ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.11.2008 N 1657

Про затвердження Положення
про Головне управління з питань реклами
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

( Із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженнями КМДА
N 694 від 03.09.20
10
N 1486 від 22.08.20
11 )

На виконання підпункту 2.1 пункту 2 рішення Київської міської ради від 28.09.2006 N 7/64 "Про створення Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)" та відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", рішення Київської міської ради від 20.06.2002 N 28/28 "Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності", рішення Київської міської ради від 24.05.2007 N 721/1382 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Затвердити Положення про Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова Л.Черновецький

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 26.11.2008 N 1657

(в редакції розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 03.09.2010 N 694 )

Положення
про Головне управління з питань реклами
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1. Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі за текстом - Головне управління) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітним та підконтрольним Київській міській раді та підпорядкованим Київському міському голові.

2. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, інші реквізити.

3. Головне управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Головного управління є:

4.1. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами, інформаційних вивісок та реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.

( Підпункт 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

4.2. Контроль та облік зовнішньої реклами, інформаційних вивісок та реклами на транспорті комунальної власності міста Києва згідно з встановленими порядками їх розміщення.

( Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції Розпорядження КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

4.3. Координація заходів щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі реклами та впровадження системного підходу до формування високоякісного зовнішнього дизайну м. Києва.

5. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Розробляє нормативно-правові акти, направлені на регулювання діяльності в сфері реклами, з питань, що відносяться до компетенції Головного управління.

5.2. Координує діяльність комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань реклами, реалізації міських програм щодо поліпшення зовнішнього вигляду міста Києва елементами зовнішнього благоустрою.

5.3. Удосконалює галузеву систему управління у сфері зовнішньої реклами, інформаційних вивісок, реклами на транспорті комунальної власності міста Києва та забезпечує формування єдиного міського рекламно-інформаційного простору.

( Підпункт 5.3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

5.4. Готує та подає до Київської міської ради фінансовий звіт про формування і використання грошових коштів, що надходять до місцевого бюджету міста Києва від здійснення діяльності у сфері зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.

5.5. Аналізує стан і потреби ринку зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності міста Києва і готує рекомендації щодо його впорядкування та вдосконалення.

5.6. Надає пропозиції щодо затвердження в установленому порядку економічно обґрунтованих диференційованих тарифів оплати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, його районів, або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування міста Києва, в тому числі оплати за послуги з розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.

5.7. Здійснює контроль за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами, інформаційних вивісок та реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.

( Підпункт 5.7 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

5.8. Взаємодіє з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями міста Києва.

5.9. Здійснює контроль за технічним станом рекламних засобів та інформаційних вивісок, організовує їх інвентаризацію та в межах своїх повноважень вживає заходів щодо їх демонтажу.

( Підпункт 5.9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

5.10. Спільно з Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління містобудування та архітектури) розробляє методичні рекомендації, спрямовані на створення єдиного стилю художнього оздоблення міста рекламними засобами та інформаційними вивісками.

( Підпункт 5.10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

5.11. Вживає необхідних заходів щодо впровадження нових технологій і матеріалів в оснащенні рекламних засобів та інформаційних вивісок.

( Підпункт 5.11 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

5.12. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за дотриманням встановленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, рекламних засобів та інформаційних вивісок. Вимагає від юридичних та фізичних осіб усунення виявлених порушень.

( Підпункт 5.12 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

6. До повноважень Головного управління належать:

6.1. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу на розміщення рекламних засобів, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії, а також розгляд заяв щодо оформлення, скасування та продовження строку дії паспортів на розміщення інформаційних вивісок (далі - паспорти) та заяв на розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.

( Підпункт 6.1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

6.2. Погодження розповсюджувачам зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності міста Києва містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки для розташування складних рекламних засобів, що видаються Головним управлінням містобудування та архітектури.

6.3. Прийняття рішень про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламних засобів, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.

6.4. Підготовка проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на розміщення рекламних засобів (далі - дозвіл), відмову у його наданні або скасування дії дозволу, а також видання наказів Головного управління про оформлення, скасування та продовження строку дії паспортів.

( Підпункт 6.4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

6.5. Видача дозволів на підставі розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та оформлення паспортів на підставі наказів Головного управління.

( Підпункт 6.5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

6.6. Погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.

6.7. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру до Головного управління містобудування та архітектури.

6.8. Прийняття рішень щодо демонтажу рекламних засобів та інформаційних вивісок, встановлених з порушенням порядку їх розміщення.

( Підпункт 6.8 пункту 6 в редакції Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

6.9. Подання територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у місті Києві матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.

6.10. Укладання договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями (для розташування рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування у місті Києві.

6.11. Укладання договорів з розповсюджувачами реклами на розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.

