Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.08.2008 N 402

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2008 р. за N 1109/15800

Про затвердження Положення
про військово-лікарську експертизу
в Збройних Силах України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 577 від 09.11.20
10
N 466 від 01.08.20
11
N 363 від 29.05.20
12
N 346 від 27.05.20
13 )

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) та з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу за станом здоров'я, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів для визначення ступеня придатності до військової служби та визначення ступеня придатності льотного складу до льотної роботи наказую:

1. Затвердити Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, що додається.

2. Унести до Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях, затвердженого наказом Міністра оборони України від 13 грудня 2004 року N 611, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 січня 2005 року за N 1/10281 (зі змінами), такі зміни:

2.1. Глави 2 - 4 виключити.

У зв'язку з цим глави 5 - 12 вважати відповідно главами 2 - 9;

2.2. Додатки 1 - 5 виключити;

2.3. Додатки 6 - 7 вважати відповідно додатками 1 - 2;

2.4. У додатках 1 та 2:

цифри "9.14" замінити цифрами "6.14";

цифри "10.8" замінити цифрами "7.8".

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 4 січня 1994 року N 2 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за N 177/386 (зі змінами).

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України Ю.І.Єхануров

Затверджено
Наказ Міністра оборони
України
14.08.2008 N 402

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2008 р. за N 1109/15800

Положення
про військово-лікарську експертизу
в Збройних Силах України

( У тексті Положення посилання на додатки 15-25 замінено
посиланнями на додатки 16-26 відповідно згідно з Наказом
Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

I. Основи організації
військово-лікарської експертизи

1. Загальні положення

1.1. Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров'я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних, установлює причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

1.2. Військово-лікарська експертиза - це:

медичний огляд допризовників, призовників; військовослужбовців та членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової служби); військовозобов'язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, резервістів (кандидатів у резервісти); громадян, які приймаються на військову службу за контрактом; кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Міністерства оборони України (далі - ВВНЗ), учнів військових ліцеїв; колишніх військовослужбовців; працівників Збройних Сил України, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), компонентами ракетного палива (далі - КРП), джерелами електромагнітних полів (далі - ЕМП), лазерного випромінювання (далі - ЛВ), мікроорганізмами I-II груп патогенності; працівників допоміжного флоту Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - ВМС Збройних Сил України); ( Абзац другий пункту 1.2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

визначення ступеня придатності до військової служби, навчання у ВВНЗ, роботи за фахом;

установлення причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів.

1.3. Основними завданнями військово-лікарської експертизи є:

добір громадян України, придатних за станом здоров'я до військової служби, для укомплектування Збройних Сил України;

аналіз результатів медичного огляду та розробка заходів щодо комплектування Збройних Сил України особовим складом, придатним до військової служби за станом здоров'я;

контроль за організацією і станом лікувально-оздоровчої роботи серед призовників, аналіз результатів і розроблення пропозицій із удосконалення цієї роботи;

контроль за організацією, проведенням і результатами лікувально-діагностичної роботи у військових, цивільних лікувальних закладах та медичних підрозділах військових частин, що стосується військово-лікарської експертизи;

надання методичної та практичної допомоги з питань військово-лікарської експертизи військово-лікарським комісіям, лікувальним закладам Міністерства оборони України;

визначення причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтва) у військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, які призвані на збори, у осіб, звільнених із військової служби, а також причинного зв'язку захворювань, поранень, які заподіяли військовослужбовцям смерть;

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) і Міністерства оборони України вимог щодо стану здоров'я призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, військовослужбовців, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, резервістів для найдоцільнішого використання їх на військовій службі;

визначення ступеня придатності військовослужбовців до військової служби у зв'язку з їх звільненням;

проведення наукової роботи з питань військово-лікарської експертизи;

підготовка кадрів для військово-лікарських комісій.

2. Органи військово-лікарської експертизи

2.1. Для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі - ВЛК), штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі).

Штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі) ВЛК (лікарсько-льотні комісії (далі - ЛЛК)) приймають постанови. Постанови ВЛК (ЛЛК) оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця. ( Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

2.2. Штатні ВЛК є військово-медичними установами. Вони мають гербову печатку, кутовий штамп та утримуються за окремим штатом. До штатних ВЛК належать:

Центральна військово-лікарська комісія (далі - ЦВЛК);

ВЛК регіону;

ВЛК евакуаційного пункту;

ВЛК пересувної госпітальної бази.

Штатні ВЛК комплектуються лікарями із клінічною підготовкою за однією з лікарських спеціальностей (терапія, хірургія, неврологія, психіатрія, оториноларингологія, офтальмологія, організація охорони здоров'я тощо), з досвідом роботи у військових частинах та лікувальних закладах.

Залучати особовий склад штатних ВЛК для вирішення питань та завдань, не пов'язаних із військово-лікарською експертизою, забороняється.

2.3. Центральна військово-лікарська комісія

2.3.1. ЦВЛК є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України.

2.3.2. Голова ЦВЛК безпосередньо підпорядковується директору департаменту охорони здоров'я (далі - ДОЗ) Міністерства оборони України. Усі штатні ВЛК Збройних Сил України безпосередньо підпорядковуються голові ЦВЛК.

2.3.3. На ЦВЛК покладається організація військово-лікарської експертизи у Збройних Силах України, а також:

розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, посібників, методичних рекомендацій з питань військово-лікарської експертизи; ( Абзац другий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу І в редакції Наказу Міністерства оборони N 363 від 29.05.2012 )

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Міністерства оборони України та МОЗ України медичних показань для військово-професійного призначення призовників до видів Збройних Сил України, родів військ та за військовими спеціальностями;

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Міністерства оборони України науково обґрунтованих вимог до стану здоров'я військовослужбовців з метою максимального збереження їх на військовій службі, запобігання необґрунтованого їх звільнення із Збройних Сил України за станом здоров'я;

перевірка якості лікувально-профілактичної роботи у цілях військово-лікарської експертизи серед військовослужбовців у військових частинах і лікувальних закладах Міністерства оборони України;

контроль за лікувально-оздоровчою роботою серед допризовників, організація медичного огляду призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, військовослужбовців, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів (кандидатів у резервісти);

контроль за об'єктивністю та достовірністю надання ВЛК, командуваннями військових частин довідок про обставини одержання військовослужбовцями і призваними на збори військовозобов'язаними, резервістами травм (поранень, контузій, каліцтв);

розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи;

аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи підпорядкованих ВЛК;

проведення спільно з головними (провідними) медичними спеціалістами та іншими лікарями-спеціалістами аналізу й оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших контингентів, розробка пропозицій для покращення військово-лікарської експертизи;

організація та керівництво науковою роботою з питань військово-лікарської експертизи у підпорядкованих ВЛК;

підготовка та вдосконалення кадрів для ВЛК;

прийняття та перегляд постанов ВЛК про ступінь придатності колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення із Збройних Сил України;

проведення спільно з МОЗ України аналізу та узагальнення результатів лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників і призовників, медичного огляду призовників та розроблення пропозицій щодо покращення цієї роботи.

2.3.4. ЦВЛК має право:

оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення;

перевіряти роботу підпорядкованих ВЛК з питань військово-лікарської експертизи;

перевіряти організацію медичного огляду військовослужбовців та інших осіб у військових, цивільних лікувальних закладах, військових частинах;

перевіряти організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військових, цивільних лікувальних закладах, медичних підрозділах військових частин та ВВНЗ у цілях військово-лікарської експертизи;

витребовувати документи в частині, що характеризують обставини отримання захворювання, поранення, травми, каліцтва, необхідні для прийняття постанови про їх причинний зв'язок, а саме:

виписки (витяги) з матеріалів адміністративного розслідування, матеріалів дізнання або судового розгляду, а також витяги з наказів, актів;

особові та пенсійні справи, медичні документи (у разі витребовування оригіналів зазначених документів вони повертаються за належністю після складання протоколу);

архівні довідки, характеристики та інші документи, необхідні для прийняття постанови (у разі надання копій зазначених вище документів копії підшиваються до складеного протоколу та передаються до архіву зі строком зберігання 50 років);

залучати головних медичних фахівців Міністерства оборони України, лікарів-спеціалістів Головного військово-медичного клінічного центру та інших військових лікувальних закладів, спеціалістів інших спеціальностей, начальників медичної служби та представників командування (керівництва) військових частин, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, для вирішення питань військово-лікарської, лікарсько-льотної експертизи;

перевіряти у військових комісаріатах і закладах охорони здоров'я України організацію, стан та результати лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, медичного огляду призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів;

направляти у військові лікувальні заклади на контрольне обстеження та медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової служби), військовозобов'язаних, резервістів, працівників;

запитувати від військових, цивільних лікувальних закладів, військових частин, військових комісаріатів і ВВНЗ додаткові дані для аналізу, узагальнення та оцінки результатів військово-лікарської експертизи;

надавати до Генерального штабу Збройних Сил України, командуванням видів, Сил підтримки Збройних Сил України, керівникам органів місцевої адміністрації результати лікувально-оздоровчої роботи, проведеної серед допризовників та призовників, медичного огляду військовослужбовців, членів їх сімей, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів та іншого контингенту;

розглядати, переглядати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим Положенням постанови будь-якої ВЛК (лікарсько-льотної комісії (далі - ЛЛК)) Збройних Сил України;

надавати роз'яснення щодо формулювання постанов ВЛК (ЛЛК).

2.3.5. Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

2.4. ВЛК регіону

2.4.1. Призначення на посади офіцерів у штатні ВЛК погоджується з головою ЦВЛК.

2.4.2. Начальник ВЛК регіону безпосередньо підпорядковується голові ЦВЛК. ВЛК регіону з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються усі позаштатні ВЛК регіону, де обстежуються, лікуються і проходять медичний огляд військовослужбовці.

2.4.3. За рішенням ЦВЛК на ВЛК регіону покладається розгляд, контроль, затвердження постанов позаштатних постійно діючих ВЛК, організованих при військових частинах, які дислокуються на території регіону, незалежно від підпорядкування.

2.4.4. На ВЛК регіону покладаються:

організація військово-лікарської експертизи, керівництво підпорядкованими ВЛК, контроль за їхньою роботою та надання їм методичної і практичної допомоги в зоні відповідальності;

контроль за організацією та проведенням медичного огляду осіб, визначених у пункті 1.2 розділу I Положення, поповнення, що прибуває для комплектування Збройних Сил України, з метою правильного розподілу його за родами військ, військовими частинами (кораблями), підрозділами та військовими спеціальностями, а також кандидатів на навчання за військовими спеціальностями з урахуванням стану здоров'я та фізичного розвитку;

контроль за об'єктивністю та достовірністю надання ВЛК, командуваннями військових частин довідок про обставини одержання військовослужбовцями і призваними на збори військовозобов'язаними, резервістами травм (поранень, контузій, каліцтв);

розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи;

аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи підпорядкованих ВЛК;

проведення спільно з головними (провідними) медичними спеціалістами та іншими лікарями - спеціалістами аналізу та оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших контингентів, розробка пропозицій для покращення військово-лікарської експертизи;

організація та керівництво науковою роботою з питань військово-лікарської експертизи у підпорядкованих ВЛК;

підготовка та вдосконалення кадрів для ВЛК;

розробка та подання до ЦВЛК пропозицій з уточнення, доповнення та внесення змін до нормативно-правових актів з питань військово-лікарської експертизи;

контроль за організацією та проведенням лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, обстеженням та медичним оглядом призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів, надання методичної та практичної допомоги органам та закладам охорони здоров'я України та військовим комісаріатам у цій роботі;

проведення спільно з органами МОЗ України і військовими комісаріатами аналізу та узагальнення результатів лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників і призовників, обстеження та медичного огляду допризовників, призовників, громадян, які вступають у ВВНЗ, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів, розроблення пропозицій щодо покращення цієї роботи;

контроль за організацією та станом лікарсько-льотної експертизи в учбових та спортивних авіаційних закладах Товариства сприянні обороні України (далі - ТСО України), які знаходяться в межах регіону.

2.4.5. ВЛК регіону має право:

оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення;

перевіряти роботу підпорядкованих ВЛК та давати їм роз'яснення з питань військово-лікарської експертизи;

перевіряти організацію медичного огляду військовослужбовців та інших осіб у військових (цивільних) лікувальних закладах, військових частинах;

приймати постанови згідно з Положенням, контролювати, розглядати, затверджувати, за наявності підстав не затверджувати, переглядати або скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК. Постанову про придатність до військової служби колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення зі Збройних Сил України має право приймати або переглядати тільки ЦВЛК;

перевіряти організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військових (цивільних) лікувальних закладах, медичних підрозділах військових частин та ВВНЗ у цілях військово-лікарської експертизи;

направляти у військові лікувальні заклади на контрольне обстеження та медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби), військовозобов'язаних, резервістів, працівників;

витребовувати особові та пенсійні справи, медичні документи, матеріали адміністративного розслідування, дізнання, судового розгляду, характеристики, архівні довідки, витяги з наказів, актів, протоколів та інші документи, необхідні для прийняття постанови;

залучати для вирішення питань військово-лікарської експертизи головних (провідних) медичних спеціалістів та інших лікарів-спеціалістів, за необхідності - інших спеціалістів, начальників медичної служби та представників командування (керівництва) військових частин, де проходить службу військовослужбовець;

приймати постанови, а за необхідності переглядати свої постанови про причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та смерті у осіб, звільнених з військової служби, з військовою службою (крім постанов ЦВЛК);

перевіряти у військових комісаріатах, органах (закладах) охорони здоров'я Автономної Республіки Крим (далі - АР Крим), областей, міста Києва, на території регіону організацію та стан лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, медичного огляду призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів, результати перевірок доповідати керівникам територіальних командувань та керівникам органів місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування.

2.4.6. Рішенням штатної ВЛК може бути проведений повторний або контрольний медичний огляд.

2.4.7. На ВЛК Центрального регіону (далі ВЛК ЦР), крім військово-лікарської експертизи, покладені організація та проведення лікарсько-льотної експертизи згідно з цим Положенням.

Крім того, на ВЛК ЦР покладаються:

контроль, розгляд, затвердження, незатвердження постанов позаштатних ЛЛК;

організація, проведення лікарсько-льотної експертизи та контроль за роботою ЛЛК у авіаційних частинах, закладах та ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів управління повітряним рухом (далі - УПР);

розроблення спільно з ЦВЛК методичних рекомендацій з лікарсько-льотної експертизи;

прийняття та перегляд постанов про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців із числа осіб льотного складу, якщо вони звільнені у запас або відставку з льотної роботи.

2.4.8. На ВЛК Кримського регіону (далі - ВЛК КР), крім військово-лікарської експертизи, згідно з цим Положенням покладена організація та проведення військово-лікарської експертизи у Військово-Морських Силах Збройних Сил України.

2.4.9. ЦВЛК та ВЛК регіонів дислокуються на фондах ВМКЦ регіонів.

2.4.10. Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.

2.5. ВЛК евакуаційного пункту (місцевого евакуаційного пункту), госпітальної бази (створюються на воєнний час)

2.5.1. ВЛК евакуаційного пункту з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються усі ВЛК в зоні відповідальності.

2.5.2. ВЛК місцевого евакуаційного пункту з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються усі ВЛК лікувально-профілактичних закладів, які підпорядковані місцевому евакуаційному пункту.

2.5.3. ВЛК евакуаційного пункту керується розпорядженнями ЦВЛК, а ВЛК місцевого евакуаційного пункту - розпорядженнями штатних ВЛК регіону або ВЛК евакуаційного пункту в залежності від підпорядкованості.

2.5.4. На ВЛК евакуаційного пункту покладається організація військово-лікарської експертизи у госпітальних базах, а на ВЛК місцевого евакуаційного пункту - у лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих місцевому евакуаційному пункту, а також і керівництво ними відповідно до вимог, передбачених підпунктами 2.4.4, 2.4.5 пункту 2.4 розділу I Положення.

2.5.5. ВЛК госпітальної бази з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються усі ВЛК військових лікувальних закладів, які входять до складу госпітальної бази.

2.5.6. ВЛК госпітальної бази керуються розпорядженнями ВЛК евакуаційного пункту.

2.6. Позаштатні постійно діючі ВЛК (ЛЛК)

2.6.1. До позаштатних постійно діючих ВЛК (ЛЛК) належать:

госпітальні ВЛК;

гарнізонні ВЛК;

ЛЛК;

ВЛК аеромобільних військ;

ВЛК військових комісаріатів;

ВЛК територіального центру комплектування (далі - ВЛК ТЦК);

ВЛК цивільного лікувального закладу з правами госпітальної ВЛК.

2.6.2. Позаштатні (постійно та тимчасово діючі) ВЛК (ЛЛК) призначаються у складі голови, заступника голови (може призначатись один з членів комісії), членів комісії (у гарнізонних, госпітальних ВЛК не менше ніж три лікарі, в інших ВЛК і ЛЛК - терапевта, хірурга, невропатолога, окуліста, стоматолога, оториноларинголога, психіатра) і секретаря з середньою медичною освітою. До складу ВЛК (ЛЛК) можуть призначатися лікарі інших спеціальностей.

2.6.3. До складу ВЛК (ЛЛК), що створюється у військовому комісаріаті, ТЦК, лікарі і секретар комісії залучаються з місцевих лікувально-профілактичних закладів рішенням голови районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради) за погодженням з головою відповідної штатної ВЛК регіону.

2.6.4. Штатні і позаштатні (постійно та тимчасово діючі) ВЛК (ЛЛК) з питань військово-лікарської та лікарсько-льотної експертизи підпорядковуються вищим штатним ВЛК.

2.6.5. До участі в роботі позаштатних ВЛК на правах членів комісії залучаються головні (провідні) медичні спеціалісти, начальники відділень та інші лікарі-спеціалісти військових лікувальних закладів, начальники медичної служби та представники командування (керівництва) військових частин, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, та військові спеціалісти за клопотанням ВЛК.

2.6.6. Перелік військових лікувальних закладів, військових частин, лікувально-профілактичних закладів, в яких організовуються позаштатні постійно діючі ВЛК (ЛЛК), разом зі списком голів та заступників голів цих ВЛК (ЛЛК) на наступний календарний рік затверджує голова ЦВЛК за поданням начальників штатних ВЛК регіонів. ( Підпункт 2.6.6 пункту 2.6 глави 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

2.6.7. На підставі затвердженого переліку начальник ВМКЦ регіону своїм наказом призначає позаштатні постійно діючі ВЛК, їх персональний склад і визначає порядок їх роботи.

Головою позаштатної постійно діючої ВЛК призначається лікар, найбільш підготовлений з питань військово-лікарської експертизи, який має досвід роботи у військових лікувальних, цивільних лікувально-профілактичних закладах та пройшов підготовку (удосконалення) з військово-лікарської експертизи.

До складу ВЛК, створеної у цивільному лікувально-профілактичному закладі, за рішенням начальника ВМКЦ регіону може бути введений військовий лікар - представник найближчого військового лікувального закладу, медичної служби військової частини.

2.6.8. Для огляду кандидатів, відібраних для оволодіння водолазними спеціальностями, і курсантів навчального центру (військової частини) створюється позаштатна постійно діюча ВЛК у складі: голови - лікаря-фізіолога, заступника голови - водолазного спеціаліста, членів - лікарів-спеціалістів, вказаних у підпункті 2.6.2 пункту 2.6 розділу I Положення, і секретаря.

2.6.9. Позаштатні ВЛК здійснюють службове листування через діловодство військових лікувальних, цивільних лікувально-профілактичних закладів, військових частин, при яких ці комісії утворені.

2.6.10. Забезпечення позаштатних ВЛК медичною технікою та майном, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям, виділення їм приміщення і забезпечення комунальними послугами покладається на військові лікувальні, цивільні лікувально-профілактичні заклади, військові частини, при яких ці комісії утворені.

2.6.11. Документи позаштатних ВЛК скріплюються гербовою печаткою військового лікувального, цивільного лікувально-профілактичного закладу, військової частини, при яких ці комісії утворені.

2.7. Госпітальна (гарнізонна) ВЛК

2.7.1. Госпітальна ВЛК створюється у військовому госпіталі, на госпітальному судні, у цивільному лікувально-профілактичному закладі, де обстежуються і лікуються військовослужбовці. На воєнний час госпітальна ВЛК створюється в усіх військових санаторіях.

У разі потреби у військових лікувальних закладах може бути створено декілька госпітальних ВЛК за клінічними профілями.

Організація проведення військово-лікарської експертизи у військовому лікувальному закладі покладається на начальника закладу.

2.7.2. Гарнізонна ВЛК створюється при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках військових лікувальних закладів Міністерства оборони України.

На воєнний час при армійських тилових запасних військових частинах можуть бути створені гарнізонні ВЛК. На них покладається огляд військовослужбовців, а також огляд поповнення, яке поступає у ці військові частини, і контроль за організацією огляду військовослужбовців у військових частинах і батальйонах (командах) осіб, які одужують.

2.7.3. На госпітальну (гарнізонну) ВЛК покладається:

проведення медичного огляду осіб, указаних у пункті 1.2 розділу I Положення (крім допризовників), з метою визначення ступеня придатності до військової служби та в інших випадках, указаних у пункті 1.4 розділу II Положення;

ведення книги протоколів ВЛК та здавання її в архів;

проведення контролю за повнотою та якістю обстеження під час проведення медичного огляду, терміном проведення обстеження;

проведення разом із провідними медичними спеціалістами ВМКЦ регіонів та начальниками медичної служби військових частин, що знаходяться у зоні відповідальності військового лікувального закладу, детального аналізу визнання військовослужбовців непридатними (обмежено придатними) до військової служби, розробка пропозицій щодо покращення стану здоров'я військовослужбовців та попередження їх дострокового звільнення з військової служби за станом здоров'я. Узагальнення пропозицій та надання їх до штатної ВЛК.

Рекомендації штатних ВЛК щодо організації лікувально-діагностичної роботи в цілях військово-лікарської експертизи є обов'язковими для виконання.

2.7.4. Госпітальна (гарнізонна) ВЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

перевіряти з метою військово-лікарської експертизи організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військових лікувальних, цивільних лікувально-профілактичних закладах і у військових частинах, дислокованих у гарнізоні;

залучати до роботи на правах членів комісії медичних та військових фахівців за запитом голови ВЛК. ( Підпункт 2.7.4 пункту 2.7 глави 2 розділу I доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

2.8. Лікарсько-льотна комісія

2.8.1. Перелік ЛЛК, які створюються у Збройних Силах України, викладений у розділі III цього Положення.

2.8.2. ЛЛК керуються розпорядженнями ЦВЛК та ВЛК ЦР.

2.8.3. На ЛЛК (залежно від того, де вона створена) покладаються:

організація та керівництво лікарсько-льотною експертизою у військовому лікувальному закладі, військовому комісаріаті, ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР;

огляд льотного складу, авіаційного персоналу (далі - АП), кандидатів на навчання у ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР, курсантів ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР, резервістів (кандидатів у резервісти) з числа льотного складу проводиться відповідно до вимог розділу III цього Положення;

контроль за організацією та станом медичного огляду військовослужбовців в авіаційних з'єднаннях, військових частинах, що обслуговуються, та курсантів ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР.

2.8.4. ЛЛК має право:

приймати постанови у відповідності з цим Положенням;

перевіряти з метою лікарсько-льотної експертизи організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військовому лікувальному закладі, військових частинах, ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР.

2.8.5. Постанови ЛЛК розглядаються, контролюються, затверджуються, (не затверджуються) відповідною штатною ВЛК (ЛЛК) згідно з цим Положенням.

2.8.6. Постанова про непридатність до льотної роботи (льотного навчання), військової служби, а також про потребу у відпустці за станом здоров'я щодо осіб із числа льотного складу, курсантів ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР, у разі виявлення у них захворювань, які перешкоджають льотній роботі (льотному навчанню), та у складних випадках приймається ЛЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

2.9. ВЛК аеромобільних військ

2.9.1. Роз'яснення ВЛК регіону з питань військово-лікарської експертизи є обов'язковими для ВЛК аеромобільних військ, у зоні відповідальності якої дислокується з'єднання.

2.9.2. На ВЛК аеромобільних військ покладається:

організація та керівництво військово-лікарською експертизою у військових частинах аеромобільних військ і контроль за роботою ВЛК військових частин;

медичний огляд військовослужбовців аеромобільних військ, у тому числі кандидатів на навчання у ВВНЗ, поповнення, яке прибуває у з'єднання, військовослужбовців, які прибувають із інших родів військ, ВВНЗ, з курсів удосконалення, резервістів (кандидатів у резервісти);

аналіз та узагальнення результатів огляду військовослужбовців аеромобільних військ.

2.9.3. ВЛК приймає постанови про придатність (непридатність) військовослужбовців аеромобільних військ до служби в аеромобільних військах або тимчасову непридатність до здійснення стрибків з парашутом, придатність (непридатність) кандидатів на навчання у ВВНЗ у відповідності з цим Положенням. Постанови ВЛК аеромобільних військ про придатність (непридатність) до служби в аеромобільних військах офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців строкової військової служби розглядаються, контролюються, затверджуються або переглядаються ВЛК регіону.

2.10. ВЛК військового комісаріату

2.10.1. ВЛК військового комісаріату створюється у районному (міському) військовому комісаріаті.

Для керівництва і контролю за діяльністю цих комісій у військових комісаріатах Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва створюються відповідно Кримська республіканська, обласні та Київська міська ВЛК.

Головою ВЛК районного (міського) військового комісаріату призначається лікар, найбільш підготовлений та досвідчений з питань військово-лікарської експертизи, наказом районного військового комісара після погодження з головним лікарем районної (міської) лікарні МОЗ України (головою ВЛК обласного військового комісаріату, Автономної Республіки Крим або Київського міського військового комісаріату).

Головою ВЛК обласного військового комісаріату (Автономної Республіки Крим або Київського міського військового комісаріату) призначається начальник медичного відділення цього військового комісаріату наказом військового комісара після погодження з начальником ВЛК регіону.

Персональний склад та порядок роботи ВЛК районного (міського), обласного військових комісаріатів визначаються наказами відповідних військових комісарів. ( Підпункт 2.10.1 пункту 2.10 глави 2 розділу I доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

2.10.2. Роз'яснення ВЛК регіону з питань військово-лікарської експертизи є обов'язковими для виконання ВЛК військового комісаріату.

ВЛК військового комісаріату має право приймати постанови відповідно до цього Положення.

2.10.3. ВЛК військового комісаріату Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату, крім постанов, які згідно з цим Положенням підлягають розгляду, контролю та затвердженню ЦВЛК, ВЛК регіону.

2.10.4. На ВЛК районного (міського) військового комісаріату покладається огляд контингентів відповідно до пункту 1.2 розділу І цього Положення. Рішенням ВЛК регіону на ВЛК військового комісаріату покладається огляд інших контингентів.

2.10.5. У порядку контролю на ВЛК військового комісаріату Автономної Республіки Крим, області, міста Києва покладається огляд (переогляд) контингентів відповідно до пункту 1.2 розділу I цього Положення.

2.11. ВЛК територіального центру комплектування

2.11.1. ВЛК ТЦК створюється у Автономній Республіці Крим, областях та місті Києві.

Головою ВЛК ТЦК призначається лікар ТЦК, найбільш підготовлений та досвідчений з питань військово-лікарської експертизи, наказом начальника ТЦК після погодження з начальником ВЛК регіону.

Персональний склад та порядок роботи ВЛК ТЦК визначаються наказом начальника ТЦК. ( Підпункт 2.11.1 пункту 2.11 глави 2 розділу I доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

2.11.2. ВЛК ТЦК підпорядковується ВЛК регіону. ВЛК ТЦК має право приймати постанови відповідно до цього Положення.

На ВЛК ТЦК покладається огляд контингентів відповідно до пункту 1.2 розділу I цього Положення. Рішенням ВЛК регіону на ВЛК ТЦК покладається огляд і інших контингентів.

2.12. Позаштатні тимчасово діючі ВЛК

2.12.1. До позаштатних тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК) належать:

ВЛК (ЛЛК) ВВНЗ;

ВЛК приймально-технічної комісії (далі - ПТК) ВМС Збройних Сил України;

ВЛК для медичного огляду особового складу підводних човнів;

ВЛК для медичного огляду водолазів;

ВЛК для медичного огляду військовослужбовців, які залучаються до підводного керування танками та іншими машинами;

ВЛК аеромобільних військ;

ВЛК для медичного огляду поповнення.

2.12.2. Перелік військових частин видів Збройних Сил України та родів військ, ВВНЗ, в яких створюються позаштатні тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК) (далі - Перелік), разом зі списком голів та їх заступників на наступний календарний рік затверджує голова ЦВЛК за поданням начальників штатних ВЛК регіонів. У місті Києві Перелік на затвердження подає відділ комплектування ЦВЛК. ( Підпункт 2.12.2 пункту 2.12 глави 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

2.12.3. На підставі затвердженого Переліку начальник ВВНЗ, командир військової частини своїми наказами призначають позаштатні тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), персональний склад і визначають порядок їх роботи. Начальник ВМКЦ регіону за відповідними заявками доукомплектовує склад комісії. До складу ВЛК для заключного огляду кандидатів, які вступають у ВВНЗ та ВЛК ПТК ВМС Збройних Сил України, додатково включаються лікар-психіатр та лікар-дерматолог. ( Абзац перший підпункту 2.12.3 пункту 2.12 глави 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Для доукомплектування ВЛК ВВНЗ дозволяється запрошувати лікарів відповідного профілю із цивільних лікувальних закладів на договірних засадах з оплатою за рахунок ВВНЗ за їх згодою.

2.12.4. Головою позаштатної тимчасово діючої ВЛК призначається лікар, найбільш підготовлений з питань військово-лікарської експертизи.

2.12.5. Для остаточного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР, призначається ЛЛК ВВНЗ. ( Підпункт 2.12.5 пункту 2.12 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

2.12.6. Військовослужбовці, визнані позаштатною тимчасово діючою ВЛК непридатними до служби за військовою спеціальністю, для вирішення питання про придатність до військової служби направляються на амбулаторне або стаціонарне обстеження із подальшим оглядом гарнізонною або госпітальною ВЛК.

2.12.7. Головою ВЛК для огляду водолазів призначається головний спеціаліст - лікар спеціальної фізіології Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС Збройних Сил України, у Сухопутних військах - начальник медичної служби з'єднання (військової частини); заступником голови - водолазний спеціаліст.

2.12.8. ВЛК ПТК ВМС Збройних Сил України створюється для огляду поповнення, яке прибуває у ВМС Збройних Сил України, з метою правильного розподілу його по військових частинах (кораблях), підрозділах та добору осіб для навчання з військово-морських спеціальностей.

ВЛК ПТК ВМС Збройних Сил України виносить постанови тільки про придатність (непридатність) оглянутих до військової служби у ВМС Збройних Сил України та навчання їх за військово-морською спеціальністю відповідно до цього Положення.

II. Медичний огляд

1. Загальні положення

1.1. Медичний огляд включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмового висновку (постанови). Під придатністю до військової служби у цьому Положенні розуміється такий стан здоров'я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності у виді Збройних Сил України та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час.

Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення придатності:

до військової служби допризовників, призовників, військовозобов'язаних, резервістів (кандидатів у резервісти);

військовослужбовців до військової служби;

військовослужбовців до військової служби за військовою спеціальністю;

військовослужбовців до служби в аеромобільних військах, плаваючому складі, морській піхоті;

кандидатів на навчання у ВВНЗ, учнів військових ліцеїв;

кандидатів до військової служби за контрактом;

кандидатів до участі у міжнародних миротворчих операціях (далі - ММО) та у складі миротворчого персоналу;

військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, працівників Збройних Сил України для роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ та мікроорганізмами I-II груп патогенності;

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України до служби (роботи) у спеціальних спорудах, працівників допоміжного флоту ВМС Збройних Сил України;

а також з метою визначення:

можливості проходження військової служби військовослужбовцями та проживання членів їх сімей за кордоном;

необхідності в тривалому спеціалізованому лікуванні, медичному спостереженні або в навчанні (вихованні) у спеціалізованих навчальних закладах членів сімей військовослужбовців, транспортабельності їх за станом здоров'я.

1.2. Постанови ВЛК приймаються на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (далі - Розклад хвороб) (додаток 1), пояснень щодо застосування статей Розкладу хвороб (додаток 2) та таблиць додаткових вимог до стану здоров'я (далі - ТДВ) (додаток 3).

Розклад хвороб розроблений відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я 10-го перегляду (далі - МКХ-10).

1.3. Кількість оглянутих за робочий день не повинна перевищувати у мирний час 50 чоловік, у воєнний час - 100 чоловік.

