МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.12.2013 N 983

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2013 р. за N 2197/24729

Про затвердження Змін
до Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні

Відповідно до Закону України від 05 липня 2011 року N 3565-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень", підпункту 4.8.24 підпункту 4.8 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, наказую:

1. Затвердити Зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року N 363, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за N 128/2568, що додаються.

2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Міністр В.В.Козак

Затверджено
Наказ Міністерства
інфраструктури України
05.12.2013 N 983

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2013 р. за N 2197/24729

Зміни
до Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні

1. У главі 1:

1) абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять сьомим;

2) в абзаці восьмому слова "експедитор з перевезення вантажів" замінити словами "експедитор транспортний";

3) в абзаці шістнадцятому слова "укрупнену вантажну одиницю" замінити словами "укрупнене вантажне місце";

4) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Перевізник - фізична або юридична особа - суб'єкт господарювання, що надає послуги з перевезень вантажів чи здійснює за власний кошт перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами.";

5) абзац вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять шостим;

6) абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Причіп - транспортний засіб без власного джерела енергії, пристосований для буксирування автомобілем.";

7) доповнити главу новими термінами такого змісту, розмістивши їх в алфавітному порядку:

"Засіб пакетування - засіб для формування і скріплення вантажів в укрупнене вантажне місце, за винятком пакетоформувальної і пакетоскріплювальної техніки, в результаті застосування якого забезпечується пакетування.";

"Піддон - засіб пакетування, що має настил і, за необхідності, надбудову для розміщення і кріплення вантажу.".

2. В абзаці другому пункту 2.7 глави 2 слово "безпечних" виключити.

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1 слово "місцевому" замінити словом "міському";

2) в абзаці другому пункту 3.8 слова "телефонограмою, телетайпом, телеграфом, телексом, іншим фіксованим шляхом" замінити словами "електронними чи іншими засобами зв'язку".

4. У підпункті "г" пункту 7.1 глави 7 слова "вантажної одиниці" замінити словами "вантажного місця".

5. Пункти 8.15, 8.25 глави 8 викласти в такій редакції:

"8.15. Вантаж повинен бути належним чином закріплений засобами кріплення (ременями, ланцями, розтяжками, тросами, розпірними перекладинами, якірними рейками (балками), сітками тощо) відповідно до національних стандартів щодо правил безпечного закріплення вантажів і засобів кріплення. Кількість засобів кріплення вантажу повинна бути достатньою для здійснення його безпечного перевезення.";

"8.25. Час прибуття автомобіля для завантаження встановлюється у пункті вантаження з моменту проставляння в товарно-транспортній накладній відмітки про фактичний час прибуття автомобіля для завантаження, а час прибуття автомобіля для розвантаження - з моменту пред'явлення водієм товарно-транспортної накладної в пункті розвантаження.".

6. У главі 11:

1) абзац перший пункту 11.1 викласти в такій редакції:

"11.1. Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.";

2) пункт 11.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11.4 - 11.10 вважати відповідно пунктами 11.3 - 11.9.

7. Абзац другий пункту 14.4 глави 14 викласти в такій редакції:

"Рахунок за виконані перевезення виписується на підставі належним чином оформлених товарно-транспортних накладних.".

8. У главі 24:

1) підпункт 24.1.1 пункту 24.1 викласти в такій редакції:

"24.1.1. Перевезення продукції хімічної промисловості, що належить до небезпечних вантажів у частині, не передбаченій цією главою, здійснюється відповідно до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ) та Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року N 822, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за N 1040/9639 (далі - Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів).";

2) у підпункті 24.2.11 пункту 24.2 слова "Правил перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом в Україні" замінити словами "Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ) та Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів".

9. Абзац другий пункту 27.1 глави 27 викласти в такій редакції:

"Перевезення цієї категорії вантажів автомобільними транспортними засобами здійснюється з особливостями, встановленими Правилами проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року N 30.".

10. Пункт 28.3 глави 28 виключити.

У зв'язку з цим пункти 28.4 - 28.6 вважати відповідно пунктами 28.3 - 28.5.

11. У тексті Правил слово "вага" у всіх відмінках замінити словом "маса" у відповідних відмінках.

12. У додатку 1 до Правил:

1) слово "місцевому" замінити словом "міському";

2) у главі 2:

в абзаці четвертому пункту 2.1 слова "телефонограмою або по міжмашинних зв'язках "ЕОМ - ЕОМ" замінити словами "електронними чи іншими засобами зв'язку";

у підпункті 2.3.4 пункту 2.3 слова "транспортних документів і дорожніх листів" замінити словами "товарно-транспортних документів";

у пункті 2.5 слова "оформлений дорожній лист, завірений Перевізником" замінити словами "оформлена товарно-транспортна накладна";

3) у пункті 5.2 глави 5 слова "телекс", "телетайп" замінити словом "e-mail".

13. У додатку 2 до Правил слова "телекс", "телетайп" замінити словом "e-mail".

14. У додатку 4 до Правил слова "серія" та "чи подорожнього листа" виключити.

15. Після додатка 6 доповнити Правила новим додатком 7, що додається.

У зв'язку з цим додатки 7 - 21 вважати відповідно додатками 8 - 22. У тексті Правил посилання на додатки 7 - 21 замінити посиланнями відповідно на додатки 8 - 22.

16. У додатку 20 до Правил:

1) слово "серії" виключити;

2) слова "дорожній лист" у всіх відмінках замінити словами "товарно-транспортна накладна" у відповідних відмінках;

3) слово та цифри "додатка 18" замінити словом та цифрами "додатка 19".

17. У тексті додатків до Правил цифри та літеру "19__ р." замінити цифрами та літерою "20__ р.".

Директор Департаменту автомобільного транспорту Д.В.Петухов

Додаток 7
до Правил перевезень
вантажів автомобільним
транспортом

Товарно-транспортна накладна

З Товарно-транспортною накладною можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".