Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 серпня 2013 р. N 702
Київ

Про затвердження технічних регламентів
щодо енергетичного маркування

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 210 від 25.06.20
14)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів та план заходів з його застосування;

Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильників та план заходів з його застосування;

Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин та план заходів з його застосування.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити застосування технічних регламентів, затверджених цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 702

Технічний регламент
енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів

(Щодо набрання чинності Технічним регламентом
та змін до нього див. розділ III Закону
N 3164-IV від 01.12.2005)

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергетичних та інших основних ресурсів енергоспоживчими продуктами, а також додаткової інформації, що дасть змогу споживачам обирати найбільш енергоефективні продукти.

Технічний регламент розроблено на основі Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами. Таблиця відповідності положень зазначеної Директиви положенням цього Технічного регламенту наведена у додатку.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на енергоспоживчі продукти, які мають значний прямий або непрямий вплив на споживання енергії та у разі потреби інших основних ресурсів під час використання.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

продукти, які були у використанні;

будь-які транспортні засоби для пасажирських або вантажних перевезень;

технічні паспорти, закріплені на продукті з метою забезпечення виконання правил безпеки.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

введення в експлуатацію - перше використання продукту з визначеною метою;

введення в обіг - перше постачання продукту на внутрішній ринок з метою його реалізації або використання за плату або безоплатно;

додаткова інформація - інформація про функціонування продукту, зокрема обсяг споживання ним енергетичних та інших основних ресурсів;

енергетична етикетка - етикетка встановленої форми, яка містить інформацію про рівень ефективності споживання продуктом енергетичних та інших основних ресурсів (клас та показники енергоефективності), а також додаткову інформацію;

енергетичне маркування - інформування споживача про рівень ефективності споживання продуктом енергетичних та інших основних ресурсів, а також надання додаткової інформації шляхом використання енергетичної етикетки;

енергоспоживчий продукт (далі - продукт) - будь-який товар, який споживає енергію під час його використання, розміщується на ринку та/або вводиться в експлуатацію в Україні, а також елементи, що можуть бути частиною продуктів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, розміщуються на ринку та/або вводяться в експлуатацію як окремі частини продукту для кінцевих споживачів і екологічні показники яких можуть бути незалежно оцінені;

інші основні ресурси - вода, хімічна чи будь-яка інша речовина, яку споживає продукт за умови нормального використання;

кінцевий споживач (далі - споживач) - споживач, який купує або може купити енергоспоживчий продукт;

мікрофіша - стандартна інформаційна таблиця, що відноситься до певного продукту;

незаконне використання енергетичної етикетки - використання енергетичної етикетки іншої форми та іншим шляхом, ніж передбачено цим Технічним регламентом або технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів;

непрямий вплив - вплив на споживання енергії продуктів, які не споживають енергію, але сприяють її збереженню під час використання;

постачальник - виробник чи його уповноважений представник в Україні або у разі його відсутності імпортер чи особа, яка вводить в обіг або експлуатацію продукти;

продаж на відстані - продаж, прокат або лізинг, що здійснюється за поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити продукт;

прямий вплив - вплив на споживання енергії продуктів, які фактично споживають енергію під час використання;

розповсюджувач - роздрібний продавець чи інша особа, яка продає, зокрема в розстрочку, здає в прокат, лізинг чи демонструє продукти кінцевим споживачам.

Терміни "виробник", "імпортер" та "уповноважений представник" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", інші терміни - у значенні, наведеному в Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

5. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов’язкове для:

центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з технічного регулювання;

органів державного ринкового нагляду (далі - органи ринкового нагляду);

постачальників та розповсюджувачів.

6. Використання етикеток, марок, знаків чи інших написів, що містять інформацію про споживання енергетичних або інших основних ресурсів під час використання продукту, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту або технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів та можуть ввести в оману споживачів, забороняється.

7. Якщо орган ринкового нагляду встановлює, що продукт не відповідає вимогам цього Технічного регламенту та технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів, він невідкладно вимагає від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів до приведення такого продукту у відповідність із встановленими вимогами, зокрема шляхом коригування енергетичної етикетки та іншої інформації про продукт.

8. У разі коли органом ринкового нагляду за результатами аналізу повідомлення відповідного суб’єкта господарювання про виконання ним рішення про усунення невідповідності продукту встановленим вимогам та/або перевірки стану виконання суб’єктом господарювання такого рішення, проведених відповідно до законодавства, встановлено, що невідповідність продукту встановленим вимогам не усунено або усунено частково, орган ринкового нагляду відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів вживає таких обмежувальних (коригувальних) заходів, як обмеження, заборона пропонування продукту для продажу на внутрішньому ринку, вилучення продукту з обігу, відкликання продукту.

Інформаційні вимоги

9. Інформація про споживання енергетичних ресурсів, а також у разі потреби інших основних ресурсів під час використання продукту та додаткова інформація доводиться до відома споживачів шляхом використання енергетичної етикетки та мікрофіші, якщо продукт пропонується для продажу, в прокат, лізинг або представляється споживачам безпосередньо чи опосередковано шляхом будь-якого виду продажу на відстані, включаючи Інтернет.

У разі коли це передбачено технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів, зазначена інформація надається також для вбудованого продукту.

10. Реклама певного типу продукту, на який поширюється дія цього Технічного регламенту та відповідних технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів, включає посилання на клас енергоефективності продукту в разі зазначення інформації про споживання енергетичних ресурсів або ціну.

11. Технічні рекламні матеріали, які надаються споживачам, містять відомості про технічні параметри продукту, зокрема інструкції та інформаційні брошури виробника, надруковані або розміщені в Інтернеті, з необхідною інформацією про енергоспоживання або клас енергоефективності продукту.

Обов’язки постачальників та розповсюджувачів

12. Постачальники, які вводять в обіг або експлуатацію продукти, на які поширюється дія технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів, надають розповсюджувачу енергетичну етикетку та мікрофішу відповідно до вимог цього Технічного регламенту та технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів.

13. Постачальники повинні мати технічну енергетичну документацію, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші, і включає:

загальний опис продукту;

результати проведених проектних розрахунків (у разі потреби);

протоколи випробувань у разі їх проведення;

дані про аналогічну модель продукту, якщо інформація, яка перевіряється, отримана з даних про таку модель.

Постачальники зберігають технічну енергетичну документацію протягом п’яти років після виготовлення останнього продукту і подають її для проведення перевірки в установлених законодавством випадках.

14. Постачальник надає безоплатно розповсюджувачу енергетичні етикетки та мікрофіші до продуктів у тижневий строк після отримання відповідного запиту. Інформація, що міститься в мікрофіші, зазначається в інструкції та інформаційній брошурі до даного типу продукту.

15. Постачальник несе відповідальність за точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші.

16. Постачальник дає згоду на публікацію інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші.

17. Розповсюджувач прикріплює (відображає) енергетичну етикетку на продукті, на який поширюється дія відповідного технічного регламенту енергетичного маркування за типом продукту. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість. Інструкції та інформаційні брошури до даного типу продукту, які містять мікрофішу, повинні бути доступні споживачам.

Продаж на відстані та інші форми продажу

18. У разі коли продукт пропонується для продажу, в прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб і споживач не має змоги побачити продукт, технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів передбачається, що споживач гарантовано повинен забезпечуватися інформацією, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг відповідний продукт.

Технічні регламенти енергетичного
маркування за типами продуктів

19. Вимоги щодо енергетичного маркування за типами продуктів, класів, показників енергоефективності, форми та змісту енергетичної етикетки встановлюються технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів.

20. Положення технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів, які стосуються інформації про споживання енергетичних та інших основних ресурсів під час використання продукту, зазначеної на енергетичній етикетці та мікрофіші, повинні сприяти поінформованому вибору споживача продукту та проведенню органами ринкового нагляду перевірки відповідності продукту такій інформації.

21. У технічних регламентах енергетичного маркування за типами продуктів зазначаються:

тип продукту;

стандарти та методи вимірювання, які використовуються під час проведення випробувань для визначення енергетичних характеристик, інформація про які зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші;

вимоги до складу та змісту технічної енергетичної документації, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці;

зміст і форма (зразок) енергетичної етикетки, інформація на якій повинна бути викладена українською мовою та в разі потреби регіональною мовою або мовою меншин відповідно до законодавства про мови;

місце, в якому енергетична етикетка прикріплюється до продукту чи упаковки або друкується на ній, та спосіб, у який енергетична етикетка та мікрофіша або інформація, що міститься в них, повинні надаватися споживачам у разі, коли продукт пропонується для продажу, в прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити продукт;

зміст і форма мікрофіші, до якої також включається інформація, що міститься на енергетичній етикетці;

зміст енергетичної етикетки, яка буде використовуватися у рекламі продукту, включаючи у разі потреби клас енергоефективності та інші відповідні енергетичні характеристики продукту;

строк дії класифікації, покладеної в основу енергетичної етикетки;

рівень точності даних, що містяться на енергетичній етикетці та мікрофіші.

