не оголошено або неможливо визначити її в межах дат роботи З'їзду, наступну дату роботи З'їзду визначає орган, який скликав З'їзд (довгострокова перерва).

4.10. З'їзд обирає шляхом відкритого голосування президію в кількісному складі, що визначається рішенням З'їзду. Президія організовує роботу З'їзду.

4.11. Головуючий на З'їзді:

- керує роботою З'їзду у відповідності з цим Регламентом;

- оголошує рекомендований Радою суддів України або конференцією суддів відповідних судів, у разі скликання нею позачергового З'їзду, порядок денний та регламент роботи З'їзду, ставить його на обговорення та голосування;

- ставить на обговорення питання відповідно до порядку денного;

- надає можливість для виступів делегатам З'їзду та іншим запрошеним особам;

- проводить відкрите голосування з усіх питань порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;

- оголошує про початок та закінчення таємного голосування, після оголошення протоколу лічильної комісії забезпечує прийняття рішення з питання, за яким проводилося таке голосування;

- дає доручення, пов'язані із забезпеченням роботи З'їзду і його робочих органів;

- відповідає на запитання, що надходять на його адресу;

- оголошує письмові звернення на адресу З'їзду;

- забезпечує порядок в залі засідання З'їзду та має право припиняти будь-які дії, що порушують Регламент З'їзду та регламент роботи певного З'їзду, у тому числі робити зауваження виступаючому учаснику З'їзду про відхилення від обговорюваного питання порядку денного;

- у разі порушення виступаючим встановленого регламенту головуючий має право перервати його виступ;

- оголошує перерви у роботі З'їзду;

- закриває З'їзд;

- підписує протокол і рішення З'їзду та виконує інші обов'язки, передбачені цим Регламентом.

Головуючий не має права коментувати виступи на З'їзді та/або давати їм оцінку.

Головуючий не має права агітувати за конкретних кандидатів.

5. Робочі органи З'їзду

5.1. Робочими органами З'їзду є секретаріат З'їзду, мандатна комісія, лічильна комісія, редакційна комісія.

Робочі органи З'їзду обираються з числа делегатів відкритим голосуванням більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді.

У разі необхідності з метою підготовки та опрацювання конкретних питань З'їздом можуть утворюватись інші робочі органи.

Делегат З'їзду вправі заявляти самовідвід у разі висунення його кандидатури до складу робочих органів З'їзду.

5.2. Секретаріат З'їзду

5.2.1. Секретар З'їзду очолює секретаріат З'їзду.

Секретар З'їзду підписує протокол і рішення З'їзду та виконує інші обов'язки, передбачені цим Регламентом.

5.2.2. Секретаріат З'їзду:

- веде запис бажаючих виступити з питань порядку денного;

- реєструє довідки, повідомлення, інші звернення делегатів;

- організовує облік звернень, які надходять на адресу З'їзду;

- надає Головуючому на З'їзді відомості про осіб, які записались для виступу, та про звернення, що надійшли на адресу З'їзду;

- забезпечує та контролює ведення протоколу З'їзду.

5.3. Мандатна комісія

5.3.1. Мандатна комісія обирається для перевірки повноважень делегатів З'їзду.

5.3.2. Мандатна комісія:

- перевіряє повноваження зареєстрованих делегатів З'їзду;

- розглядає скарги щодо повноважень обраних делегатів З'їзду;

- доповідає З'їзду про кількість обраних делегатів, повноваження яких підтверджено;

- складає протокол про результати перевірки повноважень делегатів З'їзду; в протоколі зазначається кількість обраних на З'їзд делегатів, повноваження яких підтверджено, та кількість делегатів, які визнані неповноважними, та зазначаються прізвища, ім'я та по батькові цих делегатів;

- після затвердження З'їздом протоколу мандатної комісії щодо підтвердження повноважень делегатів З'їзду, організовує заміну тимчасових посвідчень делегата З'їзду на іменний мандат делегата З'їзду. Іменні мандати видаються лише тим делегатам, повноваження яких підтверджено.

5.3.3. Мандатна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря.

5.3.4. Рішення мандатної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

Протокол про результати перевірки повноважень делегатів З'їзду підписується головою, секретарем та членами мандатної комісії.

