Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2012 р. N 579
Київ

Про затвердження Державної
цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення
м. Жовті Води на 2013-2022 роки

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 811 від 07.11.20
13)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки, що додається.

2. Дніпропетровській обласній державній адміністрації подавати щороку до 15 лютого до Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання затвердженої цією постановою Програми.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2012 р. N 579

Державна цільова програма
радіаційного і соціального захисту населення
м. Жовті Води на 2013-2022 роки

(У тексті Програми слова "спеціалізована медико-санітарна частина"
у всіх відмінках замінено словами "Державний заклад
"Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ"
у відповідному відмінку згідно з Постановою
КМ N 811 від 07.11.2013)

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення захисту мешканців м. Жовті Води від радіаційного впливу та пов'язаних з ним шкідливих чинників, поліпшення соціального захисту населення, а також збереження здоров'я населення міста.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним шляхом виконання Програми є комплексне здійснення заходів для створення умов і досягнення в м. Жовті Води такого стану навколишнього природного середовища та соціального рівня, який забезпечить повноцінний розвиток усіх сфер життєдіяльності населення. У зв'язку з тим, що виконання заходів Програми потребує значних фінансових ресурсів, та враховуючи, що бюджет м. Жовті Води є дотаційним, альтернативних варіантів досягнення мети Програми немає.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

створення та забезпечення постійного функціонування систем екологічного та радіаційного моніторингу;

проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення житлових умов;

планування забудови у місті з урахуванням його екологічних особливостей;

розбудови соціальної інфраструктури міста, створення умов для повноцінного розвитку особистості, поліпшення демографічної ситуації;

поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного становища у місті, створення безпечних умов для життя і здоров'я людини.

Державний замовник та виконавець Програми зазначені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води;

приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеного Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення;

поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном;

приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ" N 9 до сучасних вимог;

оздоровлення жителів міста у зазначеному відділенні відновлювального лікування;

забезпечення Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ" N 9 медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного її функціонування.

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками) виконання Програми та її ефективності наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити ефективність заходів, спрямованих на забезпечення екологічних і радіаційних безпечних умов життєдіяльності населення міста;

створити сприятливі умови для здійснення заходів у соціальній сфері з метою досягнення позитивної динаміки відтворення людського та трудового потенціалу, поліпшення стану здоров'я населення;

забезпечити функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів Державного бюджету України становить 200,652 млн. гривень.

Під час розрахунку щорічних обсягів фінансування Програми обсяг фінансування на перші три роки розраховано в обсягах, проіндексованих порівняно з поточним бюджетним періодом на індекс інфляції.

Додаток 1
до Програми

Паспорт
Державної цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення м. Жовті Води
на 2013-2022 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. N 579.

2. Державний замовник - Дніпропетровська облдержадміністрація.

3. Керівник Програми - голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

4. Виконавець заходів Програми - виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

5. Строк виконання Програми: 2013-2022 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

млн. гривень

Джерела фінансування  Обсяг фінансування  У тому числі за роками виконання 
2013  2014  2015  2016  2017  2018-2022 
Державний бюджет  200,652  14,337  15,14  15,988  35,045  32,302  87,84 
Усього  200,652  14,337  15,14  15,988  35,045  32,302  87,84 

Додаток 2
до Програми

Завдання і заходи
з виконання Програми радіаційного і соціального
захисту населення м. Жовті Води
на 2013-2022 роки