1.4. Медичний огляд контингентів, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення, проводиться в порядку, визначеному таблицею:

------------------------------------------------------------------
| N |Особи, які підлягають| Якою ВЛК | Графа Розкладу |
|з/п | медичному огляду | проводиться | хвороб, ТДВ, за |
| | | медичний огляд |якими проводиться |
| | | | медичний огляд |
|----+---------------------+------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|1 |Громадяни під час |Лікарі, які |I, ТДВ "А" |
| |приписки до призовних|залучаються з | |
| |дільниць та призову |лікувально- | |
| |на строкову військову|профілактичних | |
| |службу |закладів | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|2 |Громадяни, |Громадяни |Громадяни - ТДВ |
| |військовослужбовці, |(первинний |"Д" (графи 2-5). |
| |які не мають |медичний огляд) - |Військовослуж- |
| |офіцерського звання |ВЛК Р(М)ВК, ВЛК |бовці - |
| |при вступі у ВВНЗ |ТЦК. |графи I, II |
| |(крім льотного |Повторний огляд - |(залежно від |
| |складу) |ВЛК військових |військового |
| | |комісаріатів |звання, |
| | |Автономної |ТДВ "Д" (графи 2- |
| | |Республіки Крим, |5) |
| | |м. Києва, | |
| | |обласних | |
| | |військових | |
| | |комісаріатів. | |
| | |Остаточний | |
| | |медичний огляд ВЛК| |
| | |ВВНЗ або ВЛК | |
| | |Головної | |
| | |відбіркової | |
| | |комісії. | |
| | |Військовослужбовці| |
| | |(первинний | |
| | |медичний | |
| | |огляд) - | |
| | |гарнізонна | |
| | |(госпітальна) ВЛК,| |
| | |остаточний | |
| | |медичний огляд - | |
| | |ВЛК ВВНЗ або ВЛК | |
| | |Головної | |
| | |відбіркової | |
| | |комісії | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|3 |Військовослужбовці |Гарнізонні |I, ТДВ "А", Д |
| |строкової військової |(госпітальні) ВЛК,| |
| |служби, курсанти |інші позаштатні | |
| |ВВНЗ (крім |постійно і | |
| |випускного курсу) |тимчасово діючі | |
| | |ВЛК в залежності | |
| | |від профілю | |
| | |військової | |
| | |спеціальності | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|4 |Громадяни, |ВЛК військових |II, ТДВ "Б","В", |
| |військовослужбовці, |комісаріатів, |"Г" |
| |які приймаються та |гарнізонні | |
| |проходять військову |(госпітальні) ВЛК,| |
| |службу за контрактом,|ВЛК ТЦК | |
| |з числа осіб | | |
| |рядового, | | |
| |сержантського та | | |
| |старшинського складу | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|5 |Громадяни, особи |ВЛК військових |III, ТДВ "Б", "В",|
| |офіцерського складу, |комісаріатів, |"Г" |
| |які приймаються та |гарнізонні | |
| |проходять військову |(госпітальні) ВЛК,| |
| |службу за контрактом,|ВЛК ТЦК | |
| |з числа осіб | | |
| |офіцерського складу, | | |
| |курсанти ВВНЗ | | |
| |випускного курсу | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|6 |Громадяни, які |Кандидати, які |ТДВ "Д" |
| |вступають до |вступають до |(графа 1) |
| |загальноосвітніх |військового ліцею,| |
| |закладів середньої |-ВЛК, створена у | |
| |повної освіти з |військовому ліцеї,| |
| |додатковою освітньою |учні військових | |
| |програмою військової |ліцеїв - | |
| |підготовки (військові|гарнізонні | |
| |ліцеї), учні |(госпітальні) ВЛК | |
| |військових ліцеїв | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|

|7  |Солдати (матроси),  |ВЛК військових  |I, II (залежно від|
| |сержанти, старшини, |комісаріатів, |військового |
| |прапорщики (мічмани) |гарнізонні |звання), ТДВ "А", |
| |запасу |(госпітальні) ВЛК |"В", "Г" |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|8 |Офіцери запасу |ВЛК військових |III, ТДВ "Б", "В",|
| | |комісаріатів, |"Г" |
| | |гарнізонні | |
| | |(госпітальні) ВЛК | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|9 |Громадяни, які |ВЛК військових |II, III (залежно |
| |приймаються та |комісаріатів, |від військового |
| |проходять службу у |гарнізонні |звання), ТДВ "Б", |
| |військовому резерві |(госпітальні) ВЛК,|"В", "Г" |
| | |ВЛК ТЦК | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|10 |Військовозобов'язані,|ВЛК військових |II, III (залежно |
| |які призиваються та |комісаріатів, |від військового |
| |проходять воєнні |гарнізонні |звання), ТДВ "Б", |
| |навчальні |(госпітальні) ВЛК |"В", "Г" |
| |(перевірочні) та | | |
| |спеціальні збори осіб| | |
| |рядового та | | |
| |офіцерського складу | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|11 |Особи офіцерського |Первинний |III, ТДВ "Д" |
| |складу, які вступають|медичний |(графа 6) |
| |до ВВНЗ |огляд - | |
| | |гарнізонні | |
| | |(госпітальні) ВЛК;| |
| | |остаточний - ВЛК | |
| | |ВВНЗ | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|12 |Студенти цивільних |Первинний медичний|II, III (залежно |
| |вищих навчальних |огляд - ВЛК |від військового |
| |закладів, які бажають|військових |звання), ТДВ "Д" |
| |навчатися у ВВНЗ |комісаріатів |(графи 2-5) |
| | |Автономної | |
| | |Республіки Крим, | |
| | |міста Києва, | |
| | |обласних | |
| | |військових | |
| | |комісаріатів, | |
| | |гарнізонні | |
| | |(госпітальні) ВЛК,| |
| | |ВЛК ТЦК. | |
| | |Остаточний | |
| | |медичний огляд - | |
| | |ВЛК ВВНЗ | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|13 |Студенти цивільних |ВЛК військових |III, особи, |
| |вищих навчальних |комісаріатів |призначені для |
| |закладів, які | |служби у ВМС |
| |залучаються до | |Збройних Сил |
| |військової підготовки| |України, - ТДВ "Б"|
| |за програмою офіцерів| |(графа 2), "В" |
| |запасу | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|14 |Студенти випускних |ВЛК військових |III, особи, |
| |курсів цивільних |комісаріатів |призначені для |
| |вищих навчальних | |служби у ВМС |
| |закладів, які | |Збройних Сил |
| |атестуються на | |України, - ТДВ "Б"|
| |офіцерів запасу | |(графа 2), "В" |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|15 |Студент-курсант ВВНЗ |Гарнізонні |II |
| | |(госпітальні) ВЛК | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|16 |Курсанти учбових |Гарнізонні |I, II (залежно від|
| |з'єднань, центрів, |(госпітальні) ВЛК |військового |
| |загонів, шкіл, | |звання), ТДВ "Б" |
| |комбінатів, команд, | |(графа 2), "В" |
| |флотських екіпажів і | | |
| |напівекіпажів | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|17 |Військовослужбовці, |ВЛК з'єднань |I, II, III |
| |які відбираються для |(військових |(залежно від |
| |служби або проходять |частин) |військового |
| |службу в |аеромобільних |звання), ТДВ "Б" |
| |аеромобільних |військ, гарнізонні|(графа 1) |
| |військах, у морській |(госпітальні) ВЛК | |
| |піхоті, частинах | | |
| |спеціального | | |
| |призначення | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|18 |Військовослужбовці, |Гарнізонні |II, III (залежно |
| |працівники Збройних |(госпітальні) ВЛК |від військового |
| |Сил України, які | |звання), ТДВ "Б" |
| |відбираються для | |(графа 6) |
| |служби (роботи) або | | |
| |несуть службу | | |
| |(працюють) у | | |
| |спеціальних спорудах | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|19 |Військовослужбовці, |Гарнізонні |I, II, III |
| |які відбираються для |(госпітальні) ВЛК |(залежно від |
| |служби або проходять | |військового |
| |службу у плаваючому | |звання), ТДВ "А" |
| |складі ВМС Збройних | |(графа 3), "Б" |
| |Сил України | |(графа 2), "В" |
|----+---------------------+------------------+------------------|

|20 |Лікарі-фізіологи,  |ВЛК для медичного |II, III (залежно |
| |лікарі медичних |огляду водолазів, |від військового |
| |груп, рятувальних |гарнізонні |звання), ТДВ "В" |
| |загонів, оператори |(госпітальні) ВЛК | |
| |жорстких пристроїв, | | |
| |водолазні | | |
| |спеціалісти | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|21 |Військовослужбовці, |Гарнізонні |I, II, III |
| |працівники Збройних |(госпітальні) ВЛК |(залежно від |
| |Сил України, які | |військового |
| |призначаються | |звання), |
| |(приймаються) на | |ТДВ "Ґ" |
| |роботу і які працюють| | |
| |із ДІВ, КРП, | | |
| |джерелами ЕМП, ЛВ, | | |
| |мікроорганізмами I- | | |
| |II груп патогенності | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|22 |Військовослужбовці за|Гарнізонні |II, III (залежно |
| |контрактом, які |(госпітальні) ВЛК |від військового |
| |залучаються до участі| |звання), ТДВ "Б" |
| |у ММО та до складу | |(графа 8) |
| |миротворчого | | |
| |персоналу | | |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|23 |Військовослужбовці, |Гарнізонні |II, III (залежно |
| |члени їх сімей, |(госпітальні) ВЛК |від військового |
| |працівники Збройних | |звання) та згідно |
| |Сил України, які | |з переліком |
| |виїжджають у | |медичних |
| |відрядження за кордон| |протипоказань |
|----+---------------------+------------------+------------------|
|24 |Члени сімей |Гарнізонні |Пункт 7.1 розділу |
| |військовослужбовців |(госпітальні) ВЛК,|II Положення |
| |для визначення |ВЛК військових | |
| |необхідності |комісаріатів | |
| |тривалого | | |
| |спеціалізованого | | |
| |лікування, медичного | | |
| |спостереження, або | | |
| |навчання (виховання) | | |
| |у спеціалізованому | | |
| |навчальному закладі, | | |
| |або | | |
| |транспортабельності | | |
| |та переїзду у зв'язку| | |
| |з хворобою | | |
------------------------------------------------------------------

( Пункт 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

1.5. У воєнний час військовослужбовці, військовозобов'язані, працівники Збройних Сил України, крім ВЛК, зазначених у пункті 1.4 розділу II Положення, проходять медичний огляд також у ВЛК евакуаційних пунктів, госпітальних баз.

1.6. Льотний склад, АП; кандидати на навчання у ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР, курсанти ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР, проходять медичний огляд згідно з розділом III цього Положення.

1.7. Медичний огляд студентів вищих навчальних закладів, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, проводиться перед початком курсу військової підготовки та перед початком проведення навчальних зборів із військової підготовки за програмою офіцерів запасу. ВЛК РВК оглядають студентів відповідно до вимог глави 3 розділу II Положення. ( Пункт 1.7 глави 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

1.8. Постанова ВЛК стосовно військовослужбовців іноземних держав, які навчаються у ВВНЗ, учбових центрах, а також тих, які прибули на виробничо-технічне навчання і консультації, приймається тільки про придатність або непридатність військовослужбовця до навчання у ВВНЗ (на курсах удосконалення).

Постанова ВЛК про непридатність військовослужбовців іноземних держав до навчання у ВВНЗ (на курсах удосконалення) заноситься в книгу протоколів засідань ВЛК без посилання на Положення, оформляється довідкою ВЛК (додаток 4) і затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

1.9. Порядок медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів здійснюється відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 5 червня 2000 року N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за N 435/4656.

1.10. Медичний огляд військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які страджають на захворювання, що згідно з пунктом 3 частини першої статті 34 Житлового кодексу УРСР ( 5464-10 ) дають право на поліпшення житлових умов та абзацами четвертим - шостим частини першої статті 45 Житлового кодексу УРСР дають право на першочергове надання жилих приміщень, проводиться гарнізонними (госпітальними) ВЛК ВМКЦ регіону за участю головних медичних фахівців у тому разі, якщо хворі перебувають на медичному забезпеченні у військових лікувальних закладах. У всіх інших випадках медичний огляд цих осіб та видача довідки з висновком комісії проводиться лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів МОЗ України за місцем проживання або роботи хворого.

Перелік захворювань, що дають право особам, що страждають на ці захворювання, на першочергове надання жилих приміщень, та порядок видачі медичного висновку визначені у наказі МОЗ СРСР від 28.03.83 N 330 "Об утверждении списка заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади" (зі змінами).

Перелік захворювань, що дають право особам на поліпшення житлових умов, порядок видачі медичного висновку та форма медичного висновку визначені у наказі МОЗ УРСР від 08.02.85 N 52 "Об утверждении перечня хронических заболеваний, при которых лица, страдающие этими заболеваниями, не могут проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с членами своей семьи" (зі змінами).

Медичні висновки, позитивні для першочергового надання жилих приміщень або поліпшення житлових умов, разом з матеріалами ВЛК, медичною книжкою, іншими медичними документами, що характеризують стан здоров'я цих осіб, направляються до штатної ВЛК для контролю. Після розгляду штатна ВЛК повертає матеріали до комісії, яка проводила огляд, із зазначенням обґрунтованості прийнятого рішення. ( Пункт 1.10 глави 1 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони N 363 від 29.05.2012 )

1.11. При зарахуванні кандидата на військову службу за контрактом кадровими органами в його особову справу обов'язково вкладається довідка ВЛК. У подальшому всі довідки ВЛК та довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) (додаток 5), при наявності, кадровими органами заносяться до особових справ.

1.12. Обов'язково проводиться медичний огляд госпітальними (гарнізонними) ВЛК військовослужбовців для визначення ступеня придатності до військової служби:

курсантів (студентів) під час переходу на останній курс навчання та укладання контракту про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

військовослужбовців після 40-річного віку, які виявили бажання проходити військову службу за новим контрактом; ( Абзац третій пункту 1.12 глави 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

військовослужбовців за контрактом під час проходження ними навчання у навчальних центрах;

військовослужбовців при призначенні на посади від командира окремої військової частини до командувача виду Збройних Сил України включно, а також при призначенні на посади начальників структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства оборони України.

2. Медичний огляд призовників (допризовників)

2.1. Організація медичного огляду призовників і допризовників покладається на районні (міські) комісії з питань приписки і районні (міські) призовні комісії, в областях - на обласні призовні комісії та призовні комісії Автономної Республіки Крим і міста Києва.

2.2. Медичний огляд призовників проводиться на призовних дільницях районних (міських) військових комісаріатів лікарями, які залучаються з місцевих лікувальних закладів рішенням керівника місцевої державної адміністрації, на збірних пунктах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського міського військових комісаріатів - лікарями медичного відділення тимчасового штату збірного пункту, які залучаються з лікувальних закладів відповідних управлінь охорони здоров'я.

Кожний призовник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за наявності медичних показань і лікарями інших спеціальностей.

Безпосередньо керує роботою медичного персоналу, що залучається для медичного огляду призовників, лікар - член призовної комісії (комісії з питань приписки), який призначається з числа найбільш кваліфікованих лікарів-спеціалістів та має необхідні знання і досвід у галузі військово-лікарської експертизи. Кандидатура лікаря - члена районної призовної комісії (комісії з питань приписки) погоджується з лікарем - членом обласної призовної комісії (начальником медичного відділення тимчасового штату обласного збірного пункту).

2.3. До початку роботи комісії з питань приписки, призовної комісії лікар - член призовної комісії (комісії з питань приписки):

перевіряє придатність приміщень для роботи лікарів, наявність необхідного обладнання та оснащення, вказаного у Переліку інструментарію, медичного та господарського майна, необхідного для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду призовників (додаток 6);

уточнює місце, час та порядок направлення призовників на додаткове обстеження, лікування та консультацію в необхідних випадках;

проводить інструктивне заняття з медичним персоналом, звертаючи увагу на правильність та об'єктивність огляду і визначення придатності призовників до військової служби; роз'яснює лікарям на конкретних прикладах, як слід вивчати медичні документи, особові справи призовників, оформлювати облікову карту та Висновок лікаря (додаток 7). На заняттях вивчаються вимоги Положення, накази та директиви в тій частині, що стосується медичного огляду призовників. Особлива увага звертається на знання та точне виконання лікарями методики обстеження. Підлягають детальному розбору виявлені раніше недоліки в оглядах призовників (порушення методики дослідження, невірні висновки лікарів, випадки повернення призовників із збірного пункту та дострокового звільнення, неправильно призваних за станом здоров'я тощо);

напередодні кожного дня роботи спільно з лікарями вивчає документи призовників, які викликаються для медичного огляду, знайомиться з додатковими вимогами до стану здоров'я призовників у ті роди військ та команди, у які вони будуть відбиратися на комісії;

доповідає голові призовної комісії (комісії з питань приписки) про недоліки в підготовці до роботи з огляду призовників та вживає заходів для своєчасного усунення недоліків.

У період роботи призовної комісії (комісії з питань приписки) лікар - член призовної комісії:

організовує огляд призовників; забезпечує консультації лікарів; перевіряє якість записів лікарів в облікових картках призовників, висновок лікаря-спеціаліста та робить висновок про придатність призовника до військової служби, придатність до військової служби в конкретних родах військ, навчання, служби за певною військовою спеціальністю, про потребу в наданні відстрочки від призову за станом здоров'я або проведенні додаткових обстежень; щоденно перевіряє правильність медичних записів у книзі протоколів призовної комісії, звертаючи особливу увагу на обґрунтованість діагнозу;

перевіряє об'єктивність направлення призовників на додаткове обстеження та лікування; аналізує результати огляду призовників; після закінчення роботи призовної комісії (комісії з питань приписки) бере участь у складанні звіту про результати медичного огляду призовників.

2.4. Військові комісаріати до початку приймання допризовників на військовий облік та призову запитують:

з поліклінік за місцем проживання допризовників - медичні картки амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України N 025) з вкладними листами до них (облікова форма МОЗ України N 025/о), медичні характеристики на допризовників від лікаря-педіатра дільничного, на призовників, яким більше 18 років, від лікаря дільничного, списки осіб призовного віку, які перебувають на диспансерному обліку у психіатра, нарколога, венеролога, фтизіатра, невропатолога, алерголога, інших спеціалістів;

із відділів соціального забезпечення - дані про призовників, які визнані інвалідами;

із допоміжних шкіл для розумово відсталих та важковиховуваних - медично-педагогічні характеристики;

із санепідемстанцій - дані на осіб, які перехворіли протягом останніх 6 місяців вірусним гепатитом, черевним тифом, паратифами, дизентерією, іншими інфекційними хворобами.

2.5. Перед медичним оглядом усім призовникам проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW); визначається група крові та резус-належність, проводяться флюорографічне обстеження органів грудної клітки, профілактичні щеплення у відповідності з календарем профілактичних щеплень, електрокардіографічне дослідження. Здійснюється вивчення медичних документів з поліклінік та лікувальних закладів за місцем проживання та перебування на обліку (медичної карти амбулаторного хворого, виписки з медичної карти від дільничного лікаря, лікаря-педіатра дільничного, виписних епікризів, даних диспансерного обстеження та лікарського спостереження, результатів попередніх медичних оглядів, інших документів, що характеризують стан здоров'я). Інші дослідження проводяться за показаннями.

2.6. Оцінка стану здоров'я та придатності до військової служби проводиться у відповідності з графою I Розкладу хвороб та графами 1-11 ТДВ "А".

2.7. Під час огляду призовників лікарі визначають стан їх здоров'я та ступінь придатності до військової служби. При цьому враховуються характер захворювання або фізичної вади, ступінь їх розвитку, функціональних порушень, а також освіта, спеціальність, фактична працездатність оглянутого та вимоги, які ставить військова служба до стану здоров'я у тому чи іншому виді Збройних Сил України, роді військ.

2.8. Після закінчення огляду кожний лікар записує в облікову картку призовника (на збірному пункті - у Картку медичного огляду призовника на збірному пункті (додаток 8)) висновок про придатність (тимчасову непридатність або повну непридатність) до строкової військової служби, відповідну статтю Розкладу хвороб, дату огляду та підписує висновок із зазначенням свого прізвища та ініціалів і скріплює особистою печаткою. За результатами медичного огляду спеціалістами лікар - член призовної комісії приймає підсумкове рішення щодо придатності призовника за станом здоров'я до військової служби та служби в тому чи іншому роді військ, що скріплюється його підписом та особистою печаткою лікаря.

На призовників, у яких виявлені захворювання або відхилення від норми, що обмежують придатність за родами військ або визначають їх тимчасово непридатними та непридатними до строкової військової служби, оформлюється Висновок лікаря. Висновок підписується лікарем з обов'язковим зазначенням дати огляду, висновком про придатність до строкової військової служби, обмеженням за родами військ у відповідності з ТДВ "А" та лікарем - членом призовної комісії (комісії з питань приписки).

2.9. Лікар виносить одну з таких постанов:

а) придатний до військової служби за графами ТДВ "А" 1-11;

б) тимчасово непридатний до військової служби. Потребує лікування (динамічного спостереження) на термін до ________ (указати дату);

в) підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд;

г) непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

ґ) непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

2.10. Результати медичного огляду заносяться в книгу протоколів засідань призовної комісії (комісії з питань приписки). Карта медичного огляду та висновки лікарів підшиваються в особову справу призовника як додаток до облікової карти. Крім того, призовникам, які включені до складу команд на відправку у війська, надається довідка Р(М)ВК (додаток 9), яка разом з обліковими документами направляється до військової частини.

2.11. Рішення про тимчасову непридатність приймається на термін, необхідний для повного відновлення функцій органів та систем організму, але не більше одного року, з наступним переоглядом для вирішення питання про придатність до військової служби. Після закінчення року, якщо захворювання не вилікувано, приймається остаточне рішення. Контроль та організація своєчасного проведення переогляду покладається на районний (міський) військовий комісаріат.

Допризовники під час приписки до призовних дільниць та призовники під час призову на строкову військову службу, у яких виявлені захворювання або фізичні недоліки (вади) необоротного характеру (невиліковні), визнаються непридатними до військової служби. Рішення про тимчасову непридатність та потребу в лікуванні в цьому випадку не приймається.

2.12. У разі коли лікарям важко визначити стан здоров'я призовника, його направляють на амбулаторне або стаціонарне обстеження в лікувально-профілактичний заклад, про що лікарем або лікарем - членом призовної комісії (комісії з питань приписки) робиться відповідний запис в додатковому аркуші до облікової карти призовника, на збірному пункті - у картці амбулаторного обстеження та медичного огляду, на зворотному боці із зазначенням об'єктивних причин направлення, куди направляється, попереднього діагнозу. При цьому призовнику видається направлення, у якому вказується попередній діагноз та що необхідно уточнити при обстеженні для прийняття рішення. Направлення підписує лікар, який призначив обстеження, і лікар - член призовної комісії (комісії з питань приписки), який проводить контроль за об'єктивністю і доцільністю призначеного обстеження.

Після проведення обстеження складається Акт дослідження стану здоров'я (додаток 10), який підписується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу. Акт подається у військовий комісаріат на розгляд призовної комісії (комісії з питань приписки).

У спірних питаннях, пов'язаних із незгодою призовника з висновками лікарів, які залучаються до медичного огляду призовників, питаннях контролю за об'єктивністю висновків лікарів за рішенням штатної ВЛК призовник може бути направлений на контрольне обстеження у військовий лікувальний заклад.

У воєнний час відстрочка від призову за станом здоров'я може надаватися призовникам на строк до 2 місяців. За медичними показаннями вона може бути продовжена на 2 місяці і втретє - на такий самий термін. Після закінчення відстрочки проводиться медичний огляд призовників для вирішення питання придатності до військової служби.

2.13. З метою організації лікувально-профілактичної роботи серед призовників лікар - член призовної комісії (комісії з питань приписки) після призову (приписки) надає інформацію про результати медичного огляду призовників до головних медичних спеціалістів району, області, Автономної Республіки Крим. Організація лікувально-профілактичної роботи покладена на відповідні заклади МОЗ України.

Військові комісаріати разом з органами управління охороною здоров'я планують і контролюють проведення лікувально-оздоровчої роботи та один раз на рік інформують місцеві органи виконавчої влади про її результати.

2.14. Відбір призовників за станом здоров'я для підготовки з військово-технічних спеціальностей в учбових організаціях ТСО України проводиться за результатами медичного огляду громадян при взятті їх на військовий облік з наданням рішення про придатність за відповідною спеціальністю згідно з ТДВ та довідки Р(М)ВК.

2.15. Особи, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зона безумовного (обов'язкового) відселення та зона гарантованого добровільного відселення), під час взяття на військовий облік та призову на строкову військову службу підлягають медичному обстеженню за медичними показаннями у стаціонарних умовах. У разі їх придатності до військової служби вони направляються у військові частини та установи на посади, що виключають їх радіаційне опромінення та контакти з іншими шкідливими факторами військової служби.

2.16. У військовому комісаріаті в день відправки призовників на збірний пункт організовується опитування останніх на предмет наявності гострих хвороб, травм, станів, які перешкоджають відправці. За результатами опитування проводяться консультації спеціалістів, госпіталізація в лікувальний заклад, повторний огляд спеціалістами тощо і приймаються рішення про направлення на збірний пункт або вилучення з команди на відправку.

Відповідає за організацію і проведення цієї роботи особисто військовий комісар.

2.17. Перед прийняттям призовників, які прибули на збірний пункт на відправку у складі команд з військових комісаріатів, та перед відправкою їх до військових частин проводиться контрольний медичний огляд. За результатами огляду приймається рішення про відсутність протипоказань за станом здоров'я для перебування на збірному пункті (відправки до військових частин). Під час перебування на збірному пункті проводиться флюорографічне обстеження органів грудної клітки тим призовникам, яким його не проведено. У разі виявлення гострих захворювань, травм, інших станів, що перешкоджають перебуванню на збірному пункті (відправці до військових частин), приймається відповідне рішення (про госпіталізацію, ізоляцію, направлення на медичний огляд лікарями - спеціалістами медичного відділення збірного пункту тощо), про що робиться відмітка в особовій справі призовника.

У разі виявлення у призовника захворювання, яке перешкоджає проходженню строкової військової служби, останній повертається у військовий комісаріат з метою організації лікування, а за наявності показань госпіталізується у відповідний лікувальний заклад МОЗ України. Документи повертаються до військового комісаріату на повторний розгляд районної призовної комісії.

2.18. Медичні документи призовників, у тому числі результати додаткових досліджень (рентгенограми, флюорограми, КТ, МРТ, ЕКГ, результати аналізів тощо) у повному обсязі, не пізніше ніж через 10 днів після закінчення призову, а на вимогу призовника - негайно, повертаються військовим комісаріатом у місцеві лікувальні заклади, звідки надійшли. Результати вивчення медичних документів, додаткових обстежень, які мають значення при обґрунтуванні діагнозів, лікарями - спеціалістами відображаються у висновках лікарів та карті медичного огляду, які підшиваються до особової справи призовника. Дані про останні профілактичні щеплення проти правця, дифтерії, кору, краснухи, паротиту, про групу крові та резус-належність заносяться у військовий квиток.

2.19. Щодо кожного випадку дострокового звільнення із Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовця строкової військової служби з приводу захворювання, що не пов'язане з проходженням військової служби, районний (міський) військовий комісаріат спільно з відділом охорони здоров'я проводить адміністративне розслідування. За результатами розслідування проводяться заходи з виключення помилок у подальшому. Результати проведеної роботи доповідаються військовому комісару Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва у 10- денний термін з часу постановки повернутого на облік у РВК. Військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва проводить вивчення та аналіз таких даних, здійснює відповідні заходи для запобігання помилок у подальшому, інформує штатну ВЛК для узагальнення.

Щодо випадків, які за результатами вивчення спричинили необґрунтоване звільнення військовослужбовця строкової служби за станом здоров'я, військовий комісар Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва направляє матеріали розслідування з висновками та обґрунтуванням у штатну ВЛК за належністю для перевірки та вжиття заходів щодо скасування неправильної постанови ВЛК, на підставі якої він був звільнений з військової служби.

Штатна ВЛК проводить вивчення поданих матеріалів, за необхідності організовує контрольний огляд та проведення додаткових досліджень, приймає остаточне рішення. Висновки направляються до військового комісара Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва з подальшим розглядом на призовній комісії.

3. Медичний огляд військовозобов'язаних

3.1. Медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням військового комісара ВЛК військових комісаріатів.

3.2. Військовозобов'язані, залежно від категорії запасу, військово-облікової спеціальності та призначення, підлягають повторному огляду ВЛК військових комісаріатів. Крім того, офіцери запасу підлягають повторному огляду зазначеними ВЛК під час чергового атестування, а рядовий, сержантський та старшинський склад запасу ВЛК військових комісаріатів - у разі зміни призначення.

Кожний військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей.

Повторний медичний огляд військовозобов'язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров'я, які можуть бути вилікувані, а також військовозобов'язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України проводиться один раз у 5 років ВЛК військових комісаріатів, а льотного складу - ЛЛК військових комісаріатів.

3.3. Особи, визнані непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, можуть бути повторно оглянуті ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання у разі, коли в результаті обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах раніше встановлений діагноз переглянутий.

3.4. Перед оглядом військовозобов'язаних їм проводиться рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, дослідження сечі. Особам, яким більше 40 років, обов'язково проводяться ЕКГ та вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор.

3.5. До початку огляду військовий комісаріат на всіх військовозобов'язаних отримує дані із психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів (на тих, що перебувають на обліку у вказаних диспансерах, закладах, - витяг з історії хвороби), на осіб, що визнані інвалідами, - дані з органів соціального забезпечення, також медичну картку амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України N 025) з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Зазначені документи з відомостями із вищевказаних диспансерів (закладів), а на офіцерів і прапорщиків (мічманів) запасу також особові справи військовий комісаріат до початку огляду подає для вивчення у ВЛК.

3.6. Картка обстеження та медичного огляду на солдатів, матросів, сержантів і старшин зберігається у військовому комісаріаті до чергового огляду, а на офіцерів, прапорщиків (мічманів) у їх особових справах - постійно.

3.7. Якщо офіцери запасу раніше служили у Збройних Силах України або інших військових формуваннях, тоді військовий комісаріат у направленні на огляд вказує, коли і з якої причини вони були звільнені у запас. На звільнених із військової служби за станом здоров'я у ВЛК обов'язково подається Свідоцтво про хворобу (додаток 11) або його копія.

3.8. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальне визначення придатності до військової служби і військової спеціальності, ВЛК щодо офіцерів запасу, яких призивають на військову службу або приймають на військову службу у добровільному порядку за контрактом, виносить одну із таких постанов:

"Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час";

"Обмежено придатний до військової служби";

"Придатний (або непридатний) до військової служби за контрактом, за спеціальністю _____________ (вказати спеціальність)";

"Придатний (або непридатний) до військової служби в миротворчій місії за спеціальністю _____________ (вказати спеціальність)";

"Придатний до військової служби". ( Пункт 3.8 глави 3 розділу II доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства оборони N 363 від 29.05.2012 )

3.9. За статтями Розкладу хвороб, що передбачають відпустку за станом здоров'я або необхідність у лікуванні, приймається постанова про надання офіцерам запасу відстрочки від прийняття на військову службу, а щодо тих військовозобов'язаних, яких викликають на збір, - про тимчасову непридатність для проходження збору.

Щодо військовозобов'язаних, які знаходяться на зборі і потребують відпустки за станом здоров'я, приймається постанова про непридатність для подальшого проходження збору.

3.10. У воєнний час відстрочка від призову за станом здоров'я надається військовозобов'язаному на строк до 2 місяців. За медичними показаннями продовжується на строк до 2 місяців. Втретє продовження надається на такий самий строк. Після закінчення відстрочки військовозобов'язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби.

3.11. У разі коли лікарям ВЛК військового комісаріату важко остаточно визначити стан здоров'я військовозобов'язаного, він направляється на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад МОЗ України з подальшим оглядом ВЛК військового комісаріату. Якщо обстеження проводилось у військовому лікувальному закладі, то огляд проводиться госпітальною (гарнізонною) ВЛК.

3.12. Якщо військовозобов'язаний під час призову на військову службу, збір, а також чергового огляду з метою обліку визнаний таким, що потребує лікування (відстрочки від прийняття на військову службу, збір), то за поданням військового комісаріату місцеві органи охорони здоров'я направляють військовозобов'язаного на лікування до відповідного лікувального закладу. Після закінчення лікування військовозобов'язаний оглядається ВЛК військового комісаріату.

3.13. Громадяни, які звільнені з військової служби у запас або у відставку без проведення медичного огляду ВЛК або не згодні з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення та ставлять питання про перегляд цієї постанови, оглядаються ВЛК госпіталів за узгодженням зі штатною ВЛК регіону за направленням військового комісара.

Цей медичний огляд проводиться незалежно від причини звільнення, але не пізніше ніж через п'ять років після звільнення.

У разі коли після звільнення пройшло більше п'яти років, медичний огляд ВЛК проводиться в облікових цілях із визначенням ступеня придатності до військової служби на теперішній час, при цьому причинний зв'язок захворювання, наслідків травми не встановлюється.

У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за ЦВЛК.

Військовий комісаріат направляє в регіональну штатну ВЛК, на території якої проживає заявник, його заяву, медичні документи, які є в заявника або одержані військовим комісаріатом із цивільних (військових) лікувальних закладів, військовий квиток.

На офіцерів запасу та у відставці подається особова справа, а на звільнених з військової служби з психічними розладами - висновок спеціалізованого лікувального закладу про зміну або зняття раніше встановленого діагнозу, на підставі якого вони були ВЛК визнані непридатними (обмежено придатними) до військової служби. Штатна ВЛК за необхідності додатково запитує та спільно з головними (провідними) медичними фахівцями військово-медичних клінічних центрів вивчає всі медичні та інші документи, які характеризують стан здоров'я заявника у період проходження ним військової служби та після звільнення. Якщо при цьому буде встановлено, що є підстави задовольнити прохання заявника, штатна ВЛК через військового комісара направляє його на огляд ВЛК військового комісаріату, гарнізонною або госпітальною ВЛК (за рішенням штатної ВЛК) з метою визначення придатності до військової служби на теперішній час. Результати огляду колишнього військовослужбовця оформляються довідкою ВЛК або свідоцтвом про хворобу. Чотири примірники свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) направляються в штатну ВЛК. Після розгляду всіх документів штатна ВЛК подає у ЦВЛК свідоцтво про хворобу (довідку ВЛК) в трьох примірниках, на офіцерів запасу та у відставці - особову (на пенсіонерів Міністерства оборони України - і пенсійну) справу, історії хвороби за період служби і після звільнення з військової служби, медичну книжку, медичну картку амбулаторного хворого або докладні витяги з них, акти огляду МСЕК та інші необхідні документи з обґрунтуванням думки з цього питання для прийняття остаточної постанови, у тому числі про причинний зв'язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва).

4. Медичний огляд громадян,
які бажають навчатися у ВВНЗ

4.1. Громадяни, які бажають навчатися у ВВНЗ, проходять первинний, повторний і остаточний медичний огляд. У воєнний час повторний медичний огляд не проводиться. Кандидати на навчання у ВВНЗ із числа військовослужбовців проходять первинний та остаточний медичні огляди. ( Абзац перший пункту 4.1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Первинний медичний огляд проводиться:

цивільним особам - ВЛК військового комісаріату, ВЛК ТЦК;

військовослужбовцям - гарнізонною (госпітальною) ВЛК.

У процесі медичного огляду проводяться необхідні дослідження, у тому числі (за необхідності) обстеження кандидата в лікувальному закладі.

4.2. Постанова ВЛК про непридатність кандидата до навчання у ВВНЗ має бути об'єктивною і обґрунтованою. Придатними до навчання у ВВНЗ вважаються кандидати, які за станом здоров'я визнані придатними до проходження строкової військової служби з урахуванням ТДВ "Д".

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб ВЛК виносить постанову:

"Придатний (або непридатний) до навчання у _____________ (вказати назву ВВНЗ)".

4.3. У разі виявлення у кандидата на навчання у ВВНЗ захворювань, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби або обмежену придатність до військової служби, приймається постанова про непридатність до навчання у ВВНЗ.

( Абзац другий пункту 4.3 глави 4 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 363 від 29.05.2012 )

4.4. До початку первинного огляду всім кандидатам на навчання у ВВНЗ проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ-дослідження, а за медичними показаннями - й інші дослідження. Кандидати з числа цивільних осіб подають довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначаються група крові та резус-належність. Кандидатам, які бажають навчатися у військово-морських навчальних закладах, додатково проводиться рентгенографія біляносових пазух. ( Абзац перший пункту 4.4 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Кандидати на навчання у військовому ліцеї надають медичну довідку про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України N 086/о) із висновком про проходження рентгенологічного (флюорографічного) дослідження органів грудної клітки (з 15 років), ЕКГ і проходять медичний огляд ВЛК, яка створюється у військовому ліцеї із залученням лікарів військових лікувальних закладів.

Кожний кандидат на навчання у ВВНЗ і військовому ліцеї оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей.

4.5. Перед початком огляду лікарі вивчають документи, що містять дані про стан здоров'я кандидата:

з числа осіб цивільної молоді - особову справу призовника, медичну картку амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України N 025) та вкладний лист на підлітка до неї (облікова форма МОЗ України N 025/о), медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (облікова форма МОЗ України N 122-2/о), сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (облікова форма МОЗ України N 140/о);

з числа військовослужбовців - медичну книжку з даними чергових обстежень (на офіцерів не менш як за останні три роки) та зверненнями по медичну допомогу;

на кандидатів на навчання у військовому ліцеї - характеристику із загальноосвітнього закладу.

Наявні в цих документах дані про відхилення у стані здоров'я кандидата, які обмежують або не обмежують придатність до навчання у ВВНЗ, записуються в Картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (додаток 12).

4.6. Постанова про придатність (непридатність) до навчання у ВВНЗ кандидатів-офіцерів, у медичних книжках яких відсутні дані чергових медичних обстежень хоча б за один із останніх трьох років, приймається тільки після стаціонарного обстеження у військовому лікувально-профілактичному закладі. Огляд кандидатів-офіцерів, у яких відсутні медичні книжки, не проводиться.

4.7. Перед направленням у ВВНЗ усі кандидати з числа цивільних осіб проходять повторний огляд ВЛК обласного (Автономної Республіки Крим, м. Києва) військового комісаріату за участю лікарів тих самих спеціальностей, що і при первинному огляді. Результати повторного огляду кандидатів з числа цивільних осіб та постанова ВЛК записуються у відповідну графу Картки медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, яка висилається у ВВНЗ. ( Абзац перший пункту 4.7 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Ліцеїсти військового ліцею випускного курсу, які бажають навчатися у ВВНЗ і за результатами приписки за станом здоров'я визнані придатними до строкової військової служби, проходять первинний огляд гарнізонною ВЛК, остаточний - ВЛК ВВНЗ. ( Абзац другий пункту 4.7 глави 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Перед направленням у ВВНЗ усі кандидати проходять медичний огляд у військовому комісаріаті або лікарем частини з метою виявлення гострих захворювань та змін у стані здоров'я.

Остаточний огляд проводиться ВЛК, яка створена у ВВНЗ або ВЛК Головної відбіркової комісії.

4.8. Картки медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, які при заключному огляді ВЛК визнані непридатними до навчання у ВВНЗ, у триденний строк направляють у штатну ВЛК за зоною відповідальності, де проводився попередній відбір цих кандидатів.

