ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо посилення захисту прав дітей

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В абзаці першому пункту 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2012 р., N 22, ст. 216; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 29, ст. 942) слова і цифри "яка має дитину (дітей) віком до 16 років" замінити словами і цифрами "яка має дитину (дітей) віком до 18 років".

2. У частині першій статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255):

1) в абзаці четвертому слова і цифри "п’ять і більше дітей віком до 16 років" замінити словами і цифрами "троє і більше дітей віком до 18 років";

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)";

3) після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання)".

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.

3. У статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2014 р., N 20-21, ст. 742, N 29, ст. 942):

1) у пункті "й" частини шостої слова і цифри "віком до 16 років" замінити словами і цифрами "віком до 18 років";

2) у пункті "ґ" частини восьмої:

абзац другий після слів "дитини або кількох дітей" доповнити словами і цифрами "віком до 18 років";

абзац п’ятий доповнити словами і цифрами "віком до 18 років".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 25 липня 2014 року
N 1614-VII