22. В основу побудови форми енергетичної етикетки покладено класифікацію енергетичних характеристик енергоспоживчих продуктів, що використовує позначення рівнів енергоефективності літерами від А до G. У разі створення продукту з кращими енергетичними характеристиками зазначена класифікація може бути доповнена додатковими класами енергоефективності А+, А++, А+++, що визначаються технічними регламентами енергетичного маркування за типами продуктів.

Для позначення класів енергоефективності на енергетичній етикетці використовується не більш як сім кольорів від темно-зеленого (найвищий клас енергоефективності) до червоного (найнижчий клас енергоефективності). У разі коли використовується більш як сім класів енергоефективності, під час їх позначення допускається дублювання тільки червоного кольору.

Додаток
до Технічного регламенту енергетичного
маркування енергоспоживчих продуктів

Таблиця відповідності
положень Директиви Європейського Парламенту
і Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. про вказування
за допомогою маркування та стандартної інформації
про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів
енергоспоживчими продуктами положенням
Технічного регламенту енергетичного маркування
енергоспоживчих продуктів

Положення Директиви  Положення Технiчного регламенту 
Пункт 1 статтi 1  пункт 1 Технiчного регламенту 
Пункт 2 статтi 1  пункт 2 Технiчного регламенту 
Пункт 3 статтi 1  пункт 3 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "а" статтi 2  абзац сьомий пункту 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "b" статтi 2  абзац десятий пункту 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "c" статтi 2  абзац восьмий пункту 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "d" статтi 2  абзац четвертий пункту 4 Технiчного регламенту 
абзац чотирнадцятий пункту 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "e" статтi 2  абзац п’ятнадцятий пункту 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "f" статтi 2  абзац дванадцятий пункту 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "g" статтi 2  абзац шiстнадцятий пункту 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "h" статтi 2  абзац тринадцятий пункту 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "i" статтi 2  абзац третiй пункту 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "j" статтi 2  абзац другий пункту 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "k" статтi 2  абзац одинадцятий пункту 4 Технiчного регламенту 
абзац п’ятий пункту 4 Технiчного регламенту 
абзац шостий пункту 4 Технiчного регламенту 
абзац дев’ятий пункту 4 Технiчного регламенту 
абзац сiмнадцятий пункту 4 Технiчного регламенту 
Пункт 1 статтi 3  абзац перший пункту 5 Технiчного регламенту 
  абзац другий пункту 5 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "а" пункту 1 статтi 3  абзац третiй пункту 5 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "b" пункту 1 статтi 3  пункт 6 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "c" пункту 1 статтi 3 
Пiдпункт "d" пункту 1 статтi 3 
Абзац перший пункту 2 статтi 3  пункт 7 Технiчного регламенту 
Абзац другий пункту 2 статтi 3 
Абзац третiй пункту 2 статтi 3  пункт 8 Технiчного регламенту 
Абзац перший пункту 3 статтi 3 
Абзац другий пункту 3 статтi 3 
Пункт 4 статтi 3 
Пункт "а" статтi 4  пункт 9 Технiчного регламенту 
Пункт "b" статтi 4  пункт 9 Технiчного регламенту 
Пункт "c" статтi 4  пункт 10 Технiчного регламенту 
Пункт "d" статтi 4  пункт 11 Технiчного регламенту 
Пункт "а" статтi 5  пункт 12 Технiчного регламенту 
Пункт "b" статтi 5  пункт 13 Технiчного регламенту 
Пункт "c" статтi 5  пункт 13 Технiчного регламенту 
Пункт "d" статтi 5  пункт 14 Технiчного регламенту 
Пункт "e" статтi 5  пункт 14 Технiчного регламенту 
Пункт "f" статтi 5  пункт 14 Технiчного регламенту 
Пункт "g" статтi 5  пункт 15 Технiчного регламенту 
Пункт "h" статтi 5  пункт 16 Технiчного регламенту 
Пункт "а" статтi 6  пункт 17 Технiчного регламенту 
Пункт "b" статтi 6  пункт 17 Технiчного регламенту 
Стаття 7  пункт 18 Технiчного регламенту 
Пункт 1 статтi 8 
Пункт 2 статтi 8 
Пункт 1 статтi 9 
Пункт 2 статтi 9 
Пункт 3 статтi 9 
Пункт 4 статтi 9 
Абзац перший пункту 1 статтi 10  пункт 19 Технiчного регламенту 
Абзац другий пункту 1 статтi 10 
Абзац третiй пункту 1 статтi 10  пункт 20 Технiчного регламенту 
Абзац четвертий пункту 1 статтi 10 
Пункт 2 статтi 10 
Пункт 3 статтi 10 
Пункт 4 статтi 10  абзац перший пункту 21 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "а" пункту 4 статтi 10  абзац другий пункту 21 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "b" пункту 4 статтi 10  абзац третiй пункту 21 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "c" пункту 4 статтi 10  абзац четвертий пункту 21 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "d" пункту 4 статтi 10  абзац п’ятий пункту 21, пункт 22 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "e" пункту 4 статтi 10  абзац шостий пункту 21 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "f" пункту 4 статтi 10  абзац сьомий пункту 21 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "g" пункту 4 статтi 10  абзац восьмий пункту 21 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "h" пункту 4 статтi 10  абзац дев’ятий пункту 21 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "i" пункту 4 статтi 10  абзац десятий пункту 21 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "j" пункту 4 статтi 10 
Стаття 11 
Стаття 12 
Стаття 13 
Стаття 14 
Стаття 15 
Стаття 16 
Стаття 17 
Стаття 18 
Стаття 19 
Додаток I 
Додаток II 

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 702

План
заходів із застосування Технічного
регламенту енергетичного маркування
енергоспоживчих продуктів

Найменування заходу  Відповідальні за виконання  Строк виконання 
1. Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів (далі - Технічний регламент) (у разі потреби)  Мінекономрозвитку  постійно 
2. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо  Держенергоефективності
Мінекономрозвитку 
-"- 
3. Здійснення заходів щодо підготовки підприємств до застосування ними Технічного регламенту  -"-  2013 рік 
4. Розроблення та перегляд національних стандартів, необхідних для впровадження системи енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів  -"-  постійно 
5. Поетапне розроблення технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів  -"-  -"- 
6. Сприяння добровільному застосуванню підприємствами технічних регламентів енергетичного маркування за типами продуктів  Держенергоефективності  2013 рік 
7. Підготовка пропозицій щодо внесення змін (у разі потреби) до Технічного регламенту  Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція 
постійно 
8. Здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю електрообладнання побутового призначення вимогам Технічного регламенту  Держспоживінспекція  починаючи з 1 липня 2015 р. 
9. Підготовка та подання відповідно до міжнародних зобов’язань України звіту про забезпечення впровадження та відповідності енергоспоживчих продуктів вимогам Технічного регламенту  Держенергоефективності
Держспоживінспекція 
кожні чотири роки 

(План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 210 від 25.06.2014)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 702

Технічний регламент
енергетичного маркування побутових
електричних холодильників

(Щодо набрання чинності Технічним регламентом
та змін до нього див. розділ III Закону
N 3164-IV від 01.12.2005)

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії побутовими електричними холодильниками з об’ємом зберігання від 10 до 1500 літрів (далі - холодильні прилади), а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблений на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) від 28 вересня 2010 р. N 1060/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. N 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування побутових електричних холодильників. Таблиця відповідності положень Делегованого регламенту положенням цього Технічного регламенту наведена в додатку 1.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

нові холодильні прилади вітчизняного та іноземного виробництва, що живляться від мережі електричного струму або акумуляторних батарей;

холодильні прилади, які продаються для непобутового використання або охолодження інших предметів, крім харчових продуктів;

вбудовані холодильні прилади.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

холодильні прилади, які живляться від таких джерел, як зріджений нафтовий газ, гас та біодизельні палива;

холодильні прилади, які живляться від акумуляторних батарей та можуть живитися від електричної мережі через перетворювач змінного струму в постійний, що продається окремо;

холодильні прилади, виготовлені на замовлення, для одноразового використання або такі, що відрізняються від моделей холодильних приладів;

холодильні прилади, які застосовуються у сфері послуг, у разі, коли виймання продуктів з них контролюється електронним шляхом, після чого з метою обліку продуктів інформація передається до системи дистанційного управління;

прилади, які не призначені для зберігання харчових продуктів шляхом охолодження, зокрема льодогенератори або автомати для продажу охолоджених напоїв.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) багатофункціональне відділення - відділення, в якому для зберігання продуктів використовується два або більше температурних режима, які можуть бути встановлені споживачем для постійного підтримання робочої температури відповідно до інструкції виробника. У разі коли відділення має функцію зміни температурного режиму у відділенні на іншу робочу температуру лише на обмежений період (швидке заморожування), відділення не є багатофункціональним;

