Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.11.2013 N 669

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 р. за N 2190/24722

(Наказ втратив чинність на підставі Накзу
Міністерства фінансів України
N 8 від 18.01.20
16)

Про затвердження форми та Порядку
складання Звіту про контрольовані операції

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Звіту про контрольовані операції;

Порядок складання Звіту про контрольовані операції.

2. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н.Є.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) доопрацювати програмне забезпечення для приймання Звіту про контрольовані операції засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису і його автоматизованої обробки у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.

Міністр О.В. Клименко

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
11.11.2013 N 669

Звіт
про контрольовані операції

Зі Звітом про контрольовані операції можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2013 р.", папка "Звітність за IV квартал 2013 р.".

Директор Департаменту координації нормотворчої та
методологічної роботи з питань оподаткування Н.Є. Привалова

Затверджено
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
11.11.2013 N 669

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 р. за N 2190/24722

Порядок
складання Звіту про контрольовані операції

І. Загальні положення

1.1. Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України зобов’язані подавати Звіт до Міністерства доходів і зборів України.

1.2. Звіт подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

1.3. У разі якщо платником податків виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки, недоліки, такий платник податків має право подати уточнюючий Звіт.

1.4. Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатка.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ї).

1.5. Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію контрольованих операцій згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

1.6. Числові показники заповнюються у такому форматі:

грошові показники зазначаються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 17 додатка, яка заповнюється у валюті контракту/договору;

кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги "нетто" - у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості у кілограмах допускається вираження у додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри тощо) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, зазначається кількість таких операцій відповідно до первинних документів. У випадках, коли контрактом передбачено виконання комплексу робіт, послуг, який передбачає декілька різних операцій, зазначається кількість цих операцій з відповідним заповненням відомостей щодо них;

показники дат заповнюються у цифровому форматі: число/місяць/рік.

II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту

2.1. Відповідно до типу звіту "звітний", "уточнюючий" у розділі "Тип звіту: звітний, уточнюючий" графи 1 проставляється знак "Х".

2.2. У графі 2 зазначається повне найменування (П.І.Б.) платника податків згідно з реєстраційними документами.

2.3. У графі 3 зазначається код платника податків за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання від 11 жовтня 2010 року N 457.

2.4. До відповідних підрозділів графи 4 "мобільний телефон", "факс" та "E-mail" інформація вноситься за бажанням платника податків.

ІII. Порядок заповнення основної частини Звіту

3.1. Графа 1 заповнюється автоматично залежно від кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

3.2. У графі 2 зазначається повне найменування (П.І.Б.) особи - сторони контрольованої операції, як воно зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

3.3. У графі 3 зазначається код особи - сторони контрольованої операції.

Для резидента:

юридичної особи - код за ЄДРПОУ;

фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Для нерезидента - код у країні його реєстрації. За наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

3.4. У графі 4 зазначається статус особи - сторони контрольованої операції залежно від країни реєстрації: "резидент" - позначка "Р", "нерезидент" - позначка "Н".

3.5. У графі 5 зазначається вартісний показник загальної суми здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду, який відповідає вартісному критерію згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

3.6. У графі 6 зазначається вартісний показник загальної суми здійснених контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду.

IV. Порядок заповнення додатка до Звіту

4.1. Додаток до Звіту (далі - Додаток) є невід’ємною частиною Звіту, що заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер Додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи - сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

4.2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про контрольовані операції, відомості про які наведено в основній частині Звіту. Загальний показник всіх контрольованих операцій, зазначений у графі 22 Додатка, має збігатися з показником, зазначеним у графі 6 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту у рядку відповідної особи.

4.3. У розділі Додатка "Тип звіту: звітний, уточнюючий" відповідно до типу звіту "звітний", "уточнюючий", зазначеного у відповідному розділі графи 1 заголовної частини Звіту, проставляється знак "Х".