Штатні ВЛК одержані з ВВНЗ картки медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ після проведеного аналізу до першого вересня поточного року направляють у обласні військові комісаріати, військові комісаріати Автономної Республіки Крим, міста Києва, гарнізонні та госпітальні ВЛК, у яких проводився попередній відбір кандидатів на навчання у ВВНЗ.

Щодо кожного випадку визнання кандидата непридатним до навчання у ВВНЗ при заключному огляді гарнізонною, госпітальною ВЛК або військовим комісаріатом спільно з органами охорони здоров'я проводиться розслідування, за результатами якого вживаються заходи до покращення якості попереднього відбору кандидатів у ВВНЗ.

Матеріали розслідування подаються у штатну ВЛК регіону.

5. Медичний огляд резервістів

5.1. Медичний огляд резервістів проводиться:

з числа військовозобов'язаних запасу за рішенням військового комісара, начальника ТЦК - ВЛК військового комісаріату, ВЛК ТЦК, гарнізонною, госпітальною ВЛК;

з числа військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються з військової служби за рішенням командира військової частини, - гарнізонною, госпітальною ВЛК.

Медичний огляд резервістів з числа льотного складу, АП проводиться відповідно до вимог розділу III Положення.

Медичний огляд резервістів (крім льотного складу, АП) проводиться при прийомі на службу у військовому резерві та перед укладанням чергового контракту. Медичний огляд також проводиться за рішенням командира військової частини у разі неможливості виконання резервістом обов'язків за призначенням за станом здоров'я.

Перед оглядом громадянам, які розглядаються кандидатами для проходження служби у військовому резерві, проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз (цукор, білірубін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначаються група крові та резус-належність, проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ, а за необхідності - і інші дослідження. Усі кандидати надають довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.

Кожний резервіст оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей.

На кожного кандидата заводиться Картка обстеження та медичного огляду (додаток 13).

Оцінка стану здоров'я кандидатів на військову службу в резерві проводиться згідно зі статтями Розкладу хвороб та ТДВ.

Після проведення медичного огляду ВЛК виносить постанову: "Придатний (або непридатний) до служби у військовому резерві за спеціальністю _____________ (вказати спеціальність)".

Військовозобов'язані, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, розглядаються кандидатами для проходження служби у військовому резерві в разі їх одужання.

У разі відмови кандидата від обстеження, а також виявлення захворювання, що перешкоджає проходженню служби у військовому резерві, ВЛК приймає постанову: "Непридатний для проходження служби у військовому резерві".

5.2. Постанова ВЛК про придатність кандидата для проходження служби у військовому резерві оформлюється довідкою ВЛК у двох примірниках, затвердженню штатною ВЛК не підлягає і дійсна протягом шести місяців з дня проведення медичного огляду. Перші примірники оформленої довідки додаються до особової справи резервіста, другі примірники залишаються в гарнізонній (госпітальній) ВЛК, у ВЛК ТЦК як додаток до книги протоколів засідання ВЛК.

Під час проходження медичного огляду при прийомі на службу у військовому резерві у разі винесення постанови ВЛК про непридатність для проходження служби у військовому резерві причинний зв'язок захворювання не встановлюється.

Резервісти знаходяться на медичному забезпеченні у лікувально-профілактичних закладах МОЗ України. У разі виникнення захворювання (травми) у резервіста, який знаходиться на зборі, стаціонарне лікування (денний стаціонар) проводиться у військовому лікувальному закладі за направленням командира частини (зборів) до визначеного кінцевого результату захворювання.

Після закінчення лікування відпустка за станом здоров'я, звільнення від виконання обов'язків військової служби не надається, такі особи звільняються від зборів.

У разі захворювання (наслідків травми) у резервіста, який проходить збори, які згідно зі статтями Розкладу хвороб передбачають непридатність (обмежену придатність) до військової служби, ВЛК виносить відповідну постанову та оформлює медичні документи в установленому законодавством порядку. Свідоцтво про хворобу підлягає розгляду та затвердженню штатною ВЛК.

При повторному огляді перед укладанням чергового контракту, якщо резервіст визнаний таким, що потребує лікування, то за поданням військового комісаріату, начальника ТЦК він направляється на лікування до відповідного цивільного лікувального закладу. Після закінчення лікування резервіст оглядається ВЛК військового комісаріату, ВЛК ТЦК.

6. Медичний огляд військовослужбовців

6.1. Направлення на медичний огляд проводиться:

а) військовослужбовців строкової служби: командирами військових частин, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комісарами, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, а осіб, які перебувають на обстеженні та лікуванні у цивільному лікувально-профілактичному закладі психіатричного профілю, крім того, - головними лікарями цих закладів;

б) військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби): прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами. ( Пункт 6.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 577 від 09.11.2010 )

6.2. На військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК у мирний час, подаються:

направлення із зазначенням військового звання, прізвища, імені та по батькові, дати народження, місяця та року призову (прийняття) на військову службу, військового комісаріату, яким призваний у Збройні Сили України (колишнього СРСР), попереднього діагнозу та мети огляду (направлення на огляд може бути підписане начальником штабу (від начальника штабу полку та вище) або начальником кадрового органу (від начальника управління роботи з особовим складом об'єднання та вище) із посиланням на рішення відповідного командира (начальника). Зразок направлення наведено в додатку 14. Направлення на медичний огляд ВЛК, видане військовослужбовцю, обов'язкове до виконання;

медична книжка;

посвідчення особи (військовий квиток);

фотокартка 3 х 4 см без головного убору - 2 штуки при амбулаторному огляді;

службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (зразок заповнення якої наведено в додатку 15). У тексті характеристики наводиться інформація щодо освіти військовослужбовця, який ВВНЗ і коли закінчив, навчання в інших навчальних закладах, у тому числі закордонних, особливостей проходження військової служби, служби за кордоном, у складі миротворчого персоналу, миротворчого контингенту, військових місіях, участі у бойових діях тощо, обов'язково зазначається думка командування військової частини щодо фізичного стану, фактичної працездатності військовослужбовця, виконання ним своїх службових обов'язків за станом здоров'я та можливість подальшого проходження ним військової служби на займаній посаді, призначення на посаду з меншим обсягом обов'язків, на нижчу посаду тощо; ( Абзац шостий пункту 6.2 глави 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

медична характеристика (у медичній характеристиці обов'язково зазначають інформацію про захворюваність військовослужбовця, результати медичних оглядів ВЛК (при вступі у ВВНЗ, відрядженні за кордон, у миротворчі місії, під час служби у спецспорудах тощо), втрату працездатності за станом здоров'я за останні три роки та думку начальника медичної служби військової частини щодо можливості подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на займаній посаді за станом здоров'я). ( Абзац сьомий пункту 6.2 глави 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Медичну характеристику підписує начальник медичної служби військової частини та завіряє гербовою печаткою.

У разі направлення на медичний огляд військовослужбовця начальником військового лікувального закладу та у воєнний час надання службової та медичної характеристик із військової частини не обов'язкове.

Крім того:

на осіб, які направляються на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних у період проходження ними військової служби, - оригінал довідки про обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва);

на військовослужбовців - учасників бойових дій, миротворчих місій, ліквідації наслідків аварії на ядерних об'єктах, розмінування об'єктів народного господарства - відповідні посвідчення, витяги із особових справ, інші довідкові матеріали (допускається надання ксерокопій указаних документів, завірених відповідними посадовими особами та гербовою печаткою військової частини (закладу)).

6.3. Учні військових ліцеїв направляються на медичний огляд начальниками ліцеїв, а ті, що знаходяться на лікуванні у військових лікувальних закладах, - начальниками цих закладів. Медичний огляд учнів військових ліцеїв проводиться на підставі графи 1 ТДВ "Д" із залученням профільних (відповідно до встановленого діагнозу) медичних спеціалістів дитячих лікувально-профілактичних закладів МОЗ України. Учням військових ліцеїв відпустка за станом здоров'я не надається, причинний зв'язок захворювань (травм) не визначається.

6.4. У разі виявлення під час обстеження або лікування у військовому лікувальному закладі у військовослужбовця захворювання, наслідків травми (поранення, контузії, каліцтва), які зумовлюють непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби у мирний час, обмежену придатність у воєнний час (пункти "а", "б" статей Розкладу хвороб, без індивідуальної оцінки), ці особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника військового лікувального закладу на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується (лікується) військовослужбовець, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом начальника військового лікувального закладу.

6.5. Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або звільненні від виконання службових обов'язків (у тому числі і повторно) військовослужбовець може направлятися на медичний огляд начальником відділення або профільним головним (провідним) фахівцем військового лікувального закладу, у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом відповідної посадової особи.

6.6. Військовослужбовці оглядаються ВЛК у військових лікувальних закладах за територіальним принципом. Військовослужбовці, крім того, оглядаються ВЛК за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні, а військовослужбовці строкової військової служби, крім того, - за місцем проведення відпустки.

6.7. Військовослужбовці за контрактом, з числа осіб офіцерського складу, які подаються на звільнення за станом здоров'я до завершення п'ятирічного терміну служби після закінчення ВВНЗ (військових навчальних підрозділів ВНЗ, закордонних навчальних закладів тощо), участі у ММО або у складі миротворчого персоналу, служби у багатонаціональних штабах, військових місіях або в апараті військових аташе за кордоном, направляються на медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби виключно у Головний військово-медичний клінічний центр з обов'язковим оглядом головним хірургом або головним терапевтом Міністерства оборони України за профілем діагностованного захворювання. ( Пункт 6.7 глави 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

6.8. На осіб, які проходять медичний огляд амбулаторно, заводиться Картка обстеження та медичного огляду, при стаціонарному огляді - історія хвороби.

Огляд військовослужбовців обов'язково проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, оториноларингологом (військовослужбовців-жінок - гінекологом), а за медичними показаннями - і лікарями інших спеціальностей. Обов'язково виконуються загальні аналізи крові та сечі, ЕКГ-дослідження, флюорографічне дослідження органів грудної клітини. Потребу в додатковому обстеженні визначають лікарі за медичними показаннями. ( Абзац другий пункту 6.8 глави 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Огляд вказаними лікарями військовослужбовців, направлених на ВЛК для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або у звільненні від виконання службових обов'язків, проводиться за медичними показаннями.

6.9. При медичному огляді військовослужбовців військової служби за контрактом метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку. ВЛК враховує їх вік, освіту, військовий фах, підготовку, досвід, фактичну працездатність, спрямованість до подальшого проходження військової служби, думку командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках, та можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров'я.

6.10. Медичний огляд військовослужбовців, які отримали захворювання, травми (поранення, каліцтва, контузії), з метою визначення ступеня придатності до військової служби проводиться при визначеному лікарсько-експертному наслідку (результаті) захворювання, травми (поранення, каліцтва, контузії).

Визначений наслідок (результат) захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва - це такий стан здоров'я, коли результати обстеження та лікування дають підстави ВЛК (ЛЛК) винести постанову про ступінь придатності до військової служби (служби за військовою спеціальністю), а подальше лікування не призведе до відновлення придатності до військової служби.

6.11. Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров'я приймається після закінчення стаціонарного лікування в разі, коли для повного відновлення функції і працездатності необхідний термін - не менше 30 календарних днів. Постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я оформлюється довідкою ВЛК, яка підлягає контролю штатною ВЛК (без затвердження).

Постанова ВЛК про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків (занять) за станом здоров'я оформлюється довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

6.12. У разі коли є незаперечні дані, що здатність до проходження військової служби за станом здоров'я не відновиться, постанова ВЛК про потребу військовослужбовців у відпустці за станом здоров'я не приймається, а вирішується питання про придатність їх до військової служби.

При огляді військовослужбовців строкової військової служби, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні або на гауптвахті, постанова про необхідність надання їм відпустки за станом здоров'я ВЛК не приймається. Лікування їх має бути завершене у військовому госпіталі або у лазареті медичного пункту дисциплінарного батальйону.

6.13. Відпустка за станом здоров'я військовослужбовцям у мирний час надається на 30 календарних днів. За медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування ВЛК приймає постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я на 45 або 60 календарних днів. За наявності медичних показань відпустка за станом здоров'я ВЛК продовжується на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів. ( Пункт 6.13 глави 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

6.14. Загальний термін безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні у військових (цивільних) лікувальних закладах, включаючи і відпустку за станом здоров'я, у мирний час не повинен перевищувати 4 місяці, а для хворих на туберкульоз - 12 місяців. Після закінчення визначеного терміну перебування на безперервному лікуванні та у відпустці за станом здоров'я військовослужбовці підлягають медичному огляду для визначення ступеня придатності до військової служби. У разі визнання їх ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час вони можуть бути подані до звільнення з військової служби до виписки із військового (цивільного) лікувального закладу.

6.15. Відпустка за станом здоров'я надається військовослужбовцю командиром військової частини (закладу), де він проходить службу, на підставі постанови ВЛК.

При вибутті військовослужбовця строкової служби у відпустку за станом здоров'я довідка ВЛК з постановою ВЛК видається йому на руки.

Після закінчення відпустки за станом здоров'я військовослужбовці строкової служби (крім курсантів ВВНЗ) за рішенням військових комісарів, начальників гарнізонів або органів управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України можуть пройти повторний медичний огляд за місцем проведення відпустки для визначення придатності їх до військової служби.

6.16. У зв'язку із хворобою ВЛК може приймати постанову про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків від 10 до 15 календарних днів, а щодо військовослужбовців строкової військової служби - у тому числі з перебуванням у лазареті медичного пункту військової частини.

Постанова ВЛК про продовження звільнення від виконання службових обов'язків приймається кожний раз не більше як на 10 календарних днів, але в цілому не може перевищувати 30 календарних днів.

6.17. Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали поранення (травму, контузію, каліцтво, захворювання) під час захисту держави, у ММО, у країнах, де ведуться бойові дії, здійснюється ВЛК тільки після закінчення лікування у військовому (цивільному) лікувальному закладі.

6.18. У разі звільнення військовослужбовців за контрактом з військової служби постанова про потребу їх у відпустці за станом здоров'я ВЛК не приймається. У разі коли ці особи визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку і в період оформлення звільнення з військової служби не можуть за станом здоров'я виконувати службові обов'язки, ВЛК одночасно з постановою про непридатність приймає постанову про звільнення від виконання службових обов'язків до 30 діб.

6.19. У разі коли особа, направлена на медичний огляд, відмовляється (ухиляється) від призначеного лікарем обстеження, що унеможливлює прийняття ВЛК відповідної постанови, за рішенням консиліуму лікарів (за участю головних (провідних) спеціалістів та командування військового лікувального закладу) її дозволяється виписувати із військового лікувального закладу без проведення медичного огляду з офіційним повідомленням командира (начальника) військової частини, яким ця особа була направлена на медичний огляд, та записом у медичній книжці.

6.20. У разі переведення військовослужбовців для продовження лікування з одного лікувального закладу до іншого (з військового (цивільного) до цивільного (військового)), якщо це пов'язано з переїздом, ВЛК приймає відповідну постанову, яка оформлюється довідкою ВЛК та затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

6.21. ВЛК можуть приймати постанову про перевезення того, хто пройшов медичний огляд, повітряним, морським (річковим), залізничним, автомобільним транспортом залежно від стану його здоров'я і необхідності надання останньому невідкладної медичної допомоги.

6.22. Якщо військовослужбовець, який пройшов медичний огляд, направлений до іншого військового лікувального закладу, у відпустку за станом здоров'я або до місця служби після виписки із лікувального закладу, потребує супроводу, то ВЛК у своїй постанові зазначає кількість супроводжуючих.

6.23. У разі неможливості проїзду оглянутого у плацкартному вагоні ВЛК має право приймати постанову про проїзд його в купейному вагоні потягу.

Щодо хворого, який потребує ізоляції, ВЛК приймає постанову про необхідність в проїзді його і супроводжуючих осіб в окремому купе купейного вагона швидкого чи пасажирського потяга.

6.24. Забезпечення проїзду військовослужбовців у випадках, передбачених пунктами 6.22 - 6.25 розділу II Положення, проводиться за кошти Міністерства оборони України.

6.25. Військовослужбовцям-жінкам відпустка у зв'язку з вагітністю надається на підставі постанови госпітальної або гарнізонної ВЛК з дня виникнення у них права на відпустку. Строк вагітності установлюється відповідним медичним закладом.

Постанова ВЛК про потребу у відпустці у зв'язку з вагітністю оформляється довідкою про вагітність (додаток 16), яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає і видається на руки військовослужбовцю-жінці або висилається командиру військової частини, де вона проходить службу.

6.26. Щодо військовослужбовців, визнаних непридатними до служби в аеромобільних військах, спецспорудах, до підводного керування танків, до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, мікроорганізмами I-II груп патогенності, відряджень за кордон, у ММО тощо, ВЛК одночасно вирішують питання про придатність їх до військової служби за графами I, II, III Розкладу хвороб залежно від військового звання з подальшим затвердженням свідоцтва про хворобу штатною ВЛК.

6.27. Медичний огляд верхолазів (верхолазними роботами вважаються всі роботи, коли основним засобом запобігання падінню робітників з висоти в усіх випадках пересування є запобіжний пояс) проводиться один раз на 12 місяців, а осіб, які працюють на висоті (роботами на висоті вважаються усі роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, над яким проводяться роботи з монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин та механізмів під час їх встановлення, експлуатації, монтажу та ремонту), кранівників баштових та автомобільних кранів, осіб, зайнятих на роботах з обслуговування діючих електроустановок (черговий персонал, який обслуговує діючі електроустановки з напругою 127 В і вище та проводить у них оперативні переключення; персонал, який виконує налагоджувальні, монтажні роботи та високовольтні випробування на цих електроустановках; персонал, який проводить роботи під напругою в електроустановках з напругою 127 В та вище), - один раз на 2 роки.

Особи, які призначаються на роботи на висоті, верхолазні роботи та пов'язані з підніманням на висоту, а також з обслуговування підйомних механізмів і установок та діючих електроустановок, проходять обстеження в обсязі, передбаченому керівництвом з диспансеризації військовослужбовців.

Крім цього, медичний огляд додатково проводиться особам, які призначаються:

на роботи на висоті, верхолазні роботи, пов'язані з підійманням на висоту, - обстеження вестибулярного апарату;

на роботи з обслуговування діючих електроустановок - обстеження полів зору та вестибулярного апарату.

6.28. У разі коли ВЛК після амбулаторного обстеження не може прийняти остаточної постанови, вона направляє військовослужбовця на стаціонарне обстеження у військовий лікувальний заклад з подальшим оглядом його госпітальною ВЛК.

Дозволяється направляти військовослужбовців на обстеження у цивільні лікувально-профілактичні заклади. Після закінчення обстеження у цивільному лікувально-профілактичному закладі складається Акт дослідження стану здоров'я. Акт на руки обстеженому не видається, а висилається поштою або передається посильним у ВЛК, яка направила його на обстеження.

6.29. Огляд військовослужбовців для встановлення придатності до підводного водіння танків проводиться один раз у 2 роки, а також при змінах у стані здоров'я.

6.30. Щодо курсантів ВВНЗ (крім випускного курсу), а також ліцеїстів (з 17 років), які визнаються непридатними для подальшого навчання, ВЛК одночасно вирішує питання про придатність їх до військової служби за графою I Розкладу хвороб та приймає відповідну постанову. ( Пункт 6.30 глави 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

6.31. Курсанти випускних курсів оглядаються за графою III Розкладу хвороб, а курсанти випускних курсів військово-морських навчальних закладів, крім того, оглядаються для визначення придатності до служби у плаваючому складі ВМС Збройних Сил України.

6.32. Відбір військовослужбовців строкової служби для навчання деяким військовим спеціальностям проводиться відповідно до Розкладу хвороб та ТДВ.

6.33. Звільнення військовослужбовців строкової служби, які не підлягали призову на військову службу за станом здоров'я, без стаціонарного обстеження та медичного огляду забороняється.

6.34. На посади водіїв, механіків-водіїв спеціальних агрегатів ракетних військ призначаються військовослужбовці, придатні до військової служби, визнані придатними до керування транспортними засобами, які мають гостроту зору не нижче 0,8 на кожне око без корекції та слух на шепітну мову не менше 6 м на кожне вухо.

6.35. У воєнний час лікування військовослужбовців має бути закінчене у військовому лікувальному закладі (солдатів, матросів, сержантів і старшин - у батальйонах (командах) видужуючих). У виняткових випадках військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров'я на 30 календарних днів. За постановою ВЛК відпустка за станом здоров'я може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань - повторно продовжена ще на 30 календарних днів. Постанова ВЛК про продовження відпустки за станом здоров'я записується в книгу протоколів засідань ВЛК та в довідку ВЛК, на підставі якої була надана перша відпустка за станом здоров'я, і підписується головою, членами комісії (не менше двох), секретарем комісії та скріплюється гербовою печаткою.

Якщо після продовження відпустки за станом здоров'я військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов'язків, то він оглядається ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

6.36. Щодо військовослужбовців строкової військової служби, курсантів ВВНЗ, ліцеїстів, у яких зріст 190 см та вище, ВЛК приймає постанову про надання їм додаткового харчування у межах половини передбаченого для них продовольчого пайка на весь термін строкової служби, навчання у ВВНЗ (крім курсантів випускного курсу) та у військовому ліцеї.

7. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців

7.1. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців проводиться гарнізонними ВЛК з метою визначення за станом їх здоров'я:

необхідності у тривалому спеціалізованому лікуванні або медичному спостереженні;

необхідності у навчанні (вихованні) у спеціалізованих навчальних закладах;

транспортабельності.

За рішенням начальника штатної ВЛК медичний огляд членів сімей військовослужбовців може бути проведений госпітальними ВЛК або ВЛК військового комісаріату.

7.2. До членів сімей, які можуть направлятися на медичний огляд для визначення доцільності переміщення військовослужбовця, належать його (її) дружина (чоловік), їх неповнолітні діти, повнолітні діти - учні і студенти денної форми навчання навчальних закладів, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та діти - інваліди I і II груп інвалідності, непрацездатні батьки військовослужбовця та його дружини (чоловіка), брати, сестри військовослужбовця і його дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

7.3. На медичний огляд не направляються члени сімей:

військовослужбовців строкової військової служби;

військовослужбовців за контрактом з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу;

військовослужбовців за контрактом з числа осіб офіцерського складу, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або подані до звільнення з військової служби.

7.4. Направлення на медичний огляд проводиться командирами з'єднань, їм рівних та вище. У направленні повинна бути чітко зазначена мета огляду члена сім'ї військовослужбовця. Разом із направленням у ВЛК подаються медичні документи, які характеризують стан здоров'я члена сім'ї військовослужбовця (висновок спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу, медична картка амбулаторного хворого, виписні епікризи, висновок лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛЛК) або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), результати попереднього обстеження не більше ніж річної давності).

7.5. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, ЛОР-лікарем (жінок - також гінекологом). Лікарі інших спеціальностей залучаються за медичними показаннями.

7.6. При визначенні ВЛК питання про необхідність тривалого спеціалізованого лікування, медичного спостереження у спеціалізованому лікувально-профілактичному закладі або навчання (виховання) у спеціалізованому навчальному закладі ВЛК виносить постанову на підставі звернення закладу, установи про можливість надання спеціалізованої медичної допомоги або навчання (виховання) члена сім'ї у тій місцевості, де проходить військову службу або переводиться для подальшого проходження служби військовослужбовець.

7.7. Необхідність членів сімей військовослужбовців у сторонньому постійному нагляді визначається ЛКК лікувально-профілактичного закладу МОЗ України за місцем їх проживання.

7.8. Постанова ВЛК про наявність медичних показань до тривалого спеціалізованого лікування (медичного спостереження), до навчання (виховання) у спеціалізованих навчальних закладах або виявлених медичних протипоказань до транспортування членів сімей військовослужбовців оформляється Свідоцтвом про хворобу у трьох примірниках, які підлягають затвердженню штатною ВЛК.

За відсутності медичних показань (протипоказань до транспортування) постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка затвердження штатною ВЛК не потребує.

8. Медичний огляд військовослужбовців (працівників) Збройних Сил України,
які призначаються (приймаються) на службу (на роботу) та
несуть службу (працюють) у спеціальних спорудах

8.1. Медичний огляд військовослужбовців (працівників Збройних Сил України), які призначаються на службу (на роботу) та несуть службу (працюють) у спеціальних спорудах (командні пункти, на яких військовослужбовці несуть тривале бойове чергування (працівники Збройних Сил України - працюють) і знаходяться у штучно створених умовах перебування, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) та графою 6 ТДВ "Б", графою 1 ТДВ "А" (залежно від військового звання), із обов'язковою участю психіатра, представника командування та лікаря військової частини. ( Абзац перший пункту 8.1 глави 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Призначення військовослужбовців (працівників) для несення служби (роботи) у спеціальних спорудах без попереднього медичного огляду забороняється.

Працівники із числа колишніх військовослужбовців, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, до роботи у спеціальних спорудах не допускаються.

8.2. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які несуть службу (працюють) у спеціальних спорудах, проводиться один раз у 3 роки, а також при змінах у стані здоров'я або за направленням командування.

Відповідальним за своєчасне направлення указаних осіб на медичний огляд є командир військової частини.

8.3. Командування військової частини не пізніше як у семиденний термін перед початком медичного огляду подає у ВЛК списки осіб, які підлягають огляду.

Перед початком медичного огляду представник командування або лікар військової частини знайомить членів ВЛК з умовами служби осіб, які підлягають огляду.

8.4. Питання про придатність військовослужбовця (працівника) до служби (роботи) у спеціальних спорудах ВЛК вирішує у кожному разі індивідуально із врахуванням характеру служби, військової спеціальності, фактичної працездатності того, кого оглядають, думки представника командування та лікаря військової частини.

8.5. При виявленні під час амбулаторного обстеження та медичного огляду у військовослужбовця, який несе службу у спеціальних спорудах, захворювань, що перешкоджають подальшому проходженню служби, питання про придатність або непридатність його до служби у спеціальних спорудах та про придатність до військової служби вирішується госпітальною ВЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

8.6. Постанова ВЛК про придатність військовослужбовців (працівників) та непридатність працівників до роботи у спецспорудах оформлюється довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

У разі коли військовослужбовець визнається непридатним до служби у спеціальних спорудах, ВЛК одночасно приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню штатною ВЛК.

9. Медичний огляд військовослужбовців
плаваючого складу ВМС Збройних Сил України,
морської піхоти, водолазів, лікарів-фізіологів, працівників
допоміжного флоту ВМС Збройних Сил України

9.1. Медичний огляд особового складу підводних човнів для визначення придатності до служби на підводних човнах, а військовослужбовців атомних підводних човнів, крім того, - для визначення придатності до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ проводиться раз на 12 місяців. ВЛК вирішує питання тільки про придатність військовослужбовців до служби на підводних човнах та служби за військовою спеціальністю. У разі виявлення захворювань, які перешкоджають службі на підводних човнах або службі за військовою спеціальністю, військовослужбовець направляється на стаціонарне обстеження та лікування, після закінчення якого оглядається госпітальною ВЛК.

9.2. Медичний огляд військовослужбовців, які безпосередньо зайняті обслуговуванням надводних кораблів з атомними енергетичними установками, для визначення придатності до роботи з ДІВ проводиться раз на 12 місяців.

9.3. Медичний огляд водолазів, кермових сигнальників, штурманських електриків, торпедних електриків, торпедистів, гідроакустиків, радіотелеграфістів, радіометристів підводних човнів, гідроакустиків та радіотелеграфістів надводних кораблів, а також кермових та операторів центрального поста керування кораблів та катерів на повітряній подушці для визначення придатності до роботи за військовою спеціальністю проводиться раз на 12 місяців.

Медичний огляд працівників допоміжного флоту ВМС Збройних Сил України проводиться гарнізонною ВЛК, яка приймає рішення про придатність (непридатність) до роботи на суднах допоміжного флоту відповідно до Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом МОЗ України від 19 листопада 1996 року N 347, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 квітня 1997 року за N 108/1912.

Медичний огляд військовослужбовців морської піхоти проводиться раз на 12 місяців за графами Розкладу хвороби та графою 4 ТДВ "А" або графою 1 ТДВ "Б" залежно від військового звання. Військовослужбовці із захворюваннями, при яких застосовуються відповідні статті (пункти статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до служби в морській піхоті. ( Абзац третій пункту 9.3 глави 9 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

9.4. Особи, відряджені на підводні човни та надводні кораблі без рішення ВЛК про їхню придатність до виходу в море, до плавання не допускаються.

9.5. Щодо осіб, відряджених на підводні човни або надводні кораблі та оглянутих за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до служби у плавскладі та (або) на підводних човнах, ВЛК приймає постанову про відсутність протипоказань до виходу в море.

9.6. Військовослужбовці, визнані придатними до служби на підводних човнах або на надводних кораблях, придатні до плавання у будь-яких широтах Світового океану.

9.7. У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби на підводних човнах ВЛК визначає придатність його до служби у плаваючому складі ВМС Збройних Сил України. У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби у плавскладі ВМС Збройних Сил України ВЛК вирішує питання про придатність його до військової служби.

9.8. Позачерговий медичний огляд військовослужбовців, які проходять службу на підводних човнах, у морській піхоті, лікарів-фізіологів проводиться за рішенням командира військової частини на підставі висновку лікаря військової частини або військового лікувального закладу. Огляду підлягають також військовослужбовці, які надходять з інших родів військ, з ВВНЗ, з курсів удосконалення, а також поповнення та особи, призвані із запасу, резервісти.

10. Відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності в учбових організаціях ТСО України

10.1. Попередній відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності в учбових організаціях ТСО України проводиться за результатами медичного огляду громадян при взятті на військовий облік з числа здорових, фізично розвинених юнаків. Остаточний відбір проводиться за результатами медичного огляду призовників ВЛК військових комісаріатів, які керуються ТДВ, а також відповідно до вимог до стану здоров'я водолазів, викладених у нижченаведених таблицях.

Відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності в учбових організаціях ТСО України проводиться за участю лікарів цих організацій.

                             Таблиця 1

            ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ
фізичного розвитку кандидатів для навчання
водолазній спеціальності та штатних водолазів

------------------------------------------------------------------
|Окружність | Зріст (см) |
| грудної |----------------------------------------------------|
| клітки |170 |171 |172 |173 |174 |175 |176 |177 |
| |----------------------------------------------------|
| | Належна вага тіла (кг) |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 92 |61-76 |62-75 |62-76 |62-77|62-78|63-78|63-78|63-78 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 93 |62-77 |63-76 |63-77 |63-78|63-78|63-79|64-79|65-79 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 94 |63-77 |64-77 |64-77 |65-78|65-79|65-79|66-79|67-79 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 95 |63-76 |66-77 |66-76 |67-78|66-79|66-79|67-80|68-80 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 96 |65-76 |69-77 |70-77 |70-77|69-78|69-79|69-79|70-79 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 97 |67-77 |70-77 |70-78 |70-78|71-78|71-77|71-79|72-79 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 98 |69-78 |70-78 |71-79 |71-79|71-80|71-80|72-80|72-81 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 99 |69-78 |71-78 |72-79 |72-79|72-80|73-81|73-81|73-81 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 100 |69-78 |72-78 |74-80 |74-80|74-81|74-81|74-82|75-82 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 101 |70-79 |73-79 |75-80 |85-81|75-82|76-82|76-83|76-83 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 102 |- |77-80 |71-81 |77-82|77-82|77-82|77-83|77-83 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 103 |- |- |79-80 |70-82|79-82|79-83|79-83|79-84 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 104 |- |- |- |- |- |- |81-83|81-83 |
|-----------+----------------------------------------------------|
|Окружність | Зріст (см) |
| грудної |----------------------------------------------------|
| клітки |178 |179 |180 |181 |182 |183 |184 |185 |
| |----------------------------------------------------|
| | Належна вага тіла (кг) |
|-----------+----------------------------------------------------|
| 92 |65-77 |67-76 |67-76 |68-76|68-76|70-76|71-75|73-74 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 93 |66-78 |68-77 |69-77 |70-77|71-77|71-77|74-76|74-76 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 94 |67-79 |69-78 |69-78 |70-78|71-78|71-78|73-77|75-77 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 95 |69-79 |71-78 |70-79 |71-79|72-79|73-79|74-78|76-78 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 96 |71-79 |73-77 |71 -80|72-80|73-80|74-80|75-79|77-79 |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 97 |74-78 |72-80 |72-81 |73-81|74-81|75-81|75-80|- |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 98 |73-81 |73-81 |74-81 |74-81|75-81|77-82|77-81|- |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 99 |74-82 |74-82 |75-82 |75-82|76-82|78-82|78-81|- |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 100 |75-82 |75-83 |76-83 |77-83|78-83|79-83|80-82|- |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 101 |76-83 |77-83 |77-83 |78-83|81-83|- |- |- |
|-----------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------|
| 102 |77-83 |78-84 |79-84 |79-84|81-84|- |- |- |
|-----------+------+------+------+-----------+-----+-----+-------|
| 103 |79-84 |80-84 |81-84 | Вище |- |- |- |
| | | | |середнього | | | |
|-----------+------+------+------+-----------+-----+-----+-------|
| 104 |81-83 |82-84 |82-84 |- |- |- |- |- |
------------------------------------------------------------------

                             Таблиця 2

             СПІВВІДНОШЕННЯ
зросту та ваги тіла залежно від віку водолаза

------------------------------------------------------------------
| Зріст (см) | Вага тіла (кг) |
| |------------------------------------------------|
| |до 30 років |30-39 років |40-45 років |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 170 |63.6-77.8 |69.9-85.5 |71.6-87.7 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 172 |64.9-79.3 |71.4-87.2 |72.0-89.2 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 174 |66.0-80.9 |72.7-88.9 |74.3-92.8 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 176 |67.3-82.3 |74.1-90.5 |76.0-93.0 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 178 |68.4-83.6 |75.2-91.9 |76.9-94.0 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| 180 |69.9-85.1 |76.6-93.6 |78.3-95.7 |
------------------------------------------------------------------

                             Таблиця 3

             ДОДАТКОВІ ВИМОГИ
до стану здоров'я кандидатів для навчання
водолазній спеціальності та штатних водолазів

------------------------------------------------------------------------
| Показник | Кандидати в | Штатні водолази |
| | учбові |-----------------------------------------|
| | організації | водолази | водолази- | акванавти |
| | ТСО України | |глибоководники | |
| | та учбові | | | |
| | частини | | | |
| | Збройних Сил | | | |
| | України для | | | |
| | навчання | | | |
| | водолазній | | | |
| |спеціальності | | | |
|-------------+--------------+-----------+---------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------+--------------+-----------+---------------+-------------|
|Фізична | | | | |
|сила (динамо-| | | | |
|метрія) | | | | |
|-------------+--------------+-----------------------------------------|
|правої кисті |Не менше |Не менше 70 відсотків ваги тіла |
| |60 відсотків | |
| |ваги тіла | |
|-------------+--------------+-----------------------------------------|
|лівої кисті |Не менше |Не менше 60 відсотків ваги тіла |
| |50 відсотків | |
| |ваги тіла | |
|-------------+--------------+-----------------------------------------|
|станова |Не менше |Не менше 200 відсотків |
| |180 відсотків | |
| |ваги тіла | |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|Стан нервової|Відсутність ознак органічного ураження та функціональних|
|системи |розладів. Висока емоційна стійкість, |
| |характерологічні риси сильного врівноваженого |
| |типу вищої нервової діяльності |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|Стан серцево-| | | | |
|судинної | | | | |
|системи | | | | |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|частота |50-80 ударів на хвилину |
|пульсу | |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|максимальний |125-110 мм |125-100 мм |125-100 мм рт.ст. |
|артеріальний |рт.ст. |рт.ст. | |
|тиск | | | |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|мінімальний |85-55 мм рт.ст. |
|артеріальний | |
|тиск | |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|функціональні|Відмінні та добрі показники за даними функціональних |
|резерви |проб із дозованим фізичним навантаженням |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|стан перифе- |Відсутність ознак порушення венного кровообігу (геморой,|
|рійних судин |розширення вен нижніх кінцівок або сім'яного канатика) |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|Стан |Відсутність хвороб органів травлення. Нормальний |
|системи |прикус, який дозволяє надійно утримувати загубник. |
|травлення |Відсутність трьох та більше зубів підряд на одній |
| |щелепі, у тому числі різців, іклів та малих корінних |
| |зубів, є протипоказанням. Незнімні зубні протези, а |
| |також відсутність трьох корінних зубів не є перешкодою |
| |для допуску до навчання та роботи за спеціальністю |
| |водолаза |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|Стан органу |Не нижче 0,6/0,6 |Не нижче |Не нижче 0,6/0,6 |
|зору | |0,6/0,6 | |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|гострота |Відсутність хронічних хвороб країв повік, кон'юнктиви та|
|зору без |слізних шляхів |
|корекції | |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|Стан ЛОР- | | | |
|органів | | | |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|вестибулярна |Реакція нульового та першого ступеня |
|функція | |
|при | |
|дослідженні | |
|подвійним | |
|дослідом | |
|отолітової | |
|реакції та | |
|проб БРПК | |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|слух на |Не менше 6 м |Не |Не менше 6 м|
|шепітну мову | |менше 4 м | |
|-------------+--------------------------+----------------+------------|
|барофункція |Першого ступеня |Першого - |Першого |
|вух | |другого ступеня |ступеня |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|нюх |Першого - другого ступеня |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|мова |Відсутність виражених дефектів (шепелявість, гугнявість,|
| |недомовність, заїкання) |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|Стан опорно- |Відсутність в анамнезі тяжких, складних переломів довгих|
|рухового |трубчастих кісток та пошкоджень суглобів. Відсутність |
|апарату |порушень рухомості в суглобах, укорочень кінцівок. |
| |Відсутність дефектів пальців рук, повноцінна їх |
| |функція. Плоскостопість 1-2 ступеня без остеоартрозів |
| |не є протипоказанням |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|Стан |Відсутність хронічних шкірних хвороб |
|шкірних | |
|покривів | |
|-------------+--------------------------------------------------------|
|Бактеріоносії|Відсутність носіїв збудників шлунково-кишкових |
| |захворювань. Відсутність патогенних стафілококів, |
| |менінгококів на слизових зіву та носа |
------------------------------------------------------------------------

   Примітки:
1. Анізометропія та відсутність бінокулярного зору є
протипоказанням до допуску; задовільна оцінка темнової адаптації
за методикою, наведеною в інструкції до приладу.
Для офіцерів, мічманів та прапорщиків, лікарів-фізіологів
високої кваліфікації при гостроті зору нижче 0,6 без корекції
придатність визначається індивідуально.
Для кандидатів в учбові організації та частини з підготовки
водолазів та акванавтів гострота зору - не нижче 0,6 на кожне око
без корекції, допускається міопійна рефракція, астигматизм до
0,5 дптр та гіперметропія до 1,0 дптр.
2. Границі зросту для водолазів та водолазів-глибоководників
складають від 170 до 185 см, для акванавтів - від 170 до 180 см.
Водолазам, яким більше 25 років та які виконують підводні роботи
на глибині до 60 м, допускається максимальний рівень артеріального
тиску не вище 140 і не нижче 100 мм рт.ст., мінімальний - не вище
90 та не нижче 60 мм рт.ст.
3. За результатами вимірювання зросту та окружності грудної
клітки за таблицею визначається належна вага тіла того, хто
обстежується. Якщо фактична вага тіла виявляється менше мінімально
належної, кандидат визнається непридатним до навчання водолазній
спеціальності. Виняток можуть складати особи, які мають відмінну
фізичну тренованість (за результатами функціональних проб). Якщо
вага тіла перевищує максимальне значення належної і знаходиться у
зоні вище середньої, кандидат визнається придатним у разі, коли
показник фактичної ваги не перевищує показник різниці зросту (см)
мінус 90 (наприклад, при зрості 170 см вага тіла не більше 80 кг,
при зрості 180 см - не більше 90 кг і так далі).