2) багатофункціональний холодильник - холодильний прилад, який не має інших відділень, крім багатофункціональних відділень;

3) відділення для зберігання вина - відділення, призначене виключно для короткострокового зберігання вина з метою надання йому оптимальної температури для вживання або довгострокового зберігання вина з метою дозрівання, з такими параметрами:

постійна температура зберігання, встановлена заздалегідь або вручну відповідно до інструкції виробника, від + 5 оC до + 20 оC;

температура зберігання, яка протягом часу змінюється менше ніж на 0,5 оC для кожного визначеного постачальником температурного режиму кліматичного класу побутового холодильника;

активний або пасивний контроль вологості від 50 до 80 відсотків;

зменшення передачі вібрації від компресора холодильника або будь-якого іншого джерела до відділення;

4) відділення для зберігання заморожених продуктів - низькотемпературне відділення, призначене для зберігання заморожених продуктів, зокрема:

відділення, марковане однією зірочкою (*), - відділення для зберігання заморожених продуктів, з температурою не вище - 6 оC;

відділення, марковане двома зірочками (**), - відділення для зберігання заморожених продуктів, з температурою не вище - 12 оC;

відділення, марковане трьома зірочками (***), - відділення для зберігання заморожених продуктів, з температурою не вище - 18 оC;

морозильне відділення (відділення, марковане чотирма зірочками (****) - відділення, призначене для заморожування щонайменше 4,5 кілограма продуктів на 100 літрів об’єму зберігання і не менше 2 кілограмів продуктів від температури навколишнього природного середовища до - 18 оC протягом 24 годин. Таке відділення також використовується для зберігання заморожених продуктів, як і відділення, марковане трьома зірочками (***), і може включати секції, марковані двома зірочками (**), всередині відділення;

відділення, не марковане зірочками, - відділення для зберігання заморожених продуктів з температурою нижче 0 оC, яке може бути використане для приготування та зберігання льоду, але не призначене для зберігання свіжих продуктів;

5) відділення для зберігання свіжих продуктів - відділення, призначене для зберігання незаморожених продуктів, яке може бути розділене на секції;

6) відділення для охолоджування - відділення, призначене для зберігання продуктів або напоїв при температурі вищій, ніж температура відділення для зберігання свіжих продуктів;

7) відділення для приготування льоду - низькотемпературне відділення, призначене для приготування та зберігання льоду;

8) відділення, що не обмерзає (no frost), - відділення, яке має систему протидії обмерзанню;

9) відділення інше - відділення, крім відділення для зберігання вина, призначене для зберігання певних продуктів при температурі вище + 14 оC;

10) вбудований холодильник - холодильний прилад, що призначений для вбудовування у шафу, підготовлену нішу у стіні або подібне місце та потребує додаткового меблевого оздоблення;

11) еквівалентний побутовий холодильний прилад - модель холодильного приладу, розміщеного на ринку, з такими самими загальними обсягами та обсягами зберігання, технічними та експлуатаційними характеристиками і типами відділень, як і інша модель холодильного приладу, розміщена тим же постачальником на ринку під іншим торговим кодом;

12) морозильник - холодильний прилад з одним або більше відділенням, маркованим трьома зірочками (***), для заморожування харчових продуктів від температури навколишнього природного середовища до температури - 18 оC, призначений для зберігання заморожених продуктів, який також може мати відділення, марковане двома зірочками (**), та/або секції всередині відділення або шафи;

13) морозильник-скриня - холодильний прилад, у якому відділення розташовані зверху приладу, або холодильний прилад, конструкція якого поєднує конструктивні особливості холодильника, що відкривається зверху, та холодильника вертикального типу. Загальна місткість його відділень, що відкриваються зверху, повинна перевищувати 75 відсотків загального об’єму холодильного приладу;

14) охолоджувач - холодильний прилад з одним або більше відділенням для охолоджування;

15) побутовий холодильник - холодильний прилад у вигляді окремої теплоізольованої шафи з одним або більше відділенням, призначений для охолоджування/заморожування харчових продуктів або зберігання охолоджених/заморожених продуктів для побутових цілей;

16) пункт продажу - місце, де холодильні прилади виставляються або пропонуються до продажу, в прокат або лізинг;

17) система протидії обмерзанню - система автоматичного запобігання утворенню інею шляхом штучної циркуляції повітря;

18) споживач - особа, яка придбаває або може придбати холодильний прилад;

19) харчовий продукт - будь-яка речовина або продукт (сирий, необроблений, напівоброблений або оброблений), включаючи сільськогосподарську продукцію, призначений для споживання людиною, а також жувальна гумка, напій та будь-яка інша речовина, у тому числі вода, які включені до харчового продукту під час його виробництва, підготовки або обробки;

20) холодильник - холодильний прилад, призначений для зберігання харчових продуктів із щонайменше одним відділенням, придатним для зберігання свіжих продуктів та/або напоїв, включаючи вино;

21) холодильник абсорбційного типу - холодильний прилад, у якому охолодження здійснюється за рахунок процесу абсорбції з використанням тепла як джерела енергії;

22) холодильник вертикального типу - холодильник, доступ до відділень якого забезпечено з лицьового боку;

23) холодильник для зберігання вина - холодильний прилад, який не має інших відділень, крім відділень для зберігання вина;

24) холодильник для зберігання продуктів - холодильний прилад із щонайменше одним відділенням для зберігання свіжих продуктів та одним відділенням з помірною температурою, але без відділень для зберігання заморожених продуктів, відділення для приготування льоду;

25) холодильник з морозильним відділенням - холодильний прилад із щонайменше одним відділенням, маркованим трьома зірочками, призначений для заморожування свіжих продуктів та зберігання заморожених продуктів (відділення для заморожування продуктів);

26) холодильник компресійного типу - холодильний прилад, у якому охолодження здійснюється за рахунок компресора з електроприводом;

27) холодильник-охолоджувач - холодильний прилад із щонайменше одним відділенням для зберігання свіжих продуктів та відділенням для охолодження, але без відділень для зберігання заморожених продуктів;

28) шафа для зберігання заморожених продуктів - холодильний прилад з одним або більше відділенням, придатним для зберігання заморожених продуктів;

29) швидке заморожування - функція зниження температури зберігання у морозильнику або морозильному відділенні для швидшого заморожування продуктів, яка може бути активована/відмінена споживачем відповідно до інструкції постачальника.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 702.

Обов’язки постачальників та розповсюджувачів

5. Постачальник забезпечує надання разом з холодильним приладом вітчизняного та іноземного виробництва енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається українською мовою та в разі потреби регіональною мовою або мовою меншин відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 2, а мікрофіші - додатку 3.

6. Постачальник забезпечує розроблення технічної енергетичної документації, яка використовується для проведення оцінки відповідності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту. Технічна енергетична документація складається українською мовою та в разі потреби регіональною мовою або мовою меншин відповідно до законодавства про мови.

Технічна енергетична документація повинна відповідати вимогам, визначеним у додатку 4.

7. У пунктах продажу кожен холодильний прилад повинен мати енергетичну етикетку, яка прикріплена на лицьовому боці холодильного приладу. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

8. Якщо холодильний прилад пропонується до продажу, в прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити холодильний прилад, розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатка 5 до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг холодильний прилад.

9. Постачальники та розповсюджувачі забезпечують рекламу холодильних приладів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів та ціну.

10. Постачальники та розповсюджувачі забезпечують зазначення у технічних рекламних матеріалах для холодильних приладів, які містять опис їх технічних параметрів, класу енергоефективності холодильного приладу.

Методи вимірювання

11. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами, офіційний перелік яких публікується Мінекономрозвитку.

12. Випробування холодильних приладів проводяться постачальником відповідно до додатка 6.

Державний ринковий нагляд

13. Державний ринковий нагляд за відповідністю холодильних приладів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами ринкового нагляду і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності визначеним вимогам та у разі потреби проведення перевірки відповідності фактичних енергетичних характеристик холодильних приладів відповідно до додатка 7.

Технічними характеристиками холодильного приладу є:

клас енергоефективності;

середньорічний обсяг енергоспоживання;

об’єми відділень для зберігання свіжих і заморожених продуктів;

рівень продуктивності заморожування;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі.

Класифікація та класи енергоефективності холодильних приладів

14. Класифікація холодильних приладів, еквівалентний об’єм та індекс енергоефективності визначаються відповідно до додатка 8.

15. Клас енергоефективності холодильних приладів визначається відповідно до додатка 9.

