МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.11.2013 N 62

Про затвердження Порядку
складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів державних підприємств,
акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів
господарювання, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх
дочірніх підприємств, які належать до сфери управління
Міністерства промислової політики України

Відповідно до статей 75 і 77, частини п'ятої статті 89 Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 року N 950, та наказу Міністерства економіки України від 21.06.2005 року N 173 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, які належать до сфери управління Міністерства промислової політики України (далі - Порядок) (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів, у підпорядкуванні яких є підприємства:

2.1. Довести цей наказ до відома керівників підприємств, які належать до сфери управління Міністерства промислової політики України.

2.2. Забезпечити контроль за неухильним виконанням цього наказу в установлені Порядком терміни.

3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства промислової політики України від 17.08.2005 року N 308 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану казенним, державним підприємством та господарським товариством, де державна частка у статутному фонді складає 50%, що належать до сфери управління Міністерства промислової політики України" та наказ Агентства держмайна України від 07.06.2012 року N 136 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Каленкова О.Ф.

Міністр М.К. Короленко

Затверджено
Наказ Міністерства
промислової політики
України
22.11.2013 N 62

Порядок
складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів державних підприємств,
акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів
господарювання, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх
дочірніх підприємств, які належать до сфери управління
Міністерства промислової політики України

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, які належать до сфери управління Міністерства промислової політики України.

2. Фінансовий план підприємства складається на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

При складанні фінансового плану та підготовці пояснювальної записки підприємство неухильно дотримується рекомендацій щодо складання фінансового плану та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, затверджених наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 року N 173.

3. Підприємство, керівник якого призначений на посаду за результатами конкурсного відбору, складає фінансовий план з урахуванням показників його конкурсної пропозиції.

4. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути менше ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників 1 кварталу поточного року та прогнозних показників II, III і IV кварталів поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції та з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України N 950 від 18.07.2007 року та N 968 від 07.09.2011 року).

У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку або чистого прибутку порівняно з прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов'язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

5. Керівник підприємства подає проект фінансового плану з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками в чотирьох примірниках в паперовому та електронному вигляді у форматі програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ" Міністерству промислової політики України відповідно до встановленого графіка, але не пізніше ніж до 5 червня кожного року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, додаються в паперовому та електронному вигляді:

- пояснювальна записка, яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік;

- баланс підприємства згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 N 73, на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому складається фінансовий план) з розшифровками статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

- звіт про фінансові результати підприємства згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 N 73, за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план);

- звіт про рух грошових коштів за 12 місяців минулого року відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 N 73;

- звіт про власний капітал за 12 місяців минулого року відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 N 73;

- примітки до річної фінансової звітності за минулий рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 N 73;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 12 місяців минулого року, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 N 1213;

- довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план);

- стратегія розвитку та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3 - 5 років).

У разі якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та установленій наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 року N 173 формі, він вважається неподаним та повертається підприємству на доопрацювання.

Підприємство у тижневий термін доопрацьовує проект фінансового плану відповідно до висловлених зауважень та повторно подає його на розгляд до Міністерства промислової політики України.

6. Галузевий структурний підрозділ Міністерства промислової політики України опрацьовує проект фінансового плану, погоджує основні його показники та до 15 червня року, що передує плановому, подає його для здійснення аналізу та підготовки висновків до Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості.

Департамент фінансово-економічного забезпечення промисловості у місячний строк розглядає проекти фінансових планів, формує пакет документів згідно вимог цього Порядку та подає його в паперовому та електронному вигляді:

- Міністерству фінансів України до 15 липня року, що передує плановому, для врахування при формуванні державного бюджету лише зведені основні фінансові показники підприємства, зазначені в розділах I, II та III додатка 1, з відміткою "Розглянуто", за винятком підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

- Міністерству економічного розвитку і торгівлі України до 1 серпня року, що передує плановому, зведені показники фінансових планів підприємств з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів підприємств, за винятком підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

Окремо Департамент фінансово-економічного забезпечення промисловості подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зведені показники фінансових планів підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів цих підприємств.

7. По підприємствах, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, Міністерство промислової політики України подає до 1 липня року, що передує плановому, на погодження Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України та Міністерству доходів і зборів України в паперовому та електронному вигляді проект фінансового плану підприємства з відміткою "Розглянуто", пояснювальну записку, пакет документів згідно вимог п. 5 цього Порядку, висновок до нього та завізований в установленому порядку проект рішення Кабінету Міністрів України.