10.2. Вікові межі для водолазів становлять 18-50 років (водолази малих та середніх глибин) і 18-45 років (водолази-глибоководники, акванавти). При первинному відборі для служби за водолазною спеціальністю - до 35 років.

10.3. Усім кандидатам проводиться обов'язкова перевірка барофункції вуха та біляносових пазух у декомпресійній камері.

10.4. У період навчання курсантів водолазній спеціальності лікарем учбової організації ТСО України здійснюється нагляд за виконанням кожним із них практичних завдань водолазної підготовки, звертається особлива увага на його поведінку та реакцію організму під час підготовки до занурення під воду, перебування під водою та після виходу на поверхню. З метою уточнення функціональних резервів організму курсантів, у яких у процесі занурень виявляються ті чи інші відхилення у стані здоров'я (погане самопочуття, виражена втомленість, тривала тахікардія після виходу із води тощо), лікар учбової організації ТСО України проводить дослідження із використанням функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням (стептест або проба Мартіна, проба Розенталя).

Виявлені при цьому низькі компенсаторні можливості організму є підставою для відрахування того, хто навчається, з числа курсантів учбової організації ТСО України.

Результати медичного спостереження в учбовій організації ТСО України беруться до уваги поряд з іншими показниками при визначенні конкретного профілю підготовки кандидата (позаштатний водолаз, водолаз, водолаз-глибоководник).

11. Відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності

11.1. Кандидати для навчання водолазній спеціальності відбираються в першу чергу з числа призовників, які пройшли водолазну підготовку в учбових організаціях ТСО України, з осіб, призначених до служби на підводних човнах, та з військовослужбовців військових частин ВМС Збройних Сил України, які за станом здоров'я можуть навчатись водолазній спеціальності.

Медичний огляд кандидатів для навчання водолазній спеціальності проводиться у кінці періоду загальновійськової підготовки.

На медичний огляд курсанти направляються після належного відпочинку напередодні, і в день обстеження та огляду вони не призначаються в караули, наряди, звільняються від фізичних робіт.

11.2. Усі кандидати проходять обов'язкову перевірку барофункції вуха та біляносових пазух у декомпресійній камері при тиску не менше 0,1 МПа (10 м водяного стовпа).

11.3. Остаточний відбір кандидатів для навчання водолазній спеціальності проводиться в учбових частинах у період загальновійськової підготовки поповнення. До початку роботи ВЛК для огляду водолазів медична служба учбової частини здійснює всебічне спостереження та поглиблене обстеження кандидатів з метою визначення компенсаторних можливостей (фізіологічних резервів) організму. Кандидатам для навчання за спеціальністю водолаза-глибоководника та акванавта в цей період проводиться ЕКГ, вивчення реакцій серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження, проба на стійкість організму до декомпресійного газоутворення та контрольне "занурення" у водолазній барокамері.

Результати обстеження записуються в медичні книжки кандидатів та враховуються при визначенні їх придатності до навчання конкретній водолазній спеціальності.

11.4. Постанова ВЛК про медичний огляд водолазів записується в Книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії (додаток 17). На курсантів, визнаних придатними до навчання водолазній спеціальності, заповнюється медична книжка.

11.5. У ВМС Збройних Сил України остаточному відбору кандидатів для навчання водолазній спеціальності передує спеціальний відбір, який здійснюється ВЛК ПТК ВМС Збройних Сил України відповідно до вимог ТДВ.

У роботі ВЛК ПТК ВМС Збройних Сил України беруть участь на правах її членів лікар-фізіолог та водолазний спеціаліст учбової частини, які оцінюють ступінь первинної водолазної підготовки кандидатів, виявляють осіб, які негативно ставляться до навчання за спеціальністю, відбирають кандидатів з високими показниками фізичного розвитку та функціонального стану організму. До проведення цієї роботи за необхідності залучаються лікарі-фізіологи кораблів (частин) Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС Збройних Сил України. За результатами медичного огляду ВЛК ПТК ВМС Збройних Сил України приймає постанову про придатність або непридатність кандидата до навчання водолазній спеціальності.

12. Медичний огляд курсантів учбових частин з підготовки водолазів

12.1. У період підготовки курсантів водолазній спеціальності медична служба учбової частини здійснює спостереження за ними в обсязі, передбаченому пунктом 10.4 розділу II Положення.

Якщо під час навчання у стані здоров'я курсанта відбулися будь-які зміни, то питання про придатність його до подальшого навчання вирішується після стаціонарного обстеження у госпіталі та огляду госпітальною ВЛК. У разі непридатності курсанта до подальшого навчання водолазній спеціальності госпітальна ВЛК одночасно вирішує питання про придатність його до військової служби. Постанова ВЛК про непридатність до подальшого навчання записується у довідку ВЛК, яка направляється на розгляд та затвердження штатною ВЛК.

12.2. Після закінчення курсу навчання ВЛК проводить огляд випускників і визначає їх придатність до служби за водолазною спеціальністю та глибину занурення з урахуванням результатів динамічного нагляду, обстеження та оцінки практичних навичок виконання водолазних робіт. Відзначені при учбових зануреннях несприятливі реакції організму на дію факторів підвищеного тиску (високий парціальний тиск кисню, декомпресійне газоутворення тощо) записуються в графу "Особливі зауваження" особистої книжки водолаза. Приймається одна з постанов, передбачених пунктом 20.3 розділу II Положення, яка записується в Книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії, у медичну та особисту книжку водолаза.

12.3. У разі виявлення у випускника учбової частини захворювання, яке перешкоджає службі водолаза, питання про його придатність або непридатність до такої служби, а також про придатність до військової служби вирішуються госпітальною ВЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

13. Медичний огляд водолазів

13.1. Медичний огляд водолазів при визначенні придатності до виконання водолазних робіт проводиться за наявності таких документів: направлення командира військової частини із зазначенням глибини занурення, службова та медична характеристики, медична книжка, особиста книжка водолаза.

У період підготовки до чергового медичного огляду водолазного складу начальник медичної служби частини зобов'язаний:

підготувати медичні книжки водолазів та перевірити наявність у них необхідних записів за минулий рік;

зробити антропометричні виміри водолазів;

дослідити реакції організму водолазів на навантаження із застосуванням функціональних проб;

організувати проведення всьому водолазному складу рентгенологічних (флюорографія або рентгеноскопія органів грудної клітки), лабораторних (клінічний аналіз крові, сечі, калу) та ЕКГ-досліджень із застосуванням навантажувальних проб. Особам, яким за 40 років, крім того, необхідне дослідження на цукор та ліпіди крові, внутрішньоочного тиску;

підготовити на водолазів (акванавтів) медичні характеристики, у яких узагальнюються матеріали спостереження за ними (звертання по медичну допомогу, усунення від занурень під воду за результатами медичних оглядів, дані функціональних проб, професійні якості).

13.2. Кожному водолазу, визнаному придатним до служби водолазом, ВЛК встановлюється глибина водолазних робіт на наступний рік: гранична глибина - 60 метрів, 20 метрів.

При встановленні конкретних глибин водолазних робіт визначальними показниками є: стан здоров'я водолаза, рівень його фізичного розвитку та тренованості, успішність професійної діяльності, а також профіль підготовки в учбовій частині.

13.3. Під час огляду випускників учбової частини за профілем водолаза-глибоководника дозволяється (з метою набуття досвіду та підвищення майстерності) давати допуск до занурень їх на глибини, які перевищують максимальну глибину, що була досягнута при навчанні в учбовій частині. Послідовне збільшення глибини занурень є суворо індивідуальним з урахуванням успішності виконання цими водолазами тренувальних завдань (робочих занурень).

13.4. У процесі занурень на різні глибини у деяких водолазів (водолазів-глибоководників) можуть виявитися слабкі адаптаційні можливості до роботи в умовах високих тисків газового середовища та несприятливі реакції організму на дію факторів глибоководного занурення (емоційна нестійкість, підвищена чутливість до гіпероксії, схильність до декомпресійної хвороби, до стійкого підвищення або пониження рівня артеріального тиску, неадекватно тривале відновлення функцій організму після занурень під воду за результатами функціональних проб тощо). Залежно від виду порушень, які спостерігаються, ВЛК при черговому (позачерговому) огляді водолазів може обмежити їм максимальну граничну глибину занурень або тимчасово відсторонити від роботи за військовою спеціальністю.

13.5. Щодо інструкторів (старших інструкторів) - водолазів вищих військових та військово-морських учбових закладів (учбових загонів підводного плавання, з'єднань підводних човнів та надводних кораблів, інженерно-саперних батальйонів) та водолазних спеціалістів, визнаних придатними до служби водолазами на глибинах до 20 і 60 метрів, з метою використання їх як помічників в аварійних ситуаціях та при лікуванні хворих в умовах відповідних тисків газового середовища може бути прийнята додаткова постанова такого змісту: придатний до тренувань у водолазній барокамері при тисках до 1.0 МПа (100 м водного стовпа).

13.6. Лікарі-фізіологи та лікарі медичних загонів, а також особи, допущені до медичного забезпечення водолазних спусків, проходять медичний огляд при первинному призначенні на посаду та в подальшому - щорічно для визначення придатності до роботи в водолазній барокамері при тиску 1.0 МПа (100 м водного стовпа) або при граничних тисках. За відсутності протипоказань для перебування під підвищеним тиском приймається постанова: придатний до перебування в водолазній барокамері при тиску до 1.0 МПа (при граничних тисках).

Лікарі-фізіологи відділів (управлінь та служб), наукові співробітники, викладачі учбових частин, вищих військових, військово-морських учбових закладів, якщо стан їхнього здоров'я не повністю відповідає вимогам граф 1, 2 ТДВ "В", індивідуально допускаються тільки до перебування у водолазній барокамері при тисках до 1.0 МПа або 0.6 МПа. Постанова ВЛК приймається після стаціонарного обстеження та медичного огляду цих осіб. Лікарі-фізіологи, які мають кваліфікацію офіцера-водолаза (водолаза, водолаза-глибоководника та акванавта) і занурюються під воду, проходять медичний огляд нарівні із штатними водолазами.

Щодо лікарів-фізіологів, визнаних придатними до водолазних занурень, додатково приймається постанова: "Придатний до водолазних робіт на глибині до _____ метрів".

13.7. Результати медичного огляду водолазів записуються в Книгу протоколів засідань ВЛК, в особисту та медичну книжки.

При переведенні водолаза в іншу частину або направленні його на навчання начальник медичної служби частини (корабля) зобов'язаний забезпечити пересилку всіх медичних документів водолаза до нового місця його служби.

13.8. Максимальна глибина занурень під воду встановлюється на період до чергового (позачергового) медичного огляду водолаза та не повинна перевищуватись протягом усього вказаного періоду.

Встановлена ВЛК глибина занурень водолазів та водолазів-глибоководників може бути перевищена при проведенні фактичних аварійно-рятувальних робіт з дозволу начальника та головного спеціаліста - лікаря спеціальної фізіології Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС Збройних Сил України.

13.9. Водолази, які не пройшли своєчасно медичний огляд та не мають в особистій і медичній книжках записів про встановлену на поточний рік глибину занурень, до спусків під воду не допускаються.

13.10. У разі виявлення у водолаза захворювань, які перешкоджають водолазним роботам, а також у сумнівних випадках ВЛК направляє його на обстеження та лікування в госпіталь з подальшим оглядом госпітальною ВЛК для визнання придатності до служби водолазом та до військової служби. У разі визнання його непридатним до служби водолазом постанова ВЛК записується у довідку ВЛК, яка направляється на розгляд та затвердження до штатної ВЛК.

13.11. Позаштатні водолази військових частин та кораблів (суден) відбираються з числа військовослужбовців, стан здоров'я та фізичний розвиток яких відповідає вимогам до стану здоров'я водолазів, викладеним у таблицях 1, 2, 3 пункту 10.1 розділу II Положення. При відборі цих осіб надається перевага військовослужбовцям, які пройшли до призову на військову службу первинну підготовку в учбових організаціях ТСО України.

13.12. У період проходження військової служби позаштатні водолази ВЛК не оглядаються, а проходять обстеження у військовій частині (на кораблі) із залученням у необхідних випадках лікарів військового лікувального закладу.

Висновок про допуск позаштатних водолазів до занурень під воду на глибину до 20 метрів дає лікар військової частини (корабля). Результати обстеження та висновки записуються в медичні та особисті книжки водолазів. Особи, які не пройшли обстеження, до занурень під воду не допускаються.

13.13. За підсумками медичного огляду штатного водолазного складу командиром військової частини (з'єднання, учбової частини) видається наказ із встановленням для кожного водолаза граничної глибини занурень під воду на поточний рік. В учбових частинах у цей наказ включаються також і курсанти.

14. Медичний огляд акванавтів

14.1. Акванавтами вважаються водолази, які виконують роботу методом насичених занурень.

Зарахування кандидатом в акванавти проводиться в учбових частинах, що готують водолазів з числа осіб, які оглядаються ВЛК ПТК ВМС Збройних Сил України та визнані придатними до навчання за спеціальністю водолаза та водолаза-глибоководника.

14.2. Медична характеристика на кандидата в акванавти складається лікарем-фізіологом та водолазним спеціалістом учбової частини. У медичній характеристиці наводяться такі дані:

військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження;

водолазний стаж, найбільша досягнута глибина занурення, загальна кількість годин перебування під водою з початку водолазної практики, гранична глибина водолазних робіт, встановлена на поточний рік;

поведінка водолаза при виконанні підводних робіт;

організованість, темп роботи, ставлення до своєї спеціальності;

пристосованість до нових умов роботи (швидко, повільно);

освоєння нових зразків техніки (швидко, повільно);

якості, необхідні водолазові (орієнтація, виконання завдань під водою, стійкість до наркотичної дії азоту на глибинах більше 40 м, чутливість до декомпресійного газоутворення);

перенесені специфічні (пов'язані з роботою водолаза) захворювання;

командирські якості (організаторські здібності, ініціатива, воля тощо);

інші ділові якості (працелюбність, витримка, спритність, обережність, увага, почуття відповідальності за доручену справу);

поведінка на службі (дисципліна, взаємовідносини з товаришами та старшими, ретельність), у небезпечних ситуаціях, що загрожують здоров'ю та життю (товариськість, скритність), зовнішній вигляд (охайність, зібраність);

реакція на службові та побутові труднощі (витримка, самовладання, врівноваженість);

шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю);

заняття спортом (систематично, вид спорту, спортивні розряди);

висновок про доцільність використання того, кого оглядають, на службі акванавтом.

14.3. Кандидати, зараховані в акванавти, проходять стаціонарне обстеження з обов'язковим оглядом терапевта, невропатолога, хірурга, психіатра, оториноларинголога, окуліста, дерматолога, стоматолога, а за необхідності - і лікарями інших спеціальностей.

У процесі стаціонарного обстеження проводяться клінічні (з підрахуванням тромбоцитів) та біохімічні (цукор у крові, загальний білок та білкові фракції сироватки, ліпіди, білірубін, холестерин, протромбін, час згортання, час кровотечі, тромбоеластограма, трансамінази, С-реактивний білок, загальний аналіз сечі, калу (на яйця глистів)) аналізи, рентгенологічне дослідження органів грудної клітки, ЕКГ. Особлива увага звертається на визначення резервних можливостей організму за результатами функціональних тестів з дозованим фізичним навантаженням (велоергометрія). За медичними показаннями проводяться інші, додаткові дослідження.

14.4. Постанова про допуск кандидатів у акванавти до водолазних робіт методом насичених занурень та встановлення межі глибини занурення приймається госпітальною ВЛК, до складу якої входить лікар-фізіолог та водолазний спеціаліст учбової частини.

При прийнятті постанови ВЛК керується вимогами ТДВ з урахуванням даних медичної характеристики.

На підставі результатів проведеного обстеження ВЛК приймає одну з постанов, передбачених пунктом 20.3 розділу II Положення.

Постанова про придатність до роботи із встановленням межі глибини занурення вважається дійсною і для проведення водолазних робіт методом короткочасних занурень.

14.5. Черговий медичний огляд акванавтів проводиться амбулаторно одночасно з рештою водолазного складу. Акванавти з числа осіб офіцерів та мічманів замість чергового амбулаторного обстеження раз на рік проходять стаціонарне обстеження та медичний огляд.

14.6. Постанова про придатність акванавта до водолазних робіт методом насичених занурень та межу занурення приймається ВЛК під час медичного огляду водолазів.

При виявленні в акванавтів захворювань, які перешкоджають водолазним роботам, а також у сумнівних випадках ВЛК під час огляду акванавтів направляють їх на стаціонарне обстеження та лікування в госпіталь з подальшим медичним оглядом госпітальною ВЛК для визначення придатності до служби водолазом.

Результати медичного огляду та встановлена на поточний рік гранична глибина занурень під воду записуються в особисту та медичну книжки акванавта.

15. Медичний огляд військовослужбовців аеромобільних військ

15.1. Медичний огляд військовослужбовців аеромобільних військ для визначення придатності до служби в аеромобільних військах проводиться раз на 12 місяців за графами Розкладу хвороб та графою 4 ТДВ "А" або графою 1 ТДВ "Б" залежно від військового звання. Крім того, огляд військовослужбовців аеромобільних військ проводиться після повернення їх з військових (цивільних) лікувальних закладів (якщо вони не були оглянуті госпітальною ВЛК) та в необхідних випадках за рішенням командира військової частини на підставі висновку лікаря військової частини або військового (цивільного) лікувального закладу. ( Абзац перший пункту 15.1 глави 15 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

У разі коли військовослужбовець визнається непридатним до служби в аеромобільних військах, ВЛК одночасно приймає постанову про ступінь придатності його до військової служби, яка підлягає затвердженню штатною ВЛК.

15.2. Придатність до служби в аеромобільних військах військовослужбовців, які мають вагу тіла більше 90 кг, визначається індивідуально.

15.3. Військовослужбовці із захворюваннями, при яких застосовуються відповідні статті (пункти статей) Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до служби в аеромобільних військах. ( Главу 15 розділу II доповнено новим пунктом 15.3 згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

16. Медичний огляд військовослужбовців (працівників Збройних Сил України),
які призначаються (приймаються) на роботу, та тих, що працюють з ДІВ, КРП,
джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності

16.1. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які призначаються (приймаються) на роботу, та тих, що працюють з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) та відповідними графами ТДВ "Ґ", з обов'язковою участю представника командування та лікаря військової частини.

Військовослужбовці, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності не допускаються.

16.2. Призначення військовослужбовців (прийняття працівників) на роботу з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності без попереднього медичного огляду забороняється.

16.3. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які працюють з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності, проводиться раз на 12 місяців. Відповідальним за своєчасне направлення вказаних осіб на медичний огляд є командир військової частини.

16.4. Командування військової частини не пізніше як у семиденний термін перед початком медичного огляду подає у ВЛК списки осіб, які підлягають огляду із зазначенням мети огляду, тривалості професійного стажу роботи, а при роботі з ДІВ - дані індивідуального дозиметричного контролю. Перед початком огляду представник командування знайомить членів ВЛК з умовами праці тих, кого оглядають, а лікар військової частини доповідає ВЛК про результати медичного спостереження за станом їх здоров'я у міжкомісійний період.

16.5. Особи, які своєчасно не пройшли з різних причин (відпустка, відрядження, хвороба тощо) медичний огляд, до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності не допускаються.

16.6. Позачерговому огляду підлягають військовослужбовці (працівники), які скаржаться на стан здоров'я, тимчасово усунені від роботи за станом здоров'я, повернулися з відпустки через хворобу, після перенесених ними захворювань, поранень, за якими ці особи згідно з графами ТДВ були визнані непридатними до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності.

16.7. На стаціонарне обстеження та медичний огляд госпітальною ВЛК направляються особи, які раніше визнавалися тимчасово непридатними до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності, з переоглядом через 3-12 місяців (за винятком жінок, яким надавалась відпустка у зв'язку з вагітністю).

16.8. У разі підозри у військовослужбовця (працівника) професійного захворювання (отруєння), зумовленого дією ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності, за запитом начальника військового лікувального закладу, лікарем з гігієни праці регіонального загону Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України складається санітарно-гігієнічна характеристика умов праці відповідно до наказу МОЗ України від 13 грудня 2004 року N 614 "Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2005 року за N 260/10540, яка затверджується головним санітарним лікарем регіону. ( Пункт 16.8 глави 16 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

16.9. У разі коли після стаціонарного обстеження військовослужбовців (працівників) передбачається прийняття постанови про їх непридатність (тимчасову або постійну) до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності у зв'язку з можливим впливом на здоров'я шкідливих речовин та несприятливих виробничих факторів, до участі в роботі ВЛК залучається лікар-радіолог або лікар-токсиколог.

16.10. За наявності у того, кого оглядають, декількох захворювань, які порізно не обмежують придатність до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності, постанова про придатність або непридатність до роботи приймається ВЛК індивідуально із врахуванням характеру захворювань та ступеня вираженості функціональних розладів.

16.11. Особи до 18 років та жінки з моменту встановлення вагітності і на період грудного годування дитини до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності не допускаються.

16.12. Особи, яких призначають (приймають) на роботу з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності, проходять медичне обстеження в обсязі, передбаченому пунктом 4.4 розділу II Положення.

Крім того, особам, які призначаються (приймаються) на роботу з ДІВ, додатково визначається ФЗД, з КРП - білірубін крові, АЛТ, маркери гепатитів "В","С" та ФЗД.

16.13. Військовослужбовці, які працюють з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності та визнані непридатними до роботи за спеціальністю, але придатними до військової служби, підлягають після припинення роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності періодичним обстеженням та медичним оглядам у військових лікувальних закладах за місцем служби не рідше одного разу на 12 місяців.

Постанова ВЛК про придатність військовослужбовців (працівників) та про непридатність працівників до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності оформляється довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

У разі коли військовослужбовець визнається непридатним до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності, ВЛК одночасно приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню штатною ВЛК.

16.14. Перелік медичних протипоказань до роботи з шкідливими та небезпечними факторами викладено в Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженому наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

17. Медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей,
працівників Збройних Сил України, які виїжджають за кордон

17.1. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які виїжджають за кордон для проходження служби (роботи), навчання, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) і на підставі Переліку медичних протипоказань для військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України, які виїжджають за кордон у відрядження, та при поверненні їх з-за кордону за медичними показаннями (далі - Перелік медичних протипоказань) (додаток 18).

Медичний огляд членів сімей, які виїжджають за кордон для проживання разом із військовослужбовцями, проводиться на підставі Переліку медичних протипоказань.

17.2. Направлення на медичний огляд осіб, які виїжджають за кордон для проходження служби, роботи, навчання, проживання, проводиться командирами військових частин або начальниками кадрових органів. У направленні вказується країна відрядження, термін відрядження і, за можливості, характер майбутньої служби (роботи). До ВЛК з направленням подається медична книжка та документи, які характеризують стан здоров'я особи.

17.3. Медичний огляд зазначеної категорії осіб проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, а жінок - і гінекологом. Діти оглядаються педіатром. Лікарі інших спеціальностей до огляду залучаються за показаннями.

До початку медичного огляду проводяться рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки (дітям з 12 років), клінічні аналізи крові та сечі, аналіз крові на цукор, а військовослужбовцям, крім того, визначається група та резусналежність крові, антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), проводиться ЕКГ та за медичними показаннями і інші дослідження.

Особи, які виїжджають у країни, які при в'їзді вимагають сертифікат на відсутність СНІДу, проходять обстеження на ВІЛ з отриманням відповідного сертифіката.

17.4. Члени сімей, працівники, крім документів, вказаних у пункті 17.1 розділу II Положення, надають у ВЛК довідку з психоневрологічного диспансеру, на дітей надається картка профілактичних щеплень (облікова форма МОЗ України N 063). Без указаних документів медичний огляд їм не проводиться.

17.5. Військовослужбовці із захворюваннями, при яких застосовуються відповідні статті (пункти статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до виїзду за кордон, за винятком статей 4-г, 23-в, 25-б, 28-в, 30-в, 31-в, 36-в, 39-в, 41-в, 42-в, 43-б, 46-в, 49-а, 50-а, 52-в, 53-в, 55-б, 57-в, 58-б, 60-в, 61-в, 62-в, 64-в, 67-в, 68-в, 69-б, 70-в, 71-в, 74-в, 75-в, 76-в, 77-в, 78-в, 79-в, 80-в, 83-а, 84-б, за якими щодо військовослужбовців, що оглядаються за графою III Розкладу хвороб та виїжджають у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом, застосовують індивідуальну оцінку придатності до служби за кордоном. ( Пункт 17.5 глави 17 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

17.6. При медичному огляді військовослужбовців (працівників), які працюють з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності, одночасно з постановою ВЛК про відсутність медичних протипоказань до виїзду за кордон приймається постанова про придатність до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності.

17.7. Перед від'їздом у довготривале відрядження оглянутому має бути проведена повна санація ротової порожнини.

17.8. Особам, що виїжджають за кордон з дітьми, медичним закладом за місцем нагляду дитини видається на руки картка профілактичних щеплень (форма МОЗ України N 063) із зазначенням проведених профілактичних щеплень та запланованих у поточному календарному році.

17.9. При виїзді до країн, перебування в яких пов'язане з високим ризиком інфекційних захворювань, обов'язково проводяться щеплення. За наявності в оглянутого захворювань, які є протипоказаннями для проведення профілактичних щеплень проти карантинних інфекцій, приймається постанова про наявність протипоказання до виїзду за кордон.

17.10. При безуспішному лікуванні військовослужбовців (працівників), що проходять військову службу (працюють), навчаються за кордоном, або при неухильному прогресуванні чи частому загостренні захворювань, коли виїзд із країни перебування визнається єдиним засобом збереження здоров'я, питання про повернення з відрядження військовослужбовця (працівника) за станом його здоров'я вирішується на підставі висновку консиліуму головних медичних спеціалістів Міністерства оборони України.

17.11. За результатами медичного огляду ВЛК приймає одну з таких постанов:

а) за відсутності протипоказань до проходження військової служби (роботи, проживання) - "За станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном немає";

б) за наявності протипоказань для військовослужбовців (працівників) - "На підставі статті _____ графи _____ Розкладу хвороб та Переліку медичних протипоказань проходження військової служби (для працівників - робота) за кордоном протипоказане";

в) за наявності протипоказань для членів сімей - "На підставі пункту ____ Переліку медичних протипоказань проживання за кордоном протипоказане".

17.12. Постанови гарнізонних (госпітальних) ВЛК про відсутність або наявність медичних протипоказань для направлення за кордон військовослужбовців, призначених на посади головних військових радників, військових аташе, старших груп військових спеціалістів, разом з їх медичними документами направляються на розгляд у штатну ВЛК з подальшим поданням на затвердження у ЦВЛК.

17.13. Постанова ВЛК про відсутність за станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном оформляється довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає (за винятком осіб, зазначених у пункті 17.12 розділу II Положення).

При встановленні у військовослужбовця медичних протипоказань до проходження військової служби за кордоном ВЛК одночасно приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню штатною ВЛК. ( Пункт 17.13 глави 17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

17.14. Постанова ВЛК про можливість виїзду оглянутого за кордон дійсна протягом 12 місяців з дня огляду. Якщо протягом вказаного строку виїзд не відбувся або до виїзду, незалежно від терміну огляду, у стані здоров'я оглянутого виникли зміни, огляд потрібно повторити.

Копія довідки ВЛК про відсутність протипоказань для проходження військової служби (роботи, проживання) за кордоном зберігається протягом 3 років у військовому лікувальному закладі, де проводився медичний огляд.

17.15. Військовослужбовці та члени їх сімей, працівники, які виїжджають за кордон у туристичні подорожі, проходять медичне обстеження у поліклініці за місцем служби (роботи, проживання), ВЛК не оглядаються.

18. Медичний огляд осіб, які приймаються
на військову службу за контрактом

18.1. Кандидати із числа військовослужбовців строкової військової служби на військову службу за контрактом направляються на медичний огляд до військового медичного закладу за територіальним принципом. Перелік документів, які подаються кандидатом на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби, аналогічний переліку, наведеному в пункті 6.2 розділу II Положення.

18.2. Медичний огляд громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, проводиться ВЛК ТЦК, ВЛК військового комісаріату або гарнізонною ВЛК. Направлення на медичний огляд підписується військовим комісаром, начальником ТЦК.

Кожний кандидат оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за необхідності - і лікарями інших спеціальностей.

Перед оглядом усім кандидатам на військову службу за контрактом проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові (цукор, білірубін, АЛТ), серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначається група крові та резусналежність, проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ. Усі кандидати надають довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, а за медичними показаннями і результати інших досліджень.

На кожного кандидата додаються: медична картка амбулаторного хворого з поліклініки за місцем проживання, довідка про перебування (неперебування) на обліку в протитуберкульозному диспансері.

Ретельно перевіряються порядок та причини попереднього звільнення з військової служби кандидатів із числа військовозобов'язаних, які проходили строкову військову службу.

18.3. На кожного кандидата заводиться Картка обстеження та медичного огляду.

( Абзац другий пункту 18.3 глави 18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

18.4. У разі коли під час амбулаторного обстеження лікарям важко остаточно визначити стан здоров'я кандидатів, військовослужбовці направляються на стаціонарне обстеження у військові лікувальні заклади Міністерства оборони України, а громадяни - у лікувально-профілактичні заклади МОЗ України. Після обстеження кандидатів із числа військовослужбовців госпітальна ВЛК виносить постанову про придатність (непридатність) їх до військової служби за контрактом, громадяни проходять повторний медичний огляд ВЛК військового комісаріату, ВЛК ТЦК з винесенням відповідних постанов.

18.5. Медичний огляд кандидатів на військову службу за контрактом проводиться згідно зі статтями Розкладу хвороб (графи II, III).

Після проведення медичного огляду ВЛК виносить постанову "Придатний (непридатний) до військової служби за контрактом за спеціальністю _____________ (вказати спеціальність)".

У разі виявлення у кандидата захворювань, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, ВЛК приймає постанову про непридатність до військової служби за контрактом.

18.6. У разі відмови кандидата від обстеження, а також при виявленні захворювання, що перешкоджає проходженню служби за контрактом, ВЛК приймає постанову "Непридатний до військової служби за контрактом".

18.7. Постанова ВЛК про придатність кандидата до військової служби за контрактом оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає і дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду. Перший примірник оформленої довідки додається до особової справи кандидата на військову службу за контрактом, другий примірник залишається у гарнізонній (госпітальній) ВЛК (ВЛК військового комісаріату) як додаток до книги протоколів засідань ВЛК.

18.8. При винесенні постанови ВЛК про непридатність кандидата до військової служби за контрактом з числа військовослужбовців строкової служби приймається постанова про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню штатною ВЛК.

19. Медичний огляд військовослужбовців, які залучаються до участі у ММО,
військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які залучаються до
роботи у складі миротворчого персоналу

19.1. Військовослужбовці, які виявили бажання брати участь у ММО, проходять первинний та остаточний медичні огляди у гарнізонних (госпітальних) ВЛК.

Військовослужбовці (працівники), які залучаються до служби (роботи) у складі миротворчого персоналу, проходять однократний медичний огляд у ВМКЦ регіону відповідно до вимог глави 17 розділу II Положення.

19.2. Перед направленням військовослужбовця на медичний огляд у військовій частині проводиться його попереднє медичне обстеження лікарем військової частини та санація порожнини рота. За результатами цього обстеження начальник медичної служби доповідає командиру військової частини, де проходить службу кандидат для участі у ММО, про стан його здоров'я.

19.3. Військовослужбовці, відібрані кандидатами для участі у ММО, направляються на медичний огляд. Перелік документів, які подаються кандидатом для участі у ММО, аналогічний переліку, наведеному в пункті 6.2 розділу II Положення.

У службовій характеристиці, крім звичайних даних, відображаються стан здоров'я військовослужбовця та його вплив на виконання обов'язків військової служби, можливість адаптації до нових умов виконання обов'язків військової служби та швидкої зміни подій, поведінка у разі виникнення небезпечних ситуацій, реакція на службові та побутові труднощі, працездатність.

У разі коли у військовослужбовця відсутня медична книжка або у ній відсутні дані чергових медичних обстежень хоча б за один рік з останніх трьох, постанова ВЛК про придатність до участі у ММО приймається після стаціонарного обстеження у військовому лікувальному закладі.

19.4. Медичний огляд військовослужбовців, які залучаються до участі у ММО, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) та за графою 8 ТДВ "Б". ( Пункт 19.4 глави 19 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

19.5. Первинний медичний огляд військовослужбовців проводиться гарнізонними (госпітальними) ВЛК військових медичних закладів за територіальним принципом.