Додаток 1
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

Таблиця відповідності
положень Делегованого регламенту
Комісії (ЄС) N 1060/2010 від 28 вересня 2010 р.,
що доповнює Директиву Європейського
Парламенту та Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р.
щодо енергетичного маркування побутових
електричних холодильників положенням Технічного
регламенту енергетичного маркування побутових
електричних холодильників

Положення Делегованого регламенту  Положення Технiчного регламенту 
Пункт 1 статтi 1  пункт 1 Технiчного регламенту 
Пункт 2 статтi 1  пункт 2 Технiчного регламенту 
Пункт 3 статтi 1  пункт 3 Технiчного регламенту 
Стаття 2  пункт 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "а" статтi 3  абзаци перший i другий пункту 5 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "b" статтi 3  абзаци перший i другий пункту 5 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "c" статтi 3  пункт 6 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "d" статтi 3  пункт 9 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "e" статтi 3  пункт 10 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "а" статтi 4  пункт 7 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "b" статтi 4  пункт 8 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "c" статтi 4  пункт 9 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "d" статтi 4  пункт 10 Технiчного регламенту 
Стаття 5  пункти 11 i 12 Технiчного регламенту 
Стаття 6  пункт 13 Технiчного регламенту 
Стаття 7 
Стаття 8 
Стаття 9 
Стаття 10 
пункт 14 Технiчного регламенту 
пункт 15 Технiчного регламенту 
Додаток I  пункт 4 Технiчного регламенту 
Додаток II  додаток 2 до Технiчного регламенту 
Додаток III  додаток 3 до Технiчного регламенту 
Додаток IV  додаток 4 до Технiчного регламенту 
Додаток V  додаток 5 до Технiчного регламенту 
Додаток VI  додаток 6 до Технiчного регламенту 
Додаток VII  додаток 7 до Технiчного регламенту 
Додаток VIII  додаток 8 до Технiчного регламенту 
Додаток IX  додаток 9 до Технiчного регламенту 

Додаток 2
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

Вимоги
до енергетичної етикетки

З Додатком 2 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

Вимоги
до мікрофіші

1. У мікрофіші зазначається така інформація:

найменування або торговельна марка постачальника холодильного приладу;

модель холодильного приладу;

категорія холодильного приладу;

клас енергоефективності;

річний обсяг енергоспоживання холодильним приладом, округлений до найближчого цілого числа, кВт•г на рік;

об’єм зберігання кожного відділення, його тип та маркування;

проектна температура відділень. Для відділень для зберігання вина зазначається найхолодніша температура зберігання або попередньо встановлена у відділенні, або така, що може бути встановлена споживачем та підтримуватися постійно відповідно до інструкції постачальника;

перелік відділень, що не обмерзають (no frost);

час автономного живлення без споживання енергії;

продуктивність заморожування протягом 24 годин, кілограмів;

кліматичний клас холодильного приладу;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі за базовим значенням 1 пВт, дБА;

дані щодо вбудовування холодильного приладу (у разі потреби);

дані щодо призначення холодильника для зберігання вина (у форматі - "Цей прилад призначено лише для зберігання вина").

2. Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей холодильних приладів одного постачальника.

3. Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у пункті 1 цього додатка, яка не зазначена на енергетичній етикетці, повинна бути надана споживачеві.

Додаток 4
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

Вимоги
до технічної енергетичної документації

1. Технічна енергетична документація повинна включати:

інформацію про повне найменування та місцезнаходження постачальника холодильного приладу;

загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для її однозначної ідентифікації;

інформацію про стандарти, яким відповідає холодильний прилад (у разі потреби);

відомості про технічні параметри, необхідні для проведення вимірювань, зокрема габаритні розміри, загальну площу, необхідну для використання холодильного приладу, загальну місткість, об’єм зберігання та загальний об’єм зберігання, тип маркування відділень для зберігання заморожених продуктів, тип розморожування, температуру під час зберігання, енергоспоживання, час, необхідний для підвищення температури, продуктивність заморожування, вологість у відділенні для зберігання вина, рівень акустичного поширення шуму в повітрі;

відомості про індекс енергоефективності та еквівалентний обсяг холодильного приладу.

2. Якщо інформація, що стосується певної моделі холодильного приладу, отримана шляхом проведення розрахунків та/або методом екстраполяції з інших еквівалентних побутових холодильних приладів, технічна енергетична документація повинна включати дані (показники) таких розрахунків та випробувань, виконаних з метою проведення перевірки їх точності, математичну модель для визначення експлуатаційних якостей та характеристик холодильного приладу. У технічній енергетичній документації також зазначається перелік еквівалентних побутових холодильних приладів, інформацію про які отримано таким шляхом.

Додаток 5
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

Інформація,
яка надається у разі, коли споживач
не має змоги побачити холодильний прилад,
який пропонується до продажу,
в прокат або лізинг

1. У разі коли споживач не має змоги побачити холодильний прилад, який пропонується до продажу, в прокат або лізинг, надається така інформація:

клас енергоефективності;

річний обсяг енергоспоживання, округлений до найближчого цілого числа, кВт•г на рік;

об’єм зберігання кожного відділення та тип маркування (у разі наявності);

кліматичний клас холодильного приладу;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі за базовим значенням 1 пВт, округлений до найближчого цілого числа;

дані щодо вбудовування холодильного приладу (у разі потреби);

дані щодо призначення холодильника для зберігання вина;

інформація, що міститься у мікрофіші холодильного приладу (у разі потреби).

2. Шрифт, яким наводиться інформація, повинен дати змогу споживачеві ознайомитися з такою інформацією без використання спеціального приладу.

Додаток 6
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

Вимоги
щодо проведення випробування холодильного приладу

1. Випробування холодильного приладу проводиться з дотриманням таких вимог:

протиконденсаційні обігрівачі повинні бути ввімкнені та встановлені на максимальне нагрівання (у разі наявності);

такий пристрій, як автомат для подачі льоду або охолодженої води чи напоїв, повинен бути ввімкнений під час вимірювання енергоспоживання, але не повинен використовуватися (у разі наявності);

температура зберігання протягом часу, необхідного для вимірювання енергоспоживання, є номінальною температурою найхолоднішого типу відділення для тривалого нормального використання відповідно до інструкції постачальника;

енергоспоживання холодильного приладу вимірюється у найхолоднішому режимі відповідно до інструкції постачальника щодо нормального використання будь-якого відділення.

2. Під час випробування холодильного приладу визначаються такі технічні параметри:

габаритні розміри холодильного приладу, міліметрів;

габаритні розміри, необхідні для використання холодильного приладу, міліметрів;

загальна місткість, літрів;

об’єм зберігання відділень та загальний об’єм зберігання, літрів;

тип розморожування;

температура зберігання, оC;

енергоспоживання, кВт•г на добу;

час, необхідний для підвищення температури;

продуктивність заморожування протягом 24 годин, кілограмів;

вологість відділення для зберігання вина, відсотків;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі за базовим значенням 1 пВт, дБА.

Додаток 7
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

Вимоги
щодо проведення перевірки відповідності
фактичних технічних характеристик енергоефективності
холодильних приладів вимогам Технічного регламенту
енергетичного маркування побутових
електричних холодильників

Перевірка фактичних технічних характеристик енергоефективності холодильних приладів проводиться шляхом тестування одного холодильного приладу.

Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність показників, визначених постачальником відповідно до Технічного регламенту, проводиться додаткове тестування трьох холодильних приладів.

Середнє арифметичне значення показників, отриманих за результатами проведення перевірки, повинно відповідати номінальному значенню показника, визначеному постачальником.

В іншому випадку холодильний прилад та інші еквівалентні побутові холодильні прилади вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Параметри, за якими проводиться перевiрка  Допустима рiзниця значень показникiв 
Загальний обсяг зберiгання  не менше номiнального значення на 3 вiдсотки або 1 лiтр залежно вiд того, яке значення є бiльшим 
Обсяг зберiгання  не бiльше номiнального значення на 3 вiдсотки або 1 лiтр залежно вiд того, яке значення є бiльшим 
Продуктивнiсть заморожування  не менше номiнального значення на 10 вiдсоткiв 
Споживання енергiї (E24h не бiльше номiнального значення на 10 вiдсоткiв 
Вiдносна вологiсть вiддiлення для зберiгання вина  не бiльше номiнального значення на 10 вiдсоткiв 

Рівень акустичного поширення шуму в повітрі повинен відповідати номінальному значенню показника.

Додаток 8
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

Класифікація
холодильних приладів, метод обчислення
еквівалентного об’єму та індексу енергоефективності

Класифікація холодильних приладів

Категорії холодильних приладів

Категорiя  Найменування холодильного приладу 
Холодильник з вiддiленнями для зберiгання свiжих продуктiв 
Холодильник для зберiгання продуктiв, холодильник для зберiгання вина 
Холодильник-охолоджувач, холодильник з низькотемпературним вiддiленням, не маркованим зiрочкою 
Холодильник з низькотемпературним вiддiленням, маркованим однiєю зiрочкою (*) 
Холодильник з низькотемпературним вiддiленням, маркованим двома зiрочками (**) 
Холодильник з низькотемпературним вiддiленням, маркованим трьома зiрочками (***) 
Холодильник-морозильник з морозильним вiддiленням, маркованим чотирма зiрочками (****) 
Морозильник вертикального типу 
Морозильник-скриня 
10  Багатофункцiональний холодильник, iнший холодильний прилад 

Низькотемпературним відділенням холодильного приладу є будь-яке відділення з температурою - 6 оC і нижче.

