Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N 11
06

(Документ втратив чинність з 01.01.2017 р. на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 490 від 22.03.20
16)

Обґрунтування
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Л. Дудник

Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N 11
06

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р. за N 1248/26025

Інструкція
щодо заповнення форми обґрунтування
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Обґрунтування складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Щодо пункту 1 обґрунтування.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.5 дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 2 обґрунтування.

Щодо підпункту 2.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора). Замовник зазначає інформацію про кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк виконання робіт чи надання послуг.

У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.

4. Щодо пункту 3 обґрунтування.

У підпункті 3.1 зазначається учасник (учасники) процедури закупівлі з урахуванням пункту 31 частини першої статті 1 Закону. Інформація про юридичну особу (осіб) зазначається відповідно до установчих документів, а про фізичну особу (осіб) - відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 3.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У разі якщо замовником проведено переговори з кількома учасниками, замовник зазначає інформацію, визначену в абзаці другому пункту 6 цієї Інструкції, стосовно кожного з учасників, з якими проведено переговори.

5. Щодо пункту 4 обґрунтування.

Замовник зазначає умови застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 39 Закону.

6. Щодо пункту 5 обґрунтування.

Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури закупівлі, зазначаються замовником у довільній формі, виходячи з умов застосування переговорної процедури закупівлі.

7. Щодо пункту 6 обґрунтування.

Замовник зазначає посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Л. Дудник