Найменування завдання  Найменування показника  Значення показника  Найменування заходу  Головний розпорядник бюджетних коштів  Джерела фінансування  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 
усього  у тому числі за роками 
усього  за роками  2013  2014  2015  2016  2017  2018-2022 
2013  2014  2015  2016  2017  2018-2022 
1. Cтворення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води  рівень готовності об’єкта до здачі, відсотків  100  55,6  75  100  проведення будівельно-монтажних робіт із створення системи постійного моніторингу території міста, у тому числі стану навколишнього природного середовища, радіаційного, медико-біологічного стану  Дніпропетровська облдержадміністрація  державний бюджет  4,972  2,54  1,216  1,216       
рівень забезпечення функціонування системи постійного моніторингу, відсотків  100        100  100  100  2,224        0,241  0,254  1,729 
Разом за завданням 1    -"-  7,196  2,54  1,216  1,216  0,241  0,254  1,729 
2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеного НРБУ-97  кількість обстежених будинків, одиниць  160  160            проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового захисту приміщень житлових, адміністративних будівель і споруд  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  0,43  0,43           
Разом за завданням 2    -"-  0,43  0,43           
3. Проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення  площа рекультивова них (дезактивованих) земель, гектарів  22,82  1,22  5,4  5,4  5,4  5,4    розроблення проектної документації і проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста: рекультивація порушених і забруднених земель, здійснення заходів протирадіаційного захисту  Дніпропетровська облдержадміністрація  державний бюджет  17  2,6  3,8  3,8  3,8   
  загальна площа житла, яке приведене до рівня, визначеного НРБУ-97, кв. метрів  13434  578  1930  1930  720  1680  6596  здійснення протирадонових заходів (герметизація підвалів, створення якісної системи вентиляції тощо) у житлових, адміністративних будівлях, спорудах до рівня, визначеного НРБУ-97  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  22,399  0,965  3,217  3,217  1,2  2,8  11 
  загальна площа, на якій проводиться озеленення, гектарів кількість розроблених проектів  30 1    10  10  10    озеленення території міста, у тому числі розроблення проекту щодо створення захисних лісосмуг поряд з екологічно небезпечними об’єктами на площі 30 гектарів  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  2,5    0,3  0,73  0,73  0,74   
  виготовлення проектної документації, одиниць            розчищення русла річки Жовта та водойм у межах міста  Дніпропетровська облдержадміністрація  державний бюджет  2,9            2,9 
  протяжність розчищеної ділянки русла річки Жовта в межах міста, кілометрів  3,5            3,5               
Разом за завданням 3    -"-  44,799  3,565  6,517  7,747  5,73  7,34  13,9 
4. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном  кількість дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених покращеним харчуванням  6015  5761  5827  5919  6022  6176  6200  відшкодування частини вартості харчування дітей дошкільного та шкільного віку  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  27,917  2,158  2,28  2,406  2,542  2,684  15,847 
  кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста, штук  200  200  200  200  200  200  200  відшкодування частини вартості оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  3,409  0,268  0,284  0,302  0,32  0,339  1,896 
  рівень додаткового забезпечення покращеним харчуванням хворих (у середньому на одного хворого на добу), гривень  3,3  2,56  2,7  2,85  3,21  3,01  3,75  відшкодування частини вартості харчування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  2,976  0,23  0,243  0,257  0,271  0,286  1,689 
  кількість дітей віком до п’яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами  140  14  14  14  14  14  70  відшкодування частини вартості харчування дітей віком до п’яти місяців  Дніпропетровська облдержадміністрація  державний бюджет  0,285  0,022  0,023  0,025  0,026  0,027  0,162 
  кількість дітей з генетичними захворюваннями, охоплених лікувальним харчуванням  відшкодування частини вартості харчування дітей з генетичними захворюваннями  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  1,766  0,137  0,144  0,152  0,161  0,17  1,002 
  кількість звернень хворих пільгових категорій на одержання медикаментів  12270  12246  12276  12276  12276  12276  12270  відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів для дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  5,418  0,419  0,442  0,467  0,493  0,521  3,076 
  кількість жителів, які потребують пільгового зубопротезування  84  84  84  84  84  84  84  безкоштовне зубопротезування за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів для осіб, які мають стаж роботи понад 10 років на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення  Дніпропетровська облдержадміністрація  державний бюджет  0,673  0,052  0,055  0,058  0,061  0,065  0,382 
  кількість мешканців, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення  430  430  430  430  430  430  430  надання жителям матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв’язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  1,596  0,123  0,13  0,138  0,145  0,154  0,906 
  кількість непрацездатних громадян, яким підвищено якість надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води, осіб  180  180  180  180  180  180  180  підвищення якості надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води та часткова оплата медичної допомоги, наданої за межами міста та області  Дніпропетровська облдержадміністрація  державний бюджет  0,339  0,026  0,028  0,029  0,031  0,033  0,192 
  кількість осіб, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області  12  12  12  12  12  12  12    Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  0,706  0,054  0,057  0,061  0,064  0,068  0,402 
Разом за завданням 4    -"-  45,085  3,489  3,686  3,895  4,114  4,347  25,554 
5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ у відповідність із сучасними вимогами  площа реконструкції відділення функціональної діагностики Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ, тис. кв. метрів  1,247          1,247    коригування проекту та проведення реконструкції відділення функціонувальної діагностики та відділення відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  28,8  1,862  1,216  1,229  14,638  9,855   
                               