Холодильні прилади, які не можуть бути класифіковані за категоріями 1-9, класифікуються за категорією 10.

Категорії холодильних приладів визначаються залежно від комбінації відділень незалежно від кількості дверей та/або ящиків.

Комбінація відділень холодильного приладу

Категорiя холодильного приладу  Комбiнацiя вiддiлень холодильного приладу 
вiддiлення для зберiгання вина (+ 12 оC)  вiддiлення- сховище (+ 12 оC)  вiддiлення для зберiгання свiжих продуктiв (+ 5 оC)  вiддiлення для охолоджування (0 оC )  вiддiлення для приготування льоду та вiддiлення, не марковане зiрочкою (0 оC)  вiддiлення, марковане однiєю зiрочкою (- 6 оC)  вiддiлення, марковане двома зiрочками (- 12 оC)  вiддiлення, марковане трьома зiрочками (- 18 оC)  вiддiлення для заморожування, марковане чотирма зiрочками (- 18 оC)  iнше вiддiлення (номiнальна температура) 
10 

__________

Примітка.

Умовні позначення:

Y - наявність відділення в холодильному приладі;

N - відсутність відділення в холодильному приладі;

O - наявність відділення в холодильному приладі є необов’язковою.

Кліматичні класи холодильних приладів

Клiматичний клас холодильного приладу  Позначення клiматичного класу  Середня температура повiтря, о
Розширений помiрний  SN  вiд + 10 до + 32 
Помiрний  вiд + 16 до + 32 
Субтропiчний  ST  вiд + 16 до + 38 
Тропiчний  вiд + 16 до + 43 

Холодильний прилад повинен підтримувати відповідну температуру зберігання у різних відділеннях одночасно та в межах дозволених температурних відхилень (під час циклу розморожування).

Холодильні прилади 10 категорії повинні підтримувати відповідну температуру зберігання у різних типах відділень, якщо така температура може бути встановлена споживачем відповідно до інструкції постачальника.

Температура відділень холодильного приладу

Інше відділення  Відділення для зберігання вина  Відділення з помірною температурою  Відділення для зберігання свіжих продуктів  Морозильне відділення  Відділення, марковане однією зірочкою  Відділення, марковане двома зірочками  Відділення для заморожування продуктів та відділення, марковане трьома зірочками 
> + 14 о + 5 оC - + 20 о + 8 оC - + 14 о 0 оC - + 8 о - 2 оC - + 3 о < - 6 о < - 12 о < - 18 о

Температура зберігання відділень для приготування льоду та відділень для зберігання заморожених продуктів, не маркованих зірочкою, повинна бути нижче 0 оC.

Для холодильних приладів, що не обмерзають, під час циклу розморожування дозволяється відхилення температури не більш як 3 оC протягом чотирьох годин або 20 відсотків тривалості робочого циклу.

Визначення еквівалентного об’єму холодильного приладу

Еквівалентний об’єм холодильного приладу (Veq) визначається за такою формулою (з точністю до найближчого цілого числа):

n
Veq = [ СумаVc x Wc x FFc ] x CC x BI,
c=1 

де

n- кiлькiсть вiддiлень холодильного приладу;

Vc - об’єм окремого вiддiлення холодильного приладу, лiтрiв;

Wc - термодинамiчний коефiцiєнт;

FFc, CC i BI - поправковi коефiцiєнти.

Термодинамічний коефіцієнт визначається як різниця між номінальною температурою відділення холодильного приладу та температурою навколишнього природного середовища у стандартних умовах + 25 оC, що відображається як співвідношення такої різниці для відділення для зберігання свіжих продуктів при температурі + 5 оC за такою формулою:

25 - Tc
Wc = ---------- ,
20 

де Tc - номінальна температура відділення холодильного приладу.

Найменування вiддiлення холодильного приладу  Номiнальна температура, о Термодинамiчний коефiцiєнт (Wc
Вiддiлення для зберiгання вина  + 12  0,65 
Вiддiлення для зберiгання свiжих продуктiв  + 5 
Вiддiлення для охолоджування  1,25 
Вiддiлення для приготування льоду та вiддiлення, не марковане зiрочкою  1,25 
Вiддiлення, марковане однiєю зiрочкою (*)  - 6  1,55 
Вiддiлення, марковане двома зiрочками (**)  - 12  1,85 
Вiддiлення, марковане трьома зiрочками (***)  - 18  2,15 
Вiддiлення для заморожування, марковане чотирма зiрочками (****)  - 18  2,15 

Для інших відділень холодильного приладу номінальна температура та термодинамічний коефіцієнт визначаються його виробником.

Термодинамічний коефіцієнт визначається:

для багатофункціонального холодильного приладу - за номінальною температурою найхолоднішого відділення, температура якого може бути встановлена споживачем і постійно підтримуватися згідно з інструкцією постачальника;

для будь-якої секції, маркованої двома зірочками, що розташована всередині відділення для заморожування, - за номінальною температурою - 12 оC;

для інших відділень холодильного приладу - за найнижчою розрахунковою температурою, яка може бути встановлена споживачем і постійно підтримуватися згідно з інструкцією постачальника.

Поправкові коефіцієнти

Поправковий коефiцiєнт  Значення  Умови застосування 
FF (система протидiї обмерзанню)  1,2  для вiддiлення, що не обмерзає (no frost), вiддiлення для зберiгання заморожених продуктiв 
  для iнших вiддiлень 
CC (клiматичний клас)  1,2  для холодильного приладу тропiчного клiматичного класу 
  1,1  для холодильного приладу субтропiчного клiматичного класу 
  для холодильного приладу розширеного помiрного та помiрного клiматичного класу 
BI (вбудованi)  1,2  для вбудованого холодильного приладу завширшки до 58 сантиметрiв 
  для iнших вбудованих холодильних приладiв 

У разі коли холодильний прилад належить до більш як одного кліматичного класу, для визначення його еквівалентного об’єму використовується найбільше значення поправкового коефіцієнта CC.

Визначення індексу енергоефективності

Індекс енергоефективності холодильного приладу (EEI) визначається за такою формулою (з точністю до першого десяткового знака після коми):

AEc
EEI = ------- x 100,
SAEc 

де

AEc - рiчне споживання електроенергiї холодильним приладом, кВт•год на рiк;

SAEс - стандартне рiчне споживання електроенергiї холодильним приладом, кВт•год на рiк.

Річне споживання електроенергії холодильним приладом (АЕс) визначається за такою формулою (з точністю до двох десяткових знаків після коми):

AEc = E24h x 265, 
де

Е24h - добове споживання електроенергiї холодильним приладом (з точнiстю до трьох десяткових знакiв пiсля коми), кВт•год на добу.

Стандартне річне споживання електроенергії холодильним приладом (SAEc) визначається за такою формулою (з точністю до двох десяткових знаків після коми):

Категорiя холодильного приладу  Коефiцiєнт 
0,233  245 
0,233  245 
0,233  245 
0,643  191 
0,45  245 
0,777  303 
0,777  303 
0,539  315 
0,472  286 
10     

SAEc = Veq x M + N + CH, 
де

Veq - еквiвалентний об’єм холодильного приладу, лiтрiв;

CН - еквiвалент споживання 50 кВт•год на рiк для холодильного приладу з вiддiленням для охолоджування, еквiвалентний об’єм якого становить не менш як 15 лiтрiв;

M i N - коефiцiєнти, що визначенi для кожної категорiї холодильних приладiв.

Для холодильного приладу категорії 10 коефіцієнти M і N залежать від номінальної температури відділення, що встановлюється споживачем і постійно підтримується згідно з інструкцією постачальника, і кількості зірочок, якими марковані відділення з найменшою температурою для зберігання.

Для інших відділень холодильного приладу коефіцієнти M і N відповідають коефіцієнтам для холодильного приладу категорії 1.

