Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.02.2013 N 73

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2013 р. за N 336/22868

Про затвердження Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

(Із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства фінансів
N 627 від 27.06.20
13
N 48 від 08.02.20
14)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:

1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 391/3684 (із змінами).

3. Установити, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до складання фінансової звітності", затвердженим цим наказом, починаючи із звітності за І квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ю. Колобов

Погоджено:

Голова Державної служби України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва М.Ю. Бродський

Голова Державної служби статистики України О.Г. Осауленко

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
07.02.2013 N 73

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2013 р. за N 336/22868

Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

І. Загальні положення

1. Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають такі значення:

активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);

власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань;

грошові кошти (гроші) - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);

еквіваленти грошових коштів (грошей) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;

звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення;

звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід;

зобов’язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

інший сукупний дохід - доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства;

консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;

користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень;

міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності;

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності;

негрошові операції - операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів;

необоротні активи - всі активи, що не є оборотними;

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;

оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг;

основна діяльність - операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу;

прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;

примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності;

принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності;

розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності;

рух грошових коштів - надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів;

стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом).

сукупний дохід - зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками);

суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства;

фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства;

фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

5. Порядок подання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

ІІ. Склад та елементи фінансової звітності

1. Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі - звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

2. Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (із змінами).

3. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються цим Національним положенням (стандартом) і наводяться у додатках 1 і 2 до цього Національного положення (стандарту).

4. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

інформація є суттєвою;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

5. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках.

6. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

7. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.

8. У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.

9. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

10. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I "Власний капітал" балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

11. Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

ІІІ. Якісні характеристики фінансової звітності
та принципи її підготовки

1. Інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації.

2. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

3. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти підприємства за різні періоди;

фінансові звіти різних підприємств.

5. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються підприємством, яке визначає її за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів.

6. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

IV. Розкриття інформації у фінансовій звітності

1. Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств можуть застосовувати підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до законодавства, а також ті підприємства, які прийняли таке рішення самостійно. Застосовування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування. Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені цим Національним положенням (стандартом).

2. У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

3. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.

Згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

4. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

4.1. Назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу).

4.2. Короткий опис основної діяльності підприємства.

4.3. Назву материнської (холдингової) компанії підприємства.

4.4. Середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду.

4.5. Дату затвердження фінансової звітності.

4.6. Повідомлення про складання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

5. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

6. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

6.1. Принципів оцінки статей звітності.

6.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.

7. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).

8. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

8.1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

8.1.1. Сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

8.1.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

8.1.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

8.2. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

8.2.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

8.2.2. Номінальна вартість акції.

8.2.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

8.2.4. Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

8.2.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

8.2.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

8.2.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%.

8.2.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

8.3. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

8.4. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

9. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

9.1. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками.

9.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

9.3. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі.

10. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

10.1. Склад грошових коштів.

10.2. Склад статей звіту про рух грошових коштів "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків.

10.3. Наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

11. У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

11.1. Загальну їх вартість придбання або продажу.

11.2. Частину їх загальної вартості, яка, відповідно, була сплачена або отримана грошима.

11.3. Суму грошей у складі їх активів, що були придбані чи продані.

11.4. Суму активів (крім грошей) і зобов’язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей.

Директор департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги
до фінансової звітності"

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)

Звіт про рух грошових коштів
(за непрямим методом)

Звіт про власний капітал

З Балансом (Звіт про фінансовий стан) на______ 20__ р. (Форма N 1) (Excel) (Excel з підсказками) (зі змінами від 27.06.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за I квартал 2013 р.".

Зі Звітом про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за______ 20__ р. (Форма N 2) (Excel) (Excel з підсказками) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за I квартал 2013 р.".

Зі Звітом про рух грошових коштів (за прямим методом) за 20__ р. (Форма N 3) (Excel) (Excel з підсказками) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за I квартал 2013 р.".

Зі Звітом про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 20__ р. (Форма N 3-н) (Excel) (Excel з підсказками) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за I квартал 2013 р.".

Зі Звітом про власний капітал за______ 20__ р. (Форма N 4) (Excel) (Excel з підказками) (зі змінами від 08.02.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2014 р.", папка "Звітність за I квартал 2014 р.".