Член мандатної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

Протокол про результати перевірки повноважень делегатів З'їзду оголошується головою комісії З'їзду, який затверджує цей протокол та приймає відповідне рішення щодо кількості повноважних обраних делегатів З'їзду (або відповідне рішення щодо визнання З'їздом повноважень делегатів).

5.4. Лічильна комісія

5.4.1. Лічильна комісія З'їзду обирається для організації і проведення процедури голосування.

Лічильна комісія:

- роз'яснює порядок голосування по питаннях порядку денного З'їзду;

- проводить підрахунок голосів при відкритому голосуванні, про результати якого усно повідомляє президії З'їзду;

- при проведенні таємного голосування виносить на затвердження З'їзду форму бюлетеня, контролює виготовлення бюлетенів для таємного голосування, видає їх делегатам З'їзду, забезпечує і контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування; здійснює підрахунок голосів та складає протокол про результати таємного голосування за формою згідно з додатками цього Регламенту.

5.4.2. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

5.4.3. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом.

Протоколи лічильної комісії підписуються всім складом комісії.

Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

5.4.4. Протоколи лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (в тому числі невикористаними, визнаними недійсними) головою лічильної комісії передаються Секретарю З'їзду (за відповідним актом та додаються до протоколу З'їзду), який передає їх на зберігання Раді суддів України.

5.4.5. Голова лічильної комісії після проведення таємного голосування з питань, які визначені в пунктах 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7 цього Регламенту, оголошує протокол результатів таємного голосування, що затверджується З'їздом шляхом відкритого голосування більшістю голосів делегатів, які присутні на З'їзді.

5.4.6. У виняткових випадках З'їзд може обрати ще одну лічильну комісію.

5.5. Редакційна комісія

5.5.1. Редакційна комісія обирається З'їздом для підготовки проектів рішень З'їзду з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій делегатів З'їзду щодо проекту рішення та відпрацювання остаточної редакції рішення З'їзду.

5.6.2. Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Рішення редакційної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії.

6. Порядок проведення З'їзду

6.1. Після затвердження протоколу мандатної комісії про результати перевірки повноважень делегатів З'їзду та отримання делегатами З'їзду іменних мандатів делегата головуючий З'їзду оголошує рекомендований Радою суддів України або конференцією суддів відповідних судів, у разі скликання нею позачергового З'їзду, порядок денний та регламент роботи цього З'їзду, ставить їх на обговорення та голосування.

З'їзд суддів України затверджує порядок денний та регламент роботи з'їзду.

6.2. Головуючий на з'їзді ставить на обговорення питання та надає слово доповідачам у відповідності до порядку денного.

6.3. Головуючий надає можливість для виступів з питань порядку денного делегатам З'їзду та іншим запрошеним особам, які записалися для виступу.

6.4. Делегат З'їзду вправі виступати і вносити пропозиції по суті кожного з обговорюваних питань.

Делегат З'їзду має право на повторний виступ з одного й того ж питання після виступу з цього питання усіх делегатів, або інших запрошених осіб.

Делегат під час виступу не повинен відхилятися від обговорюваного питання, виступати без дозволу головуючого та має дотримуватися часу для виступу, затвердженого регламентом роботи З'їзду.

6.5. Обговорення доповіді з питання порядку денного припиняється за пропозицією головуючого на З'їзді або делегатів З'їзду. Рішення про припинення обговорення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді.

6.6. Після припинення обговорення питання порядку денного головуючий на З'їзді ставить на голосування рішення З'їзду з цього питання.

Рішення З'їзду приймаються за всіма питаннями порядку денного.

6.7. Після обговорення проект рішення ставиться на голосування З'їзду для прийняття його за основу.

Після прийняття проекту рішення за основу делегати мають право внести до нього поправки та доповнення, прийняття кожної з яких підлягає голосуванню більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді.

Після обговорення поправок та доповнень проект рішення ставиться на голосування для прийняття в цілому.

6.8. Рішення З'їзду приймається більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді, якщо інше не передбачено законодавством.

Присутніми на З'їзді вважаються делегати, які зареєструвалися на початку роботи З'їзду, а якщо питання вирішується не в перший, а в наступний день роботи З'їзду - до початку роботи наступного дня З'їзду.

Обраними вважаються ті делегати, повноваження яких визнані мандатною комісією.