19.6. На кожного кандидата для участі у ММО заводиться Картка обстеження та медичного огляду, у якій наведений мінімально необхідний обсяг обстеження.

19.7. Військовослужбовці, у яких під час первинного медичного огляду виявлені захворювання, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до участі у ММО.

19.8. За результатами проведення первинного медичного огляду ВЛК виносить постанову про придатність (непридатність) військовослужбовця для підготовки до участі у ММО.

19.9. Остаточний медичний огляд військовослужбовців та винесення остаточної постанови про придатність до участі у ММО проводяться у ВМКЦ регіонів до початку бойового злагодження. У разі коли військовослужбовці відібрані кандидатами до участі у ММО менше ніж за 2 місяці до бойового злагодження, ВЛК ВМКЦ регіонів можуть одночасно приймати постанову про придатність до підготовки до участі у ММО та до участі у ММО. ( Пункт 19.9 глави 19 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

19.10. Перед проведенням остаточного медичного огляду на кожного кандидата для участі у ММО повторно заводиться Картка обстеження та медичного огляду, у якій наведений мінімальний обсяг обстеження.

19.11. За результатами проведення остаточного медичного огляду ВЛК виносить постанову про придатність (непридатність) військовослужбовця до участі у ММО.

19.12. Постанови ВЛК за результатами первинного та остаточного медичних оглядів про придатність військовослужбовця до участі у ММО записуються в книгу протоколів, Картку обстеження та медичного огляду, медичну книжку та оформляються довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

Постанови ВЛК про придатність (непридатність) працівників до роботи у складі миротворчого персоналу оформляються довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

19.13. Подання військовослужбовців для призначення на посади у складі миротворчого контингенту проводяться тільки після визнання їх придатними до участі у ММО за результатами остаточного медичного огляду.

У разі коли військовослужбовець за результатами первинного або остаточного медичного огляду визнається непридатним до участі у ММО (непридатним для підготовки до участі у ММО), ВЛК одночасно приймає постанову про придатність (непридатність) його до військової служби, яка підлягає затвердженню штатною ВЛК.

19.14. У разі виявлення у військовослужбовців українського миротворчого контингенту, військовослужбовців (працівників) миротворчого персоналу медичних протипоказань для проведення профілактичних щеплень гарнізонна (госпітальна) ВЛК виносить постанову "На підставі графи 8 ТДВ "Б" - непридатний до участі у ММО (до служби (роботи) у миротворчому персоналі)". ( Пункт 19.14 глави 19 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

20. Постанови ВЛК

20.1. Постанови ВЛК приймаються колегіально, більшістю голосів. У прийнятті постанови голова та члени ВЛК не залежні і у своїй роботі керуються цим Положенням. У разі незгоди голови або членів комісії з думкою інших членів їх окрема думка заноситься до протоколу засідання ВЛК. Члени ВЛК зобов'язані дотримуватися вимог Положення.

20.2. Постанови ВЛК згідно з цим Положенням розглядаються, затверджуються, контролюються, а за необхідності переглядаються відповідною штатною ВЛК.

20.3. При медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту:

а) "Придатний":

до військової служби;

до військової служби за контрактом;

до військової служби у військовому резерві;

для підготовки до участі у ММО;

до участі у ММО;

до служби (роботи) у миротворчому персоналі;

до навчання у ВВНЗ ______ (вказати назву ВВНЗ);

до служби на підводних човнах, на надводних кораблях, у морській піхоті, аеромобільних військах, спеціальних спорудах;

до підводного водіння танків;

до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності;

до навчання в учбовій частині за спеціальністю водолаза, водолаза-глибоководника, акванавта;

до служби водолазом на глибині до _____ метрів, водолазом-глибоководником на глибині до ____ метрів, акванавтом на глибині до ____ метрів;

до навчання (служби) за спеціальністю... (вказати спеціальність. Постанова приймається щодо військовослужбовців, які відбираються для навчання, проходження військової служби за окремими військовими спеціальностями, вказаними у ТДВ).

б) "Непридатний":

до військової служби з виключенням з військового обліку;

до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час (На воєнний час приймається постанова: "Обмежено придатний до військової служби");

до військової служби за контрактом;

для підготовки до участі у ММО;

до участі у ММО;

до служби (роботи) у миротворчому персоналі;

до навчання у ВВНЗ;

до служби у плавскладі ВМС Збройних Сил України, морській піхоті, аеромобільних військах, спеціальних спорудах, водолазом, водолазом-глибоководником, акванавтом;

до навчання в учбовій частині за спеціальністю водолаза, водолаза-глибоководника, акванавта;

до підводного водіння танків;

до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, мікроорганізмами I-II груп патогенності;

до служби у військовому резерві (при цьому постанова про придатність до військової служби не приймається);

до служби на підводних човнах, придатний до служби на надводних кораблях (при цьому постанова про придатність до військової служби не приймається);

до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців (постанова приймається у воєнний час);

до подальшого проходження зборів (постанова приймається щодо призваних на збори військовозобов'язаних, резервістів).

Постанова про придатність (непридатність) до навчання (служби) за військовою спеціальністю, служби у спеціальних спорудах, до участі у ММО, миротворчому персоналі тощо, згідно з вимогами ТДВ, приймається за такою формою: "На підставі статті ____ графи _____ Розкладу хвороб та графи _____ Таблиці ____ додаткових вимог, придатний (непридатний) до _________ (вказати)".

(Щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними (обмежено придатними) до військової служби, інші постанови (про непридатність до служби у виді Збройних Сил України, до навчання у ВВНЗ, в учбовій частині тощо) не приймаються. Щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними (до служби у виді Збройних Сил України або за військовою спеціальністю, спецспорудах, до навчання у ВВНЗ, в учбовій частині, до участі у ММО тощо), одночасно приймається постанова про придатність до військової служби.)

в) "Потребує":

звільнення від виконання службових обов'язків на _____ календарних днів з перебуванням у лазареті медичного пункту частини (постанова приймається щодо військовослужбовців строкової військової служби);

звільнення від виконання службових обов'язків на _____ календарних днів;

відпустки за станом здоров'я на ___ календарних днів;

звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я на термін, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів;

звільнення від походів з переоглядом через 3-6 місяців (постанова приймається щодо військовослужбовців ВМС Збройних Сил України);

лікування у ______ (вказати лікувальний заклад та орієнтовний термін лікування);

стаціонарного обстеження з подальшим переоглядом у __________(вказати лікувальний заклад);

направлення у батальйон (команду) видужуючих (постанова приймається на воєнний час);

переведення до _____ (вказати лікувальний заклад (військовий або цивільний) та його дислокацію);

додаткового харчування у межах половини продовольчого пайка на весь термін строкової служби (навчання у ВВНЗ (крім курсантів випускного курсу) та у військовому ліцеї);

супроводжуючого (вказати кількість);

проїзду ____ (вказати вид транспорту та категорію місць);

тривалого спеціалізованого лікування (постанова приймається щодо членів сімей військовослужбовців);

тривалого медичного спостереження(постанова приймається щодо членів сімей військовослужбовців);

навчання (виховання) у спеціалізованих навчальних закладах(постанова приймається щодо членів сімей військовослужбовців);

відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами з _____________. ( Підпункт "в" пункту 20.3 глави 20 розділу II доповнено абзацом сімнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

г) "Обмежено придатний до військової служби"

Постанова приймається щодо військовослужбовців за контрактом офіцерського, старшинського, сержантського та рядового складу. Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові в довільній формі вказується, які види служби та роботи даній особі протипоказані. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, до служби в аеромобільних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах, льотної роботи, роботи за фахом - непридатні.

З метою медичної та соціальної реабілітації зазначені особи можуть бути переоглянуті госпітальними (гарнізонними) ВЛК ВМКЦ, але не раніше ніж через 3 роки після прийняття постанови про обмежену придатність до військової служби.

ґ) "Тимчасово непридатний":

до здійснення парашутних стрибків з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк) (для військовослужбовців аеромобільних військ);

до служби у спеціальних спорудах;

до служби водолазом з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до підводного водіння танків з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами

I-II груп патогенності з переоглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до служби у плаваючому складі ВМС Збройних Сил України з переоглядом через 6-12 місяців (постанова приймається щодо військовослужбовців ВМС Збройних Сил України);

до проходження зборів (постанова приймається щодо військовозобов'язаних, резервістів, яких призивають на збори).

д) У зв'язку з нетранспортабельністю переїзд до (вказати місцевість) ____________ протипоказаний (постанова приймається тільки щодо членів сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби)).

е) Протипоказань до виходу в море на підводному човні (надводному кораблі) немає.

є) "На підставі статті ____ графи _____ Розкладу хвороб та графи _____ ТДВ "____" вихід у море на підводному човні (надводному кораблі) протипоказаний.

Постанови, вказані в підпунктах "е)", "є)" пункту 20.3 розділу II Положення, приймаються щодо осіб, відряджених на підводний човен (надводний корабель).

20.4. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час";

"обмежено придатний до військової служби".

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"обмежено придатний до військової служби";

"придатний до військової служби".

20.5. Щодо військовозобов'язаних, резервістів, які призвані на збори і визнані ВЛК непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до військової служби або потребують відпустки за станом здоров'я, одночасно приймається постанова "непридатний для подальшого проходження зборів".

20.6. За графами ТДВ, які передбачають індивідуальне визначення придатності до служби (роботи) за військовою спеціальністю, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"придатний до служби (роботи)";

"тимчасово непридатний до служби (роботи)";

"непридатний до служби (роботи)".

20.7. Постанови, які приймає ВЛК із встановлення причинного зв'язку захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва), наведені у главі 21 розділу II цього Положення.

20.8. При медичному огляді військовослужбовців за контрактом, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і пройшли медичний огляд за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність, ВЛК приймає постанову "Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

21. Порядок встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень,
контузій, травм, каліцтв) у військовослужбовців, військовозобов'язаних і
резервістів, які призвані на збори, та колишніх військовослужбовців зі
службою у Збройних Силах України

21.1. У разі коли під час медичного огляду військовослужбовців встановлено діагноз, ВЛК встановлює причинний зв'язок захворювання, травми, контузії, каліцтва, поранення.

21.2. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у військовослужбовців, які проходять військову службу, військовозобов'язаних і резервістів, призваних військовими комісаріатами на навчальні (перевірочні) збори, при медичному огляді вирішують позаштатні постійно діючі госпітальні, гарнізонні ВЛК і ЛЛК та за потреби - штатні ВЛК. ( Пункт 21.2 глави 21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

21.3. Причинний зв'язок захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишніх військовослужбовців визначають штатні ВЛК; у колишніх військовослужбовців інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та військових формувань колишнього СРСР, правонаступниками яких вони стали, - штатні ВЛК цих військових формувань та оформлюють протоколом за формою, наведеною в додатку 19.

21.4. При медичному огляді військовослужбовців, призваних на збори військовозобов'язаних, резервістів під час навчальних зборів, кандидатів на навчання у ВВНЗ, направлених військовими комісаріатами, коли їм встановлено діагноз і постанова оформлюється свідоцтвом про хворобу або довідкою, ВЛК встановлюється причинний зв'язок захворювання (поранення, контузії, каліцтва, травми).

21.5. Постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв приймаються в таких формулюваннях:

а) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби під час служби у складі діючої армії і флоту у роки Громадянської війни, Великої Вітчизняної війни та війни з Японією (Другої світової війни), участі у бойових діях з розмінування боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), а також при безпосередній охороні державного кордону чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні у складі прикордонного наряду, екіпажу корабля (катера), екіпажу літака (вертольота) або під час проведення оперативно-розшукових заходів, або здійснення самостійно чи в складі підрозділу відбиття збройного нападу чи вторгнення на територію України військових груп і злочинних угруповань.

б) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане (крім випадків протиправного діяння), у разі фактичного виконання службових обов'язків під час проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії.

При ураженнях, зумовлених дією ДІВ, КРП, джерел ЕМП, ЛВ, мікроорганізмів I-II груп патогенності, а також токсичних речовин, які виникають у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби, приймається постанова - "Травма (зазначити фактор), ТАК, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби".

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби, у випадках, передбачених частиною 3 статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ). ( Підпункт "б" пункту 21.5 глави 21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

в) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно одержане за обставин, не пов'язаних з виконанням обов'язків, або одержане внаслідок правопорушення. ( Підпункт "в" пункту 21.5 глави 21 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

г) "Захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії" - якщо захворювання виникло, поранення (контузія, травма, каліцтво) одержане в період перебування в країнах, де велись бойові дії (Перелік країн затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.94 N 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами), далі - Перелік країн), і військовослужбовець визнаний учасником бойових дій.

Зазначена постанова приймається також, коли наявне захворювання за зазначений період служби досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби. Постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велись бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період участі в бойових діях.

ґ) "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини", якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби.

Постанова в такому формулюванні приймається щодо військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазначених у підпункті "а" цього пункту.

Зазначена постанова приймається також при хронічних повільно прогресуючих захворюваннях за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з діючої армії або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період перебування в діючій армії.

д) "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до військової служби, у період служби досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

У такому самому формулюванні приймаються постанови при медичному огляді військовослужбовців за результатами поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних ними в період проходження військової служби, коли документи про обставини їх одержання на момент медичного огляду відсутні.

е) "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом (у тому числі і захворювання, не діагностовані при призові (під час прийому на військову службу), але патогенетично їх розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу), і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби.

Постанова в такому формулюванні приймається також за наслідками поранень (травм, контузій, каліцтв), якщо вони одержані до призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом і військова служба не вплинула на вже наявні наслідки поранення (травми, контузії, каліцтва) і придатність до військової служби.

є) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язані з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо поранення (контузія, травма, каліцтво) отримане військовослужбовцем при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де велись бойові дії, і він визнаний учасником бойових дій. ( Підпункт "є" пункту 21.5 глави 21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

ж) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій, за період служби у складі миротворчого контингенту досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі і тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності і він визнаний учасником бойових дій.

Постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велись бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН. ( Підпункт "ж" пункту 21.5 глави 21 розділу II доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

з) "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де не велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій Місії ООН, за період служби у складі миротворчого контингенту досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі і тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

и) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане під час виконання обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу.

21.6. При встановленні причинного зв'язку захворювань військовослужбовців з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, учасників ядерних випробувань і випробувань ядерної зброї та тих, що брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань, постанови приймаються у формулюваннях (наявність посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії (постраждалого від наслідків аварії) на Чорнобильській АЕС відповідної категорії при встановленні причинного зв'язку обов'язкова):

а) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" - якщо захворювання виникли у період ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності чи смерті у строки, передбачені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 травня 1997 року N 150 "Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за N 448/2252, (далі - наказ МОЗ України від 17 травня 1997 року N 150), і військовослужбовець, колишній військовослужбовець має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

б) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації аварії на ядерному об'єкті" - якщо військовослужбовець, колишній військовослужбовець брав участь у ліквідації аварії на ядерних об'єктах (АЕС, ядерних енергетичних установках, ядерних реакторах тощо), крім аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок чого в нього виникли захворювання у строки, передбачені наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року N 150, і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. ( Підпункт "б" пункту 21.6 глави 21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

в) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при випробуванні ядерної зброї" - якщо військовослужбовець, колишній військовослужбовець брав участь у випробуванні ядерної зброї, бойових радіоактивних речовин, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, внаслідок чого у нього виникли захворювання у строки, передбачені наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року N 150, і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У такому самому формулюванні приймаються постанови про причинний зв'язок захворювань у осіб, які брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань. ( Підпункт "в" пункту 21.6 глави 21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

г) "Захворювання, ТАК, пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби" - якщо захворювання військовослужбовця, визнаного постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби в зонах підвищеного радіаційного забруднення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які визначаються Кабінетом Міністрів України, виникли у період проходження військової служби в зазначених зонах, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності або смерті у строки, передбачені наказом МОЗ України від 17 травня 1997 року N 150.

21.7. Постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) приймається відповідно до висновку, зазначеного в довідці про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), у якій зазначається, що військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) проходив військову службу (збори) в момент одержання поранення (контузії, травми, каліцтва). Детальне зазначення обставин отримання поранення (контузії, травми, каліцтва) у довідці обов'язкове. При цьому ВЛК бере до уваги оригінал довідки, складеної не пізніше ніж через 30 діб після одержання військовослужбовцем поранення (травми, контузії, каліцтва). На військовослужбовців за контрактом довідка оформляється у 2-х примірниках, перший подається у госпітальну (гарнізонну) ВЛК, а другий зберігається постійно в особовій справі військовослужбовця. У виняткових випадках допускається розгляд ВЛК копії задовільної якості указаної довідки, засвідченої відповідною посадовою особою та скріпленої гербовою печаткою військової частини (військового лікувального закладу).

21.8. При медичному огляді колишніх військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на збори, які одержали поранення (травму, контузію, каліцтво) до введення в дію Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року N 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за N 177/386, і не мають довідки, виданої військовою частиною, ВЛК можуть бути прийняті до уваги достовірні документи про причини і обставини одержання військовослужбовцем поранення (контузії, травми, каліцтва) (записи про первинне звернення по медичну допомогу із зазначенням обставин одержання поранення (травми), витяг із історії хвороби, матеріали службового розслідування, дізнання, досудового слідства за фактом поранення (травми) та інші медичні або військово-облікові документи).

Показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (колишніх військовослужбовців) факту перенесеного захворювання, травми (контузії, каліцтва, поранення).

21.9. Визначення причинного зв'язку захворювання (поранення, контузії, каліцтва, травми), що призвело до смерті військовослужбовця, колишнього військовослужбовця, проводиться штатними ВЛК.

21.10. Медичний огляд військовозобов'язаних, резервістів, які одержали поранення, травму під час зборів, проводиться після закінчення лікування, незалежно від того, обмежують чи не обмежують його наслідки придатність до військової служби або проходження зборів, з винесенням постанови про причинний зв'язок поранення, травми.

21.11. У тих випадках, коли свідоцтво про хворобу на призваного на збори військовозобов'язаного, резервіста за наслідком одержаного поранення (контузії, травми, каліцтва) не складається, довідка ВЛК з постановою, у тому числі і про причинний зв'язок поранення, видається йому на руки під підпис у Книзі протоколів засідань ВЛК або направляється у військовий комісаріат, яким військовозобов'язаний (резервіст) призваний на збори.

21.12. Причинний зв'язок захворювань (поранень) у колишніх військовослужбовців, які пройшли медичний огляд раніше, у ВЛК розформованих військових або прикордонних округів, груп військ, родів військ, визначають (переглядають) штатні ВЛК за територіальним принципом, де проживають колишні військовослужбовці, у межах територіальної відповідальності штатних ВЛК.

21.13. У разі відсутності у свідоцтві про хворобу або інших військово-медичних документах постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань (поранень), неналежного їх оформлення або незгоди з постановою, а також у разі наявності в документах записів про звільнення із Збройних Сил України "через хворобу чи за станом здоров'я" військовий комісаріат направляє документи осіб, звільнених з військової служби, на розгляд до штатної ВЛК за територіальним принципом.

За наявності підстав для зміни (перегляду) постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, зазначених у свідоцтві про хворобу (довідці ВЛК), постанова ВЛК при прийнятті нової постанови підлягає скасуванню (відміні). Постанова ВЛК оформляється протоколом засідання штатної ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень).

21.14. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва направляється в органи соціального захисту і до військового комісаріату за місцем проживання колишнього військовослужбовця. Якщо питання про причинний зв'язок захворювання (поранення) розглядається за скаргою, заявою колишнього військовослужбовця, ВЛК повідомляє його про своє рішення, а якщо прийнято постанову, направляє її заявникові або видає на руки.

21.15. У разі коли у військово-облікових, військово-медичних документах колишнього військовослужбовця не зазначений діагноз, але наведена стаття Розкладу хвороб, діючого на момент медичного огляду колишнього військовослужбовця, штатна ВЛК у своїй постанові наводить назви хвороб, які передбачалися цією статтею, і виносить постанову про причинний зв'язок захворювання, поранення.

21.16. Якщо у свідоцтві про хворобу (довідці ВЛК), складеному на військовослужбовця (осіб, звільнених з військової служби), зазначені хвороби (поранення), одержані (що виникли) за різних обставин, ВЛК приймає постанови про їх причинний зв'язок окремо.

21.17. У тих випадках, коли в документі, за яким ВЛК раніше прийняла постанову про причинний зв'язок захворювання (поранення), діагноз сформульований неточно, ВЛК у своїй постанові наводить діагноз, не змінюючи його формулювання, і називає уточнений діагноз захворювання (поранення), за яким прийнято постанову на цей час.

21.18. Якщо свідоцтво про хворобу не збереглося, підставою для прийняття постанови про причинний зв'язок захворювання (поранення) є записи в документах (історія хвороби, довідка архіву, медична довідка, медична, червоноармійська або службова книжки, прохідне свідоцтво, особова справа, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток, витяг із документів військової частини, матеріалів службового розслідування, дізнання, досудового слідства або суду).

21.19. ВЛК може приймати постанову про зв'язок наслідків черепно-мозкової травми (контузії) з перебуванням на фронті, виконанням обов'язків військової служби на підставі записів у військових медичних документах, у яких є згадки про поранення голови, шиї або про одночасно одержані множинні осколкові поранення (двома і більше осколками) будь-якої локалізації.

21.20. Якщо у військово-медичних документах, складених у роки Великої Вітчизняної війни, в інші періоди ведення бойових дій, у період проходження військової служби, є згадки про захворювання (поранення) або в цих самих документах зазначені тільки окремі симптоми захворювання (поранення), то ВЛК правомірна вирішувати питання їх причинного зв'язку і прийняття відповідної постанови.

21.21. За наявності тілесних ушкоджень (відсутність кінцівки, дефекти кісток черепа, рубці після поранень, наявність чужорідних тіл) у колишніх військовослужбовців - учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, в інші періоди ведення бойових дій, у тому числі при проходженні військової служби в країнах, де велися бойові дії, а також у колишніх військовополонених у разі відсутності даних про їх медичний огляд ВЛК з цього приводу в період військової служби ці особи, незалежно від причини звільнення із Збройних Сил і ступеня придатності до військової служби у даний час, для встановлення характеру і давності тілесних ушкоджень за направленням військового комісара підлягають огляду судово-медичним експертом (за необхідності після обстеження у лікувально-профілактичному закладі). Результати медичного обстеження судово-медичним експертом заносяться в акт судово-медичного дослідження за наслідками поранення та разом з довідкою про проходження військової служби і перебування у частинах діючої армії, з посиланням на Перелік країн ( 63-94 ), посвідченням учасника бойових дій, військово-обліковими і медичними документами направляються до штатних ВЛК для встановлення причинного зв'язку поранення (каліцтва). ( Пункт 21.21 глави 21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

21.22. Розшук архівних документів, необхідних для вирішення питання про причинний зв'язок захворювань (поранень) колишніх військовослужбовців, проводять військові комісаріати.

Штатні ВЛК також проводять розшук додаткових документів та надають консультації з питань визначення причинного зв'язку захворювань (поранень) у колишніх військовослужбовців.

21.23. Постанова про одержання оглянутим ВЛК травми (каліцтва) внаслідок уражень, зумовлених впливом РР, ДІВ, джерел ЕМП, КРП, ЛВ та мікроорганізмів I-II груп патогенності у мирний час, може бути прийнята ВЛК ГВМКЦ, ВМКЦ регіону на підставі санітарно-гігієнічної характеристики умов праці. Порядок складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці викладений у пункті 16.8 розділу II Положення.

У разі гострого отруєння токсичними речовинами та в аварійних ситуаціях на ДІВ, що завдали шкоди здоров'ю оглянутого, командиром військової частини, де сталося отруєння, аварія, до ВЛК надається довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

21.24. Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), що видається військовослужбовцю або призваному на збори військовозобов'язаному, резервісту, зберігається в історії хвороби або у справах ВЛК, яка прийняла постанову про причинний зв'язок поранення.

21.25. При вирішенні питання про причинний зв'язок поранення, отриманого військовослужбовцем до введення Положення, ВЛК може брати до уваги такі документи про причини та обставини поранення: службову та медичну характеристики, витяг з книги обліку хворих в амбулаторії при первинному зверненні по медичну допомогу, матеріали службового розслідування, дізнання або досудового слідства, атестації, довідку військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу, історію хвороби або витяг з неї, свідоцтво про хворобу, запис лікаря військової частини, лікаря військового (цивільного) лікувально-профілактичного закладу у медичній книжці військовослужбовця про первинне звернення по медичну допомогу, довідку архівної установи. У воєнний час постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення приймається на підставі картки передового району, а також документів, указаних у цьому пункті.

Якщо довідка командира військової частини або інші достовірні документи, вказані у цьому пункті, що підтверджують обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва, на момент медичного огляду військовослужбовця (призваного на збори військовозобов'язаного, резервіста) відсутні, ВЛК приймає постанову про причинний зв'язок поранення в такому формулюванні: "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби".

21.26. При медичному огляді військовослужбовців, призваних на збори військовозобов'язаних, резервістів під час навчальних зборів (занять), у яких, крім захворювань, є наслідки поранення (травми, контузії, каліцтва), постанова про їх причинний зв'язок ВЛК приймається роздільно згідно з пунктами 21.4, 21.5 розділу II Положення.

21.27. Якщо у військовослужбовця, призваного на збори військовозобов'язаного, резервіста під час навчальних зборів (занять) виявлено декілька захворювань, або поранень, або їх наслідків, що виникли (одержані) за різних обставин, то постанова про їх причинний зв'язок приймається ВЛК роздільно залежно від обставин виникнення (одержання).

21.28. При медичному огляді військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на збори, таких, щодо яких ведеться дізнання, досудове слідство, та військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні, на гауптвахтах, у разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я причинний зв'язок захворювань (поранень, травм, контузій, каліцтв) ВЛК встановлюють на загальних підставах.

21.29. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання (поранення) поряд з іншими постановами записується в історію хвороби, Книгу протоколів засідань військово-лікарської комісії, свідоцтво про хворобу або довідку, медичну книжку військовослужбовця з обов'язковим посиланням на документ, який підтверджує обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва).

21.30. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва), яке призвело до смерті військовослужбовця, і причину смерті приймається в одному з формулювань, вказаних у пунктах 21.4, 21.5 розділу II Положення.

21.31. Військові комісаріати при зверненні до штатної ВЛК з питання причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) особи, яка звільнена з військової служби, видають довідку про проходження нею військової служби, вказують повну назву військової частини та її підпорядкованість, термін служби в ній і перебування у діючій армії, термін участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуваннях ядерної зброї, проходження військової служби на забруднених територіях внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконання регламентних робіт на ядерних боєприпасах, час і причину звільнення з військової служби.

Крім того, залежно від конкретного випадку військові комісаріати надають до ВЛК:

а) військово-медичні та військово-облікові документи, які підтверджують факт медичного огляду ВЛК колишнього військовослужбовця у період проходження ним військової служби, оригінал свідоцтва про хворобу або довідку ВЛК (або їх копії, завірені військовим комісаром), довідки з архівів про перебування у військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладах, про медичний огляд ВЛК, медичну книжку військовослужбовця, книжку червоноармійця, прохідне свідоцтво, витяг із наказу по частині про звільнення, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток тощо;

б) інші документи, які є в наявності у військовому комісаріаті або у колишнього військовослужбовця, які прямо чи опосередковано підтверджують військову службу, перебування на лікуванні, медичному огляді у ВЛК;

в) військові документи, які підтверджують факт поранення, каліцтва, контузії, травми (витяги із наказів по частині, бойові, службові характеристики, атестації, нагородні листи);

г) медичні справи на інвалідність (акти медичного огляду) із МСЕК, пенсійні справи, особові (пенсійні) справи офіцерів, прапорщиків, мічманів, жінок-військовослужбовців, які перебувають у запасі або у відставці;

ґ) дані про захворювання (поранення, травми, контузії, каліцтва) за матеріалами спецперевірки після звільнення із полону.

21.32. Медичний огляд і встановлення причинного зв'язку захворювань у військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших аварій на ядерних об'єктах та випробуваннях ядерної зброї або мають статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться тільки після стаціонарного обстеження у лікувальних закладах.

Рішення про причинний зв'язок захворювань у військовослужбовців ВЛК приймають у випадках, коли захворювання зазначені у наказі МОЗ України від 17 травня 1997 року N 150.

Питання причинного зв'язку захворювань у колишніх військовослужбовців (військовозобов'язаних, призваних на збори з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, випробуванні ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи, покладається на штатні ВЛК.

Питання причинного зв'язку захворювань у зазначених колишніх військовослужбовців мають право вирішувати Центральна та регіональні міжвідомчі експертні комісії, обласні спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії МОЗ України у формулюваннях причинного зв'язку захворювань, передбачених цим Положенням. Обов'язковий перелік необхідних документів, які підлягають розгляду ВЛК для встановлення причинного зв'язку захворювань з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, на ядерному об'єкті, при випробуваннях ядерної зброї, з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби:

а) направлення на ВЛК командира частини, начальника установи для військовослужбовця; заява від громадянина або направлення із військового комісаріату для колишніх військовослужбовців;

б) довідка про тривалість роботи у зоні аварії та отриману дозу опромінювання (для військовослужбовців, які брали участь у випробуваннях ядерної зброї, - довідка про перебування у зоні випробування), яка надається військовослужбовцям командирами частин (начальниками установ або кадровими органами), на військовозобов'язаних - військовими комісарами, а також архівними установами; посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, посвідчення постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році;

в) медичні документи, що характеризують стан здоров'я особи, яка брала участь у роботі (випробуваннях ядерної зброї) у до- та після аварійний період. Документи подаються з лікувально-профілактичних закладів за місцем стаціонарного або амбулаторного обстеження, лікування та нагляду;

г) дані про характер перебігу захворювання у післяаварійний період із зазначенням діагнозу, частоти загострень та рецидивів, тривалості ремісій.

Постанова про причинний зв'язок захворювань оформлюється:

на військовослужбовців - свідоцтвом про хворобу (довідкою), яке підлягає затвердженню штатною ВЛК;

на колишніх військовослужбовців - витягом з протоколу засідань штатної ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень, травм, контузій, каліцтв).

У складних випадках розгляд постанов про причинний зв'язок захворювань проводиться ЦВЛК із залученням, за необхідності, головних медичних спеціалістів Міністерства оборони України, Центральної міжвідомчої експертної комісії Міністерства охорони здоров'я України та інших фахівців за їх згодою.

21.33. Розшук архівних документів про перебування колишніх військовослужбовців на лікуванні у військових (цивільних) лікувальних закладах, у полоні, проходження військової служби, про участь у бойових діях, участь у ліквідації аварій на ядерних об'єктах, участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та випробуваннях ядерної зброї, участь у регламентних роботах з ядерними боєприпасами для проведення відповідних випробувань і військових навчань проводять військові комісаріати.

22. Оформлення постанов ВЛК

22.1. Дані про тих, хто пройшов медичний огляд (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, військове звання, військова частина, місяць та рік призову на військову службу тощо), діагноз та постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби та про причинний зв'язок записуються в Книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК).

Крім того, діагноз та постанови ВЛК записуються:

а) на військовослужбовців - у медичну книжку, за необхідності - у довідку ВЛК;

б) на кандидатів на навчання у ВВНЗ, з числа осіб:

цивільної молоді - у Картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, Картку медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу (додаток 20);

військовослужбовців - у Картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ та в медичну книжку;

в) на військовозобов'язаних, резервістів - у Картку амбулаторного обстеження та медичного огляду, а зміст постанови комісії, крім того, - у військовий квиток та облікову картку. На офіцерів запасу, визнаних ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, а також на військовозобов'язаних, резервістів, які знаходяться на зборах та визнані непридатними до подальшого проходження зборів, складається Свідоцтво про хворобу;

г) на кандидатів на військову службу за контрактом, військовослужбовців, які залучаються до участі у ММО, - у Картку амбулаторного обстеження та медичного огляду, у довідку ВЛК та в медичну книжку;

ґ) на членів сімей військовослужбовців - у довідку ВЛК або Свідоцтво про хворобу;

д) на працівників Збройних Сил України - у довідку ВЛК, а тих, які працюють з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ та мікроорганізмами I-II груп патогенності, - у медичну картку амбулаторного хворого або медичну книжку.

При медичному огляді осіб, які знаходяться на стаціонарному обстеженні та лікуванні, подання на ВЛК та її постанова записуються до історії хвороби, яка підписується головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем комісії у день засідання (при виписці особи із лікувального закладу постанова ВЛК записується також у виписний епікриз). Подання повинне мати дані, необхідні для заповнення усіх граф Книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК), довідки ВЛК або свідоцтва про хворобу.

22.2. Книга протоколів засідань військово-лікарської комісії ведеться у всіх ВЛК секретарями цих комісій. Протоколи засідань ВЛК підписуються головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем комісії у день засідання комісії.

Один примірник Свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) зберігається як додаток до книги протоколів. У книгу протоколів, у додатковий примірник експертного документа та в історію хвороби записується дата та зміст постанови штатної ВЛК.

Штатні ВЛК ведуть книгу протоколів тільки на осіб, які пройшли медичний огляд безпосередньо в цих комісіях, та алфавітний облік розглянутих протягом року свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК).

У штатних ВЛК протоколом є також бланк свідоцтва про хворобу, довідки, надіслані для затвердження (контролю) або перегляду постанов, коли текст остаточної постанови підписується головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, і секретарем. Особлива думка голови або членів комісії записується на примірнику свідоцтва про хворобу (довідки) або на окремому аркуші, який додається до цього свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК).

22.3. Постанови ВЛК, які не підлягають затвердженню (контролю) штатною ВЛК, оформляються в день медичного огляду і видаються на руки особі, що пройшла медичний огляд, або в установленому порядку направляються у військову частину. Свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) з постановою, які підлягають затвердженню (контролю) штатною ВЛК, направляються на затвердження (контроль) не пізніше 5-денного терміну після медичного огляду. Свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК із затвердженою постановою не пізніше ніж через два дні після їх затвердження та одержання із штатної ВЛК висилаються командиру військової частини, у якій проходить службу військовослужбовець, що пройшов медичний огляд, або начальнику, який направив його на медичний огляд, або видаються на руки представникам військових частин за наявності у них підтверджуючих документів.

22.4. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається:

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку; непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час; обмежено придатними до військової служби;

на військовослужбовців плаваючого складу ВМС Збройних Сил України, визнаних непридатними до служби на підводних човнах або у плавскладі; операторами УПР; водолазами; водолазами-глибоководниками; акванавтами;

на військовослужбовців, визнаних непридатними до служби у спецспорудах; до роботи з ДІВ, КРП, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I-II груп патогенності; до служби за військовою спеціальністю; до участі у ММО;

на військовослужбовців, визнаних непридатними до служби в аеромобільних військах, морській піхоті, за кордоном; ( Абзац п'ятий пункту 22.4 глави 22 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

на курсантів ВВНЗ, визнаних непридатними до подальшого навчання; на курсантів 2-5 курсів військових інститутів ВМС Збройних Сил України, визнаних непридатними до служби у плавскладі; непридатними до служби на підводних човнах, придатними до служби на надводних кораблях;

на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку і в разі, коли медичний огляд їх проведений відповідно до пункту 3.13 розділу II Положення;

на офіцерів запасу, визнаних обмежено придатними до військової служби; непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час або непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку (за наявності наказу Міністра оборони України про прийняття їх на військову службу, але ще не відправлених до військових частин);

на військовозобов'язаних, резервістів, призваних на збори і визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку; непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час; обмежено придатними до військової служби та непридатними для подальшого проходження зборів;

на учнів військових ліцеїв, визнаних непридатними до подальшого навчання;

на членів сімей військовослужбовців, у яких виявлені медичні показання до тривалого спеціалізованого лікування (медичного спостереження), до навчання (виховання) у спеціалізованих навчальних закладах або медичні протипоказання до транспортування.

У всіх інших випадках у мирний час постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК.