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013, N 48 від 08.02.2014)

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги
до фінансової звітності"

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

Консолідований звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)

Консолідований звіт про рух грошових коштів
(за непрямим методом)

Консолідований звіт про власний капітал

З Консолідованим балансом (Звіт про фінансовий стан) на______ 20__ р. (Форма N 1-к) (Excel) (Excel з підсказками) (зі змінами від 27.06.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за I квартал 2013 р.".

З Консолідованим звітом про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за______ 20__ р. (Форма N 2-к) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за I квартал 2013 р.".

З Консолідованим звітом про рух грошових коштів (за прямим методом) за______ 20__ р. (Форма N 3-к) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за I квартал 2013 р.".

З Консолідованим звітом про рух грошових коштів (за непрямим методом) за______ 20__ р. (Форма N 3-кн) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за I квартал 2013 р.".

З Консолідованим звітом про власний капітал за______ 20__ р. (Форма N 4-к) (зі змінами від 08.02.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2014 р.", папка "Звітність за I квартал 2014 р.".

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013, N 48 від 08.02.2014)

Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Перелік
додаткових статей фінансової звітності

Статті  Код рядка 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості  1016 
Знос інвестиційної нерухомості  1017 
Первісна вартість довгострокових біологічних активів  1021 
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів  1022 
Гудвіл  1050 
Відстрочені аквізиційні витрати  1060 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  1065 
Виробничі запаси  1101 
Незавершене виробництво  1102 
Готова продукція  1103 
Товари  1104 
Депозити перестрахування  1115 
Векселі одержані  1120 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів  1140 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків  1145 
Готівка  1166 
Рахунки в банках  1167 
Частка перестраховика у страхових резервах  1180 
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 

1181 
резервах збитків або резервах належних виплат  1182 
резервах незароблених премій  1183 
інших страхових резервах  1184 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу  1401 
Емісійний дохід  1411 
Накопичені курсові різниці  1412 
Інші резерви  1435 
Пенсійні зобов’язання  1505 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу  1521 
Благодійна допомога  1526 
Страхові резерви  1530 
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 

1531 
резерв збитків або резерв належних виплат  1532 
резерв незароблених премій  1533 
інші страхові резерви  1534 
Інвестиційні контракти  1535 
Призовий фонд  1540 
Резерв на виплату джек-поту  1545 
Векселі видані  1605 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  1635 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками  1640 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків  1645 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю  1650 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  1670 
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  1800 
Чисті зароблені страхові премії  2010 
Премії підписані, валова сума  2011 
Премії, передані у перестрахування  2012 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума  2013 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій  2014 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами  2070 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань  2105 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів  2110 
Зміна інших страхових резервів, валова сума  2111 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах  2112 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю  2121 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  2122 
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування  2123 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю  2181 
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  2182 
Дохід від благодійної допомоги  2241 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті  2275 
Надходження від отримання субсидій, дотацій  3011 
Надходження авансів від покупців і замовників  3015 
Надходження від повернення авансів  3020 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках  3025 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)  3035 
Надходження від операційної оренди  3040 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 
Надходження від страхових премій  3050 
Надходження фінансових установ від повернення позик  3055 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  3116 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість  3117 
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів  3118 
Витрачання на оплату авансів  3135 
Витрачання на оплату повернення авансів  3140 
Витрачання на оплату цільових внесків  3145 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами  3150 
Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 
Надходження від погашення позик  3230 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці  3235 
Витрачання на надання позик  3275 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці  3280 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві  3310 
Витрачання на сплату відсотків  3360 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди  3365 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві  3370 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах  3375 
Прибуток (збиток) від участі в капіталі  3521 
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання  3522 
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття  3523 
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій  3524 
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів  3526 
Фінансові витрати  3540 
Збільшення (зменшення) запасів  3551 
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів  3552 
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги  3553 
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості  3554 
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів  3556 
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів  3557 
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги  3561 
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом  3562 
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування  3563 
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці  3564 
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів  3566 
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань  3567 
Сплачені відсотки  3585 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів  4111 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  4112 
Накопичені курсові різниці  4113 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  4114 
Інший сукупний дохід  4116 
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  4215 
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  4220 
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  4225 
Зменшення номінальної вартості акцій  4280 
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  4291 

(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013, N 48 від 08.02.2014)