6.9. Рішення З'їзду приймається за результатами відкритого або таємного голосування.

Рішення з питань призначення членів Вищої ради юстиції та припинення їх повноважень, призначення членів Комісії, обрання Ради, приймаються З'їздом шляхом таємного голосування.

Решта рішень приймаються З'їздом шляхом відкритого голосування.

За пропозицією делегатів З'їзду з окремих питань, що не зазначені в частині другій і п'ятій цього пункту, також може проводитися таємне голосування. Рішення про таємне голосування в цьому випадку приймається більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді, шляхом відкритого голосування.

Питання призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України регулюється Законом України "Про Конституційний Суд України", Законом України "Про судоустрій і статус суддів", Регламентом призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України з'їздом суддів України.

Рішення З'їзду підписуються головуючим і секретарем З'їзду.

Рішення З'їзду набирають чинності з дня їх прийняття.

6.10. Перед проведенням голосування головуючий на З'їзді оголошує чітке формулювання кожного із питань, поставлених на голосування, у черговості їх надходження.

Кожний делегат має один голос. Голосування є особистим, голосування за дорученнями (довіреностями) або одних делегатів за інших не допускається.

Підрахунок голосів проводиться членами лічильної комісії.

6.11. Відкрите голосування здійснюється делегатами З'їзду іменним мандатом.

6.12. При проведенні таємного голосування лічильна комісія виготовляє бюлетені за формою, затвердженою З'їздом, за числом делегатів, присутніх на з'їзді.

У бюлетені для таємного голосування зазначаються: мета і дата голосування, в алфавітному порядку по кожній з юрисдикцій окремо прізвище, ім'я та по батькові кожного кандидата, а в бюлетені для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України - і відповідна судова інстанція (від місцевих судів, від апеляційних судів, від вищих спеціалізованих судів відповідної юрисдикції або від Верховного Суду України), від якої делегат обирається до складу Ради суддів України. Нумерація напроти даних кандидатів не допускається.

На бюлетені для таємного голосування ставляться підписи голови та секретаря лічильної комісії та відбиток печатки.

До вручення делегатам З'їзду бюлетені не повинні мати будь-яких позначок.

У разі проведення повторного або нового голосування про це має бути зазначено в бюлетені для таємного голосування.

6.13. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть вносити делегати З'їзду, як правило, з урахуванням пропозицій конференцій і зборів суддів, які обрали даного делегата З'їзду.

Кандидатами можуть бути запропоновані як судді, що є делегатами З'їзду, так і судді, які не є делегатами.

Після обговорення запропонованих кандидатур З'їзд відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду приймає рішення про включення кандидатур до відповідного бюлетеня для таємного голосування.

До бюлетеня вносяться лише судді, які надали свою усну або письмову згоду балотуватися на відповідну посаду.

6.14. Час, місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головуючим на З'їзді.

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

6.15. Видача делегату бюлетеня для таємного голосування проводиться згідно з реєстром одержання бюлетенів за умови пред'явлення іменного мандату та засвідчується власним підписом делегата у відповідній графі реєстру.

Бюлетені, що залишилися не розданими, погашаються лічильною комісією написом "погашено".

6.16. Таємне голосування проводиться протягом визначеного лічильною комісією часу кожним делегатом З'їзду окремо в кабіні для таємного голосування.

Голосування "за" відбувається шляхом залишення напроти прізвища кандидата у бюлетені слова "за" і викреслення слова "проти". Голосування "проти" відбувається шляхом викреслення напроти прізвища кандидата слова "за".

6.17. Заповнення бюлетеня простим олівцем не допускається.

6.18. Повторна видача бюлетенів не допускається.

6.19. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного голосування.

6.20. Недійсними вважаються бюлетені:

- невстановленого зразка;

- бюлетені, які не містять підписів голови та секретаря лічильної комісії та відбиток печатки;

- бюлетені, зі змісту яких неможливо однозначно встановити результат голосування;

- бюлетені, до яких делегатами З'їзду додатково вписані прізвища кандидатів, рішення щодо яких про включення до бюлетеня про таємне голосування З'їздом не приймалося.

Рішення про визнання недійсним бюлетеня для таємного голосування приймає лічильна комісія шляхом голосування під час підрахунку голосів в порядку, визначеному пунктом 5.4.3 цього Регламенту.