22.5. Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

У всіх інших випадках у воєнний час постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК. У воєнний час довідка на контроль у штатну ВЛК не направляється.

22.6. Свідоцтво про хворобу підлягає розгляду, а постанова ВЛК - затвердженню:

а) у мирний час:

на генералів (адміралів), військовослужбовців запасу та у відставці, які оглянуті згідно з пунктом 3.13 розділу II Положення; на всіх осіб, які оглянуті у ГВМКЦ; на військовослужбовців та членів їх сімей, за наявності медичних протипоказань до направлення за кордон - ЦВЛК;

на всіх військовослужбовців, членів їх сімей, курсантів, учнів військових ліцеїв - ВЛК регіону;

б) у воєнний час:

на генералів (адміралів), а також на всіх осіб, які оглянуті у ГВМКЦ, - ЦВЛК, на всіх військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів - ВЛК регіону, евакуаційного пункту (місцевого евакуаційного пункту, госпітальної бази).

22.7. Постанова ВЛК про придатність військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста) до військової служби оформлюється довідкою ВЛК, затвердженню штатною ВЛК не підлягає. ( Пункт 22.7 глави 22 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

22.8. Свідоцтво про хворобу у мирний час складається та подається у штатну ВЛК на розгляд та затвердження:

а) у п'яти примірниках: на генералів (адміралів);

б) у чотирьох примірниках: на інших військовослужбовців, членів сімей військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, ліцеїстів.

Перший примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на всі категорії оглянутих зберігається у штатній ВЛК терміном п'ять років з подальшим здаванням у Галузевий державний архів Міністерства оборони України встановленим порядком;

другий та третій примірники на військовослужбовців за контрактом підшиваються до їх особових справ;

четвертий примірник видається військовослужбовцю на руки командиром військової частини для проходження МСЕК;

п'ятий примірник на генералів (адміралів) ЦВЛК направляє до кадрового органу Міністерства оборони України.

Другий примірник свідоцтва про хворобу на військовослужбовців строкової військової служби зберігається у військовій частині як підстава для звільнення їх з військової служби за станом здоров'я;

третій та четвертий примірники командиром військової частини поштою надсилаються до військового комісаріату за місцем обліку звільненого військовослужбовця, один з яких військовий комісар видає колишньому військовослужбовцю на руки для проходження МСЕК.

Копія свідоцтва про хворобу на військовослужбовців строкової військової служби, неправильно призваних до Збройних Сил України, у 5-денний термін після затвердження постанови направляється до штатної ВЛК регіону, у зоні відповідальності якої був призваний військовослужбовець.

22.9. У воєнний час свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК на всіх оглянутих осіб складається у двох примірниках.

22.10. Свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) з незатвердженою штатною ВЛК постановою повертається до госпітальної (гарнізонної) ВЛК, яка склала його, з викладенням у постанові штатної ВЛК причин незатвердження та необхідними рекомендаціями.

22.11. Військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам, визнаним непридатними для подальшого проходження зборів, при вибутті їх до місця проживання командиром військової частини видаються два примірники свідоцтва про хворобу з постановою штатної ВЛК для подання у Р(М)ВК.

22.12. Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду.

Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, повинні бути реалізовані негайно.

Якщо постанова ВЛК не реалізована та в стані здоров'я оглянутого, незалежно від терміну, за його заявою або висновками лікарів військових (цивільних) лікувальних закладів виникли зміни, то проводиться повторний медичний огляд.

Військовослужбовці строкової військової служби, визнані ВЛК непридатними до військової служби, після виписки із військових лікувальних закладів підлягають госпіталізації до лазарету військової частини (а за його відсутності - звільненню від виконання службових обов'язків) до звільнення з військової служби за станом здоров'я.

Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у звільненні від службових обов'язків або у відпустці за станом здоров'я повинна бути реалізована негайно.

22.13. У разі коли до завершення 12-місячного терміну після медичного огляду госпітальною (гарнізонною) ВЛК в результаті контрольного обстеження та медичного огляду ВЛК винесена інша постанова про ступінь придатності до військової служби, штатна ВЛК своєю постановою, затверджуючи останню постанову госпітальної (гарнізонної) ВЛК, одночасно відміняє попередню.

22.14. У разі втрати свідоцтва про хворобу (довідки), за запитом військового комісара, органів соціального забезпечення населення, правоохоронних установ, командира військової частини або кадрових органів у перші п'ять років після проходження ВЛК госпітальною (гарнізонною) ВЛК, за узгодженням із штатною ВЛК, видається дублікат або копія вказаних документів в одному примірнику.

Якщо з моменту медичного огляду пройшло більше п'яти років, копію свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) видає відповідний архів Міністерства оборони України.

23. Медичний огляд громадян, які призиваються на
військову службу за призовом осіб офіцерського складу

23.1. Медичний огляд громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, проводиться на призовних дільницях районних (міських) військових комісаріатів ВЛК військових комісаріатів.

Кожний кандидат оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом (жінки додатково і гінекологом), а за наявності медичних показань і лікарями інших спеціальностей.

23.2. Перед оглядом усім кандидатам на військову службу за призовом осіб офіцерського складу проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові (цукор, білірубін, АЛТ), серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "В" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "С" (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначаються група крові та резус-належність, проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ-дослідження, а за медичними показаннями і результати інших досліджень. Усі кандидати надають довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.

На кожного кандидата додаються: медична картка амбулаторного хворого з поліклініки за місцем проживання, довідка про перебування (неперебування) на обліку в протитуберкульозному диспансері.

23.3. На кожного кандидата заводиться картка обстеження та медичного огляду.

23.4. Під час огляду кандидатів лікарі оцінюють стан їх здоров'я та визначають ступінь придатності до військової служби. У разі виявлення у кандидата захворювань, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, ВЛК приймає постанову про непридатність до військової служби за призовом.

Медичний огляд кандидатів проводиться згідно зі статтями Розкладу хвороб (графа III) та графами 1-8 ТДВ "В".

Після проведення медичного огляду ВЛК виносить постанови:

а) придатний до військової служби;

б) тимчасово непридатний до військової служби. Потребує лікування (динамічного спостереження) на термін до ______ (указати дату);

в) підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд;

г) непридатний до військової служби.

23.5. Після закінчення огляду кожний лікар записує в картку обстеження та медичного огляду діагноз та висновок щодо ступеня придатності до військової служби, відповідну статтю Розкладу хвороб, дату огляду та підписує висновок із зазначенням свого прізвища та ініціалів і скріплює особистою печаткою. За результатами медичного обстеження ВЛК приймає остаточне рішення щодо ступеня придатності кандидата за станом здоров'я до військової служби.

23.6. Постанова ВЛК про придатність кандидата на військову службу за призовом осіб офіцерського складу оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає і дійсна протягом шести місяців із дня медичного огляду. Перший примірник оформленої довідки додається до особової справи кандидата на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, другий примірник залишається у ВЛК військового комісаріату як додаток до книги протоколів засідань ВЛК.

23.7. Рішення про тимчасову непридатність приймається на строк, необхідний для повного відновлення функцій органів та систем організму, але не більше одного року, з наступним переоглядом для вирішення питання про придатність до військової служби. Після закінчення річного строку, якщо захворювання не вилікувано, приймається остаточне рішення щодо ступеня придатності. Контроль та організація своєчасного проведення переогляду покладаються на районний (міський) військовий комісаріат.

23.8. У разі коли лікарям важко визначити стан здоров'я кандидата, його направляють на амбулаторне або стаціонарне обстеження в лікувально-профілактичний заклад. При цьому кандидату видається направлення, в якому вказуються попередній діагноз та що необхідно уточнити під час обстеження для прийняття рішення. Направлення підписує голова ВЛК.

Після проведення обстеження оформлюється виписний епікриз, який підписується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу. Виписний епікриз подається у військовий комісаріат на розгляд ВЛК.

В окремих випадках за рішенням штатної ВЛК кандидат може бути направлений на медичний огляд у військовий лікувальний заклад.

23.9. Громадяни, які проживають на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зона безумовного (обов'язкового) відселення та зона гарантованого добровільного відселення), під час призову на військову службу осіб офіцерського складу підлягають медичному обстеженню за медичними показаннями в стаціонарних умовах. У разі їх придатності до військової служби вони направляються у військові частини та установи на посади, що виключають їх радіаційне опромінення та контакти з іншими шкідливими факторами військової служби.

23.10. У військовому комісаріаті в день вручення припису для відправлення на військову службу за призовом осіб офіцерського складу організовується опитування останніх на предмет наявності гострих хвороб, травм, станів, які перешкоджають відправленню. За результатами опитування проводяться консультації спеціалістів, госпіталізація в лікувальний заклад, повторний огляд спеціалістами тощо і приймаються рішення про направлення до військової частини.

Відповідає за організацію і проведення цієї роботи особисто військовий комісар.

23.11. Медичні документи кандидатів лікарями-спеціалістами відображаються у висновках лікарів та карті медичного огляду, які підшиваються до особової справи кандидата.

23.12. Щодо кожного випадку дострокового звільнення із Збройних Сил України та інших військових формувань із військової служби за призовом осіб офіцерського складу з приводу захворювання, що не пов'язане з проходженням військової служби, районний (міський) військовий комісаріат спільно з відділом охорони здоров'я відповідної державної адміністрації проводить розслідування. За результатами розслідування проводяться заходи з виключення помилок надалі. Результати проведеної роботи доповідаються військовому комісару Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва у 10-денний строк з часу постановки повернутого на облік у РВК. Військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва проводить вивчення та аналіз таких даних, здійснює відповідні заходи для запобігання помилкам надалі, інформує штатну ВЛК для узагальнення.

Щодо випадків, які за результатами вивчення спричинили необґрунтоване звільнення військовослужбовця за станом здоров'я, військовий комісар Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва направляє матеріали розслідування з висновками та обґрунтуванням у штатну ВЛК за належністю для перевірки та вжиття заходів щодо скасування неправильної постанови ВЛК, на підставі якої він був звільнений з військової служби. ( Розділ II доповнено главою 23 згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

III. Порядок медичного огляду льотного
складу авіації та авіаційного персоналу
Збройних Сил України

1. Загальні положення

1.1. До льотного складу авіації Збройних Сил України належать:

льотчики;

штурмани;

інші члени льотних екіпажів;

курсанти ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу.

До АП Збройних Сил України належать:

парашутисти;

особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна;

особи з числа керівників польотів на аеродромі, їх помічники, керівники ближньої та дальньої зон, зони посадки, черговий штурман та черговий з прийому та випуску, керівники польотів в аеродромній зоні, на площадці цільового призначення, офіцери бойового управління, штурмани наведення, (далі - оператори УПР);

планеристи, повітроплавці (військовослужбовці, військовозобов'язані, працівники, резервісти).

Медичний огляд льотного складу авіації, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, проводиться ЛЛК.

1.2. Основними завданнями медичного огляду, які покладаються на ЛЛК, є:

визначення за станом здоров'я, фізичним розвитком та індивідуальними психофізіологічними якостями ступеня придатності:

льотного складу - до льотної роботи;

операторів УПР - до керівництва та управління польотами;

парашутистів - до парашутних стрибків;

осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, планеристів, повітроплавців - до польотів;

визначення за станом здоров'я, фізичним розвитком та індивідуальними психофізіологічними якостями придатності кандидатів на навчання та курсантів - до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР;

визначення за станом здоров'я ступеня придатності військовозобов'язаних та резервістів (кандидатів у резервісти), які підлягають огляду ЛЛК, - до льотної роботи та роботи за фахом;

визначення ступеня придатності до військової служби осіб, які визнані непридатними за станом здоров'я до льотної роботи та роботи за фахом, до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій та каліцтв у осіб, які оглядаються ЛЛК (військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, які призвані на збори, і осіб, звільнених з військової служби), які визнаються (визнані в період проходження військової служби або зборів) обмежено придатними, непридатними до льотної роботи та роботи за фахом, до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, або потребують відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів, роботи за фахом, робіт і нарядів, а також причинного зв'язку захворювань, поранень, які заподіяли смерть;

виявлення серед оглянутих осіб таких, що за станом здоров'я потребують проведення лікувально-профілактичних або реабілітаційних заходів;

контроль за якістю лікувально-діагностичної та профілактичної роботи у військових лікувальних закладах та авіаційних частинах з метою збереження високої професійної працездатності льотного складу, АП;

визначення за станом здоров'я можливості виконання льотної роботи та роботи за фахом за кордоном;

вивчення впливу льотної роботи, роботи за фахом, навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, на стан здоров'я і психофізіологічні якості льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР;

накопичення, узагальнення та аналіз результатів медичного огляду льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, з метою вдосконалення лікарсько-льотної експертизи.

1.3. Основні завдання медичного огляду льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, вирішуються шляхом:

розробки медичних вимог до стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних якостей льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР;

розробки медичних показань для найбільш раціонального розподілу льотного складу за видами і родами авіації відповідно до стану здоров'я, фізичного розвитку, психофізіологічних якостей і льотної спеціальності;

розробки методик досліджень з метою вдосконалення медичного огляду льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР; залежно від стану здоров'я, виду і роду авіації;

проведення щорічних медичних оглядів ЛЛК, періодичних медичних оглядів з метою визначення ступеня придатності до льотної роботи та роботи за фахом, навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, а також виявлення впливу професійної діяльності на стан здоров'я та індивідуальні психофізіологічні якості;

перевірки стану лікувально-діагностичної, профілактичної роботи, якості медичного огляду льотного складу, АП, кандидатів на навчання і курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, у військових лікувально-профілактичних закладах та авіаційних частинах;

медичного огляду льотного складу та АП для визначення ступеня придатності до виконання льотної роботи та роботи за фахом за кордоном;

медичного обстеження з метою визначення причинного зв'язку захворювань, травм у осіб, які підлягають огляду ЛЛК (військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби), які визнаються (визнані в період проходження військової служби або зборів) обмежено придатними, непридатними до льотної роботи, роботи за фахом та навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, або потребують відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів, роботи за фахом, робіт та занять;

аналізу результатів медичного огляду і розробки пропозицій із зміцнення здоров'я і збереження високої професійної працездатності льотного складу, АП, курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР;

проведення науково-дослідної роботи.

1.4. Медичний огляд льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, резервістів (кандидатів у резервісти) з числа льотного складу та АП - проводиться позаштатними постійно діючими ЛЛК, які створюються в:

ЦВЛК;

ВЛК ЦР;

ВЛК КР;

ОВК, Київському МВК та військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим;

ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР (ліцеїв);

ГЛЛК військових лікувальних закладів, які мають у штаті відділення лікарсько-льотної експертизи.

1.5. ЛЛК працює при денному освітленні та оглядає за один день не більше 30 осіб.

1.6. Медичною апаратурою та інструментарієм ЛЛК оснащується згідно з Переліком медичного майна, апаратури та інструментарію для проведення медичного огляду лікарсько-льотними комісіями (додаток 21).

1.7. Громадянам під час огляду ЛЛК висуваються медичні вимоги до стану здоров'я за відповідними графами Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи та льотного навчання у Збройних Силах України (далі - Перелік хвороб) (додаток 22), та пояснень щодо застосування статей Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи та льотного навчання у Збройних Силах України (додаток 23).

Кандидатам на навчання та курсантам ВВНЗ, який здійснює підготовку операторів УПР (першого року навчання), висуваються медичні вимоги до стану здоров'я за графою I Розкладу хвороб та за графою 4 ТДВ "Г".

Курсантам ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу, першого року навчання висуваються вимоги за графою I Переліку хвороб, починаючи з другого року навчання і при випуску з ВВНЗ висуваються медичні вимоги за графами II-V Переліку хвороб залежно від факультету та виду і роду авіації.

Льотчики та штурмани, які визнані придатними до льотної роботи за відповідною графою Переліку хвороб, визнаються придатними до льотної роботи за іншими графами Переліку хвороб, що передбачають менші вимоги до стану здоров'я.

У разі переводу льотного складу на інші типи літаків, щодо роботи на яких висуваються більш високі медичні вимоги до стану здоров'я, проводиться позачерговий медичний огляд ГЛЛК за графою Переліку хвороб, яка передбачає вимоги до стану здоров'я на даному типі літака.

Перенавчання на нову авіаційну техніку (нового покоління) проводиться лише після огляду ГЛЛК.

При перенавчанні на інші типи літаків (у межах однієї графи Переліку хвороб) особи льотного складу направляються на ГЛЛК у разі, якщо вони допущені до льотної роботи з застосуванням статей Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи.

Вимоги до стану здоров'я осіб, які підлягають огляду ЛЛК, на воєнний час викладені у додатку 24.

1.8. Льотний склад, який вступає у військові академії за льотним профілем підготовки на очну форму навчання, не повинен мати обмежень до льотної роботи. Військовослужбовці, визнані ЛЛК обмежено придатними до льотної роботи та допущені до льотної роботи, роботи за фахом згідно з пунктом 5.9 глави 5 розділу ІІІ цього Положення, - непридатні до вступу у ВВНЗ. ( Пункт 1.8 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 363 від 29.05.2012 )

1.9. Медичному огляду ЛЛК підлягають:

------------------------------------------------------------------
| N |Хто оглядається | ЛЛК, які проводять | Графа Переліку |
| з/п | | медичний огляд | хвороб |
| | | | |
|-----+----------------+--------------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
|I. Кандидати на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку |
|льотного складу авіації та операторів УПР |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Кандидати у |ВЛК ліцеїв |Графа I Розкладу |
| |військові ліцеї з | |хвороб |
| |підготовки | | |
| |кандидатів на | | |
| |навчання у ВВНЗ, | | |
| |який здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |льотчиків та | | |
| |штурманів | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|2 |Кандидати на | | |
| |навчання у ВВНЗ, | | |
| |який здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |льотного складу | | |
| |авіації та | | |
| |операторів УПР: | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
| |з числа цивільних |Попередньо - ВЛК |Графа I |
| |осіб, кандидатів |РВК, МВК, повторно -| |
| |на навчання у |ЛЛК ОВК, остаточно -| |
| |ВВНЗ, який |ЛЛК ВВНЗ | |
| |здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |льотного складу | | |
| |авіації | | |
| |------------------+--------------------+--------------------|
| |з числа цивільних |Попередньо - ВЛК |Графа I Розкладу |
| |осіб, кандидатів |РВК, МВК, повторно -|хвороб та графа 4 |
| |на навчання у |ЛЛК ОВК, остаточно -|ТДВ "Г" |
| |ВВНЗ, який |ЛЛК ВВНЗ | |
| |здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |операторів УПР | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
| |з числа |Попередньо - |Графа I |
| |військово- |гарнізонна ВЛК; | |
| |службовців, |остаточно - ЛЛК ВВНЗ| |
| |кандидатів на | | |
| |навчання у ВВНЗ, | | |
| |який здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |льотного складу | | |
| |авіації | | |
| |------------------+--------------------+--------------------|
| |з числа |Попередньо - |Графа I Розкладу |
| |військово- |гарнізонна ВЛК; |хвороб, графа 4 ТДВ |
| |службовців, |остаточно - ЛЛК ВВНЗ|"Г" |
| |кандидатів на | | |
| |навчання у ВВНЗ, | | |
| |який здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |операторів УПР | | |
| |------------------+--------------------+--------------------|
| |Військово- |Попередньо - |Графа VI |
| |службовці, |гарнізонна ВЛК, | |
| |які вступають на |остаточно - ВЛК ЦР | |
| |курси бортових | | |
| |інженерів, | | |
| |техніків та інших | | |
| |бортових | | |
| |спеціалістів | | |
|----------------------------------------------------------------|
|II. Курсанти ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу |
|авіації та операторів УПР |
|----------------------------------------------------------------|
|3 |Курсанти ВВНЗ, |ЛЛК ВВНЗ |Графа I |
| |який здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |льотного складу, | | |
| |першого року | | |
| |навчання при | | |
| |черговому огляді | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|4 |Курсанти ВВНЗ, |ЛЛК ВВНЗ |Графа I Розкладу |
| |який здійснює | |хвороб, графа 4 ТДВ |
| |підготовку | |"Г" |
| |операторів УПР, | | |
| |першого року | | |
| |навчання при | | |
| |черговому огляді | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|

|5 |Курсанти ВВНЗ,  |ЛЛК ВВНЗ      |Графи II - V    |
| |який здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |льотного складу, | | |
| |починаючи з | | |
| |другого року | | |
| |навчання при | | |
| |черговому огляді | | |
| |залежно від виду | | |
| |та роду авіації: | | |
| |винищувальна та | |графа II |
| |винищувально- | | |
| |бомбардувальна | | |
| |авіація | | |
| |бомбардувальна | |графа III |
| |авіація | | |
| |транспортна | |графа IV |
| |авіація | | |
| |вертолітна | |графа V |
| |авіація | | |
| |штурмани | |графи III - V |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|6 |Курсанти ВВНЗ, |ЛЛК ВВНЗ |Графа VII |
| |який здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |операторів УПР, | | |
| |починаючи з | | |
| |другого року | | |
| |навчання при | | |
| |черговому огляді | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|7 |Курсанти ВВНЗ, |ЛЛК ВВНЗ | |
| |який здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |льотного складу, | | |
| |випускного курсу | | |
| |при черговому | | |
| |огляді залежно | | |
| |від виду та | | |
| |роду авіації: | | |
| |винищувальна, |ЛЛК ВВНЗ |Графа II |
| |винищувально- | | |
| |бомбардувальна | | |
| |авіація | | |
| |бомбардувальна |ЛЛК ВВНЗ |графа III |
| |авіація | | |
| |транспортна |ЛЛК ВВНЗ |графа IV |
| |авіація | | |
| |вертолітна |ЛЛК ВВНЗ |графа V |
| |авіація | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|8 |Курсанти ВВНЗ, |ЛЛК ВВНЗ |Графа VII |
| |який здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |операторів УПР, | | |
| |випускного курсу | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|9 |Курсанти ВВНЗ, |ЛЛК ВВНЗ |Графа VI |
| |які проходять | | |
| |підготовку | | |
| |за іншими | | |
| |льотними | | |
| |спеціальностями | | |
| |(крім льотчиків | | |
| |та штурманів), | | |
| |після закінчення | | |
| |навчання при | | |
| |черговому огляді | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|

|10 |Курсанти ВВНЗ,  |ГЛЛК        |Графи I - V залежно |
| |який здійснює | |від спеціальності |
| |підготовку | |та року навчання |
| |льотного складу, | | |
| |при позачерговому | | |
| |медичному огляді | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|11 |Курсанти ВВНЗ, |ГЛЛК | |
| |який здійснює | | |
| |підготовку | | |
| |операторів УПР, | | |
| |при позачерговому | | |
| |медичному огляді | | |
| |------------------+--------------------+--------------------|
| |першого року | |Графа I Розкладу |
| |навчання | |хвороб, графа 4 ТДВ |
| | | |"Г" |
| |------------------+--------------------+--------------------|
| |починаючи | |Графа VII |
| |з другого року | | |
| |навчання та при | | |
| |випуску | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|12 |Курсанти ВВНЗ, |ГЛЛК |Графа VI |
| |які проходять | | |
| |підготовку за | | |
| |іншими льотними | | |
| |спеціальностями, | | |
| |при позачерговому | | |
| |медичному огляді | | |
|----------------------------------------------------------------|
|III. Льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів авіації |
|----------------------------------------------------------------|
|13 |Льотчики, |ЛЛК ЦВЛК, ЛЛК ВЛК |Графи II - VI |
| |штурмани, інші |ЦР, ЛЛК ВЛК КР, ЛЛК |(залежно від |
| |члени льотних |ВВНЗ, ГЛЛК |спеціальності, виду |
| |екіпажів при | |та роду авіації) |
| |черговому | | |
| |медичному | | |
| |огляді | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|14 |Льотчики, |ГЛЛК |Графи II - VI |
| |штурмани, інші | |(залежно від |
| |члени льотних | |спеціальності, виду |
| |екіпажів при | |та роду авіації) |
| |позачерговому | | |
| |медичному огляді | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|15 |Льотчики, |ЛЛК ВЛК ЦР, ЛЛК ВЛК |Графи II - VI |
| |штурмани, |КР, ЛЛК ВВНЗ |(залежно від |
| |інші члени | |спеціальності, виду |
| |льотних екіпажів | |та роду авіації) |
| |при вступі | | |
| |до військових | | |
| |академій за | | |
| |льотними | | |
| |профілями | | |
| |навчання та на | | |
| |курси підготовки | | |
| |льотного складу | | |
| |строком навчання | | |
| |більше шести | | |
| |місяців | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|16 |Льотчики, |ГЛЛК |Графи II - VI |
| |штурмани, інші | |(залежно від |
| |члени льотних | |спеціальності, виду |
| |екіпажів при | |та роду авіації) |
| |поновленні | | |
| |на льотну роботу | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|17 |Наземні |ЛЛК ЦВЛК, ЛЛК ВЛК |Графа VI |
| |спеціалісти |ЦР, ЛЛК ВЛК КР, ЛЛК | |
| |(інженери, |ВВНЗ, ГЛЛК | |
| |техніки, радисти | | |
| |тощо) при | | |
| |призначенні | | |
| |на посади | | |
| |бортових | | |
| |спеціалістів | | |
|----------------------------------------------------------------|
|IV. Льотний склад, АП з числа військовозобов'язаних та |
|резервістів |
|----------------------------------------------------------------|
|18 |Льотчики, |ЛЛК ВЛК ЦР, ГЛЛК |Графи II - VII |
| |штурмани, | |(залежно від |
| |оператори УПР, | |спеціальності, виду |
| |парашутисти, | |та роду авіації) |
| |особи, які | | |
| |беруть участь у | | |
| |виконанні | | |
| |польотних | | |
| |завдань, - | | |
| |військово- | | |
| |зобов'язані | | |
| |при призові на | | |
| |військову службу, | | |
| |а також при | | |
| |поновленні на | | |
| |льотній роботі | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|

|19 |При призові на  |ЛЛК ОВК, ЛЛК ВЛК  |Графи II - VII   |
| |учбові збори |ЦР, ГЛЛК |(залежно від |
| |та медичному | |спеціальності, виду |
| |огляді | |та роду авіації) |
| |з обліковою | | |
| |метою | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|20 |Кандидати на |Попередньо - ВЛК |Графи II - V |
| |службу в |РВК, остаточно - |(залежно від |
| |військовому |ГЛЛК |спеціальності, виду |
| |резерві: | |та роду авіації) |
| |льотний склад | | |
| |особи АП |Попередньо - ВЛК |Графи IV, VI |
| | |РВК, остаточно - |(залежно від |
| | |ВЛК ЦР |спеціальності, виду |
| | | |та роду авіації) |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|21 |Резервісти при |ЛЛК ВЛК ЦР, ЛЛК ВЛК |Графи II - VII |
| |черговому |КР |(залежно від |
| |медичному огляді | |спеціальності, виду |
| | | |та роду авіації) |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|22 |Резервісти при |ГЛЛК |Графи II - VII |
| |позачерговому | |(залежно від |
| |медичному огляді | |спеціальності, виду |
| | | |та роду авіації) |
|----------------------------------------------------------------|
|V. Льотний склад, АП, бортові перекладачі, які направляються до |
|участі в ММО та для проходження військової служби за кордон |
|----------------------------------------------------------------|
|23 |Льотний склад, |ГЛЛК |Графи II - VI |
| |який залучається | |(залежно від |
| |до участі в ММО | |спеціальності, виду |
| | | |та роду авіації) |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|24 |Льотний склад, |ЛЛК ВЛК ЦР, ЛЛК ВЛК |Перелік медичних |
| |який виїжджає для |КР, ГЛЛК |протипоказань |
| |проходження | | |
| |військової служби | | |
| |за кордон | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|25 |АП, який |ГЛЛК |Графи IV, VI, VII |
| |залучається до | |(залежно від |
| |участі в ММО | |спеціальності, виду |
| | | |та роду авіації) |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|26 |АП, який виїжджає |ЛЛК ВЛК ЦР, ЛЛК ВЛК |Перелік медичних |
| |для проходження |КР, ГЛЛК |протипоказань |
| |військової служби | | |
| |за кордон | | |
|----------------------------------------------------------------|
|VI. Повітроплавці, планеристи, парашутисти, особи, які беруть |
|участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна,|
|оператори УПР |
|----------------------------------------------------------------|
|27 |Повітроплавці та |ЛЛК ЦВЛК, ВЛК ЦР, |Графа IV |
| |планеристи при |ЛЛК ВЛК КР, ЛЛК ВВНЗ| |
| |черговому | | |
| |медичному огляді | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|28 |Парашутисти- |ЛЛК ЦВЛК, ВЛК ЦР, |Графа IV |
| |випробувачі, |ЛЛК ВЛК КР, | |
| |парашутисти, які |ЛЛК ВВНЗ | |
| |виконують | | |
| |експериментальні | | |
| |стрибки, та | | |
| |парашутисти- | | |
| |спортсмени при | | |
| |черговому | | |
| |медичному огляді | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|29 |Інші парашутисти |ЛЛК ЦВЛК, ВЛК ЦР, |Графа VI |
| |при черговому |ЛЛК ВЛК КР, | |
| |медичному огляді |ЛЛК ВВНЗ | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|30 |Наземний склад |ЛЛК ЦВЛК, ВЛК ЦР, |Графи IV, VI |
| |при призначенні |ЛЛК ВВНЗ, ГЛЛК |(залежно від виду |
| |на посади, які | |парашутних |
| |пов'язані з | |стрибків) |
| |виконанням | | |
| |парашутних | | |
| |стрибків | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|31 |Наземний склад, |ЛЛК ЦВЛК, ВЛК ЦР, |Графа VI |
| |який бере участь |ЛЛК ВЛК КР, ЛЛК | |
| |у виконанні |ВВНЗ, ГЛЛК | |
| |польотних завдань | | |
| |на борту | | |
| |повітряного | | |
| |судна, при | | |
| |черговому | | |
| |медичному огляді | | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|32 |Оператори УПР |ЛЛК ЦВЛК, |Графа VII |
| | |ЛЛК ВЛК ЦР, | |
| | |ЛЛК ВЛК КР, | |
| | |ЛЛК ВВНЗ, ГЛЛК | |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|33 |Особи, зазначені |ГЛЛК |Графи IV, VI, VII |
| |в пунктах 27-32, | |(залежно від |
| |при позачерговому | |військової |
| |медичному огляді | |спеціальності) |
|---+------------------+--------------------+--------------------|
|34 |Особи, зазначені |ГЛЛК |Графи IV, VI, VII |
| |в пунктах 27-32, | |(залежно від |
| |при поновленні на | |військової |
| |роботу за фахом | |спеціальності) |
------------------------------------------------------------------

( Пункт 1.9 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

2. Медичний огляд кандидатів на навчання у ВВНЗ та курсантів ВВНЗ,
який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР

2.1. Кандидати на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, з числа цивільних осіб проходять первинний, повторний та остаточний медичні огляди, з числа військовослужбовців - первинний та остаточний медичні огляди. У воєнний час повторний медичний огляд не проводиться. ( Абзац перший пункту 2.1 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Первинний медичний огляд кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, проводиться: цивільним особам - ВЛК Р(М)ВК, військовослужбовцям - гарнізонними ВЛК.

На первинний медичний огляд з числа осіб, які вступають до ВВНЗ з підготовки льотного складу, направляються ті, які мають:

нормальне кольоровідчуття;

гостроту зору не нижче 1,0 на кожне око без корекції;

артеріальний тиск не вище 130/80 і не нижче 105/70 мм рт.ст.;

масу тіла не більше 80 кг;

зріст не менше 160 см і не більше 186 см (кандидати, які поступають за фахом "транспортна та вертолітна авіація", - не більше 190 см);

зріст у положенні сидячи не менше 80 см та не більше 97 см;

довжину ніг не менше 80 см; ( Абзац десятий пункту 2.1 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

довжину рук не менше 76 см.

Кандидатам на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку операторів УПР, висуваються вимоги до стану здоров'я згідно з графою I Розкладу хвороб та графою 4 ТДВ "Г".

Особам, які відповідають цим вимогам, у ВЛК Р(М)ВК або у гарнізонній ВЛК оформляється "Картка медичного огляду того, хто вступає у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР", на якій повинна бути завірена гербовою печаткою фотокартка розміром 4 х 6 см та заповнені паспортні дані.

Усім категоріям кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, під час первинного медичного огляду проводять такі дослідження:

клінічний аналіз крові та сечі;

аналіз крові на RW;

встановлення групи крові та резус-фактора;

тести на ВІЛ, маркери гепатитів "В", "С";

дослідження калу на яйця глистів та цисти лямблій;

рентгенографічне (флюорографічне) дослідження ДПН (для кандидатів на льотний факультет);

рентгенографічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки;

електрокардіографія в 12 відведеннях в умовах спокою та після фізичного навантаження;

двохвилинна дія ПКПК (для кандидатів на льотний факультет);

за медичними показаннями проводяться додаткові дослідження.

Результати досліджень записуються в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, а кандидатам з числа військовослужбовців - також у медичну книжку.

Крім того, у кандидатів з числа цивільних осіб вивчаються оригінал медичної картки амбулаторного хворого (форма МОЗ України N 025), довідки про проведення обов'язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів (облікова форма МОЗ України N 122-2/о), сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (облікова форма МОЗ України N 140/о) та довідки з протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів (кабінетів). У військовослужбовців вивчається медична книжка встановленого зразка, службова та медична характеристики.

Під час первинного, повторного та остаточного медичних оглядів при заповненні картки медичного огляду лікарі-спеціалісти зобов'язані зафіксувати наявність або відсутність скарг на стан здоров'я, дані анамнезу, результати проведеного об'єктивного обстеження, діагноз та свій висновок про придатність до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР. При прийнятті висновку про непридатність до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, вказується відповідна стаття Розкладу хвороб та ТДВ "Г".

Постанова ВЛК (ЛЛК) щодо придатності (непридатності) до навчання у ВВНЗ виноситься на засіданні комісії на підставі результатів обстеження лікарями-спеціалістами. Постанова вноситься в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (військовослужбовцям також у медичну книжку) і підписується головою комісії та скріплюється гербовою печаткою.

Під час первинного медичного огляду за відсутності патологічних змін приймається одна з таких постанов:

"На підставі графи _____ Розкладу хвороб (ТДВ "Г"- для операторів УПР) придатний до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації (операторів УПР). Підлягає огляду ЛЛК.";

"На підставі графи _____ Розкладу хвороб (ТДВ "Г" - для операторів УПР) непридатний до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації (операторів УПР)."

На повторний медичний огляд громадяни з числа осіб цивільної молоді направляються до ЛЛК військових комісаріатів (обласних, м. Києва, Автономної Республіки Крим). ( Абзац тридцять другий пункту 2.1 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Р(М)ВК на відібраних громадян з числа осіб цивільної молоді разом з іншими документами подають до ЛЛК картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ з результатами первинного огляду, картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, оригінал картки амбулаторного хворого, сертифікати та медичні довідки з вказаних вище диспансерів (кабінетів), а на осіб, які досягли призовного віку, крім того, - рішення районної (міської) призовної комісії. Медична картка амбулаторного хворого, коли минає потреба, повертається у Р(М)ВК.

Військовослужбовці направляються на ЛЛК з медичною книжкою, службовою та медичною характеристиками, карткою медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ з результатами первинного медичного огляду та карткою медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, що видаються супроводжуючому або військовослужбовцю у запечатаному вигляді.

Результати досліджень записуються в Картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, а на громадян з числа військовослужбовців - також у медичну книжку.

Під час первинного, повторного та остаточного оглядів вивчаються такі документи про стан здоров'я особи:

у цивільних осіб - особова справа призовника, оригінал медичної картки амбулаторного хворого, сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду, довідка про проведення попереднього та періодичного психіатричних оглядів і довідки з протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів (кабінетів), результати проведених медичних досліджень;

у військовослужбовців - медична книжка з даними чергових обстежень (за останні 3 роки, якщо прослужив) і результати проведених медичних досліджень, службова та медична характеристики.