4.4. У розділі Додатка "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції" у відповідних рядках заповнюються:

1) "Повне найменування (П.І.Б.)" - повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові), як воно зазначено у договорі (контракті);

2) "Назва країни, в якій зареєстрована особа" - найменування країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року N 373;

3) "Код країни" - код країни відповідно до цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року N 373;

4) "Код" - повинен збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;

5) "Код операції, віднесеної до контрольованої" - зазначається код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх операцій;

6) "Код пов’язаності особи" зазначається код відповідно до додатка 2 до цього Порядку. Заповнюється у разі проставлення у рядку "Код операції, віднесеної до контрольованої": 010, 020, 021, 022, 023. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх операцій. При заповненні у рядку "Код операції, віднесеної до контрольованої" 030 проставляється "000".

У разі заповнення "Коду пов’язаності особи": 501-503, 505-507, 509, 510 разом з Додатком надається інформація про пов’язаність осіб, що заповнюється за встановленою формою, в якій зазначається номер Додатка, до якого вона надається.

У графі 3 інформації про пов’язаність осіб відсоток володіння корпоративними правами проставляється у цифровому форматі.

У графі 12 інформації про пов’язаність осіб у відповідній колонці проставляється знак "Х".

4.5. У розділі "Відомості про контрольовані операції" зазначаються деталізовані відомості про всі операції, які визнаються контрольованими відповідно до норм підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, та особу, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції".

4.6. Графа 1 заповнюється автоматично.

4.7. У графі 2 зазначається код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, найменування якої не зазначено у додатку 3 до цього Порядку, проставляється код 036 - "Інші операції, які не підпадають під коди 001-035".

4.8. У графі 3 наводиться опис предмета операції відповідно до первинних документів.

4.9. У графі 4 зазначається код типу предмета операції відповідно до додатка 4 до цього Порядку.

4.10. У графі 5 зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання від 11 жовтня 2010 року N 457.

4.11. У графі 6 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами. В іншому випадку у графі проставляється "0".

4.12. У графі 7 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 року N 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому випадку у графі проставляється "0".

4.13. У графах 8 та 9 зазначається інформація про договір (контракт), згідно з яким здійснювалась контрольована операція.

4.14. У графі 10 зазначається код сторони та назви операції відповідно до додатка 5 до цього Порядку. У разі відсутності потрібного найменування сторони операції проставляється код 045 - "Інше найменування сторони".

4.15. У графі 11 зазначається код країни походження предмета операції відповідно до цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року N 373. Якщо країна походження невідома, проставляється "0" -"невідомо".

4.16. У графі 12 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил "Інкотермс". При здійсненні товарних операцій з резидентами графа заповнюється у разі використання у договорі (контракті) правил "Інкотермс". Якщо правила "Інкотермс" не використовувались, у графі зазначається "0".

4.17. У графі 13 зазначається торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі зазначається "0".

4.18. У графі 14 зазначається виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі зазначається "0".

4.19. У графах 15-16 "Дата здійснення операцій" зазначається однакова дата - дата переходу прав власності на товари або дата складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

4.20. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів (контрактів), які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2-14, 17, 19-20, 23-26 розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка, дані про такі операції зазначаються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 15 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а в графі 16 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

При застосуванні цього пункту у графі 21 проставляється позначка "Х".

4.21. У графі 17 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції (без ПДВ) у валюті договору (контракту), зазначена у первинних документах.

4.22. У графі 18 "Кількість" зазначається кількість предметів операції.

4.23. У графі 19 "Одиниця виміру" зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року N 8.

4.24. У графі 20 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378);

4.25. У графі 21 "Курс валюти" зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України (далі - валютний курс):

у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами відповідно до валютного курсу в митній декларації;

у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з надання/отримання робіт (послуг) - відповідно до валютного курсу, на дату виконання (надання) робіт, послуг.

4.26. У графі 22 "Загальна вартість операції (без ПДВ)" зазначається загальна вартість, виходячи з кількості, ціни одиниці та валютного курсу (значення графи 17 х на значення графи 18 х на значення графи 21).

У випадку застосування особливостей, визначених у пункті 4.20 цього розділу, використовується валютний курс за правилами ведення податкового обліку операцій з іноземною валютою у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

4.27. У графі 23 "Код підстави для визнання ціни операції звичайною" зазначається код відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

4.28. У графі 24 зазначається код методу визначення ціни у контрольованих операціях відповідно до додатка 7 до цього Порядку. У разі використання комбінації двох і більше методів зазначаються всі коди обраних методів (через кому).

4.29. У графі 25 зазначається код джерела інформації для визначення звичайної ціни у контрольованій операції відповідно до додатка 8 до цього Порядку.