6.21. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними, і за рішенням лічильної комісії, затвердженим З'їздом, проводиться повторне голосування.

6.22. Після закінчення підрахунку голосів лічильна комісія складає протокол про результати таємного голосування, який має містити відомості про кількість виготовлених бюлетенів, кількість бюлетенів, отриманих делегатами, кількість погашених бюлетенів, кількість бюлетенів в скриньці для голосування, кількість дійсних бюлетенів, кількість недійсних бюлетенів, кількість голосів "за".

З кожного питання порядку денного З'їзду, за яким проводилось таємне голосування, лічильною комісією З'їзду складається окремий протокол.

6.23. Протокол про результати таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії голова лічильної комісії оголошує З'їзду.

Протокол затверджується З'їздом повністю або частково, якщо інший порядок не передбачений діючим законодавством України.

За результатами таємного голосування З'їзд приймає відкритим голосуванням відповідне рішення.

За результатами голосування З'їзд може прийняти рішення по повторне голосування.

6.24. Повторне таємне голосування проводиться у випадку, якщо всі бюлетені для таємного голосування визнані недійсними (пункт 6.21 Регламенту) або якщо голосування з цього питання вже відбулось, але з певних причин результати голосування є недійсними, або якщо:

- жодний із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів;

- кандидати від певної юрисдикції у кількості, визначеній З'їздом до обрання, не набрали необхідної кількості голосів;

- кандидати від певної юрисдикції набрали однакову необхідну кількість голосів, яка не дозволяє встановити їх першість та прийняти рішення про їх призначення або обрання.

У разі проведення повторного голосування внаслідок визнання всіх бюлетенів недійсними, в бюлетень для повторного голосування включаються всі кандидати, що вже були включені.

У разі, якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, повторне голосування відбувається серед кандидатів, які набрали більшість голосів серед інших, дотримуючись принципу квотування, кількістю, що не більше, ніж у 2 рази перевищує кількість місць за квотою.

У разі, якщо кандидат, щодо якого проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, до бюлетеня включається наступний за кількістю одержаних голосів під час голосування кандидат.

6.25. За наявності обставин, визначених в абзаці першому пункту 6.24 цього Регламенту, після оголошення результатів повторного голосування за рішенням З'їзду проводиться нове голосування.

Нове голосування - голосування з того самого питання, з якого вже відбулось повторне голосування, але з певних причин за його результатами не було прийнято остаточне рішення про призначення або про обрання кандидатів на відповідні посади.

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатур, які не були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та при повторному голосуванні.

6.26. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування голова лічильної комісії доповідає про це З'їзду, який приймає рішення щодо розслідування факту порушення.

Для розслідування факту порушення З'їздом створюється тимчасова комісія зі складу делегатів З'їзду у визначеній ним кількості. За результатами розслідування тимчасова комісія складає акт, який затверджується З'їздом.

Про результати розслідування тимчасова комісія доповідає З'їзду, який приймає рішення щодо наслідків порушення порядку голосування.

6.27. Про хід роботи З'їзду складається протокол, який підписується головуючим та секретарем З'їзду і разом з додатками передається Раді суддів України для зберігання.

6.28. Після обговорення питань порядку денного, прийняття відповідних рішень з питань порядку денного головуючий оголошує роботу З'їзду закінченою.

7. Обрання Ради суддів України

7.1. З'їзд обирає Раду суддів України відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

До складу Ради суддів України входять:

1) двадцять суддів, які є делегатами від місцевих загальних судів;

2) три судді, які є делегатами від місцевих адміністративних судів;

3) три судді, які є делегатами від місцевих господарських судів;

4) сім суддів, які є делегатами від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;

5) два судді, які є делегатами від апеляційних адміністративних судів;

6) один суддя, який є делегатом від апеляційних господарських судів;

7) по одному судді від вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України.

7.2. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити делегати, які беруть участь у З'їзді.

Кандидатури до складу Ради суддів України від місцевих і апеляційних судів можуть пропонуватися тільки з числа делегатів З'їзду, а від вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України можуть бути запропоновані й інші судді, які не є делегатами З'їзду.

Не можуть бути обраними до Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади у судах.

7.3. Рішення з питань обрання членів Ради суддів України приймається З'їздом шляхом таємного голосування.