Постанова про придатність (непридатність) до вступу у ВВНЗ з підготовки льотного складу кандидатів - офіцерів, у медичних книжках яких відсутні дані чергових медичних обстежень хоча б за один рік із останніх трьох, приймається тільки після стаціонарного обстеження у військовому лікувально-профілактичному закладі. Медичний огляд кандидатів - офіцерів, у яких відсутні медичні книжки, не проводиться.

Для проведення остаточного медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, щорічно призначається позаштатна тимчасово діюча ЛЛК, яка складається з лікарів-спеціалістів: терапевта, хірурга, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, психіатра, дерматолога, стоматолога, гінеколога, лікаря з авіаційної медицини Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, інших спеціалістів за потребою. Зі складу лікарів - спеціалістів ЛЛК призначається голова комісії. Секретар комісії призначається зі складу середнього медичного персоналу. ( Абзац сороковий пункту 2.1 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 346 від 27.05.2013 )

Комплектується комісія лікарями медичної служби ВВНЗ, лікувально-профілактичних закладів, які мають клінічну спеціалізацію та підготовку з лікарсько-льотної експертизи.

2.2. Перед початком медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, голова ЛЛК знайомить членів комісії з матеріалами попереднього медичного обстеження.

2.3. Проведення медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, у день їх прибуття забороняється. Залучення цих кандидатів до здачі іспитів з фізичної підготовки, робіт та спортивних заходів до проходження ЛЛК забороняється.

2.4. Лікарі зобов'язані проводити ретельне та детальне обстеження кожного кандидата на навчання у ВВНЗ навіть за відсутності з його боку скарг на стан здоров'я.

2.5. Усім кандидатам на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, до початку остаточного медичного огляду проводяться такі дослідження:

загальні аналізи крові та сечі;

аналіз крові на RW;

тести на ВІЛ, маркери гепатитів "В", "С";

встановлення групи крові та резус-фактора;

біохімічний аналіз крові (на трансамінази крові, загальний білірубін, цукор, сечовину, креатинін, загальний білок);

флюорографія (рентгенографія) органів грудної клітки;

рентгенографія придаткових пазух носа (для кандидатів на льотний факультет);

електрокардіографія в 12 відведеннях в умовах спокою та після фізичного навантаження;

ендоскопічне дослідження шлунка та 12-палої кишки;

УЗД щитовидної залози, серця, органів черевної порожнини, нирок та наднирників;

для жінок, які вступають до ВВНЗ, - огляд гінеколога та УЗД матки та її придатків.

У день медичного огляду вимірюється температура тіла, проводиться антропометрія.

Кандидатам на навчання у ВВНЗ, у яких при обстеженні не виявлено захворювань, що перешкоджають льотному навчанню, до винесення ЛЛК заключної постанови проводяться такі спеціальні дослідження: барокамерні випробування на витривалість помірних ступенів гіпоксії та перепадів барометричного тиску, психофізіологічне обстеження, двохвилинна дія перервної кумуляції прискорень Коріоліса (далі - ПКПК) або дія безперервної кумуляції прискорень Коріоліса (далі - БКПК) протягом 3 хвилин, тональна аудіометрія, гойдалка Хілова, електроенцефалографія.

Кандидатам на навчання у ВВНЗ за фахом "оператори УПР" проводиться лише тональна аудіометрія та психофізіологічне обстеження.

Кандидати, у яких одним із спеціалістів ЛЛК виявлене захворювання, що перешкоджає навчанню у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, проходять медичне обстеження в інших лікарів, але звільняються від спеціальних досліджень.

За медичними показаннями призначаються додаткові обстеження.

Проводити дослідження в барокамері, вестибулометрію та дослідження на гойдалках Хілова в один день забороняється.

2.6. Результати остаточного медичного огляду кожного кандидата обговорюються на засіданні ЛЛК, а постанова ЛЛК головою комісії оформляється в Картці медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, а військовослужбовцям, крім того, - і в медичній книжці.

На кандидатів, визнаних придатними до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, у Книзі протоколів засідань ЛЛК робиться короткий запис, де вказуються діагноз та постанова ЛЛК. На кандидатів, визнаних ЛЛК непридатними до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, у книгу протоколів засідань ЛЛК записується постанова та обґрунтування причини непридатності.

Протоколи засідань ЛЛК підписуються головою, всіма членами комісії та секретарем комісії в день проведення засідання ЛЛК.

Книги протоколів остаточного медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, що ведуть тимчасово діючі ЛЛК ВВНЗ, зберігаються протягом 3 років, після чого знищуються відповідно до чинного законодавства.

Голова ЛЛК відповідає за правильність постанов про ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом.

Кандидат на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, для уточнення діагнозу може бути направлений на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичні заклади МОЗ України.

Кандидати на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, визнані при остаточному медичному огляді непридатними до навчання та не згодні з висновком ЛЛК ВВНЗ, можуть звернутись до ЦВЛК з метою прийняття остаточного рішення.

Голова ЛЛК ВВНЗ після закінчення відбору повідомляє в ВЛК ЦР результати медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, встановленим порядком.

При медичному огляді громадян іноземних держав - кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, висуваються вимоги до стану здоров'я, передбачені цим Положенням, залежно від спеціальності, виду і роду авіації.

2.7. Психологічне обстеження кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, здійснюється комісією, склад якої затверджується начальником військового навчального закладу.

2.8. Курсанти ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, підлягають огляду ЛЛК щорічно та при закінченні ВВНЗ.

Через три місяці після зарахування на навчання курсантам ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, проводиться поглиблений медичний огляд за участю терапевта, хірурга, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, психіатра, стоматолога, гінеколога та інших спеціалістів за медичними показаннями. Перед медичним оглядом на курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, оформляється медична книжка, у якій заповнюються відповідні розділи.

2.9. До початку чергового огляду ЛЛК курсантам ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, медична служба ВВНЗ готує дані лікарського спостереження у міжкомісійний період. У медичній книжці уточнюється анамнез, заповнюються відповідні розділи.

Курсантам ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, що підлягають амбулаторному огляду ЛЛК, проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, загальні клінічні аналізи крові та сечі, ЕКГ у спокої та після фізичного навантаження.

У день огляду ЛЛК курсанти ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, звільняються від виконання обов'язків військової служби.

Періодичні медичні огляди курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, проводяться один раз на три місяці лікарем ВВНЗ.

У складних діагностичних випадках або за наявності медичних показань курсанти ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, направляються на огляд ГЛЛК.

Після закінчення огляду ЛЛК курсантів начальник медичної служби ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, складає план лікувально-профілактичних заходів.

2.10. Офіцери, які вступають до військової академії за льотним профілем навчання та на курси підготовки льотного складу з терміном навчання шість і менше місяців, допускаються до навчання згідно з останньою постановою ЛЛК про ступінь придатності до льотної роботи, якщо термін її дії не завершується в період навчання. У разі завершення дії постанови ЛЛК у період навчання офіцерам перед вступом проводиться огляд ЛЛК (відповідно до плану проведення медичного огляду у військовій частині - амбулаторно або стаціонарно).

При терміні навчання більше шести місяців кандидати в усіх випадках підлягають огляду ЛЛК (відповідно до плану - амбулаторно або стаціонарно) із заповненням картки медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР. На кандидатів, визнаних придатними до навчання, картка медичного огляду направляється разом з особовою справою у ВВНЗ. Даний медичний огляд є остаточним.

2.11. Слухачам ВВНЗ та курсів підготовки льотного складу динамічне медичне спостереження та огляди ЛЛК проводяться відповідно до розділу III цього Положення.

2.12. Після закінчення роботи ЛЛК медична служба ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, вивчає результати огляду та реалізовує рекомендовані лікувально-профілактичні заходи.

2.13. Картки медичного огляду тих, хто вступає у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, які при остаточному огляді ЛЛК визнані непридатними до навчання у ВВНЗ, у триденний строк направляють у ВЛК ЦР.

ВЛК ЦР одержані з ВВНЗ картки тих, хто вступає у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, після проведеного аналізу до 1 вересня поточного року направляє в обласні військові комісаріати, військові комісаріати Автономної Республіки Крим, міста Києва, гарнізонні та госпітальні ВЛК, в яких проводився попередній відбір кандидатів на навчання у ВВНЗ.

Щодо кожного випадку визнання кандидата непридатним до навчання у ВВНЗ при остаточному огляді гарнізонною, госпітальною ВЛК або військовим комісаріатом спільно з органами охорони здоров'я проводиться розслідування, за результатами якого вживаються заходи щодо покращення якості попереднього відбору кандидатів у ВВНЗ.

Матеріали розслідування подаються також у ВЛК ЦР. ( Пункт 2.13 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

3. Порядок медичного огляду льотного складу, АП

3.1. Льотний склад, АП щорічно підлягає черговому огляду ЛЛК у період з 1 серпня по 30 листопада поточного року.

3.2. Усі льотчики та штурмани через три роки на четвертий після закінчення ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу, підлягають стаціонарному медичному обстеженню та огляду ГЛЛК.

У разі коли льотчики та штурмани визнані ЛЛК здоровими або якщо встановлений діагноз не підпадає під дію статей Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи, у наступні три роки оглядаються амбулаторно, а черговий огляд ГЛЛК проходять через три роки на четвертий, особи, визнані придатними до льотної роботи із застосуванням статей Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності, оглядаються ГЛЛК через два роки на третій.

Інші члени льотних екіпажів, оператори УПР, повітроплавці, планеристи, парашутисти, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, незалежно від віку, проходять огляд ЛЛК амбулаторно і направляються на стаціонарне обстеження і огляд ГЛЛК за наявності відповідних медичних показань.

Льотний склад, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та на інших ядерних об'єктах, підлягає щорічному огляду ГЛЛК.

Якщо у стані здоров'я льотчиків, штурманів виникли зміни, при яких необхідне уточнення діагнозу або зміна постанови про ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом, ці особи підлягають направленню на позачергове стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК незалежно від льотної спеціальності, віку та вказаних раніше термінів стаціонарного обстеження. Необхідність стаціонарного обстеження у міжкомісійний період та в період підготовки до чергового огляду ЛЛК встановлюється лікарем військової частини і доповідається командиру військової частини.

Медичне спостереження та огляд ЛЛК льотного складу з числа іноземних громадян, які виконують польоти на авіаційній техніці України над територією України, здійснюються відповідно до вимог цього Положення. Залежно від стану здоров'я та відповідних показань вони можуть оглядатися ЛЛК амбулаторно або стаціонарно. За наявності у вказаних осіб дійсного медичного сертифіката для польотів на відповідному типі літаків вони можуть допускатися до польотів після медичного огляду начальником медичної служби військової частини. ( Абзац шостий пункту 3.2 глави 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

3.3. Стаціонарне медичне обстеження та огляд ГЛЛК проводиться у лікувально-профілактичних закладах, які мають у штаті відділення лікарсько-льотної експертизи.

3.4. План підготовки та проведення чергового огляду ЛЛК льотного складу, АП складається начальником медичної служби військової частини та затверджується командиром військової частини.

3.5. При підготовці до чергового огляду ЛЛК лікар військової частини заповнює в медичних книжках такі розділи: "Загальний анамнез", "Умови служби та побуту" та "Дані вивчення реакції організму на льотну роботу та медичного спостереження за фізичною підготовкою", де повинні бути відображені такі узагальнені результати динамічного медичного спостереження у міжкомісійний період:

динаміка змін у стані здоров'я;

вплив льотної роботи на виявлені раніше патологічні зміни, якщо вони мали місце;

індивідуальні психофізіологічні особливості;

перенесені захворювання, особливості їх перебігу;

реакція організму на виконання різних видів польотів, спеціальних тренувань, випробувань та досліджень;

стан фізичної підготовки.

Під час підготовки до чергового огляду в присутності лікаря частини льотний склад, АП особисто вносять до медичної книжки льотчика запис: "Інформація щодо стану мого здоров’я надана мною в повному обсязі. Анонімно не лікуюсь. Попереджений про надання неповної та недостовірної інформації." та підписують". ( Пункт 3.5 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони N 346 від 27.05.2013 )

3.6. До початку чергового огляду ЛЛК усім особам проводиться:

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки;

електрокардіографія в 12 відведеннях в умовах спокою та після фізичного навантаження;

загальні клінічні аналізи крові та сечі;

дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти лямблій;

УЗД щитоподібної залози, гормони щитоподібної залози особам, які мають захворювання щитоподібної залози;

ендоскопічне або рентгенологічне дослідження шлунка та дванадцятипалої кишки, аналіз шлункового соку (pH-метрія) особам, які мають захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту;

дослідження дуоденального вмісту та УЗД органів черевної порожнини, біохімічний аналіз крові на трансамінази крові, білірубін особам, які мають захворювання печінки та жовчовивідних шляхів;

УЗД нирок та наднирників особам, які мають захворювання нирок;

рентгенологічне або ендоскопічне дослідження товстого кишечника особам, які мають захворювання товстого кишечника;

рентгенографія хребта у двох проекціях з 35 років раз у чотири роки (крім операторів УПР);

ректоскопія (із 40 років - раз у чотири роки);

дослідження крові на цукор;

вимірювання внутрішньоочного тиску (із 40 років);

для жінок - огляд гінеколога та УЗД матки та її придатків - щорічно, мамографія або УЗД молочних залоз (з 35 років - раз у чотири роки).

За відсутності захворювань, що передбачають додаткові дослідження, зазначені дослідження проводяться раз на чотири роки.

Перед призначенням на посаду під час первинного медичного огляду ЛЛК іншим членам екіпажів та АП незалежно від віку, крім вказаних вище досліджень, проводяться також:

тест на ВІЛ, маркери гепатитів "В", "С";

аналіз крові на RW;

біохімічний аналіз крові на трансамінази крові, білірубін, цукор, сечовину, креатинін, загальний білок;

рентгенографія придаткових пазух носа (крім операторів УПР);

рентгенографія стоп та хребта у двох проекціях (парашутистам);

ендоскопічне (рентгенологічне) дослідження шлунка та 12-палої кишки;

УЗД щитоподібної залози, серця, органів черевної порожнини, нирок та наднирників.

Усі клініко-лабораторні та інструментальні методи досліджень повинні бути виконані не раніше ніж за місяць до початку огляду ЛЛК. Додаткові обстеження проводяться за медичними показаннями.

До винесення ЛЛК заключної постанови проводиться дослідження на витривалість помірних ступенів гіпоксії в барокамері таким особам (крім операторів УПР):

курсантам - перед закінченням ВВНЗ та за медичними показаннями;

льотчикам та штурманам - під час огляду ГЛЛК;

іншим членам льотних екіпажів - один раз на чотири роки та за медичними показаннями;

парашутистам, планеристам, повітроплавцям, особам, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, - при первинному медичному огляді, надалі - за медичними показаннями.

Усі особи до чергового огляду ЛЛК допускаються тільки після проведення санації порожнини рота.

У день огляду ЛЛК вимірюється температура тіла, проводиться антропометрія. ( Пункт 3.6 глави 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

3.7. Перед початком роботи ЛЛК в частині проводиться нарада, на якій командир військової частини або його заступник, начальник медичної служби, начальник пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служби, заступник командира з гуманітарних питань та начальник фізичної підготовки на підставі даних спостереження в міжкомісійний період дають усні характеристики усім особам, які підлягають огляду ЛЛК.

У день огляду ЛЛК військовослужбовці звільняються від виконання службових обов'язків (нарядів, занять, польотів, роботи за фахом).

3.8. Постанова ЛЛК про ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом виноситься на засіданні ЛЛК на підставі результатів медичного обстеження, огляду лікарями-спеціалістами, даних спостереження медичної служби та командування військової частини у міжкомісійний період. Одночасно з висновком ЛЛК про ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом визначаються лікувально-профілактичні заходи.

ЛЛК під час амбулаторного огляду надається право:

встановлювати діагноз захворювання при змінах у стані здоров'я, що не перешкоджають продовженню льотної роботи (керівництву польотами, управлінню повітряним рухом, парашутним стрибкам, польотам) та не передбачають індивідуальної оцінки ступеня придатності;

змінювати встановлений раніше діагноз захворювання (якщо не застосовувалась стаття Переліку захворювань, яка передбачає індивідуальну оцінку) у випадках одужання.

У складних для діагностики або експертизи випадках, а також при прогресуванні наявних захворювань виноситься постанова про необхідність стаціонарного обстеження. У цьому разі в медичній книжці робиться запис: "Підлягає стаціонарному обстеженню та огляду ГЛЛК", вказується попередній діагноз та причина направлення.

3.9. Після закінчення чергового огляду голова ЛЛК проводить підсумкове засідання, на якому обговорюються результати огляду та доповідається складений начальником медичної служби військової частини план лікувально-профілактичних заходів щодо збереження здоров'я та підтримання високої професійної працездатності льотного складу, АП.

Голова ЛЛК інформує командира військової частини про результати чергового медичного огляду.

Підсумки огляду ЛЛК начальник відповідної медичної служби доповідає командувачу авіаційного об'єднання і подає звіт відповідно до "Табеля термінових донесень із медичної служби (N 7)".

3.10. Позачерговий огляд ЛЛК льотчиків та штурманів проводиться в таких випадках: ( Абзац перший пункту 3.10 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

при змінах у стані здоров'я, які вимагають уточнення діагнозу або перегляду постанови ЛЛК;

у разі систематичного невиконання польотних завдань;

при перервах у льотній роботі понад 12 місяців;

після авіаційних подій, змушеного катапультування;

при перенавчанні льотного складу на інші типи літаків (відповідно до вимог цього Положення);

за дозволом ЦВЛК він може проводитися в амбулаторних умовах, за винятком осіб, допущених до роботи за фахом за статтями Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку. ( Абзац сьомий пункту 3.10 глави 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Позачерговий огляд ЛЛК проводиться в стаціонарних умовах.

3.11. Направлення на амбулаторний або стаціонарний огляд ЛЛК здійснюється прямими начальниками від командира військової частини та вище, начальника ВВНЗ за поданням начальника медичної служби, судом або прокуратурою. ( Абзац перший пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 577 від 09.11.2010 )

При цьому військовослужбовцю видаються:

направлення на огляд ЛЛК, у якому повинні бути вказані: військове звання, номер військової частини (назва закладу), прізвище, ім'я, по батькові (повністю), рік народження, місяць та рік призову (прийняття на військову службу за контрактом), яким військовим комісаріатом призваний на військову службу, мета огляду, попередній діагноз;

медична книжка в опечатаному пакеті;

льотна й медична характеристики (при направленні на огляд ГЛЛК - по два примірники);

продовольчий атестат;

довідка про травму на осіб, які її отримали, оформлена протягом одного місяця з моменту отримання травми.

За своєчасне направлення льотного складу, АП на медичний огляд відповідає командир військової частини. ( Пункт 3.11 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

3.12. Обсяг досліджень під час стаціонарного медичного обстеження визначається у відділенні лікарсько-льотної експертизи залежно від наявного захворювання та відповідно до діючих наказів і методик досліджень із метою лікарсько-льотної експертизи, а за відсутності протипоказань проводяться й спеціальні дослідження.

У військових госпіталях після закінчення медичного обстеження начальник відділення представляє військовослужбовців на ГЛЛК, яка виносить постанову та доводить її до особи, яка оглядається. Результати досліджень та огляду лікарями-спеціалістами записуються у відповідні розділи медичної книжки, постанова ЛЛК - у розділ "Постанова ЛЛК".

У разі відмови особи, яка оглядається, від проведення обов'язкового медичного дослідження огляд ЛЛК припиняється та особа виписується у військову частину. У медичній книжці в розділі "Постанова ЛЛК" робиться запис: "Виписується без огляду ЛЛК у зв'язку з відмовою від обов'язкового медичного дослідження".

3.13. Льотний склад, АП під час стаціонарного лікування проходять огляд ЛЛК в таких випадках:

якщо за станом здоров'я необхідно застосування статей Переліку хвороб;

якщо за станом здоров'я виникає необхідність зміни ступеня придатності до льотної роботи (роботи за фахом);

якщо реалізація постанови ЛЛК призводить до необхідності надання відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів на строк 30 - 45 календарних днів, робіт та занять - на строк не менше ніж 15 календарних днів.

У разі коли перенесене захворювання не потребує зміни постанови ЛЛК, льотний склад, АП виписується з госпіталю без проходження ЛЛК. У цьому разі начальник профільного відділення записує в медичну книжку, що перенесене захворювання не перешкоджає продовженню льотної роботи (роботи за фахом) відповідно до останньої постанови ЛЛК.

3.14. Льотний склад, АП під час направлення до ММО та іноземних держав проходять медичний огляд, який вважається для них остаточним, у ГЛЛК або в амбулаторній ЛЛК:

у госпітальній ЛЛК:

льотний склад, допущений до льотної роботи за статтями Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи;

льотний склад з діагнозом "здоровий" або якщо встановлений діагноз не підпадає під дію статей Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи, у разі коли попередня ЛЛК проводилась амбулаторно;

бортові перекладачі;

особи льотного складу, АП, яким рішенням попередньої ЛЛК черговий огляд призначений у ГЛЛК та за медичними показаннями;

в амбулаторній ЛЛК:

льотний склад, АП, якщо попередня ЛЛК проводилась стаціонарно та встановлений діагноз не підпадає під дію статей Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи;

АП, крім осіб, яким рішенням попередньої ЛЛК черговий огляд призначений у ГЛЛК. Вказаним особам до початку амбулаторного огляду, крім досліджень, передбачених пунктом 3.6 глави 3 розділу III Положення, додатково проводяться біохімічний аналіз крові (глюкоза, АЛТ, білірубін, загальний білок), серологічний аналіз крові (ВІЛ, антиген до вірусу гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С, реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW)).

Перелік документів, які подаються кандидатом для участі у ММО, наведено в пункті 3.11 глави 3 розділу III Положення.

Під час проходження льотним складом, АП ГЛЛК особам, що оглядаються, одночасно з постановою про придатність до льотної роботи, роботи за фахом виноситься постанова і про придатність (непридатність) до участі у ММО (за наявності відповідного направлення командування військової частини).

У льотній (службовій) характеристиці додатково відображаються стан здоров'я військовослужбовця та його вплив на виконання обов'язків військової служби, можливість адаптації до нових умов, поведінка в разі виникнення небезпечних ситуацій, реакція на побутові та службові труднощі, в яку країну та на який термін направляється, наявність у вказаній країні несприятливих кліматичних умов.

Льотний склад, АП, допущені до льотної роботи, роботи за фахом, у порядку індивідуальної оцінки із застосуванням статей 4б, 7б, 12б, 17б, 23б, 36б, 51б, 67б, 75в, 76б Переліку хвороб непридатні до участі у ММО у країнах з несприятливими кліматичними умовами.

Огляд ГЛЛК (ЛЛК) проводиться відповідно до вимог граф II-VII Переліку хвороб або Переліку медичних протипоказань.

Після повернення цим особам проводиться позачерговий поглиблений медичний огляд у порядку, передбаченому пунктом 7.3 глави 7 розділу III Положення. При поверненні з країн ендемічних на інфекційні та паразитарні хвороби коло обстежень може розширюватися. ( Пункт 3.14 глави 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

3.15. Особи, визнані непридатними до льотної роботи та роботи за фахом, але придатними до військової служби та залишені в списках особового складу військової частини й призначені на посади, не пов'язані з льотною роботою (керівництвом польотами, управлінням повітряним рухом, парашутними стрибками, польотами), беруться на медичний облік та знаходяться під спостереженням медичної служби військової частини як наземний склад.

У разі одужання, покращання стану здоров'я або при досягненні стійкої ремісії захворювання ці особи в установленому порядку можуть бути направлені командиром військової частини на огляд ГЛЛК для визначення можливості поновлення на льотній роботі та роботі за фахом, але не раніше ніж через рік після винесення постанови про непридатність до неї. Медичний огляд із метою поновлення на льотній роботі та роботі за фахом у менший термін можливий тільки за дозволом ЛЛК ЦВЛК.

3.16. Особи льотного складу, АП у разі переводу на іншу роботу не через хворобу проходять медичний огляд ВЛК як наземний склад. При переведенні таких осіб знову на посади, які передбачають огляд ЛЛК, вони підлягають огляду ЛЛК на загальних підставах.

3.17. ГЛЛК у разі одужання або зникнення патологічних змін у стані здоров'я тих, хто обстежується, надається право змінювати встановлений раніше діагноз захворювання й постанову про ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом.

4. Медичний огляд льотного складу, АП - військовозобов'язаних,
резервістів (кандидатів у резервісти)

4.1. Медичний огляд льотчиків, штурманів - військовозобов'язаних проводиться в облікових цілях один раз на п'ять років, а також перед призовом на навчальні збори, перед призовом на військову службу й при змінах у стані здоров'я; інших членів екіпажів, АП - перед призовом на навчальні збори, перед призовом на військову службу й при змінах у стані здоров'я.

4.2. Попередньо на вказаних осіб оформляється картка медичного огляду того, хто вступає у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, запитуються необхідні дані з лікувально-профілактичних закладів МОЗ України.

Особи, які виконують військовий обов'язок у запасі та працюють на льотній роботі та роботі за фахом на авіапідприємствах України, незалежно від форми власності, на медичний огляд ЛЛК ОВК в облікових цілях не направляються, а проходять медичний огляд ЛЛК у порядку, передбаченому розділом III Положення. При цьому обласний військовий комісаріат один раз на п'ять років запитує на цих осіб довідки із місця роботи про проходження ЛЛК для залучення до особової справи.

4.3. При призові на учбові збори, а також визначенні ступеня придатності до льотної роботи та роботи за фахом в облікових цілях медичний огляд проводять ЛЛК військових комісаріатів (міста Києва, областей, Автономної Республіки Крим), а за наявності показань - штатні ВЛК. Військовозобов'язані - особи льотного складу при зарахуванні на військову службу підлягають огляду в штатній ВЛК регіону або в госпіталі.

4.4. Керівництво й контроль за роботою ЛЛК військових комісаріатів (міста Києва, областей, Автономної Республіки Крим) здійснюються штатними ВЛК.

4.5. Перед початком роботи ЛЛК військових комісаріатів (міста Києва, областей, Автономної Республіки Крим) голова комісії проводить інструктаж членів комісії за методиками обстеження й Переліком хвороб. Одночасно розглядається документація на осіб, які підлягають огляду ЛЛК (результати попередніх медичних обстежень, причини звільнення в запас, картки амбулаторного хворого тощо).

4.6. Усі, хто підлягає огляду ЛЛК, обстежуються лікарями - спеціалістами ЛЛК, у тому числі стоматологом, їм проводяться ЕКГ у спокої й після фізичного навантаження, клінічні аналізи крові й сечі, крупнокадрова флюорографія або рентгеноскопія органів грудної клітки, рентгенографія придаткових пазух носа (крім операторів УПР). За медичними показаннями проводяться інші дослідження.

Результати обстеження й свої висновки лікарі - спеціалісти ЛЛК записують у Картку медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР. Постанова виноситься на засіданні ЛЛК.

Картки медичного огляду зберігаються у РВК разом з особовими справами військовозобов'язаних і надаються у навчально-авіаційний центр при направленні на збір.

4.7. У складних для діагностики випадках військовозобов'язані направляються на консультацію до відповідних спеціалістів або на всебічне стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичні заклади МОЗ України. Акт обстеження направляється у відповідну ЛЛК, яка приймає постанову. При обстеженні у військових госпіталях постанову виносить ГЛЛК.

4.8. Якщо особи льотного складу - військовозобов'язані при призові на військову службу, на навчальні збори або при огляді в облікових цілях визнані такими, що потребують лікування (відстрочки для лікування), то за поданням ОВК місцеві органи охорони здоров'я прикріплюють їх на лікування до відповідних лікувально-профілактичних закладів МОЗ України.

4.9. Медичний огляд резервістів проводиться за рішенням районного військового комісара.

Особи, які відбираються для служби у військовому резерві за спеціальностями, що передбачають огляд ЛЛК, - льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів, АП - проходять первинний і остаточний медичні огляди.

4.10. Первинний огляд проводиться ВЛК Р(М)ВК у порядку, передбаченому главою 4 розділу III цього Положення.

Щодо особи, яка оглядається та визнана придатною до служби у військовому резерві, приймається така постанова: "На підставі графи ___ Переліку хвороб, придатний до служби у військовому резерві. Підлягає огляду лікарсько-льотною комісією.".

У Р(М)ВК на вказаних осіб заводиться Картка медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР.

4.11. Льотчики та штурмани направляються на стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК.

Інші члени льотних екіпажів, АП оглядаються ЛЛК ВЛК ЦР, ЛЛК ВЛК КР амбулаторно.

4.12. До направлення на амбулаторний огляд ЛЛК усім особам повинні бути проведені такі дослідження:

загальні клінічні аналізи крові та сечі;

тест на ВІЛ, маркери гепатитів "В", "С";

аналіз крові на RW;

біохімічний аналіз крові на трансамінази крові, білірубін, цукор, сечовину, креатинін, загальний білок;

дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти лямблій;

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки;

ЕКГ в 12 відведеннях у спокої та після фізичного навантаження;

ендоскопічне або рентгенологічне дослідження та аналіз шлункового соку особам, які мають захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту;

дослідження дуоденального вмісту та УЗД органів черевної порожнини особам, які мають захворювання печінки та жовчовивідних шляхів;

рентгенологічне або ендоскопічне дослідження товстого кишечнику особам, які мають захворювання товстого кишечнику;

ректоскопія (з 40 років);

рентгенографія придаткових пазух носа (крім операторів УПР);

рентгенографія хребта у двох проекціях після 35 років раз у чотири роки (крім операторів УПР);

УЗД щитовидної залози, серця, органів черевної порожнини, нирок та наднирників;

для жінок - огляд гінеколога та УЗД матки та її придатків.

Усі клініко-лабораторні та інструментальні методи досліджень повинні бути виконані не раніше ніж за місяць до початку медичного огляду ЛЛК. Додаткові медичні обстеження проводяться за відповідними показаннями.

4.13. Для вивчення ГЛЛК та ЛЛК разом із Карткою медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, подаються: картка первинного огляду ВЛК, дані із психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерів, наркологічних закладів, органів соціального забезпечення на тих, що визнані інвалідами, а також медична картка амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України N 025/о) з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

4.14. Якщо офіцери запасу раніше служили у військах, тоді РВК у направленні на медичний огляд указує, коли й з якої причини вони були звільнені у запас, надає довідку про стан здоров'я на момент звільнення або її копію. На звільнених із військової служби за станом здоров'я у ЛЛК обов'язково надається Свідоцтво про хворобу або його копія.

4.15. До винесення ЛЛК заключної постанови проводиться дослідження на витривалість до помірних ступенів гіпоксії в барокамері (крім операторів УПР):

льотчикам та штурманам - під час огляду ГЛЛК;

іншим членам льотних екіпажів, АП - при первинному медичному огляді ЛЛК, у подальшому - один раз на п'ять років або за медичними показаннями.

Особи, які оглядаються, допускаються до огляду ЛЛК тільки після проведення санації порожнини рота.

4.16. Обсяг досліджень під час стаціонарного огляду ГЛЛК визначається у відділенні лікарсько-льотної експертизи залежно від наявного захворювання та відповідно до діючих наказів і методик досліджень із метою лікарсько-льотної експертизи, а за відсутності протипоказань проводяться й спеціальні дослідження.

4.17. У разі коли військовозобов'язаний при звільненні з військової служби був визнаний придатним до льотної роботи та роботи за фахом, за яким він бажає проходити службу у військовому резерві, та при цьому термін дії постанови ЛЛК не закінчився, він зараховується до служби у військовому резерві на підставі вищевказаної постанови.

На резервістів при визначенні ступеня придатності до служби у військовому резерві ЛЛК виносить одну з постанов відповідно до статей Переліку хвороб згідно з главою 5 розділу III Положення.

4.18. У подальшому льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів, парашутисти, оператори УПР, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, визнані придатними до льотної роботи та роботи за фахом на службі у військовому резерві, підлягають огляду ЛЛК раз на п'ять років, а також:

перед призовом на учбові збори, у програмі яких передбачено виконання льотної роботи та роботи за фахом;

при зміні у стані здоров'я;

при прийнятті на військову службу.

4.19. До початку амбулаторного медичного огляду ЛЛК усім особам проводиться:

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки;

ЕКГ в 12 відведеннях у спокої та після фізичного навантаження;

загальні клінічні аналізи крові та сечі;

дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти лямблій;

ендоскопічне або рентгенологічне дослідження та аналіз шлункового соку особам, які мають захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту;

дослідження дуоденального вмісту та УЗД органів черевної порожнини особам, які мають захворювання печінки та жовчовивідних шляхів;

рентгенологічне або ендоскопічне дослідження товстого кишечнику особам, які мають захворювання товстого кишечнику;

рентгенографія хребта у двох проекціях з 35 років раз у чотири роки (крім операторів УПР);

ректоскопія (із 40 років - раз у чотири роки);

дослідження крові на цукор (із 40 років);

вимірювання внутрішньоочного тиску (із 40 років);

для жінок - огляд гінеколога та УЗД матки та її придатків.

Результати обстежень, огляду спеціалістів і постанова ЛЛК заносяться в Картку медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР.

Картки медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, зберігаються у РВК і направляються у навчально-авіаційний центр при направленні на збір.

4.20. У разі коли лікарям амбулаторної ЛЛК важко остаточно визначити стан здоров'я резервіста, він направляється на стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК.

У разі визнання резервіста непридатним до льотної роботи та роботи за фахом, для служби у військовому резерві на нього складається Свідоцтво про хворобу. При цьому постанова про причинний зв'язок захворювань не приймається.

5. Постанови ЛЛК

5.1. ЛЛК, керуючись цим Положенням, виносить одну з таких постанов:

а) на кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР:

придатний до льотного навчання;

непридатний до льотного навчання;

придатний до навчання за фахом "оператор УПР";

непридатний до навчання за фахом "оператор УПР".

Курсантам ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу, під час огляду ЛЛК при закінченні ВВНЗ виносяться постанови ЛЛК, які передбачені для льотного складу, залежно від спеціальності і виду та роду авіації.

Щодо курсантів, визнаних непридатними до льотного навчання, навчання за фахом, ЛЛК повинна вирішити питання про ступінь придатності до військової служби;

б) на кандидатів, які вступають до ВВНЗ за льотним профілем підготовки й на курси підготовки льотного складу:

придатний до вступу _________ (вказується назва ВВНЗ та факультету);

непридатний до вступу _________ (вказується назва ВВНЗ та факультету).

