ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
від 11 квітня 2014 року N 260

Про внесення змін до деяких постанов
Центральної виборчої комісії

Керуючись частиною третьою статті 10, статтями 11-13, пунктом 13 статті 17, статтею 32 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до Регламенту Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 квітня 2005 року N 72 (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 8 квітня 2009 року N 20), такі зміни:

1) у статті 10:

у першому реченні частини десятої слова "Голова Комісії або головуючий на засіданні вносить відповідну пропозицію" замінити словами "член Комісії вносить відповідну пропозицію";

у частині п’ятнадцятій слова "на офіційному сайті Комісії в мережі "Інтернет" Прес-службою Комісії" замінити словами "на офіційному веб-сайті Комісії відділом взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Комісії";

доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:

"16. У разі необхідності Комісія може проводити наради, які є однією із організаційних форм її діяльності. Наради проводяться у приміщені Комісії з метою попереднього розгляду та обговорення питань для включення до порядку денного Комісії без ухвалення рішень з таких питань. У нарадах беруть участь не менше двох третин передбаченого Законом України "Про Центральну виборчу комісію" складу Комісії та, у разі потреби, працівники Секретаріату, патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру.

Інші особи можуть бути присутніми на нараді виключно на запрошення або з дозволу Комісії, а також у випадках, визначених законами України.

Особи, яким законами України надано право ставити запитання та вносити пропозиції щодо проектів рішень Комісії, користуються таким правом під час проведення нарад Комісії (до 3 хвилин для кожної особи).

Наради скликаються Головою Комісії, а в разі його відсутності - заступником Голови Комісії, який виконує повноваження Голови Комісії, із зазначенням часу і місця проведення";

доповнити частину третю статті 11 абзацом четвертим такого змісту:

"Відсутність візи працівника Секретаріату Комісії або Служби розпорядника Реєстру на запропонованому членом Комісії проекті рішення не може бути підставою для невключення цього питання до порядку денного засідання Комісії та перешкодою для прийняття рішення з відповідного питання";

у статті 16:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Розгляд питання на засіданні Комісії, як правило, включає:

- доповідь члена Комісії, співдоповіді (у разі потреби);

- запитання членів Комісії доповідачу, співдоповідачам, відповіді на них;

- виступи членів Комісії та інших осіб, яким таке право надано законами України, з питання, що розглядається;

- внесення пропозицій членами Комісії, їх обговорення;

- оголошення головуючим на засіданні Комісії про припинення обговорення питання;

- заключне слово доповідача, співдоповідачів (за їх бажанням);

- голосування";

абзац 1 частини другої викласти у такій редакції:

"Для доповіді надається до 10 хвилин, співдоповіді та виступів членів Комісії - до 5 хвилин, виступів інших осіб, яким таке право надано законами України (у порядку участі в обговоренні питання) - до 3 хвилин, довідок - до 3 хвилин, заключного слова - до 3 хвилин, якщо інше не встановлено Комісією";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Учасники засідання Комісії та присутні в залі засідань не мають права використовувати свої виступи для заяв, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, а також для політичних заяв, декларацій тощо. За порушення цієї вимоги, а також вимог абзацу першого частини другої цієї статті головуючий має право позбавляти слова таких осіб";

у статті 17:

у частині другій слова "подати до проекту рішення, прийнятого за основу, пропозиції та зауваження" замінити словами "подати пропозиції до проекту рішення";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Пропозиції членів Комісії до проекту рішення вносяться в усній чи письмовій формі.

У разі надходження пропозицій проект рішення голосується за основу. Голосування щодо кожної пропозиції проводиться окремо. Після проведення голосування за пропозиціями проект рішення голосується в цілому з урахуванням пропозицій, які набрали необхідну кількість голосів.

Член Комісії може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення зняти свою пропозицію";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Інші особи, яким відповідними законами України надано право вносити пропозиції щодо проектів рішень Комісії, вносять їх під час нарад Комісії та подають такі пропозиції у письмовій формі не пізніше початку засідання, на якому розглядається відповідне питання, до управління документального забезпечення Секретаріату Комісії для реєстрації та подальшого надання для ознайомлення членам Комісії. Такі пропозиції оголошуються на засіданні доповідачем з відповідного питання".

2. Внести до Інструкції з діловодства Центральної виборчої комісії, затвердженої постановою Центральної виборчої комісії від 13 лютого 1998 року N 70 (із змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 7 жовтня 1998 року N 534, від 30 листопада 2001 року N 50, від 8 квітня 2009 року N 21), такі зміни:

назву розділу 9 викласти у такій редакції: "Підготовка засідання Комісії";

пункт 9.6 викласти у такій редакції:

"9.6. Питання для розгляду на засіданні Комісії готує член Комісії.

Підготовка питання включає підготовку проекту постанови, протокольного рішення, додатків до них (за необхідності), а в разі потреби - пояснювальної записки за підписом члена Комісії, керівника Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців (далі - Служба розпорядника Реєстру), керівника відповідного структурного підрозділу Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Реєстру.

До підготовки проекту постанови, протокольного рішення за розпорядженням чи дорученням Голови Комісії, заступників Голови Комісії залучаються працівники відповідних структурних підрозділів Секретаріату та патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Реєстру, які є відповідальними виконавцями за підготовку проекту.

До проекту постанови, протокольного рішення додаються наявні у Комісії матеріали, на підставі яких Комісії пропонується прийняти відповідне рішення";

доповнити пункт 9.7 абзацом четвертим такого змісту:

"Відсутність візи працівника Секретаріату Комісії або Служби розпорядника Реєстру на запропонованому членом Комісії проекті рішення не може бути підставою для невключення цього питання до порядку денного засідання Комісії та перешкодою для прийняття рішення з відповідного питання";

перше речення пункту 9.9 викласти у такій редакції:

"9.9. Виконавець візує кожний додаток до проекту постанови і забезпечує комплектність усіх матеріалів до проекту";

пункт 9.12 викласти у такій редакції:

"9.12. Завізовані проекти постанов, протокольних рішень Комісії разом з матеріалами до них передаються секретарю Комісії, який перевіряє правильність оформлення та комплектність документів, після чого подає їх на розгляд Голові Комісії";

пункт 9.13 викласти у такій редакції:

"9.13. Після розгляду проектів постанов, протокольних рішень Голова Комісії передає їх разом із матеріалами секретарю Комісії для забезпечення тиражування";

у пункті 9.14 слова "комплектує матеріали, що підлягають розгляду, відповідно до проекту порядку денного засідання Комісії" замінити словами "передає копії проектів рішень Комісії разом з матеріалами відповідно до проекту порядку денного засідання Комісії";

пункт 9.15 після слів "призначені для нього" доповнити словами "проекти рішень Комісії та".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії М.ОХЕНДОВСЬКИЙ