Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2010 р. N 1204
Київ

Про затвердження Порядку покриття тимчасових
касових розривів місцевих бюджетів

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 352 від 22.05.20
13
N 379 від 27.08.20
14)

Відповідно до частини п'ятої статті 43 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, що додається.

2. Державній казначейській службі надавати роз'яснення щодо застосування затвердженого цією постановою Порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1204

Порядок
покриття тимчасових касових
розривів місцевих бюджетів

(У тексті Порядку слова "Державної казначейської служби"
замінено словом "Казначейства" згідно з Постановою КМ
N 352 від 22.05.2013)

1. Цей Порядок визначає механізм покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням здійснення захищених видатків загального фонду, шляхом надання територіальними органами Казначейства на договірних умовах позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка (далі - позика) без нарахування відсотків за користування ними.

2. У цьому Порядку термін "тимчасовий касовий розрив" означає недостатню спроможність місцевого бюджету на конкретну дату погасити за рахунок наявних та очікуваних грошових активів загального фонду (в тому числі залишків бюджетних коштів), крім субвенцій, додаткових дотацій, трансфертів іншим бюджетам (далі - цільові міжбюджетні трансферти) та коштів резервного фонду, бюджетні фінансові зобов'язання за захищеними видатками.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

3. Голова Казначейства з урахуванням платоспроможності, результатів оцінки ризиків її втрати та обсягів коштів місцевих бюджетів, що акумулюються на єдиному казначейському рахунку, затверджує щомісяця до 25 числа позиковий ліміт (максимальна сума, у межах якої територіальний орган Казначейства може використовувати кошти єдиного казначейського рахунка для надання позик) на наступний місяць, який доводиться до відома зазначеного органу з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку в регламентованому режимі.

4. Позика надається в межах граничного обсягу, визначеного територіальним органом Казначейства, що не перевищує однієї дванадцятої затвердженого на поточний бюджетний період обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету, за вирахуванням обсягу цільових міжбюджетних трансфертів та з урахуванням позикового ліміту, зазначеного у пункті 3 цього Порядку.

Міністр фінансів має право встановлювати інший норматив, з урахуванням якого визначається граничний обсяг позики.

5. Для надання позики Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева держадміністрація, виконавчий орган відповідної місцевої ради (далі - заявник) подає не пізніше ніж за два робочих дні до дня, в який необхідно її отримати, до територіального органу Казначейства заяву про надання позики (далі - заява) та розрахунок обсягу тимчасового касового розриву за формами, встановленими Мінфіном.

Надання таких позик територіальними органами Казначейства в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення здійснюється за погодженням з відповідним територіальним органом Казначейства в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 352 від 22.05.2013)

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 352 від 22.05.2013)

6. Позики надаються територіальними органами Казначейства у разі:

1) наявності тимчасового касового розриву місцевого бюджету, обсяг якого визначається за такою формулою:

R = Z + D - V,

де

R - обсяг тимчасового касового розриву;

Z - залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників коштів такого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) на дату подання заяви;

D - обсяг усіх очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (крім цільових міжбюджетних трансфертів) у період з дати подання заяви до дати отримання позики;

V - залишок непогашених бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників коштів місцевого бюджету за видатками, зазначеними у пункті 10 цього Порядку, що зареєстровані в органах Казначейства на дату подання заяви;

2) відсутності простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за позиками, отриманими у фінансових установах;

3) відсутності заборгованості місцевого бюджету за коштами, що передаються до державного бюджету, обчисленої виходячи з фактичного обсягу доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, з урахуванням нормативу щоденних відрахувань, визначеного законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. При цьому відсоток виконання річного розпису державного бюджету за коштами, що передаються до державного бюджету з відповідного місцевого бюджету, не може бути нижчим, ніж відсоток фактичного виконання річного розпису кошика доходів місцевого бюджету;

(Підпункт 3 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 352 від 22.05.2013)

4) відсутності в місцевому бюджеті коштів загального фонду на вкладних (депозитних) рахунках у банках, крім банків, у яких уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів та щодо яких відповідним місцевим фінансовим органом ведеться претензійнопозовна робота з повернення бюджетних коштів з вкладів (депозитів).