  площа реконструкції відділення відновлювального лікування, тис. кв. метрів  3,514            3,514      державний бюджет  30        7,5  7,5  15 
Разом за завданням 5    -"-  58,8  1,862  1,216  1,229  22,138  17,355  15 
6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ  кількість оздоровлених жителів, осіб  900  900  900  900  900  900  900  забезпечення функціонування відділення відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ та відділення функціональної діагностики Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  35,486  1,573  1,661  1,754  1,852  1,956  26,69 
Разом за завданням 6    -"-  35,486  1,573  1,661  1,754  1,852  1,96  26,69 
7. Забезпечення Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного його функціонування  кількість придбаного медичного обладнання, одиниць  377  37  37  36  264  придбання медичного обладнання для забезпечення Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  7,115  0,748  0,704    0,81  0,886  3,967 
середньодобова вартість медикаментів на одного хворого, гривень  1,61  1,33  1,44  1,51  1,64  1,68  2,05  придбання медикаментів для забезпечення Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ  Дніпропетровська облдержадміністрація  -"-  1,741  0,13  0,14  0,147  0,160  0,164 
Разом за завданням 7    -"-  8,856  0,878  0,844  0,147  0,97  1,05  4,97 
Усього за Програмою:    -"-  200,652  14,337  15,14  15,988  35,05  32,3  87,84 

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 811 від 07.11.2013)

Додаток 3
до Програми

Очікувані результати
виконання Державної цільової програми радіаційного
і соціального захисту населення м. Жовті Води
на 2013-2022 роки

Найменування завдання  Найменування показника  Одиниця виміру  Значення показників 
усього  у тому числі за роками 
2013  2014  2015  2016  2017  2018-2022 
1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води  рівень готовності об’єкта до здачі  відсотків  100  55,6  75  100       
рівень забезпечення функціонування системи постійного моніторингу  відсотків  100        100  100  100 
2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеного НРБУ-97  кількість обстежених будинків  одиниць  160  160           
3. Проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення  площа рекультивованих (дезактивованих) земель  гектарів  22,82  1,22  5,4  5,4  5,4  5,4   
  загальна площа житла, яке приведене до рівня, визначеного НРБУ-97  кв. метрів  13434  578  1930  1930  720  1680  6596 
  загальна площа, на якій проводиться озеленення території міста  гектарів  30      10  10  10   
  кількість розроблених проектів  штук             
  виготовлення проектної документації  одиниць           
  протяжність розчищеної ділянки русла річки Жовта в межах міста  кілометрів  3,5            3,5 
4. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном  кількість дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених покращеним харчуванням  осіб  6015  5761  5827  5919  6022  6176  620 
  кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста  штук  200  200  200  200  200  200  200 
  рівень додаткового забезпечення покращеним харчуванням хворих (в середньому на рік на одного хворого на добу)  гривень  3,3  2,56  2,70  2,85  3,21  3,01  3,75 
  кількість дітей віком до п’яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами  осіб  140  14  14  14  14  14  70 
  кількість дітей з генетичними захворюваннями, охоплених лікувальним харчуванням  осіб 
  кількість звернень хворих пільгових категорій на одержання медикаментів  звернень  12270  12246  12276  12276  12276  12276  12270 
  кількість жителів, які потребують пільгового зубопротезування  осіб  84  84  84  84  84  84  84 
  кількість мешканців, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення  осіб  430  430  430  430  430  430  430 
  кількість непрацездатних громадян, яким підвищено якість надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води  осіб  180  180  180  180  180  180  180 
  кількість осіб, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області  осіб  12  12  12  12  12  12  12 
5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ у відповідність із сучасними вимогами  площа реконструкції відділення функціональної діагностики Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ  тис. кв. метрів  1,247          1,247   
площа реконструкції відділення відновлювального лікування  тис. кв. метрів  3,514            3,514 
6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ  кількість оздоровлених жителів  осіб  900  900  900  900  900  900  900 
7. Забезпечення Державного закладу СМСЧ N 9 МОЗ медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного його функціонування  кількість придбаного медичного обладнання  одиниць  377  37    37  36  264 
середньодобова вартість медикаментів на одного хворого  гривень  1,61  1,33  1,44  1,51  1,64  1,68  2,05 

(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 811 від 07.11.2013)