КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 липня 2014 р. N 251
Київ

Про затвердження Порядку
надання Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб кредиту або внеску держави
на безповоротній основі та Методики проведення
оцінки настання ризику істотного зменшення
обсягу його коштів

Відповідно до статті 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредиту або внеску держави на безповоротній основі;

Методику проведення оцінки настання ризику істотного зменшення обсягу коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 4 липня 2014 р. N 1586-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи".

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2014 р. N 251

Порядок
надання Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб кредиту або внеску держави
на безповоротній основі

1. Цей Порядок визначає механізм надання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) кредиту або внеску держави на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету (далі - кредит (внесок) держави).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон).

3. Підставою для надання кредиту (внеску) держави є наявність одночасно таких обставин:

1) виникнення ризику недостатності коштів Фонду в обсязі, визначеному за результатами оцінки настання ризику істотного зменшення обсягу коштів Фонду;

2) вичерпання можливостей поповнення коштів Фонду за рахунок інших джерел, визначених частиною першою статті 19 Закону;

3) здійснення та/або планування Фондом здійснювати виплати вкладникам неплатоспроможних банків.

4. Фонд для надання кредиту (внеску) держави подає до Мінфіну:

1) пропозиції про надання кредиту (внеску) держави за підписом директора - розпорядника Фонду, скріпленим печаткою Фонду (за наявності), із зазначенням розміру, строків надання та користування (для надання кредиту), а також обґрунтуванням необхідності залучення кредиту (внеску) держави з відповідними розрахунками (далі - пропозиції);

2) копію рішення виконавчої дирекції Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, про необхідність залучення кредиту (внеску) держави із зазначенням його суми, засвідчену в установленому законодавством порядку.

5. У разі відсутності у законі про Державний бюджет України на поточний рік відповідних бюджетних призначень у необхідному для надання кредиту (внеску) держави розмірі Мінфін у місячний строк з дня надходження пропозиції розробляє і подає до Верховної Ради України відповідний законопроект.

6. Кредит (внесок) держави надається Фонду у розмірі, необхідному для дотримання Фондом протягом року мінімального обсягу його коштів, визначеного частиною третьою статті 19 Закону.

7. Мінфін протягом строку, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, може звернутися до Фонду із запитом про подання додаткової інформації, необхідної для розгляду питання щодо надання кредиту (внеску) держави.

8. Кредит надається Фонду у разі його платоспроможності протягом дії кредитного договору на умовах повернення, строковості, забезпеченості та платності.

Платоспроможністю Фонду є його можливість обслуговувати свої зобов'язання, враховуючи щомісячні суми повернення кредиту, відсотків за кредитами, наданими Національним банком, та інших виплат, що здійснюються Фондом відповідно до частини другої статті 20 Закону.

9. Кредит держави надається у вигляді коштів або облігацій внутрішньої державної позики в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на поточний рік.

10. Кредит держави надається:

1) у національній валюті із сплатою відсотків за ставкою, що дорівнює обліковій ставці Національного банку. У разі зміни розміру облікової ставки Національного банку протягом дії договору відсоткова ставка за кредитом підлягає відповідному коригуванню;

2) під забезпечення:

майбутніми надходженнями на поточний рахунок Фонду;

облігаціями внутрішньої державної позики, що належать Фонду і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, у розмірі 100 відсотків їх балансової вартості, але не вищої номінальної/амортизаційної вартості таких облігацій з урахуванням відсотків за користування кредитом.

11. Кредит держави може бути наданий в обмін на фінансовий вексель, виданий Фондом на таких самих умовах, як облігації внутрішньої державної позики.

12. Строк надання кредиту держави залежить від планових надходжень та витрат Фонду (у вигляді прогнозу руху грошових коштів) протягом строку надання кредиту, на який подана заявка.

13. Наявність у Фонду заборгованості за раніше наданим кредитом не є перешкодою для надання Фонду нового кредиту (внеску) держави.

14. Умови надання Фонду внеску держави не передбачають його повернення та сплату відсотків.