7. Головне управління має право:

7.1. Здійснювати підготовку розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що входять до компетенції Головного управління.

7.2. Одержувати в установленому порядку від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.3. В межах своєї компетенції представляти інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.4. Відповідно до законодавства вносити пропозиції щодо створення підприємств, установ та організацій, діяльність яких спрямована на виконання завдань Головного управління.

7.5. Здійснювати контроль за діяльністю підпорядкованих Головному управлінню підприємств, установ та організацій.

7.6. Вимагати від керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності усунення виявлених порушень порядку розміщення зовнішньої реклами, інформаційних вивісок та реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.

( Підпункт 7.6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

7.7. Надавати відповідним місцевим органам виконавчої влади та територіальним органам центральних органів виконавчої влади інформацію про порушення законодавства в сфері розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності міста Києва для вжиття відповідних заходів.

7.8. Брати участь в межах своєї компетенції в роботі комісій, що утворюються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

7.9. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

7.10. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7.11. Брати участь в обговоренні питань, віднесених до компетенції Головного управління.

7.12. Утворювати в разі потреби за погодженням з іншими зацікавленими органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, в тому числі із залученням до них фахівців на договірній основі.

7.13. У межах компетенції укладати договори.

7.14. Залучати на договірних засадах вітчизняних та іноземних вчених, фахівців та експертів для консультацій з питань, пов'язаних з діяльністю Головного управління.

7.15. Здійснювати співробітництво в межах покладених на Головне управління завдань з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з міжнародними організаціями, відповідними органами та організаціями іноземних держав, їхніми дипломатичними та іншими представництвами в місті Києві та Україні.

7.16. Вносити пропозиції до проекту бюджету міста Києва з питань, що належать до компетенції Головного управління.

7.17. За дорученням представляти інтереси Київської міської ради, Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судових органах.

7.18. Здійснювати інші повноваження згідно з покладеними на Головне управління завданнями.

8. Головне управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з профільними комісіями Київської міської ради, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконавчими органами районних у місті Києві рад (районними у м. Києві державними адміністраціями), органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

9. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Київським міським головою, за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

9.1. Начальником Головного управління може бути особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років, а також досвід роботи щодо управління персоналом.

9.2. Начальник Головного управління може мати першого заступника та заступника, які призначаються на посаду і звільняються з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління та за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

9.3. Першим заступником, заступником начальника Головного управління може бути особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4 років, а також досвід роботи щодо управління персоналом.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить начальник Головного управління.

10. Начальник Головного управління:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань, розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками начальника Головного управління та керівниками структурних підрозділів Головного управління, визначає їх функції та ступінь відповідальності кожного.

10.2. Подає на затвердження у встановленому порядку структуру і штатний розпис Головного управління, кошторис доходів і видатків на утримання Головного управління.

10.3. Діє без доручення від імені Головного управління.

10.4. Укладає та підписує договори за участю Головного управління.

10.5. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази, видані на виконання функцій державної виконавчої влади, що носять нормативно-правовий характер, зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подаються на державну реєстрацію до Головного управління юстиції в місті Києві у встановленому порядку.

10.6. Затверджує положення про структурні підрозділи, що входять до складу Головного управління, посадові інструкції працівників Головного управління.

10.7. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Головного управління в установленому порядку.

10.8. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Головного управління.

10.9. Координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій, які підпорядковані Головному управлінню.

10.10. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення.

11. Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління, може бути утворена колегія у складі начальника Головного управління (голова колегії), перших заступників та заступників начальника Головного управління, а також інших відповідальних працівників Головного управління. До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради, керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших установ та організацій. Склад колегії затверджується виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) за поданням начальника Головного управління.

Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника Головного управління.

12. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Головного управління та вирішення інших питань в ньому можуть утворюватися ради і комісії.

Склад рад і комісій та положення про них затверджує начальник Головного управління.

13. Головне управління здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і надсилає її в органи, передбачені чинним законодавством України.

14. Головне управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Гранична чисельність працівників Головного управління затверджується Київським міським головою.

Видатки на утримання Головного управління, в тому числі на оплату праці його працівників, передбачаються у бюджеті міста Києва на відповідний рік.

Структура Головного управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Штатний розпис Головного управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників затверджується Київським міським головою після отримання висновку Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

15. Майно Головного управління складають основні фонди та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Головного управління.

Майно Головного управління є комунальною власністю територіальної громади міста Києва та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Головне управління володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цього Положення.

16. Ліквідація чи реорганізація Головного управління здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, встановленому чинним законодавством України.

( Положення в редакції Розпорядження КМДА N 694 від 03.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1486 від 22.08.2011 )

Заступник голови - керівник апарату Б.Стичинський