Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.07.2013 N 629

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я України
N 149 від 26.01.20
18)

Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо організації лабораторних
та інших досліджень за направленням лікарів,
які надають первинну медичну допомогу

На виконання пункту 26.7 Плану МОЗ України з виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого наказом МОЗ України від 20 березня 2013 року N 218, підпунктів 6.1, 6.2 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Міністру Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу в закладах охорони здоров'я.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

В.о. Міністра О. Толстанов

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.07.2013 N 629

Методичні рекомендації
щодо організації лабораторних та інших
досліджень за направленням лікарів, які
надають первинну медичну допомогу

I. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації визначають загальні принципи забезпечення потреби закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, у лабораторних, функціональних, променевих (рентгенологічних, ультразвукових) та інших дослідженнях (далі - дослідження) та загальні механізми організації виконання досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу (далі - лікарі ПМД).

1.2. Терміни у цих Методичних рекомендаціях застосовуються у значеннях, визначених чинним законодавством.

II. Принципи забезпечення погреби закладів,
що надають первинну медичну допомогу, у дослідженнях

2.1. Потреба закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, у дослідженнях визначається з урахуванням необхідності дотримання вимог медико-технологічних документів при здійсненні діагностичних, лікувальних, реабілітаційних та профілактичних заходів та задовольняється закладами охорони здоров'я, що виконують дослідження, у повному обсязі.

2.2. Необхідність у проведенні дослідження/нь окремому пацієнту визначається з урахуванням наявного у нього захворювання/стану, підозри на наявність захворювання/стану, приналежності пацієнта до групи ризику певного/их захворювання/нь на основі відповідного клінічного протоколу.

2.3. Дослідження в плановому порядку за направленням лікаря ПМД здійснюються закладом охорони здоров'я, що проводить дослідження, у погоджений час, як правило, не пізніше 2 тижнів з дня призначення.

2.4. У разі необхідності проведення дослідження/нь пацієнту, який перебуває у критичному та невідкладному стані, та неможливості провести таке дослідження в амбулаторії пацієнт направляється до закладу охорони здоров'я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу.

2.5. Дослідження для пацієнта і закладу, що надає ПМД, здійснюються безоплатно у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, а також закладах охорони здоров'я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, які є одержувачами бюджетних коштів згідно з договорами, укладеними відповідно до Примірного договору про медичне обслуговування населення, затвердженого наказом МОЗ України від 1 листопада 2011 року N 742.

2.6. Джерелом фінансування видатків, пов'язаних з виконанням дослідження/нь за направленням лікаря ПМД, є:

у пілотних регіонах - бюджетні кошти, надані закладу охорони здоров'я за бюджетними програмами для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві, - "Вторинна медична допомога населенню" (БП N 232), "Третинна медична допомога населенню" (БП N 233) відповідно до спільного наказу Міністерства фінансів України та МОЗ України від 21 вересня 2012 року N 728/1015 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 за N 1650/21962);

у регіонах, крім пілотних, - бюджетні кошти відповідно до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", затверджених наказом Міністерства фінансів України та МОЗ України від 26 травня 2010 року N 283/437, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за N 403/17698; бюджетні програми, за рахунок яких здійснюється фінансування видатків закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу.

2.7. Контроль обґрунтованості призначення досліджень лікарями ПМД, а також організації проведення (зокрема інтервалів між датами призначення досліджень і датами їх виконання) та якості виконання досліджень здійснюється/організовується органом управління охорони здоров'я.

III. Примірні механізми організації виконання
дослідження/нь за направленням лікаря ПМД

3.1. Лікар ПМД визначає показання для проведення дослідження/нь та організовує їх проведення.

3.2. Дослідження проводяться за попереднім записом.

3.3. Попередній запис для проведення дослідження/нь здійснює лікар або підпорядкований йому персонал (медсестра, реєстратор) шляхом звернення до закладу охорони здоров'я, у якому проводиться дослідження, за телефоном або через електронні засоби зв'язку, з'ясовується дата і час проведення дослідження/нь, при цьому обирається найбільш зручний для пацієнта варіант.

3.4. Для забезпечення доступності для пацієнтів призначеного дослідження/нь робота діагностичних кабінетів організовується з 8:00 до 20:00, якщо це не суперечить технології проведення дослідження/нь.

3.5. Заклад охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, видає пацієнту направлення на дослідження, яке разом з документом, що засвідчує особу, є підставою для проведення дослідження/нь у зазначений у направленні та попередньо погоджений час.

3.6. У разі виникнення обставин, за яких неможливо пройти дослідження у попередньо погоджений та зазначений у направленні час, лікар ПМД або уповноважений працівник амбулаторії визначають інший, зручний для пацієнта, час проведення дослідження/нь.

3.7. Передача результатів дослідження/нь лікарю ПМД здійснюється шляхом, врегульованим Центром ПМСД та закладами охорони здоров'я, що забезпечують проведення дослідження/нь (спеціалізовані логістичні/кур'єрські служби, засобами електронного зв'язку тощо).

3.8. Заклад охорони здоров'я, що проводить дослідження за бажанням пацієнта, надає копію результатів дослідження пацієнту або уповноваженій ним особі за наявності документів, що засвідчують особу пацієнта або уповноваженої ним особи.

IV. Особливості організації лабораторних досліджень

Для забезпечення доступності лабораторних досліджень для населення та їх якості при організації проведення лабораторних досліджень за плановими показаннями, необхідних у практиці лікарів ПМД, рекомендується впроваджувати наступні організаційні заходи:

а) децентралізація забору біоматеріалів для досліджень шляхом організації їх забору у структурних та відокремлених структурних підрозділах центрів первинної медико-санітарної допомоги (амбулаторії, медичні пункти, медичні пункти тимчасового базування);

б) проведення інструктажу працівників центру ПМСД щодо технологічних аспектів преаналітичного етапу лабораторної діагностики;

в) централізоване виконання досліджень сертифікованими лабораторіями закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу або іншими закладами, що спеціалізуються на лабораторній діагностиці;

г) організація логістики біоматеріалів та результатів досліджень, яка покладається виходячи з конкретної ситуації на Центри ПМСД, заклади, що забезпечують проведення дослідження або спеціалізовані логістичні/кур'єрські служби.

Інструктаж працівників центру ПМСД щодо технологічних аспектів преаналітичного етапу лабораторної діагностики здійснюється працівниками сертифікованих лабораторій або спеціально підготовленими тренерами.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей