ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо виконання судових рішень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19-20, ст. 142; 2012 р., N 32-33, ст. 413; 2013 р., N 8, ст. 66; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року N 5411-VI):

1) частину другу статті 3 викласти в такій редакції:

"2. Рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

2) частину другу статті 28 доповнити словами "а також у разі виконання рішень у порядку, встановленому Законом України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень";

3) частину першу статті 37 доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18) надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 4 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень";

4) у статті 39:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1-17 частини першої статті 37 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про такі обставини, а з підстави, передбаченої пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, - у день надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, - до надходження повідомлення від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, про перерахування коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або стягувачу";

5) у частинах четвертій і сьомій статті 45 слова "Державним казначейством України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

2. У Законі України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 17, ст. 158; із змінами, внесеними Законом України від 15 травня 2013 року N 238-VII):

1) у статті 4:

частину третю після слова і цифр "пунктів 2-4" доповнити цифрою "9";

у частинах четвертій і п’ятій слова "Державної виконавчої служби України" замінити словами "органу державної виконавчої служби";

2) у частинах третій і четвертій статті 5 слова "Державної виконавчої служби України" замінити словами "органу державної виконавчої служби";

3) у розділі II "Прикінцеві положення":

назву викласти в такій редакції:

"Розділ II
Прикінцеві та перехідні положення";

після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3. Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб’єкти, які видані або ухвалені до набрання чинності цим Законом, подаються до органу державної виконавчої служби протягом шести місяців з дня набрання чинності цим пунктом. Якщо рішення суду про стягнення коштів або виконавчі документи за цими рішеннями, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб’єкти, не було подано в строк, встановлений цим пунктом, це не є підставою для відмови у виконанні даного судового рішення.

Заборгованість погашається в такій черговості:

у першу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;

у другу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду, пов’язаними з трудовими правовідносинами;

у третю чергу погашається заборгованість за всіма іншими рішеннями суду.

Бюджетні асигнування на погашення заборгованості визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік".

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

4) у тексті Закону слова "Державна казначейська служба України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, ухваленими на підставі правовідносин, що мали місце до набрання чинності цим Законом;

привести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 вересня 2013 року
N 583-VII