4.30. У графі 26 зазначається ціна, за якою відповідна операція відображена в податковому обліку платника податків.

Директор Департаменту координації нормотворчої та
методологічної роботи з питань оподаткування Н.Є.Привалова

Додаток 1
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(підпункт 5 пункту 4.4)

Коди
операцій, віднесених до контрольованих

Код  Найменування 
010  Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами 
020  Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік 
021  Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які застосовують спеціальні режими оподаткування, станом на початок податкового (звітного) року 
022  Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до Податкового кодексу України, станом на початок податкового (звітного) року 
023  Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року 
030  Операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні, або операції, однією зі сторін яких є нерезидент, який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні 

Додаток 2
до Порядку складання Звіту про
контрольовані операції
(підпункт 6 пункту 4.4)

Код
пов’язаності осіб

Код  Ознака 
501  Юридичні особи - у разі якщо одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків 
502  Фізична та юридична особа - у разі якщо фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків 
503  Юридичні особи - у разі якщо одна і та сама особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами таких юридичних осіб і розмір частки корпоративних прав у кожній юридичній особі становить 20 і більше відсотків 
504  Юридична особа і особа, що має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради 
505  Юридичні особи, одноособові виконавчі органи яких призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу) 
506  Юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради призначено (обрано) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу) 
507  Юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради становлять одні й ті самі фізичні особи 
508  Юридична особа та фізична особа - у разі здійснення фізичною особою повноважень одноособового виконавчого органу такої юридичної особи 
509  Юридичні особи, в яких повноваження одноособового виконавчого органу здійснює одна й та сама особа 
510  Фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, малолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування 

Додаток 3
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 4.7)

Коди
найменування операцій

Код  Найменування 
001  Агентський договір 
002  Доручення 
003  Дарування 
004  Договір авторського замовлення 
005  Кредит, позика 
006  Комісія 
007  Комерційна концесія 
008  Комерційна субконцесія 
009  Купівля-продаж 
010  Ліцензійний договір 
011  Субліцензійний договір 
012  Опціон 
013  Форвардний 
014  Ф’ючерсний 
015  Перевезення 
016  Підряд 
017  Субпідряд 
018  Рента 
019  Фінансовий лізинг (орендна операція) 
020  Оперативний лізинг (орендна операція) 
021  Зворотний лізинг 
022  Виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань, проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг 
023  Виконання консультаційних, консалтингових, аудиторських, юридичних та інших подібних робіт, послуг 
024  Надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних та інших подібних робіт, послуг 
025  Виконання інших робіт, послуг, які не підпадають під коди 022-024 
026  Договір поставки 
027  Договір поруки 
028  Договір страхування 
029  Договір перестрахування 
030  Договір експедиційний, транспортування, перевезення 
031  Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування 
032  Договір факторингу 
033  Договір зберігання 
034  Інші фінансові послуги 
035  Інші банківські послуги 
036  Інші операції, які не підпадають під коди 001-035 

Додаток 4
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 4.9)

Коди
типу предмета операції

Код  Найменування 
Товар 
Робота 
Послуга 

Додаток 5
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 4.14)