15. Внесок держави залучається Фондом у разі:

1) неплатоспроможності Фонду та наявності заборгованості за кредитами Національного банку та держави;

2) виведення з ринку неплатоспроможного банку, зобов'язання якого становлять більш як 2 відсотки зобов'язань банків у банківській системі, за умови, що держава не бере участі у виведенні такого банку з ринку шляхом його капіталізації.

16. Розмір внеску держави становить суму відшкодування за неплатоспроможними банками.

17. Надання Фонду внеску держави не є перешкодою для надання йому кредиту (внеску) держави протягом поточного року.

18. Фонд звертається до Мінфіну із заявкою про залучення кредиту (внеску) держави не пізніше двох робочих днів з дня настання хоча б однієї з таких обставин:

1) з початку року обсяг коштів Фонду, використаний ним на цілі, передбачені пунктами 1 і 4 частини другої статті 20 Закону, зменшився більш як на 70 відсотків;

2) обсяг коштів Фонду становить менш як 2,5 відсотка суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів, що повинні надійти від учасників Фонду протягом поточного кварталу.

19. До заявки про залучення кредиту (внеску) держави Фонд додає:

1) інформацію про наявність обставин, зазначених у пункті 18 цього Порядку;

2) фактичний розмір кредиту (внеску) держави, строку залучення (для надання кредиту).

Розмір кредиту визначається як сума можливого відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможних банків, яку передбачається виплатити протягом наступних трьох місяців, з урахуванням прогнозних надходжень до Фонду;

3) прогнозний графік надходжень та витрат Фонду (у вигляді грошового потоку) на строк користування кредитом, у тому числі від сплати регулярних зборів учасників Фонду (для надання кредиту);

4) фінансовий вексель у разі обміну на облігації внутрішньої державної позики (для надання кредиту).

20. Мінфін не пізніше 14 днів після надходження заявки укладає з Фондом кредитний договір та перераховує йому відповідні кошти або видає облігації внутрішньої державної позики в установленому порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2014 р. N 251

Методика
проведення оцінки настання ризику
істотного зменшення обсягу коштів Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

1. Ця Методика визначає механізм проведення оцінки настання ризику істотного зменшення обсягу коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), за результатами якої визначається обсяг ризику недостатності коштів Фонду.

2. Фонд щороку та щокварталу проводить із щомісячним коригуванням оцінку настання ризику істотного зменшення обсягу коштів Фонду для визначення ризиків недостатності коштів Фонду, до яких належить виникнення протягом року хоча б однієї з таких обставин:

1) з початку року обсяг коштів Фонду, що можуть бути використані Фондом на цілі, передбачені пунктами 1 і 4 частини другої статті 20 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зменшиться більш як на 70 відсотків. Зазначений обсяг розраховується за такою формулою:

КФі + 1 < КФпр. х 0,3,

де КФі + 1 - кошти Фонду (фінансові ресурси, крім коштів, розміщених в облігації внутрішньої державної позики, що передбачається використати як виконання зобов'язань за кредитом Національного банку), які розраховуються як сума коштів Фонду на початок поточного періоду та прогнозної суми надходжень протягом поточного періоду, у тому числі регулярний збір, за мінусом прогнозних витрат поточного періоду;

КФпр. - фінансові ресурси Фонду (крім коштів, розміщених в облігації внутрішньої державної позики, що є забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом Національного банку) на початок року;

2) обсяг коштів Фонду в майбутньому (прогнозному) періоді становитиме менш як 2,5 відсотка суми гарантованих Фондом коштів вкладників, розрахований за такою формулою:

КФі + 1/ГФКі + 1 х 100 % < 2,5,

де ГФКі + 1 - сума можливого відшкодування за вкладами фізичних осіб, визначена станом на початок майбутнього періоду.

3. Розрахунок значень показників у формулах, зазначених у пункті 2 цієї Методики, здійснюється Фондом відповідно до його нормативно-правових актів.