7.4. Делегати З'їзду можуть обговорювати всі кандидатури персонально.

Кожен делегат має право на висловлення своєї думки, критичних зауважень.

Кандидат має право:

- заявити самовідвід, який приймається З'їздом без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється;

- надати повідомлення про себе та відповідь на поставлені до нього запитання.

У разі, якщо запропонована кандидатура до складу Ради суддів України не присутня на З'їзді, суддя, який запропонував кандидатуру, має дати характеристику цього кандидата, надати З'їзду відповідну біографічну довідку цього кандидата, а також його письмову згоду на обрання.

Пропозиції щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури вирішуються шляхом відкритого голосування.

7.5. Організація голосування і підрахунок результатів таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України здійснюється лічильною комісією у порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту "Порядок проведення З'їзду".

Лічильна комісія, враховуючи кількісний склад кандидатів, що піддягають включенню до бюлетеня для таємного голосування, може вносити на затвердження З'їздом форму бюлетенів для таємного голосування щодо кандидатів до складу Ради суддів України окремо за кожною спеціалізацією та окремо від Верховного Суду України (або за кожною судовою інстанцією).

7.6. Обраними до складу Ради суддів України вважаються кандидати у кількості, визначеній для обрання за відповідною юрисдикцією та від відповідної судової інстанції, які за результатами таємного голосування набрали більшість голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді.

Рішення З'їзду про обрання Ради суддів України приймається у порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту "Порядок проведення З'їзду", на підставі затвердженого протоколу про результати таємного голосування.

7.7. У разі, якщо кількість членів Ради суддів України, повноваження яких припинено, призвела до відсутності кворуму на засіданнях Ради суддів України, Радою суддів України для обрання членів Ради суддів України замість тих, повноваження яких припинено, скликається позачерговий З'їзд.

8. Призначення членів Вищої ради
юстиції та припинення їх повноважень

8.1. Відповідно до Конституції України, Закону України "Про Вищу раду юстиції", Закону України "Про судоустрій і статус суддів" З'їзд призначає три члена Вищої ради юстиції.

З метою врахування інтересів суддів всіх юрисдикцій від кожної з юрисдикцій З'їзд визначає необхідність встановлення квоти від кожної юрисдикції.

На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років і не старший шістдесяти чотирьох років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років (стаття 6 Закону України "Про Вищу раду юстиції").

8.2. Пропозиції щодо кандидатур на посади членів Вищої ради юстиції можуть вносити делегати З'їзду відповідно до ст. 10 Закону України "Про Вищу раду юстиції".

Кандидатами можуть бути запропоновані як судді з числа делегатів З'їзду, так і інші судді, що не є делегатами З'їзду, які відповідають вимогам статті 6 Закону України "Про Вищу раду юстиції".

Не можуть бути запропоновані кандидатами та відповідно призначені членами Вищої ради юстиції особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними; особи, які мають незняту або непогашену судимість; особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", а також особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (стаття 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції").

8.3. Кандидат має право на самовідвід, який приймається З'їздом без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється.

8.4. Всі запропоновані на посаду члена Вищої ради юстиції кандидати обговорюються персонально. Кандидат, який дав усну чи письмову згоду на його висунення на посаду члена Вищої ради юстиції, надає З'їзду інформацію про себе з підтверджуючими документами щодо відповідності його кандидатури вимогам статей 6 та 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції".

Кандидат має право відповідати на поставлене до нього запитання.

8.5. В обговоренні кандидатур беруть участь лише делегати З'їзду.

Право на висловлення своєї думки, критичних зауважень має кожний делегат.

Обговорення кандидатів здійснюється за списком, складеним по кожній з юрисдикцій в алфавітному порядку.

Пропозиції стосовно припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури вирішуються З'їздом шляхом відкритого голосування.

8.6. Після обговорення кандидатів З'їзд по кожній кандидатурі окремо відкритим голосуванням більшістю голосів делегатів, присутніх на З'їзді, приймає рішення про включення кандидатів, які дали згоду балотуватися і відповідають вимогам статей 6, 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції", до бюлетеня для таємного голосування з призначення членів Вищої ради юстиції.