Після погодження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Міністерством доходів і зборів України проекту рішення Кабінету Міністрів України та проекту фінансового плану підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, Міністерство промислової політики України погоджує проект рішення Кабінету Міністрів України з Міністерством юстиції України та подає погоджений Міністерством юстиції України проект рішення Кабінету Міністрів України і проект фінансового плану підприємства на затвердження Кабінету Міністрів України до 10 серпня року, що передує плановому.

8. Міністерство промислової політики України відповідно до Порядку затвердження фінансових планів підприємств (додаток 1) затверджує або погоджує фінансовий план підприємства до 1 вересня року, що передує плановому, та в паперовому й електронному вигляді подає до Міністерства фінансів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України завізовані та завірені печаткою копії затверджених/погоджених фінансових планів підприємств разом із пояснювальною запискою.

9. Затверджений фінансовий план реєструється у Департаменті фінансово-економічного забезпечення промисловості Міністерства промислової політики України. Один примірник зберігається в Департаменті фінансово-економічного забезпечення промисловості Міністерства промислової політики, а примірник підприємства видається керівникові підприємства.

10. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситься один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року.

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подається до Міністерства промислової політики України не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

11. Міністерство промислової політики України у двотижневий строк приймає рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства та подає змінений фінансовий план підприємства Міністерству фінансів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України за процедурою, передбаченою цим Порядком.

По підприємствах, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, подає завізований проект рішення Кабінету Міністрів України та проект зміненого фінансового плану підприємства на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і Міністерства фінансів України за процедурою, передбаченою цим Порядком.

Проект зміненого фінансового плану підприємства погоджується та затверджується за процедурою, передбаченою цим Порядком. На фінансовому плані підприємства ставляться відмітка "Змінений" та дата затвердження або погодження.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

12. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості за кожний квартал окремо та з наростаючим підсумком у строки, встановлені для подання фінансової звітності, у паперовому та електронному вигляді у форматі програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ" разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та з наростаючим підсумком із зазначенням за окремими факторами причин відхилень фактичних показників від планових.

13. Міністерство промислової політики України подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України зведені показники виконання фінансових планів у строки:

- за звітний рік та IV квартал звітного року - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

- за звітні квартали поточного року - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада кожного року.

До зведених показників виконання фінансових планів підприємств додаються:

- довідка щодо загальної кількості підприємств, кількості підприємств, яким були затверджені фінансові плани та які звітували про виконання фінансових планів, у тому числі кількість прибуткових та збиткових підприємств;

- пояснювальна записка.

Щодо підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, Міністерство промислової політики України подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України звіти про виконання фінансових планів окремо щодо кожного підприємства.

Крім того, до звіту про виконання фінансових планів підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, додаються:

- баланс підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

- звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період (I квартал, I півріччя, 9 місяців або рік).

14. Неподання фінансового плану у визначені Порядком терміни або подання не за встановленою формою, невиконання фінансового плану протягом двох кварталів поспіль без особливих причин (крім істотного скорочення ринків збуту, на що не може вплинути керівництво підприємства, форс-мажорних обставин) є підставою для розірвання контракту з керівником підприємства.

15. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням показників затверджених (погоджених) фінансових планів підприємств здійснює структурний підрозділ Міністерства промислової політики України, у підпорядкуванні якого знаходяться підприємства.

Відповідно до п. 2 ст. 75 Господарського кодексу України за несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання посадові особи державного підприємства несуть адміністративну відповідальність, установлену законом.

Директор Департаменту фінансово-економічного
забезпечення промисловості Л.С. Тимошенко

Додаток 1
до п. 8 Порядку

Порядок
затвердження фінансових планів
державних підприємств сфери управління
Міністерства промислової політики України

Для державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств:

РОЗГЛЯНУТО  ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Керівник структурного підрозділу, у підпорядкуванні якого знаходиться державне підприємство  Перший заступник Міністра
Для департаментів 3-1, 3-2: заступник Міністра 
Заступник Міністра
Для департаментів 3-1, 3-2: Міністр промислової політики України 

Для підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень:

РОЗГЛЯНУТО  ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Міністр промислової політики України  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Міністерство доходів і зборів України, Міністерство юстиції України  Кабінет Міністрів України