Додаток 9
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових електричних
холодильників

Клас енергоефективності
холодильних приладів

Клас енергоефективності, що
застосовується до 30 червня 2014 року

Клас енергоефективності  Значення індексу енергоефективності 
А+++ (найбільш енергоефективний)  EEI < 22 
A++  22 < EEI < 33 
A+  33 <EEI < 44 
44 < EEI < 55 
55 < EEI < 75 
75 < EEI < 95 
95 < EEI < 110 
110 < EEI < 125 
125 < EEI < 150 
G (найменш енергоефективний)  EEI < 150 

Клас енергоефективності, що
застосовується з 1 липня 2014 року

Клас енергоефективності  Значення індексу енергоефективності 
А+++ (найбільш енергоефективний)  EEI < 22 
A++  22 < EEI < 33 
A+  33 < EEI < 42 
42 < EEI < 55 
55 < EEI < 75 
75 < EEI < 95 
95 < EEI < 110 
110 < EEI < 125 
125 < EEI < 150 
G (найменш енергоефективний)  EEI < 150 

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 702

План
заходів із застосування Технічного регламенту
енергетичного маркування побутових
електричних холодильників

Найменування заходу  Відповідальні за виконання  Строк виконання 
1. Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом енергетичного маркування побутових електричних холодильників (далі - Технічний регламент) (у разі потреби)  Мінекономрозвитку  2013 рік 
2. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо  Держенергоефективності
Мінекономрозвитку 
постійно 
3. Здійснення заходів щодо підготовки підприємств до застосування ними Технічного регламенту  -"-  2013 рік 
4. Розроблення та перегляд національних стандартів, необхідних для впровадження енергетичного маркування побутових електричних холодильників  -"-  постійно 
5. Сприяння добровільному застосуванню підприємствами Технічного регламенту  Держенергоефективності  2013 рік 
6. Підготовка пропозицій щодо внесення змін (у разі потреби) до Технічного регламенту за результатами його добровільного застосування  Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція 
постійно 
7. Здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю побутових електричних холодильників вимогам Технічного регламенту  Держспоживінспекція  починаючи з 1 липня 2015 р. 

(План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 210 від 25.06.2014)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 702

Технічний регламент
енергетичного маркування побутових
пральних машин

(Щодо набрання чинності Технічним регламентом
та змін до нього див. розділ III Закону
N 3164-IV від 01.12.2005)

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання електроенергії та інших ресурсів побутовими пральними машинами, а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) від 28 вересня 2010 р. N 1061/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування побутових пральних машин. Таблиця відповідності положень Делегованого регламенту положенням цього Технічного регламенту наведена в додатку 1.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на побутові пральні машини вітчизняного та іноземного виробництва, включаючи ті, що призначені для професійного використання, які введені в обіг на території України, зокрема:

нові побутові пральні машини, що живляться від мережі електричного струму;

побутові пральні машини, які можуть використовувати акумуляторні батареї;

вбудовані побутові пральні машини.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

вбудована побутова пральна машина - побутова пральна машина, яка призначена для вбудовування у шафу, нішу в стіні або схоже місце, що потребує використання меблевої фурнітури;

еквівалентна побутова пральна машина - модель побутової пральної машини, розміщеної на ринку, з такою самою номінальною завантаженістю, технічними та експлуатаційними характеристиками, рівнем споживання енергії та води, а також акустичного поширення шуму в повітрі, як і інша модель побутової пральної машини, розміщеної постачальником на ринку під іншим торговим кодом;

залишковий вміст вологи - кількість вологи, що міститься в білизні після завершення віджимання;

споживач - особа, яка придбаває або може придбати купити побутову пральну машину;

номінальна завантаженість - визначена постачальником максимальна маса сухих тканин певного виду, яка може бути оброблена у побутовій пральній машині за обраною програмою прання у разі завантаження відповідно до інструкції постачальника;

побутова пральна машина - машина, яка очищує та ополіскує тканини з використанням води, виконує функцію віджимання і призначена для використання лише для непрофесійних цілей;

програма прання - операції, визначені постачальником для прання певних видів тканин;

пункт продажу - місце, де побутові пральні машини виставляються або пропонуються для продажу, в прокат або лізинг;

режим "вимкнено" - стан побутової пральної машини, що може тривати протягом невизначеного часу, коли вона вимкнена шляхом використання засобів управління або перемикачів, залишаючися підключеною до джерела живлення. Якщо засоби управління або перемикачі відсутні, режим "вимкнено" означає стан побутової пральної машини, який досягається після того, як побутова пральна машина після завершення виконання програми прання самостійно повертається до стабільного стану енергоспоживання;

режим очікування - стан побутової пральної машини, який характеризується найнижчим рівнем споживання енергії та може тривати протягом невизначеного часу після завершення програми прання та розвантаження побутової пральної машини без будь-якого подальшого втручання з боку споживача;

цикл прання - процес прання, ополіскування та віджимання відповідно до визначеної програми прання;

час виконання програми прання - час, що витрачається з моменту початку програми прання до її завершення, виключаючи будь-яку затримку, спричинену споживачем;

часткове завантаження - частина номінальної завантаженості побутової пральної машини для визначеної програми прання.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 702.

Обов’язки постачальників та розповсюджувачів

4. Постачальник забезпечує надання разом з побутовою пральною машиною вітчизняного та іноземного виробництва енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається українською мовою та в разі потреби регіональною мовою або мовою меншин відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 2, а вимоги до мікрофіші - додатку 3.

5. Постачальник забезпечує розроблення технічної енергетичної документації, яка повинна бути достатньою для проведення оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту. Технічна енергетична документація складається українською мовою та в разі потреби регіональною мовою або мовою меншин відповідно до законодавства про мови.

Технічна енергетична документація повинна відповідати вимогам, визначеним у додатку 4.

6. У пунктах продажу кожна побутова пральна машина повинна мати енергетичну етикетку, яка прикріплюється постачальником на лицьовому боці або зверху побутової пральної машини. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

7. Якщо побутова пральна машина пропонується для продажу, в прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити побутову пральну машину, розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатка 5 до того, як він придбає, візьме в прокат або лізинг побутову пральну машину.

8. Постачальники та розповсюджувачі забезпечують рекламу побутових пральних машин, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в рекламі інформації про споживання енергоресурсів та ціну.

9. Постачальники та розповсюджувачі повинні включати до технічних рекламних матеріалів, що містять технічні параметри побутової пральної машини, інформацію про клас її енергоефективності.

Методи вимірювання

10. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, проведених згідно з відповідними національними стандартами, офіційний перелік яких публікується Мінекономрозвитку.

Державний ринковий нагляд

11. Державний ринковий нагляд за відповідністю побутових пральних машин вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності визначеним вимогам та у разі потреби проведення перевірки відповідності фактичних енергетичних характеристик побутової пральної машини відповідно до додатка 6.

Енергетичними характеристиками побутової пральної машини є:

клас енергоефективності;

річний обсяг енергоспоживання;

річний обсяг споживання води;

клас ефективності віджимання;

споживча потужність в режимі "вимкнено";

споживча потужність в режимі очікування;

тривалість режиму очікування;

залишковий вміст вологи;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі.

Визначення класу енергоефективності,
класу ефективності віджимання та інших технічних
характеристик побутових пральних машин

12. Клас енергоефективності та клас ефективності віджимання визначаються згідно з додатком 7.

13. Індекс енергоефективності, річний обсяг споживання води та залишковий вміст вологи визначаються згідно з додатком 8.

Додаток 1
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових пральних машин

Таблиця відповідності
положень Делегованого регламенту
Комісії (ЄС) від 28 вересня 2010 р. N 1061/2010,
що доповнює Директиву Європейського Парламенту
та Ради 2010/30/ЄС від 19 травня 2010 р. щодо
енергетичного маркування побутових пральних
машин положенням Технічного регламенту
енергетичного маркування побутових
пральних машин

Положення Делегованого регламенту  Положення Технiчного регламенту 
Стаття 1  пункти 1 i 2 Технiчного регламенту 
Стаття 2  абзац перший пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 1 абзацу першого статтi 2  абзац сьомий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 2 абзацу першого статтi 2  абзац другий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 3 абзацу першого статтi 2 
Пункт 4 абзацу першого статтi 2 
Пункт 5 абзацу першого статтi 2  абзац восьмий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 6 абзацу першого статтi 2  абзац дванадцятий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 7 абзацу першого статтi 2  абзац тринадцятий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 8 абзацу першого статтi 2  абзац шостий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 9 абзацу першого статтi 2  абзац чотирнадцятий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 10 абзацу першого статтi 2  абзац четвертий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 11 абзацу першого статтi 2  абзац десятий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 12 абзацу першого статтi 2  абзац одинадцятий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 13 абзацу першого статтi 2  абзац третiй пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 14 абзацу першого статтi 2  абзац п’ятий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пункт 15 абзацу першого статтi 2  абзац дев’ятий пункту 3 Технiчного регламенту 
­  абзац п’ятнадцятий пункту 3 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "а" статтi 3  пункт 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "b" статтi 3  пункт 4 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "c" статтi 3  пункт 5 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "d" статтi 3  пункт 8 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "e" статтi 3  пункт 9 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "а" статтi 4  пункт 6 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "b" статтi 4  пункт 7 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "c" статтi 4  пункт 8 Технiчного регламенту 
Пiдпункт "d" статтi 4  пункт 9 Технiчного регламенту 
Стаття 5  пункт 10 Технiчного регламенту 
Стаття 6  пункт 11 Технiчного регламенту 
Стаття 7   
Стаття 8 
Стаття 9 
Стаття 10 
пункт 12 Технiчного регламенту 
пункт 13 Технiчного регламенту 
Додаток I  додаток 2 до Технiчного регламенту 
Додаток II  додаток 3 до Технiчного регламенту 
Додаток III  додаток 4 до Технiчного регламенту 
Додаток IV  додаток 5 до Технiчного регламенту 
Додаток V  додаток 6 до Технiчного регламенту 
Додаток VI  додаток 7 до Технiчного регламенту 
Додаток VII  додаток 8 до Технiчного регламенту 