8.7. Голосування проводиться одним бюлетенем, до якого заносяться в алфавітному порядку прізвища всіх кандидатів, яких було запропоновано, по кожній з юрисдикцій окремо.

8.8. Організація голосування і підрахунок результатів таємного голосування щодо призначення членів Вищої ради юстиції здійснюється лічильною комісією у порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту "Порядок проведення З'їзду".

8.9. Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про вищу раду юстиції" вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів від числа обраних делегатів З'їзду.

У разі, якщо голосування проводиться по кандидатурах, кількість яких перевищує квоту для призначення на посади членів Вищої ради юстиції, призначеними вважаються кандидати, які за умови дотримання абзацу першого цього пункту Регламенту набрали більшість голосів щодо інших кандидатів.

Строк повноважень членів Вищої ради юстиції, які обираються З'їздом, становить шість років.

8.10. Рішення З'їзду про призначення членів Вищої ради юстиції приймається у порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту "Порядок проведення З'їзду", на підставі затвердженого протоколу про результати таємного голосування.

За результатами голосування головуючим і секретарем З'їзду підписується рішення про призначення членів Вищої ради юстиції, в якому зазначається строк, на який вони призначені.

8.11. З'їзд з метою призначення членів Вищої ради юстиції проводиться не пізніше, ніж за один місяць до закінчення повноважень відповідних членів Вищої ради юстиції (стаття 14 Закону України "Про Вищу раду юстиції").

8.12. Повноваження члена Вищої ради юстиції припиняються З'їздом у разі:

- наявності підстав, зазначених у статті 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції";

- порушення присяги або скоєння аморального вчинку.

8.13. При надходженні до Ради суддів України повідомлень (крім анонімних) про наявність підстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, призначеного за квотою З'їзду, Рада суддів України на своєму засіданні створює комісію для з'ясування обставин наявності підстав вважати, що в діях члена Вищої ради юстиції дійсно є підстави для припинення повноважень в межах компетенції З'їзду.

Про надходження такої заяви повідомляється голова Вищої ради юстиції та член Вищої ради юстиції, щодо якого порушено питання.

8.14. У разі, якщо Рада суддів України, за результатами перевірки повідомлення щодо припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, прийняла рішення про наявність підстав для припинення його повноважень, для вирішення цього питання скликається позачерговий З'їзд у визначений Радою суддів України строк.

8.17. Перед голосуванням може проводитись обговорення стосовно наявності підстав, визначених у статті 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції" або щодо оцінки дій члена Вищої ради юстиції, таких як порушення присяги або аморальний вчинок.

8.18. Член Вищої ради юстиції, стосовно якого розглядається питання про припинення його повноважень, має право надавати пояснення, висловлювати заперечення, а також заявляти клопотання.

8.19. В обговоренні питання про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції можуть брати участь делегати З'їзду, а також інші особи, присутні на З'їзді.

8.20. Рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від числа обраних делегатів З'їзду.

9. Призначення членів Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

9.1. Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів України" З'їзд призначає шість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів.

З'їзд суддів може обрати більше, ніж шість суддів на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів, призначених за квотою з'їзду суддів України, визначивши черговість їх включення до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів. Такі особи автоматично набувають повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів, обраних за квотою з'їзду суддів України.

З метою врахування інтересів суддів всіх юрисдикцій (загальні, адміністративні, господарські суди) відповідний З'їзд з урахуванням пропорційності кількості суддів відповідної юрисдикції встановлює квоти призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів від кожної юрисдикції.

Судді Верховного Суду України до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів призначаються за квотою юрисдикції судової палати, в якій вони працюють.

На посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів може бути рекомендований суддя, який є громадянином України, має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років.

Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів становить шість років з дня набуття повноважень.

9.2. Рішення з питань призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймається З'їздом по кожній кандидатурі.

9.3. Пропозиції щодо кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть вносити делегати З'їзду з числа суддів.

Кандидатами можуть бути запропоновані як судді з числа делегатів З'їзду, так і інші судді, які не є делегатами З'їзду, які відповідають вимогам частини першої статті 92 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

За квотою З'їзду не можуть бути запропоновані кандидатами та відповідно призначені членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України голови судів та їх заступники, секретарі судових палат та їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, особи, які притягувалися до відповідальності за вчинення корупційного діяння, а також особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" (частина шоста статті 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

9.4. Кандидат має право на самовідвід, який приймається З'їздом без голосування. У цьому разі обговорення кандидата не відбувається або припиняється.