Код
сторони та назви операції

Код  Найменування сторони  Код та назва операції 
001  Агент  001  Агентський договір 
002  Суб’єкт, якого представляє агент 
003  Повірений  002  Доручення 
004  Довіритель 
005  Дарувальник  003  Дарування 
006  Обдаровуваний 
007  Виконавець  004  Договір авторського замовлення 
008  Замовник 
009  Кредитодавець  005  Кредит, позика 
010  Кредитор 
011  Позичальник 
012  Комісіонер  006  Комісія 
013  Комітент 
014  Правоволоділець  007  Концесія 
015  Користувач 
016  Субкористувач  008  Субконцесія 
015  Користувач 
017  Продавець  009  Купівля-продаж 
018  Покупець 
019  Ліцензіат  010  Ліцензійний договір 
020  Ліцензіар 
019  Ліцензіат  011  Субліцензійний договір 
021  Субліцензіат 
017  Продавець  012  Опціон 
018  Покупець 
017  Продавець  013  Форвардний договір 
018  Покупець 
017  Продавець  014  Ф’ючерсний договір 
018  Покупець 
022  Перевізник  015  Перевезення 
023  Відправник 
024  Підрядник  016  Підряд 
008  Замовник 
025  Генеральний підрядник  017  Субпідряд 
026  Субпідрядник 
027  Платник ренти  018  Рента 
028  Одержувач ренти 
029  Лізингодавець  019  Фінансовий лізинг (орендна операція) 
030  Лізингоодержувач 
029  Лізингодавець  020  Оперативний лізинг (орендна операція) 
030  Лізингоодержувач 
029  Лізингодавець  021  Зворотний лізинг (орендна операція) 
030  Лізингоодержувач 
007  Виконавець  022  Договір на виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань, проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг 
031  Отримувач 
008  Замовник 
007  Виконавець  023  Договір на виконання консультаційних, аудиторських, юридичних, інших подібних робіт, послуг 
031  Отримувач 
008  Замовник 
007  Виконавець  024  Договір надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних, інших подібних робіт, послуг 
031  Отримувач 
008  Замовник 
007  Виконавець  025  Інші роботи, послуги, які не підпадають під коди 022-024 
031  Отримувач 
008  Замовник 
032  Постачальник  026  Договір поставки 
018  Покупець 
017  Продавець 
033  Поручитель  027  Поруки 
010  Кредитор 
034  Боржник 
035  Страховик  028  Страхування 
036  Страхувальник 
037  Перестраховик  029  Перестрахування 
036  Страхувальник 
035  Страховик 
044  Експедитор  030  Договір експедиційний, транспортування, перевезення 
041  Клієнт 
022  Перевізник 
038  Фрахтівник  031  Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування 
039  Фрахтувальник 
022  Перевізник 
023  Відправник 
040  Фактор  032  Договір факторингу 
041  Клієнт 
034  Боржник 
042  Зберігач  033  Договір зберігання 
043  Поклажодавець 
045  Інше найменування сторони  034  Інші фінансові послуги 
035  Інші банківські послуги 
036  Інші операції 

Додаток 6
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 4.27)

Коди
підстав для визнання ціни операції звичайною

Код  Найменування 
201  Ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору 
202  Ціни (націнки) на товари (роботи, послуги), що підлягають державному регулюванню згідно із законодавством 
203  Ціна, визначена як вартість об’єкта оцінки на підставі проведеної обов’язкової оцінки 
204  Ціна, складена за результатами проведення аукціону (публічних торгів), обов’язковість проведення якого передбачена законодавством 
205  Ціна, сформована під час продажу (відчуження) товарів, у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійсненого у примусовому порядку згідно із законодавством 
206  Ціна, узгоджена відповідно до договору між великим платником податків та Міністерством доходів і зборів України згідно з пунктом 39.6 статті 39 розділу I Податкового кодексу України 

Додаток 7
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 4.28)

Коди
методу визначення ціни у контрольованих операціях

Код  Найменування 
301  Порівняльна неконтрольована ціна (аналогу продажу) 
302  Ціна перепродажу 
303  Витрати плюс 
304  Чистий прибуток 
305  Розподілення прибутку 
306  Відповідно до підпункту 2 пункту 21 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України 

Додаток 8
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 4.29)

Коди
джерел інформації для визначення звичайної ціни

Код  Найменування 
401  Офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни (підпункт 39.5.3.1 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України) 
402  Ціни, що склалися за результатами публічних торгів (аукціонів), тендерів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування 
403  Статистичні дані державних органів і установ 
404  Довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань (у тому числі інтернет-видань) і публікацій (у тому числі електронних) та інших банків даних, звіти і довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном, інформаційні програми, що використовуються з метою трансфертного ціноутворення, інші публічні інформаційні джерела, що є загальнодоступними 
405  Відомості про ціни, діапазон цін та котирування, оприлюднені в засобах масової інформації 
406  Відомості, отримані з бухгалтерської та статистичної звітності платників податків, оприлюднені в засобах масової інформації, у тому числі на офіційних веб-сайтах в Інтернеті 
407  Результати незалежної оцінки майна та майнових прав, проведеної відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" 
408  Інформація про інші контрольовані операції, здійснені платником податків 
409  Спеціалізовані комерційні видання (підпункт 2 пункту 21 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України)