Додаток 2
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових пральних машин

Вимоги
до енергетичної етикетки

З Додатком 2 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 3
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових пральних машин

Вимоги
до мікрофіші

1. У мікрофіші зазначається з включенням до інструкції постачальника та інформаційних брошур, які надаються разом з побутовою пральною машиною, така інформація:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель побутової пральної машини;

3) номінальна завантаженість для стандартної програми прання бавовни, яка визначається як мінімальна у результаті порівняння номінальної завантаженості під час прання бавовни при температурі 60 і 40 оC при повному завантаженні, кілограмів;

4) клас енергоефективності;

5) середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою пральною машиною (у форматі - "Енергоспоживання "X" кВт•г на рік") з урахуванням 220 стандартних циклів прання для програми прання бавовни при температурі 60 і 40 оC при повному та частковому завантаженні з використанням режиму низького споживання енергії (фактичне споживання енергії залежить від використання побутової пральної машини), кВт•г на рік;

6) обсяг споживання електроенергії для стандартної програми прання бавовни при температурі 60 оC при повному та частковому завантаженні та температурі 40 оC при частковому завантаженні;

7) середньозважена споживча потужність в режимі "вимкнено" та очікування;

8) середньозважений річний обсяг споживання води побутовою пральною машиною (у форматі - "Споживання води "X" літрів на рік") з урахуванням 220 стандартних циклів прання для програми прання бавовни при температурі 60 і 40 оC при повному та частковому завантаженні (фактичне споживання води залежить від використання побутової пральної машини), літрів на рік;

9) клас ефективності віджимання (у форматі - "Клас ефективності віджимання "X") за шкалою від G (найменш ефективний) до А (найбільш ефективний);

10) максимальна швидкість обертів барабана побутової пральної машини для стандартної програми прання бавовни, яка визначається як мінімальна у результаті порівняння швидкості обертів барабана під час прання при температурі 60 оC при повному завантаженні та температурі 40 оC при частковому завантаженні;

11) залишковий вміст вологи для стандартної програми прання бавовни, що визначається як максимальний у результаті порівняння залишкового вмісту вологи під час прання при температурі 60 оC при повному завантаженні та температурі 40 оC при частковому завантаженні;

12) пояснення того, що стандартна програма прання бавовни при температурі 60 і 40 оC є програмою для прання, очищення звичайно забрудненої бавовни і найбільш ефективною для споживання енергії та води;

13) час виконання стандартної програми прання бавовни при температурі 60 оC при повному та частковому завантаженні та температурі 40 оC при частковому завантаженні, округлений до найближчої хвилини, хвилин;

14) тривалість режиму очікування у разі, коли побутова пральна машина оснащена системою управління енергоспоживанням;

15) рівень акустичного поширення шуму в повітрі під час прання та віджимання бавовни при температурі 60 оC за базовим значенням 1 пВт, дБА;

16) відомості щодо вбудовування побутової пральної машини (у разі потреби).

2. Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей побутових пральних машин одного постачальника.

3. Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у пункті 1 цього додатка, яка не відображена на енергетичній етикетці, повинна бути надана споживачеві.

Додаток 4
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових пральних машин

Вимоги
до технічної енергетичної документації

1. Технічна енергетична документація включає:

інформацію про повне найменування та адресу постачальника;

загальний опис моделі побутової пральної машини, достатній для її однозначної ідентифікації;

посилання на стандарти, яким відповідає побутова пральна машина;

інформацію про те, чи випускає/не випускає побутова пральна машина під час прання іони срібла;

відомості про технічні параметри, необхідні для проведення вимірювань, зокрема енергоспоживання, час виконання програми прання, споживання води, споживчу потужність в режимі "вимкнено" та очікування, тривалість режиму очікування, залишковий вміст вологи, рівень акустичного поширення шуму в повітрі, максимальну кількість обертів барабана побутової пральної машини під час віджимання;

відомості про індекс енергоефективності, середньозважений річний обсяг споживання води та середньозважений залишковий вміст вологи.

2. Якщо інформація, що стосується певної моделі побутової пральної машини, отримана шляхом проведення розрахунків та/або методом екстраполяції з інших еквівалентних побутових пральних машин, технічна енергетична документація повинна включати дані щодо таких розрахунків та випробувань, виконаних з метою проведення перевірки їх точності, визначення експлуатаційних якостей та характеристик побутової пральної машини. У технічній енергетичній документації також зазначається перелік еквівалентних побутових пральних машин, інформацію про які отримано таким шляхом.

Додаток 5
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових пральних машин

Інформація,
яка надається у разі, коли споживачі не
можуть побачити побутову пральну машину

1. У разі коли споживачі не можуть побачити побутову пральну машину, їм надається така інформація:

номінальна завантаженість для стандартної програми прання бавовни, яка визначається як мінімальна у результаті порівняння номінальної завантаженості під час прання бавовни при температурі 60 і 40 оC при повному завантаженні, кілограмів;

клас енергоефективності;

середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою пральною машиною, кВт•г на рік;

середньозважене річне споживання води побутовою пральною машиною, літрів на рік;

клас ефективності віджимання;

максимальна швидкість обертів барабана побутової пральної машини під час віджимання для стандартної програми прання бавовни, яка визначається як мінімальна у результаті порівняння швидкості обертів барабана під час прання при температурі 60 оC при повному завантаженні та температурі 40 оC при частковому завантаженні;

залишковий вміст вологи для стандартної програми прання бавовни, що визначається як максимальний у результаті порівняння залишкового вмісту вологи під час прання при температурі 60 оC при повному завантаженні та температурі 40 оC при частковому завантаженні;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі під час прання та віджимання для стандартної програми прання бавовни при температурі 60 оC при повному завантаженні за базовим значенням 1 пВт, дБА;

відомості щодо вбудовування побутової пральної машини (у разі потреби).

2. Додатково може надаватися інформація, що міститься у мікрофіші.

3. Шрифт, яким наноситься інформація, повинен давати змогу споживачеві ознайомитися з такою інформацією без використання спеціального приладу.

Додаток 6
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових пральних машин

Вимоги
щодо проведення перевірки відповідності
фактичних технічних характеристик побутової
пральної машини вимогам Технічного регламенту
енергетичного маркування побутових пральних машин

Перевірка відповідності фактичних технічних характеристик побутової пральної машини вимогам Технічного регламенту проводиться шляхом тестування однієї побутової пральної машини.

Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність показників, визначених постачальником відповідно до Технічного регламенту, проводиться додаткове тестування трьох побутових пральних машин.

Середнє арифметичне значення показників, отриманих за результатами проведення перевірки, повинно відповідати номінальному значенню показника, визначеному постачальником, крім енергоспоживання, що не повинне перевищувати номінальне значення більш як на 6 відсотків.

В іншому випадку побутова пральна машина та інші еквівалентні побутові пральні машини вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Параметри, за якими проводиться перевiрка  Допустима рiзниця значень показникiв 
Рiчний обсяг енергоспоживання (АЕc не бiльше номiнального значення на 10 вiдсоткiв 
Споживання енергiї (Еt не бiльше номiнального значення на 10 вiдсоткiв 
Час виконання програми (Tt не менше номiнального значення на 10 вiдсоткiв 
Споживання води (Wt не бiльше номiнального значення на 10 вiдсоткiв 
Залишковий вмiст вологи (D)  не бiльше номiнального значення на 10 вiдсоткiв 
Швидкiсть обертiв барабана пральної машини пiд час вiджимання  не бiльше номiнального значення на 10 вiдсоткiв 
Споживча потужнiсть в режимi "вимкнено" та очiкування (Po та Pl не бiльше номiнального значення на 10 вiдсоткiв у разi, коли споживання енергiї перевищує 1 Вт

не менше номiнального значення на 10 вiдсоткiв у разi, коли споживання енергiї дорiвнює або менше 1 Вт 
Тривалiсть режиму очiкування (Tl не бiльше номiнального значення на 10 вiдсоткiв 

Рівень акустичного поширення шуму в повітрі повинен відповідати номінальному значенню показника.