9.5. Всі запропоновані на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України кандидати обговорюються персонально.

Кандидат, який дав усну чи письмову згоду на його висунення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, надає З'їзду інформацію про себе з підтверджуючими документами щодо відповідності його кандидатури вимогам частини першої статті 92 та частини 6 статі 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Кандидат має право відповідати на поставлене до нього запитання.

9.6. В обговоренні кандидатур можуть брати участь делегати З'їзду, а також інші особи, присутні на З'їзді. Право на висловлення своєї думки, критичних зауважень має кожний делегат.

Обговорення кандидатів здійснюється в порядку надходження запропонованих кандидатур.

Пропозиції щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури вирішуються шляхом відкритого голосування.

9.7. За наслідками обговорення З'їзд, окремо по кожному кандидату, відкритим голосуванням приймає рішення про включення кандидатів, які дали згоду балотуватися і відповідають вимогам частини 1 статті 92 та частини 6 ст. 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", до бюлетеня для таємного голосування з призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

9.8. Голосування проводиться бюлетенем, до якого заносяться в алфавітному порядку прізвища всіх кандидатів, яких було запропоновано, по кожній з юрисдикцій окремо.

9.9. Організація голосування і підрахунок результатів таємного голосування щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється лічильною комісією у порядку, визначеному розділом 6 "Порядок проведення З'їзду" цього Регламенту.

9.10. Призначеним на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вважається кандидат, який за результатами таємного голосування набрав більшість голосів делегатів, присутніх на З'їзді.

9.11. Якщо голосування проводиться щодо кандидатів, число яких перевищує квоту для призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначеними за кожною юрисдикцією вважаються кандидати, які за умови дотримання вимог пункту 9.10 цього Регламенту набрали більше голосів, щодо інших кандидатів на ці посади.

9.12. Рішення З'їзду про призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймається у порядку, визначеному розділом 6 "Порядок проведення З'їзду" цього Регламенту, на підставі затвердженого протоколу про результати таємного голосування.

За результатами голосування головуючим і секретарем З'їзду підписується рішення про призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в якому зазначається строк, на який вони призначені.

9.13. З'їзд суддів може обрати більше, ніж шість суддів на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначених за квотою з'їзду суддів України, визначивши черговість їх включення до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Якщо голосування щодо призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилося по кандидатам, число яких перевищує квоту для призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидати за відповідною юрисдикцією, які набрали більшість голосів делегатів, присутніх на З'їзді, але набрали менше голосів, ніж кандидати, щодо яких З'їздом прийнято рішення про їх призначення, включаються до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від відповідної юрисдикції в черговості набраної ними більшості голосів стосовно інших кандидатів на ці посади.

Такі особи автоматично набувають повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, обраних за квотою З'їзду від відповідної юрисдикції, в порядку черговості їх включення по цій юрисдикції до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, визначеному З'їздом, за їх заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про набуття повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

10. Прикінцеві положення

Забезпечення роботи З'їзду здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами розділу XI Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Регламент З'їзду суддів України затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів делегатів, присутніх на З'їзді.

Цей Регламент набирає чинності після його затвердження рішенням З'їзду та оприлюднення на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

Додаток 1

Протокол
засідання комісії з'їзду суддів України

З Протоколом засідання комісії з'їзду суддів України (Додатком 1) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Додаток 2

Протокол
засідання лічильної комісії
з'їзду суддів України

З Протоколом засідання лічильної комісії з'їзду суддів України (Додатком 2) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Додаток 3

Протокол
засідання лічильної комісії з проведення таємного
голосування щодо обрання Ради суддів України з'їздом

З Протоколом засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування... (Додатком 3) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Додаток 4

Протокол
засідання лічильної комісії з
проведення таємного голосування
щодо призначення (звільнення) членів
Вищої ради юстиції з'їздом суддів України

З Протоколом засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування... (Додатком 4) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Додаток 5

Протокол
засідання лічильної комісії з проведення таємного
голосування щодо призначення членів
Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України з'їздом суддів України

З Протоколом засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування... (Додатком 5) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".