ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до Податкового кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України
щодо усунення окремих неузгодженостей
норм законодавства

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 24, ст.884)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1588-VII від 04.07.20
14 -
набирає чинності з 02.08.2014 р.)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 1:

пункт 1.3 після слів "соціальне страхування" доповнити словами "зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій";

доповнити пунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Встановлення і скасування зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, їх розмірів та механізмів справляння здійснюються відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

2. Розділ І доповнити статтею 39-1 такого змісту:

"Стаття 39-1. Особливості застосування валютних курсів
при нарахуванні митних платежів

39-1.1. Для цілей визначення податкових зобов'язань зі сплати митних платежів застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації, а у разі, якщо митна декларація не подається, - дня визначення податкових зобов'язань".

3. Абзац другий пункту 190.1 статті 190 викласти в такій редакції:

"При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39-1 цього Кодексу".

4. У статті 191:

у пункті 191.1:

підпункт 191.1.1 викласти в такій редакції:

"191.1.1. У разі ввезення на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі товарів базою оподаткування є їх фактурна вартість, визначена відповідно до статей 234 та 374 Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті";

підпункт 191.1.3 викласти в такій редакції:

"191.1.3. При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39-1 цього Кодексу";

у пункті 191.2:

абзац перший підпункту 191.2.1 після слів "ввезення протягом однієї доби" доповнити словами "з урахуванням мита, що підлягає сплаті";

підпункт 191.2.2 після слів та цифр "що перевищує еквівалент 1000 євро" доповнити словами "з урахуванням мита, що підлягає сплаті";

підпункт 191.2.3 після слів та цифр "що перевищує еквівалент 500 євро" доповнити словами "з урахуванням мита, що підлягає сплаті";

підпункт 191.2.4 після слів та цифр "що перевищує 50 кг" доповнити словами "з урахуванням мита, що підлягає сплаті".

5. Підпункт "в" пункту 193.1 статті 193 викласти у такій редакції:

"в) 7 відсотків по операціях з:

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я".

6. Пункт 197.22 статті 197 викласти у такій редакції:

"197.22. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України Публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00".

7. Пункт 200.18 статті 200 доповнити підпунктом 200.18.2-1 такого змісту:

"200.18.2-1. Повний перелік платників податку, які отримали бюджетне відшкодування, щомісячно публікується на сайті органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, з обов'язковим зазначенням сум відшкодувань.

Інша податкова інформація, пов'язана з відшкодуванням податку на додану вартість, не є інформацією з обмеженим доступом та підлягає оприлюдненню в обсягах та порядку, установлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики".

8. Пункт 214.2 статті 214 викласти в такій редакції:

"214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39-1 цього Кодексу".

9. Пункт 218.2 статті 218 викласти в такій редакції:

"218.2. Податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39-1 цього Кодексу".

10. У статті 346:

пункт 346.1 викласти у такій редакції:

"346.1. Працівники контролюючого органу підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

у пунктах 346.2, 346.3 та 346.4 слова "державного бюджету" замінити словами "Фонду соціального страхування від нещасних випадків";

пункт 346.5 виключити;

у пункті 346.8 слова "виплатою одноразової допомоги та" виключити.

11. Статтю 347 виключити.

12. У розділі XX "Перехідні положення":

підрозділ 1 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7. На період з 1 квітня до 1 липня 2014 року призупинити дію підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаців другого - четвертого пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині оподаткування процентів";

у пункті 6 підрозділу 5 виключити слова і цифри:

"На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фільтра, цигарки", за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 "Сигарети з фільтром") з 1 січня 2015 року застосовуються такі ставки акцизного податку та мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД  Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД  Ставки податку 
специфічна  адвалорна 
одиниці виміру  ставка  одиниці виміру  ставка 
2402 20 90 10  Сигарети без фільтра, цигарки  гривень за 1 тис. штук  82,50  відсотків  12 
2402 20 90 20  Сигарети з фільтром  гривень за 1 тис. штук  184,50  відсотків  12 

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД  Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД  Мінімальне акцизне податкове зобов'язання 
одиниця виміру  сума 
2402 20 90 10  Сигарети без фільтра, цигарки  гривень за 1 тис. штук  108,20 
2402 20 90 20  Сигарети з фільтром  гривень за 1 тис. штук  246,80". 

ІІ. Внести до Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" такі зміни:

у розділі І:

абзац шостий пункту 4 після слів "підлягають оподаткуванню чи" доповнити словом "не";

у пункті 1 розділу IV "Прикінцеві положення":

(Абзац п'ятий розділу II виключено на підставі Закону N 1588-VII від 04.07.2014)

в абзаці четвертому цифру та слово "1 вересня" замінити цифрою та словом "1 липня";

в абзаці п'ятому слова "на тютюнові вироби" замінити словами "на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну";

в абзаці шостому слова та цифри "абзацу десятого пункту 36" замінити словами та цифрами "абзацу сімнадцятого пункту 36".

ІІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 6 розділу І цього Закону (щодо змін до пункту 197.22 статті 197 Податкового кодексу України), який набирає чинності з 1 вересня 2014 року.

2. Встановити, що з 1 квітня 2014 року до 1 червня 2014 року до платників податку на додану вартість, які застосовують ставку 7 відсотків до операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення, не застосовуються вимоги нормативно-правових актів щодо відображення у касовому чеку відомостей: про код ставки податку на додану вартість за одиницею товару; загальної суми податку на додану вартість за кожною позицією (групою товарів); загальної суми коштів, що підлягає сплаті покупцем, з урахуванням податку на додану вартість.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ, 10 квітня 2014 року
N 1200-VII