7. Територіальний орган Казначейства протягом двох робочих днів з дати отримання заяви приймає рішення про:

надання позики, про що письмово інформує заявника;

відмову в наданні позики, про що письмово інформує заявника з обґрунтуванням причин відмови.

8. Для проведення аналізу платоспроможності заявника територіальний орган Казначейства має право отримувати від нього відповідну інформацію.

9. Договір про надання позики укладається територіальним органом Казначейства з відповідним місцевим фінансовим органом на підставі письмового звернення заявника до територіального органу.

Для укладення зазначеного договору заявник подає територіальному органові Казначейства:

завірену в установленому порядку копію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради щодо надання позики;

картку із зразками підписів осіб, яким надано в установленому порядку повноваження щодо укладення від імені відповідного місцевого фінансового органу договору, та відбитком печатки за формою, встановленою Мінфіном;

(Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 352 від 22.05.2013)

довідку про відсутність простроченої кредиторської заборгованості місцевого бюджету за позиками, отриманими у фінансових установах;

довідку про відсутність у місцевому бюджеті коштів загального фонду на вкладних (депозитних) рахунках у банках, крім банків, у яких уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів та щодо яких відповідним місцевим фінансовим органом ведеться претензійнопозовна робота з повернення бюджетних коштів з вкладів (депозитів).

Укладені договори реєструються територіальним органом Казначейства в журналі реєстрації договорів про надання позик.

Форма примірного договору про надання позики та журналу реєстрації таких договорів встановлюється Мінфіном.

(Абзац восьмий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 352 від 22.05.2013)

10. Позики спрямовуються виключно на погашення бюджетних фінансових зобов'язань за видатками на:

1) оплату праці (код економічної класифікації видатків бюджету 2110);

2) нарахування на оплату праці (код економічної класифікації видатків бюджету 2120);

3) придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код економічної класифікації видатків бюджету 2220);

4) забезпечення продуктами харчування (код економічної класифікації видатків бюджету 2230);

5) оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код економічної класифікації видатків бюджету 2270);

6) здійснення окремих заходів щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (код економічної класифікації видатків бюджету 2282):

у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій;

у повному обсязі видатків закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я та відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" надають первинну, вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу;

(Абзац третій підпункту 6 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 379 від 27.08.2014)

7) обслуговування боргових зобов'язань (код економічної класифікації видатків бюджету 2400);

8) надання субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам, організаціям (код економічної класифікації видатків бюджету 2610) у частині видатків комунальних закладів охорони здоров'я, які є одержувачами бюджетних коштів, на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

9) надання поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів (код економічної класифікації видатків бюджету 2620) у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

10) виплату стипендій (код економічної класифікації видатків бюджету 2720).

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 352 від 22.05.2013)

11. Погашення позики здійснюється за рахунок не менш як 80 відсотків усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету.

Строк погашення позики не може перевищувати 60 днів з дня ліквідації тимчасового касового розриву. Зазначений строк може бути продовжено в установленому порядку за згодою сторін договору про надання позики.

Кінцевим строком погашення позики є 1 грудня поточного бюджетного періоду.

Міністр фінансів має право встановлювати інший кінцевий строк погашення позик у межах поточного бюджетного періоду.

12. До використання позики в повному обсязі сума коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету, які спрямовуються на рахунки головних розпорядників коштів такого бюджету за видатками, не передбаченими пунктом 10 цього Порядку, не може перевищувати суми надходжень до загального фонду (крім цільових міжбюджетних трансфертів), яка залишається після погашення позики, і визначається за такою формулою:

I = Nt - Pt - Mt,

де

I - обсяг коштів загального фонду місцевого бюджету, які можуть спрямовуватися на рахунки головних розпорядників коштів такого бюджету за видатками, не передбаченими пунктом 10 цього Порядку;

N - обсяг усіх надходжень до загального фонду місцевого бюджету;

P - обсяг коштів місцевого бюджету, які спрямовуються на погашення позики;

M - обсяг цільових міжбюджетних трансфертів;

t - кількість робочих днів з дати надання позики.

13. Операції з надання позик відображаються у бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів у встановленому законодавством порядку.

(Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 352 від 22.05.2013)