Додаток 7
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових пральних машин

Клас
енергоефективності та клас ефективності віджимання

Клас енергоефективності

Клас енергоефективності  Індекс енергоефективності (ЕЕI) 
А+++ (найбільш енергоефективний)  ЕЕI < 46 
А++  46 < ЕЕI < 52 
А+  52 < ЕЕI < 59 
А  59 < ЕЕI < 68 
В  68 < ЕЕI < 77 
77 < ЕЕI < 87 
D (найменш енергоефективний)  ЕЕI > 87 

Клас ефективності віджимання

Клас ефективності віджимання  Залишковий вміст вологи (D), відсотків 
А (найбільш ефективний)  D < 45 
В  45 < D < 54 
54 < D < 63 
63 < D < 72 
Е  72 < D < 81 
81 < D < 90 
G (найменш ефективний)  D > 90 

Додаток 8
до Технічного регламенту енергетичного
маркування побутових пральних машин

Порядок
визначення індексу енергоефективності,
річного обсягу споживання води та
залишкового вмісту вологи

Визначення індексу енергоефективності

1. Індекс енергоефективності визначається шляхом співвідношення середньозваженого річного обсягу енергоспоживання побутовою пральною машиною для стандартної програми прання бавовни при температурі 60 оC при повному і частковому завантаженні та температурі 40 оC при частковому завантаженні і стандартного річного обсягу енергоспоживання побутовою пральною машиною.

2. Індекс енергоефективності визначається за такою формулою:

AEc
EEI = ------ x 100,
SAEc 

де

AEc - середньозважений рiчний обсяг енергоспоживання побутовою пральною машиною, округлений до другого знака пiсля коми, кВт•г на рiк;

SAEc - стандартний рiчний обсяг енергоспоживання побутовою пральною машиною, округлений до другого знака пiсля коми, кВт•г на рiк.

3. Стандартний річний обсяг енергоспоживання побутовою пральною машиною визначається за такою формулою:

SAEc = 47 x c + 51,7, 

де

c - номiнальна завантаженiсть для стандартної програми прання бавовни, яка визначається як мiнiмальна у результатi порiвняння номiнальної завантаженостi пiд час прання бавовни при температурi 60 i 40 оC при повному завантаженнi, кiлограмiв.

4. Середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою пральною машиною визначається за такою формулою:

525600 - ( Tt x 200 ) 525600 - ( Tt x 200 )
[ Po x ---------------------- + P1 x ----------------------- ]
2 2
AEc = Et x 220 + ------------------------------------------------------------,
60 x 1000

 

де

Et - значення середньозваженого споживання електроенергiї за один цикл прання, округлене до третього знака пiсля коми, кВт•г;

Pо - значення середньозваженої потужностi в режимi "вимкнено", округлене до другого знака пiсля коми, Вт;

Pl - значення середньозваженої потужностi в режимi очiкування, округлене до другого знака пiсля коми, Вт;

Tt - середньозважений час виконання програми прання, округлений до найближчої хвилини, хвилин;

220 - загальна кiлькiсть стандартних циклiв прання на рiк.

У разі коли побутова пральна машина обладнана системою управління споживанням енергії та автоматично повертається до режиму "вимкнено" після закінчення програми прання, середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою пральною машиною визначається з урахуванням тривалості режиму очікування за такою формулою:

де Tl - час у режимі очікування, округлений до найближчої хвилини, хвилин.

5. Середньозважене споживання електроенергії за один цикл прання визначається за такою формулою:

( 3 x Et,60 + 2 x Et,60 1/2 + 2 x Et,40 1/2 )
Et = ---------------------------------------------,

де

Et,60 - споживання електроенергiї для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при повному завантаженнi;

Et,60 1/2 - споживання електроенергiї для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при частковому завантаженнi;

Et,40 1/2 - споживання електроенергiї для стандартної програми прання бавовни при температурi 40 оC при частковому завантаженнi.

6. Середньозважена потужність в режимі "вимкнено" визначається за такою формулою:

( 3 x P0,60 + 2 x P0,60 1/2 + 2 x P0,40 1/2 )
Po = ---------------------------------------------,

де

P0,60 - потужнiсть в режимi "вимкнено" для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при повному завантаженнi;

P0,60 1/2 - потужнiсть в режимi "вимкнено" для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при частковому завантаженнi;

P0,40 1/2 - потужнiсть в режимi "вимкнено" для стандартної програми прання бавовни при температурi 40 оC при частковому завантаженнi.

7. Середньозважена потужність в режимі очікування визначається за такою формулою:

( 3 x P1,60 + 2 x P1,60 1/2 + 2 x P1,40 1/2 )
P1 = -----------------------------------------------,

де

Pl,60 - потужнiсть в режимi "вимкнено" для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при повному завантаженнi;

Pl,60 1/2 - потужнiсть в режимi "вимкнено" для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при частковому завантаженнi;

Pl,40 1/2 - потужнiсть в режимi "вимкнено" для стандартної програми прання бавовни при температурi 40 оC при частковому завантаженнi.

8. Середньозважений час виконання програми прання визначається за такою формулою:

( 3 x T1,60 + 2 x T1,60 1/2 + 2 x T1,40 1/2 )
T1 = ---------------------------------------------,

де

Tt,60 - час виконання стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при повному завантаженнi;

Tt,60 1/2 - час виконання стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при частковому завантаженнi;

Tt,40 1/2 - час виконання стандартної програми прання бавовни при температурi 40 оC при частковому завантаженнi.

9. Середньозважений час у режимi очiкування визначається за такою формулою:

( 3 x Tt,60 + 2 x Tt,60 1/2 + 2 x Tt,40 1/2 )
Tt = ---------------------------------------------,

де

Tl,60 - час у режимi очiкування для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при повному завантаженнi;

Tl,60 1/2 - час у режимi очiкування для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при частковому завантаженнi;

Tl,40 1/2 - час у режимі очікування для стандартної програми прання бавовни при температурі 40 °Cпри частковому завантаженні.

Визначення рiчного обсягу споживання води
побутовою пральною машиною

10. Середньозважений річний обсяг споживання води, округлений до найближчого цілого числа, визначається за такою формулою:

AWc = Wt x 220, 

де

Wt - середньозважений обсяг споживання води за один цикл прання, округлений до найближчого цiлого числа, лiтрiв;

220 - загальна кiлькiсть стандартних циклiв прання на рiк.

11. Середньозважений обсяг споживання води за один цикл прання визначається за такою формулою:

( 3 x Wt,60 + 2 x Wt,60 1/2 + 2 x Wt,40 1/2 )
Wt = ---------------------------------------------,
де

Wt,60 - обсяг споживання води для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при повному завантаженнi;

Wt,60 1/2 - обсяг споживання води для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при частковому завантаженнi;

Wt,40 1/2 - обсяг споживання води для стандартної програми прання бавовни при температурi 40 оC при частковому завантаженнi.

Визначення залишкового вмісту вологи

12. Середньозважений залишковий вміст вологи, округлений до найближчого цілого числа, визначається за такою формулою:

( 3 x D60 + 2 x D60 1/2 + 2 x D40 1/2 )
D = ----------------------------------------,
де

D60 - залишковий вмiст вологи для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при повному завантаженнi, округлений до найближчого цiлого числа, вiдсоткiв;

D60 1/2 - залишковий вмiст вологи для стандартної програми прання бавовни при температурi 60 оC при частковому завантаженнi, округлений до найближчого цiлого числа, вiдсоткiв;

D40 1/2 - залишковий вмiст вологи для стандартної програми прання бавовни при температурi 40 оC при частковому завантаженнi, округлений до найближчого цiлого числа, вiдсоткiв.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 702

План
заходів із застосування Технічного регламенту
енергетичного маркування побутових пральних машин

Найменування заходу  Відповідальні за виконання  Строк виконання 
1. Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом енергетичного маркування побутових пральних машин (далі - Технічний регламент) (у разі потреби)  Мінекономрозвитку  2013 рік 
2. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо  Держенергоефективності
Мінекономрозвитку 
постійно 
3. Здійснення заходів щодо підготовки підприємств до застосування ними Технічного регламенту  -"-  2013 рік 
4. Розроблення та перегляд національних стандартів, необхідних для впровадження енергетичного маркування побутових пральних машин  -"-  постійно 
5. Сприяння добровільному застосуванню підприємствами Технічного регламенту  Держенергоефективності  2013 рік 
6. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Технічного регламенту (у разі потреби)  Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція 
постійно 
7. Здійснення державного ринкового нагляду за відповідністю побутових пральних машин вимогам Технічного регламенту  Держспоживінспекція  починаючи з 1 липня 2015 р. 

(План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 210 від 25.06.2014)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 702

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 5 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 23).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 107 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 509).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 108 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин" (Офіційний вісник України, 2011 p., N 12, ст. 510).