Військовослужбовцям, які визнані за станом здоров'я непридатними до вступу у ВВНЗ за льотним профілем навчання, постанова про придатність до льотної роботи не виноситься. Після прибуття до військової частини вони направляються на позачерговий огляд ГЛЛК;

в) на льотний склад:

на льотчиків:

на підставі статті _____ графи II (другої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи без обмежень;

на підставі статті _____ графи II (другої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи на освоєних типах літаків;

на підставі статті _____ графи II (другої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи, за винятком надзвукових літаків;

на підставі статті _____ графи II (другої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи, за винятком надзвукових літаків з одним управлінням;

на підставі статті _____ графи II (другої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи, за винятком літаків палубного базування (для льотного складу авіації ВМС Збройних Сил України);

на підставі статті _____ графи II (другої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи як пілот-оператор;

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи на всіх типах бомбардувальників (ракетоносців);

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи на всіх типах бомбардувальників, за винятком надзвукових;

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи на всіх типах бомбардувальників, за винятком надзвукових з одним управлінням;

на підставі статті _____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи на всіх типах транспортних (протичовнових, легких) літаків;

на підставі статті _____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи на ____ (вказується тип повітряного судна);

на підставі статті _____ графи V (п'ятої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи на всіх типах вертольотів;

на підставі статті _____ графи V (п'ятої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування (для льотного складу авіації ВМС Збройних Сил України);

на підставі статті _____ граф II - V (другої - п'ятої) Переліку хвороб, - непридатний до льотної роботи;

на штурманів:

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи штурманом без обмежень;

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи штурманом на всіх типах бомбардувальників;

на підставі статті _____ графи III (третьої) Переліку, - придатний до льотної роботи штурманом, за винятком надзвукових літаків;

на підставі статті _____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи штурманом на всіх типах транспортних (протичовнових, легких) літаків;

на підставі статті _____ графи V (п'ятої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи штурманом на всіх типах вертольотів;

на підставі статті _____ графи V (п'ятої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи штурманом на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування (для льотного складу авіації ВМС Збройних Сил України);

на підставі статті _____ граф III - V (третьої - п'ятої) Переліку хвороб, - непридатний до льотної роботи;

на інших членів льотних екіпажів:

на підставі статті _____ графи VI (шостої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи ____ (бортрадистом, бортінженером тощо) без обмежень;

на підставі статті _____ графи VI (шостої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи ____ (бортрадистом, бортінженером тощо) на всіх типах літаків, за винятком надзвукових;

на підставі статті _____ графи VI (шостої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи ____ (бортрадистом, бортінженером тощо) на всіх типах вертольотів;

на підставі статті _____ графи VI (шостої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи ____ (бортрадистом, бортінженером тощо) на всіх типах транспортних (протичовнових) літаків;

на підставі статті _____ графи VI (шостої) Переліку хвороб, - придатний до льотної роботи ____ (бортрадистом, бортінженером тощо) на всіх типах вертольотів, за винятком вертольотів палубного базування (для льотного складу авіації ВМС Збройних Сил України);

на підставі статті _____ графи VI (шостої) Переліку хвороб, - непридатний до льотної роботи ___ (бортрадистом, бортінженером тощо);

г) на парашутистів:

на підставі статті _____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб, - придатний до всіх видів парашутних стрибків;

на підставі статті _____ графи VI (шостої) Переліку хвороб, - придатний до парашутних стрибків, за винятком випробувальних та експериментальних;

на підставі статті _____ граф IV, VI ( четвертої, шостої) Переліку хвороб, - непридатний до парашутних стрибків;

ґ) на планеристів та повітроплавців:

на підставі статті _____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб, - придатний до польотів планеристом (повітроплавцем);

на підставі статті _____ графи IV (четвертої) Переліку хвороб, - непридатний до польотів планеристом (повітроплавцем);

д) на осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна:

на підставі статті _____ графи VI (шостої) Переліку хвороб, - придатний до польотів ______ (вказується ким та тип літака);

на підставі статті _____ графи VI (шостої) Переліку хвороб, - непридатний до польотів;

е) на операторів УПР:

на підставі статті _____ графи VII (сьомої) Переліку хвороб, - придатний до роботи керівником польотів (штурманом наведення, оператором РЛС);

на підставі статті _____ графи VII (сьомої) Переліку хвороб, - непридатний до роботи керівником польотів (штурманом наведення, оператором РЛС);

є) на весь льотний склад, курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації та операторів УПР, парашутистів, операторів УПР, осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, незалежно від фаху та роду авіації:

підлягає направленню на стаціонарне обстеження (відновлювальне лікування);

надати відпустку за станом здоров'я строком на "___" календарних днів із подальшим оглядом;

надати звільнення від ____________ (роботи за фахом) з виконанням інших обов'язків військової служби строком на "____" календарних днів з подальшим оглядом;

надати звільнення від виконання обов'язків військової служби строком на "____" календарних днів (до 15) з подальшим оглядом;

надати звільнення від усіх робіт і нарядів з відвідуванням класних занять строком на "_______" календарних днів (до 15) (тільки для курсантів ВВНЗ);

підлягає звільненню від ____________ (роботи за фахом) з направленням на відпочинок у профілакторій терміном на "_____" календарних днів (не менше 10) (крім курсантів ВВНЗ);

тимчасово непридатний до проходження навчальних зборів (тільки для військовозобов'язаних, вказується термін);

ж) на льотний склад, операторів УПР, парашутистів, осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань, незалежно від фаху та роду авіації, які залучаються до участі у ММО:

на підставі статті _____ графи ________ Переліку хвороб, - придатний до ________________ (роботи за фахом), придатний до участі в ММО;

на підставі статті _____ графи ________ Переліку хвороб, - придатний до ________________ (роботи за фахом), непридатний до участі в ММО;

з) на резервістів:

на підставі статті _____ графи ________ Переліку хвороб, - придатний до служби у військовому резерві ________________ (вказується робота за фахом);

на підставі статті _____ графи ________ Переліку хвороб, - непридатний до служби у військовому резерві ________________ (вказується робота за фахом);

для всіх категорій після основної постанови ЛЛК (за необхідності):

"За станом здоров'я протипоказань для проходження військової служби (для членів сімей - проживання) за кордоном немає";

на підставі пункту ____ Переліку медичних протипоказань проходження військової служби (для членів сімей - проживання) за кордоном протипоказане;

на підставі Переліку медичних протипоказань для виконання льотної роботи (польотів, керівництва польотами, управління повітряним рухом та парашутних стрибків) у районі (вказується місце дислокації) протипоказань немає;

на підставі пункту __ Переліку медичних протипоказань виконання льотної роботи (польотів, керівництва польотами, управління повітряним рухом та парашутних стрибків) у районі (вказується місце дислокації) протипоказане.

5.2. Постанова про придатність до льотної роботи (льотного навчання та польотів) передбачає також придатність до парашутних стрибків і наземного катапультування. Якщо за станом здоров'я оглянутий не може виконувати парашутні стрибки та наземне катапультування, то в постанові ЛЛК вказується, що він підлягає звільненню від парашутних стрибків і наземних катапультувань.

5.3. Обмежено придатними до льотної роботи вважаються особи, які допущені за відповідними графами у порядку індивідуальної оцінки із застосуванням статей Переліку хвороб, що передбачають обмеження у професійній діяльності, а також визнані придатними за графами, які містять більш низькі вимоги.

При неповній відповідності стану здоров'я льотчиків і штурманів медичним вимогам відповідної графи Переліку хвороб виноситься постанова про обмежену придатність в межах графи або за однією з наступних граф (до графи V включно).

Постанови про обмежену придатність до льотної роботи льотчиків і штурманів у межах відповідної графи Переліку хвороб або за однією з наступних виносяться лише у разі неповної відповідності стану здоров'я вимогам граф II, III, IV, V Переліку хвороб.

Льотчики та штурмани, визнані придатними або обмежено придатними до льотної роботи, допускаються до керівництва польотами (управління повітряним рухом).

Постанови про обмежену придатність до льотної роботи інших членів екіпажу виносяться за графою VI Переліку хвороб у разі, якщо стан здоров'я того, хто оглядається, для даного виду і роду авіації не відповідає повністю вимогам цієї графи.

Льотчикам, стан здоров'я яких не відповідає вимогам граф II - V, штурманам - III - V, іншим членам льотних екіпажів, парашутистам, особам, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, - графи VI, планеристам та повітроплавцям - графи IV , операторам УПР - графи VII Переліку хвороб виноситься постанова про непридатність до льотної роботи, до парашутних стрибків, до польотів, управління повітряним рухом.

Кандидатам і курсантам ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу авіації, стан здоров'я яких не відповідає вимогам графи I (першого року навчання) Розкладу хвороб та граф II - V (починаючи із другого курсу навчання) Переліку хвороб, виноситься постанова про непридатність до льотного навчання.

Кандидатам і курсантам ВВНЗ, який здійснює підготовку операторів УПР, стан здоров'я яких не відповідає вимогам графи I (першого року навчання) Розкладу хвороб, графи 4 ТДВ "Г" та графи VII (починаючи із другого року навчання) Переліку хвороб, виноситься постанова про непридатність до навчання за профілем оператора УПР.

5.4. У постанові ЛЛК мають бути відображені: діагноз, ступінь придатності до льотної роботи та роботи за фахом. На визнаних непридатними до льотної роботи (льотного навчання, навчання за профілем оператора УПР, керівництва польотами, парашутних стрибків, польотів) виноситься також постанова про ступінь придатності до військової служби і про причинний зв'язок. У постанові записуються основні лікувально-профілактичні рекомендації і, якщо потрібно, призначено систематичний нагляд лікаря військової частини.

5.5. ЛЛК при винесенні постанови про придатність до льотної роботи та роботи за фахом або обмежену придатність до неї можуть призначати достроковий медичний огляд (через 6 місяців) або призначати черговий медичний огляд у стаціонарних умовах.

5.6. За статтями Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку, той, хто оглядається, може бути визнаний придатним, обмежено придатним або непридатним до льотної роботи (роботи за фахом, навчання).

При цьому необхідно враховувати:

ступінь проявлення захворювання;

ступінь компенсації наявних порушень;

зворотність патологічного процесу;

досвід льотної роботи;

можливість прогресування захворювання при продовженні льотної роботи, роботи за фахом, навчання;

вплив захворювання на якість виконання льотної роботи, роботи за фахом, навчання;

індивідуально-психологічні особливості;

спеціальність, стаж, кваліфікацію та цілеспрямованість на продовження професійної діяльності (навчання);

перенесення польотів за даними динамічного медичного спостереження в міжкомісійний період;

висновок командування та лікаря військової частини (ВВНЗ) про доцільність (можливість) продовження льотної роботи, роботи за фахом, навчання.

У постанові ЛЛК повинні вказуватися статті та графи Переліку хвороб, ступінь придатності до льотної роботи (льотного навчання, керівництва польотами, управління повітряним рухом, парашутних стрибків та польотів), діагноз та причинний зв'язок захворювання, травми (вказується в разі визнання непридатним до роботи за фахом, надання відпустки за станом здоров'я, звільнення від польотів). Крім того, за необхідності, указуються основні лікувально-профілактичні рекомендації і призначається систематичний нагляд лікаря частини.

5.7. За станом здоров'я льотному складу, АП в мирний час можуть надаватися:

відпустка за станом здоров'я, звільнення від польотів із виконанням інших обов'язків військової служби військовослужбовцям на 30 календарних днів, в окремих випадках - на 45 календарних днів, курсантам - на 30 календарних днів;

звільнення від виконання обов'язків військової служби до 15 календарних днів.

Після завершення вказаного строку проводиться повторний огляд ГЛЛК і вирішується питання про ступінь придатності до льотної роботи, роботи за фахом, навчання.

У разі наявності медичних показань відпустка за станом здоров'я ГЛЛК може бути подовжена, але кожного разу не більше ніж на 30 календарних днів. Загальний час безперервного перебування на лікуванні у військових (цивільних) лікувально-профілактичних закладах, включаючи відпустку за станом здоров'я, у мирний час не повинен перевищувати 4 місяці, а для хворих на туберкульоз - 12 місяців. У разі необхідності час перебування на лікуванні може бути продовжений ГЛЛК. Після закінчення зазначеного терміну військовослужбовці підлягають стаціонарному медичному огляду для вирішення питання про їх придатність до льотної роботи, роботи за фахом, навчання. ( Пункт 5.7 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

5.8. Відпустка за станом здоров'я не може бути замінена щорічною відпусткою. Лікарі військових частин, лікувально-профілактичних закладів та ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу, мають право надавати звільнення від польотів та від виконання обов'язків військової служби (курсантам - від усіх робіт та нарядів) на термін до 7 календарних днів згідно з додатком 25.

Постанову про звільнення на термін від 7 до 15 календарних днів виносить ГЛЛК та оформляє її довідкою ВЛК. ГЛЛК може винести повторну постанову про звільнення, але в цілому термін звільнення не повинен перевищувати 30 календарних днів.

5.9. ГЛЛК, за дозволом ЦВЛК, може виносити постанову про придатність до льотної роботи та роботи за фахом за статтями Переліку хвороб, що передбачають непридатність. У такому разі питання розглядається за наявності таких документів:

клопотання командування вищого штабу;

акта перевірки виконання функціональних обов'язків за фахом, який підписується членами комісії в такому складі: голова комісії - заступник командира військової частини з бойової підготовки, члени комісії: заступник командира з виховної роботи, начальник озброєння військової частини, старший інженер військової частини, начальник медичної служби військової частини - та затверджується командиром військової частини;

медичної книжки;

льотної (службової) та медичної характеристик.

У цьому разі складається свідоцтво про хворобу, яке затверджується ЦВЛК.

Чергові медичні огляди ці особи проходять тільки у ГЛЛК. За відсутності негативної динаміки у стані здоров'я постанова ГЛЛК затвердженню не підлягає. ( Пункт 5.9 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

5.10. Термін дії постанови ЛЛК про ступінь придатності до льотної роботи, роботи за фахом та до навчання - один рік із моменту її винесення (якщо не призначений достроковий медичний огляд). У день закінчення дії постанови ЛЛК особи до льотної роботи, роботи за фахом та навчання не допускаються.

В окремих випадках, коли за об'єктивними причинами немає можливості провести медичний огляд у встановлені терміни, начальник медичної служби військової частини, з дозволу начальника медичної служби авіаційного об'єднання, проводить поглиблений медичний огляд та за його результатами може прийняти рішення про продовження терміну дії постанови ЛЛК на два місяці. Особам, допущеним до льотної роботи, роботи за фахом, які підлягають черговому огляду в стаціонарних умовах, термін дії постанови ЛЛК може бути подовжено на термін до одного місяця. Особам, допущеним до льотної роботи, роботи за фахом за пунктом 5.9 глави 5 розділу III Положення, термін дії постанови ЛЛК не продовжується. ( Абзац другий пункту 5.10 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

6. Оформлення медичної документації ЛЛК та порядок представлення
документів на затвердження та контроль

6.1. Постанови затверджуються та контролюються згідно з таблицею:

------------------------------------------------------------------
| Які ЛЛК | Категорії | Результати | Хто | Хто |
| винесли | осіб, на | медичного |затверджує | здійснює |
| постанову | яких | огляду | постанову | контроль |
| | винесена | | | |
| | постанова | | | |
|------------+------------+--------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------+------------+--------------+-----------+-----------|
|ВЛК РВК, ЛЛК|Громадяни, |Непридатний до|Затверд- |ВЛК |
|ОВК |кандидати |вступу |женню не |регіонів |
| |на навчання | |підлягає | |
| |в ВВНЗ, які | | | |
| |здійснюють | | | |
| |підготовку | | | |
| |льотного | | | |
| |складу та | | | |
| |операторів | | | |
| |УПР | | | |
| |(первинний | | | |
| |та повторний| | | |
| |огляди) | | | |
|------------+------------+--------------+-----------+-----------|
|ЛЛК ВВНЗ |Кандидати на|Непридатний до|Затверд- |ВЛК ЦР |
| |навчання в |льотного |женню не | |
| |ВВНЗ, які |навчання, |підлягає | |
| |здійснюють |навчання за | | |
| |підготовку |фахом | | |
| |льотного |"оператор УПР"| | |
| |складу та | | | |
| |операторів | | | |
| |УПР | | | |
|------------+------------+--------------+-----------+-----------|
| |Кандидати на|Непридатний до|Затверд- |ВЛК ЦР |
| |навчання в |льотного |женню не | |
| |ВВНЗ, які |навчання |підлягає | |
| |здійснюють | | | |
| |підготовку | | | |
| |інших членів| | | |
| |льотних | | | |
| |екіпажів | | | |
|------------+------------+--------------+-----------+-----------|
|ГЛЛК |1. Курсанти | | | |
| |ВВНЗ, які | | | |
| |здійснюють | | | |
| |підготовку | | | |
| |льотчиків, | | | |
| |штурманів | | | |
| |та | | | |
| |операторів | | | |
| |УПР | | | |
| |------------+--------------+-----------+-----------|
| |а) у період |1. Непридатний|ВЛК ЦР |ЦВЛК |
| |навчання |до льотного | | |
| | |навчання, | | |
| | |навчання за | | |
| | |фахом | | |
| | |"оператор УПР"| | |
| | |--------------+-----------+-----------|
| | |2. Надати |Затверд- |ВЛК ЦР |
| | |відпустку за |женню не | |
| | |станом |підлягає | |
| | |здоров'я на | | |
| | |30 календарних| | |
| | |днів з | | |
| | |подальшим | | |
| | |оглядом, | | |
| | |надати звіль- | | |
| | |нення від ви- | | |
| | |конання обо- | | |
| | |в'язків війсь-| | |
| | |кової служби | | |
| | |до 15 кален- | | |
| | |дарних днів з | | |
| | |подальшим | | |
| | |оглядом | | |
| |------------+--------------+-----------+-----------|
| | |3. Надати |Затверд- |ВЛК ЦР |
| | |звільнення |женню не | |
| | |від роботи |підлягає | |
| | |(польотів) з | | |
| | |виконанням | | |
| | |інших | | |
| | |обов'язків | | |
| | |військової | | |
| | |служби на | | |
| | |30 календарних| | |
| | |днів з | | |
| | |подальшим | | |
| | |оглядом | | |
| |------------+--------------+-----------+-----------|

|      |б) випуск- |Непридатний до|ВЛК ЦР   |ЦВЛК    |
| |ного курсу |роботи за | | |
| | |фахом | | |
| |------------+--------------+-----------+-----------|
| |2. Льотний |1. Непридатний|ВЛК ЦР |ЦВЛК |
| |склад, |до льотної | | |
| |оператори |роботи | | |
| |УПР, |2. Обмежено |ВЛК ЦР |ЦВЛК |
| |парашутисти,|придатний до | | |
| |особи, які |льотної роботи| | |
| |беруть |(при | | |
| |участь у |первинному | | |
| |виконанні |обмеженні) | | |
| |польотних |--------------+-----------+-----------|
| |завдань на |3. При |ВЛК ЦР |ЦВЛК |
| |борту |поновленні на | | |
| |повітряного |льотну роботу | | |
| |судна |4. При знятті |ВЛК ЦР |ЦВЛК |
| | |раніше | | |
| | |винесеного | | |
| | |обмеження в | | |
| | |льотній роботі| | |
| | |5. Непридатний|ВЛК ЦР |ЦВЛК |
| | |до участі у | | |
| | |ММО, льотної | | |
| | |роботи за | | |
| | |кордоном | | |
| | |6. Надати |Затверд- |ВЛК ЦР |
| | |відпустку за |женню не | |
| | |станом |підлягає | |
| | |здоров'я | | |
| | |строком на 30,| | |
| | |45 | | |
| | |календарних | | |
| | |днів з | | |
| | |подальшим | | |
| | |оглядом, | | |
| | |надати звіль- | | |
| | |нення від ви- | | |
| | |конання обо- | | |
| | |в'язків війсь-| | |
| | |кової служби | | |
| | |до 15 кален- | | |
| | |дарних днів з | | |
| | |подальшим | | |
| | |оглядом | | |
| | |7. Надати |Затверд- |ВЛК ЦР |
| | |звільнення від|женню не | |
| | |польотів з |підлягає | |
| | |виконанням | | |
| | |інших | | |
| | |обов'язків | | |
| | |військової | | |
| | |служби строком| | |
| | |на 30, 45 | | |
| | |календарних | | |
| | |днів з | | |
| | |подальшим | | |
| | |оглядом | | |
|------------+------------+--------------+-----------+-----------|
| |3. Льотний |Непридатні до |ВЛК ЦР |ЦВЛК |
| |склад, |служби у | | |
| |оператори |військовому | | |
| |УПР, |резерві та | | |
| |парашутисти,|роботи за | | |
| |особи, які |фахом | | |
| |беруть | | | |
| |участь у | | | |
| |виконанні | | | |
| |польотних | | | |
| |завдань, - | | | |
| |резервісти | | | |
|------------+------------+--------------+-----------+-----------|
|ЛЛК ОВК |1. Льотний |1. Непридатний|ВЛК регіону|ЦВЛК |
|(огляд в |склад, |до льотної | | |
|облікових |оператори |роботи (роботи| | |
|цілях) |УПР, |за фахом) | | |
| |парашутисти,|2. Обмежено |ВЛК регіону|ЦВЛК |
| |особи, які |придатний до | | |
| |беруть |роботи за | | |
| |участь у |фахом | | |
| |виконанні |3. При |ВЛК регіону|ЦВЛК |
| |польотних |поновленні на | | |
| |завдань, що |роботу за | | |
| |перебувають |фахом | | |
| |у запасі | | | |
|------------+------------+--------------+-----------+-----------|
| |2. Льотний |Непридатний до|ВЛК ЦР |ЛЛК ЦВЛК |
| |склад, |служби у | | |
| |керівники |військовому | | |
| |польотів, |резерві | | |
| |парашутисти,| | | |
| |особи, які | | | |
| |беруть | | | |
| |участь у | | | |
| |виконанні | | | |
| |польотних | | | |
| |завдань, - | | | |
| |кандидати у | | | |
| |резервісти | | | |
------------------------------------------------------------------

( Пункт 6.1 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

6.2. При заповненні медичної книжки, картки медичного огляду лікарі - спеціалісти зобов'язані записати скарги, анамнез, дані об'єктивного обстеження, діагноз, рекомендації та свій висновок. За відсутності захворювання лікар - спеціаліст ЛЛК робить запис "Здоровий", виносить постанову та ставить свій підпис. Постанова ЛЛК із вказівкою діагнозу та запропонованими лікувально-профілактичними заходами заноситься в медичну книжку (картку), підписується головою ЛЛК та скріплюється гербовою печаткою військової частини (закладу).

За необхідності оформляється довідка ВЛК.

При медичному огляді ГЛЛК постанова заноситься в медичну книжку в тому разі, якщо вона не підлягає затвердженню. Постанова, яка підлягає затвердженню ЛЛК ЦВЛК, ВЛК ЦР, заноситься в медичну книжку лікарем військової частини після отримання затвердженого свідоцтва про хворобу та завіряється гербовою печаткою військової частини. До отримання затвердженого свідоцтва про хворобу військовослужбовці до льотної роботи, роботи за фахом та навчання не допускаються.

У всіх випадках при виписці з госпіталю в медичну книжку повинні бути занесені результати обстеження лікарями - спеціалістами та результати проведених досліджень.

6.3. У військових частинах, з'єднаннях, ВВНЗ медичні книжки зберігаються в кабінеті начальника медичної служби військової частини (ВВНЗ). При переведенні льотного складу, групи керівництва польотами, операторів УПР, парашутистів, осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, в іншу частину, а також при направленні на курси підготовки льотного складу до військових академій, до військових госпіталів медичні книжки видаються на руки в запечатаному вигляді.

Льотчикам, штурманам, іншим членам льотних екіпажів та, за необхідності, іншим особам, які оглянуті ЛЛК, надається довідка про проходження ЛЛК (додаток 26), яка є підставою для допуску до роботи за фахом у відрядженні. У довідці про проходження ЛЛК указуються фонові дані артеріального тиску та частоти пульсу, дата проходження поглибленого медичного огляду, барокамерних випробувань та коли надавалася чергова відпустка. Довідка скріплюється гербовою печаткою військової частини (установи).

Медичні книжки льотного складу, який звільнився, направляються разом з особовою справою до РВК (МВК) за місцем військового обліку.

6.4. Кожна ЛЛК веде Книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК). Протоколи засідань ЛЛК підписуються головою, усіма членами комісії, що брали участь у роботі ЛЛК, та секретарем комісії.

У книгу протоколів засідань ЛЛК записуються паспортні дані особи, яка оглядається, скарги на стан здоров'я, стислий анамнез захворювання, номер історії хвороби (для ГЛЛК), основні дані об'єктивного обстеження, результати спеціальних досліджень, що підтверджують установлений діагноз захворювання, повністю діагноз захворювання та постанову ЛЛК.

У разі коли постанова ГЛЛК оформлюється свідоцтвом про хворобу, дозволяється не записувати в Книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) дані об'єктивного обстеження та результати спеціальних досліджень. При цьому один примірник свідоцтва про хворобу зберігається як додаток до книги протоколів засідань ЛЛК.

Голова ЛЛК відповідає за ведення книги протоколів засідань ЛЛК, оформлення постанов ЛЛК та їх обґрунтованість.

6.5. Свідоцтво про хворобу складається:

на осіб, які визнані непридатними до льотної роботи (льотного навчання, навчання за спеціальністю оператора УПР, парашутних стрибків, польотів, керівництва польотами);

на осіб, які уперше визнані обмежено придатними до льотної роботи;

при знятті раніше винесеного обмеження до льотної роботи;

при поновленні на льотну роботу (льотне навчання, навчання за профілем оператора УПР, керівництво польотами, парашутні стрибки, польоти);

на осіб, уперше допущених до роботи за фахом відповідно до пункту 5.9 глави 5 розділу III Положення; ( Абзац шостий пункту 6.5 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

при виявленні протипоказань до виконання льотної роботи та роботи за фахом в іноземних державах (участі в ММО та проходженні військової служби за кордоном).

При винесенні постанови ЛЛК про звільнення від польотів із виконанням інших обов'язків військової служби, про надання відпустки за станом здоров'я складається довідка ВЛК.

У разі коли при проведенні амбулаторного огляду ЛЛК виноситься постанова про необхідність стаціонарного обстеження та огляду ГЛЛК, заповнюються всі розділи медичної книжки та книги протоколів.

На військовозобов'язаних свідоцтво про хворобу складається в разі визнання їх непридатними, уперше обмежено придатними до льотної роботи та роботи за фахом і при поновленні на льотну роботу.

6.6. Свідоцтва про хворобу повинні бути складені таким чином, щоб при розгляді у штатній ВЛК за відсутності оглянутого було видно, що проведено всі необхідні дослідження, а встановлений діагноз та постанова обґрунтовані результатами досліджень.

При складанні Свідоцтва про хворобу, довідки ВЛК заповнюється пункт про причинний зв'язок захворювання, травми відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу. На військовозобов'язаних та на військовослужбовців, які визнані здоровими, пункт про причинний зв'язок у свідоцтві про хворобу не заповнюється.

6.7. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається та подається на розгляд у штатну ВЛК із медичною та льотною (службовою) характеристиками:

у п'яти примірниках - на генералів (адміралів);

у чотирьох примірниках - на інших військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів.

Перші примірники свідоцтва про хворобу на всі категорії оглянутих зберігаються в штатній ВЛК протягом п'яти років із подальшою здачею у відповідний архів установленим порядком;

три примірники висилаються у відповідний відділ кадрів або командиру військової частини, який направив військовослужбовця на огляд, з них:

два примірники на генералів (адміралів), офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців за контрактом підшиваються до їх особових справ;

один примірник видається військовослужбовцю на руки командиром військової частини для проходження МСЕК;

п'ятий примірник на генералів (адміралів) ЦВЛК направляє до кадрового органу.

6.8. Свідоцтво про хворобу з незатвердженою штатною ВЛК постановою повертається до ЛЛК, де було оформлене, з викладенням причин, через які воно не затверджене, та з необхідними вказівками. Один примірник свідоцтва про хворобу з незатвердженою постановою зберігається в штатній ВЛК протягом 3 років.

Термін оформлення свідоцтва про хворобу ГЛЛК - не більше 5 робочих днів із дня огляду.

( Абзац третій пункту 6.8 глави 6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

6.9. Медичну характеристику на осіб, які підлягають огляду ЛЛК, складає начальник медичної служби військової частини, вона повинна мати такі основні дані:

військове звання, П.І.Б., займана посада та спеціальність, рік народження, який ВВНЗ закінчив та коли, коли призивався в Збройні Сили України;

з якого часу військовослужбовець перебуває під лікарським спостереженням у військовій частині;

дата, діагноз та постанова попередньої ЛЛК;

коли та в якому закладі проходив попередній стаціонарний медичний огляд ГЛЛК, діагноз та постанова;

загальна характеристика фізичного стану та працездатності в міжкомісійний період;

звертання по медичну допомогу та кількість днів працевтрат;

дані лікарського спостереження за роботою за фахом, витривалість до польотів, прискорень та інших льотних навантажень, медичний аналіз найбільш часто повторюваних помилок при виконанні польотних завдань, вплив льотної праці на перебіг наявного захворювання, направленість на продовження роботи за фахом, якість виконання обов'язків за фахом;

динаміка частоти пульсу, артеріального тиску в процесі льотної роботи за даними передпольотних, міжпольотних та післяпольотних обстежень;

інші об'єктивні дані, які мають значення для спеціалістів військових лікувально-профілактичних закладів;

індивідуально-психологічні особливості (риси характеру, емоційний стан тощо);

цілеспрямованість на продовження роботи за фахом;

сімейні стосунки, побутові умови, звички;

випадки звільнення від службових обов'язків чи усунення від льотної роботи за медичними вимогами, їх причини;

причини направлення на медичний огляд;

думка лікаря військової частини про подальше використання на льотній роботі.

Медична характеристика підписується начальником медичної служби та скріплюється гербовою печаткою частини.

Медичні характеристики на командирів військових частин та з'єднань складаються вищим начальником медичної служби.

Льотну (службову) характеристику складає безпосередній начальник та затверджує командир військової частини.

Характеристика повинна мати такі основні дані:

займана посада, спеціальність, військове звання, П.І.Б., який військовий навчальний заклад та коли закінчив;

з якого часу на льотній роботі (роботі за фахом) та у військовій частині;

якість виконання роботи за фахом та службових обов'язків;

чи впливають відхилення у стані здоров'я на роботу за фахом;

тип літака (вертольота);

загальний наліт;

висновок про можливість продовження роботи за фахом.

Медична та льотна характеристики при направленні на стаціонарну ЛЛК складаються в двох примірниках.

6.10. Свідоцтва про хворобу та характеристики не повинні містити таємних даних та пересилаються з супровідною, у якій вказується місцезнаходження військової частини з поштовим індексом, куди повинно бути направлено свідоцтво про хворобу.

7. Медичний контроль за станом здоров'я льотного складу у міжкомісійний період

7.1. У міжкомісійний період медичний контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком та психофізіологічною підготовленістю льотного складу (курсантів) та інших військовослужбовців покладається на начальника медичної служби військової частини.

Завданнями медичного контролю є:

раннє виявлення змін у стані здоров'я та зниження працездатності, встановлення зв'язку цих змін з професійною діяльністю та проведення необхідних лікувально-профілактичних заходів;

виявлення та вивчення чинників, які негативно впливають на стан здоров'я та працездатність льотного складу, АП, та вжиття заходів щодо їх усунення;

вивчення індивідуальних психофізіологічних особливостей;

вивчення причин помилкових дій льотного складу, АП, виявлення помилок, що є наслідком зниженої працездатності;

вивчення перенесення різних видів польотів з метою надання допомоги командуванню у встановленні індивідуальних норм льотного навантаження та визначення перерв між польотами;

вивчення організації праці, відпочинку та харчування.

Для правильної оцінки змін функціонального стану організму в осіб льотного складу начальник медичної служби авіаційної частини повинен знати:

індивідуальні коливання основних показників фізіологічних функцій кожної особи, які встановлюються при періодичних, передпольотних, міжпольотних та післяпольотних медичних оглядах;

відхилення від індивідуальних коливань основних показників фізіологічних функцій льотного складу, при цьому оцінювати їх та пояснювати в кожному конкретному випадку.

Він повинен також:

вивчати організацію праці, відпочинку та побуту льотного складу (із врахуванням індивідуальних особливостей та стану здоров'я);

готувати матеріали для чергового медичного огляду ЛЛК.

7.2. Лікар військової частини одержує необхідні дані про стан здоров'я льотного складу в результаті:

вивчення медичної та службової документації;

вивчення результатів звернень по медичну допомогу, обстеження в лікувальних закладах та консультацій лікарів-спеціалістів військових госпіталів;

періодичних медичних обстежень;

передпольотного медичного контролю;

спостережень за виконанням льотної роботи;

міжпольотного та післяпольотного медичного контролю;

участі у післяпольотних розборах;

медичного контролю за фізичною підготовкою;

проведення спеціальних випробувань та тренувань;

особистого спілкування з льотчиком та його сім'єю.

У процесі медичного контролю начальник медичної служби військової частини особливу увагу повинен приділяти особам, допущеним до льотної роботи (керівництва польотами, парашутних стрибків та польотів) за статтями Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку, обмежено придатним до роботи за фахом, поновленим на роботі за фахом, особам, які приступили до роботи за фахом після лікування, перевчилися на нову авіаційну техніку, прибули до військової частини для подальшого проходження служби (протягом перших двох місяців), повернулися з довготривалих відряджень, відстають у навчально-бойовій підготовці та потребують систематичного лікарського спостереження.

Періодичність медичних оглядів для вказаних категорій осіб, крім обов'язкових оглядів, які проводяться згідно з Положенням, визначає начальник медичної служби військової частини.

Льотний склад після перенавчання на нову авіаційну техніку навіть у межах однієї графи Переліку хвороб протягом перших трьох місяців після прибуття до військової частини проходить щомісячний медичний огляд у начальника медичної служби військової частини.

Результати періодичних медичних оглядів заносяться в медичну книжку.

Орієнтовні терміни допуску військовослужбовців до льотної роботи (навчання у ВВНЗ, керівництва польотами, управління повітряним рухом, парашутних стрибків та польотів) після перенесених захворювань та травм наводяться в додатку 25.

7.3. Періодичні медичні обстеження льотного складу, АП проводяться один раз на три місяці за планом, затвердженим командиром військової частини.

Друге обстеження після чергового огляду є поглибленим та проводиться через шість місяців після чергового огляду ЛЛК з обов'язковою участю терапевта, невропатолога, стоматолога, а також із залученням лікарів інших спеціальностей залежно від наявних захворювань та медичних показань.

При поглибленому медичному обстеженні проводяться клінічні аналізи крові, сечі, записується ЕКГ (з подвійною пробою Мастера).

Усі особи до поглибленого медичного огляду допускаються після санації порожнини рота.

Льотний склад та група керівництва польотами авіації ВМС Збройних Сил України перед та після дальніх морських походів підлягає позачерговому поглибленому медичному огляду.

За результатами поглибленого медичного огляду начальник медичної служби військової частини робить висновок про допуск військовослужбовців до роботи за фахом.

7.4. Курсанти ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, перший медичний огляд проходять через три місяці після зарахування на навчання за участю терапевта, невропатолога, хірурга, отоларинголога, окуліста, психіатра та стоматолога.

7.5. Особи льотного складу, курсанти ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР, АП, після передумов до льотних подій, гострого захворювання або загострення хронічного захворювання, а також при поверненні з відпусток, відряджень до місця служби підлягають позачерговому медичному огляду лікарем військової частини.

7.6. Особи льотного складу, АП за наявності в них захворювань, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності, а також льотний склад ВМС Збройних Сил України під час довготривалих походів проходять щомісячне медичне обстеження у лікаря військової частини. Результати обстеження заносяться в медичну книжку. ( Абзац перший пункту 7.6 глави 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Місцем лікування льотного складу авіації ВМС ЗС України під час довготривалих походів є лазарет авіаносця. Після завершення лікування допуск до польотів відповідно до додатка 25 до Положення проводиться за рішенням начальника медичної служби авіаційної частини.

У разі невикористання чергової відпустки протягом 12 місяців (тривалістю не менше 24 діб) льотний склад, АП підлягають усуненню від польотів (роботи за фахом) і направленню до профілакторію на відпочинок на строк 10 діб з подальшим допуском до польотів (роботи за фахом) на термін до 3 місяців. ( Абзац третій пункту 7.6 глави 7 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

7.7. При фіксуванні результатів медичного огляду в медичній книжці начальник медичної служби військової частини відображає:

наявність (відсутність) скарг на стан здоров'я;

перенесені захворювання в період між медичними оглядами;

перенесення польотів;

об'єктивні дані огляду.

За відсутності відхилень у стані здоров'я виноситься висновок про допуск до роботи за фахом.

7.8. Методичне керівництво роботою начальника медичної служби авіаційної частини з питань лікарсько-льотної експертизи, вивчення причин захворюваності та дискваліфікації льотного складу, курсантів ВВНЗ з підготовки льотного складу та операторів УПР, вивчення особливостей умов праці, побуту, відпочинку та харчування льотного складу, АП, розробки заходів щодо збереження їхнього здоров'я та підвищення працездатності в міжкомісійний період здійснюють фахівці ЦВЛК, ВЛК ЦР, медичної служби видів Збройних Сил України. ( Пункт 7.8 глави 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Заступник Міністра оборони України І.Л.Монтрезор

               ПЕРЕЛІК
скорочень до Положення про військово-лікарську
експертизу в Збройних Силах України

 АЛТ               Аланінамінотрансфераза
АП Авіаційний персонал
АР Крим Автономна республіка Крим
АСТ Аспартатамінотрансфераза
АТ Артеріальний тиск
БКПК Безперервна кумуляція
прискорень Кориоліса
БОР Бойові отруйні речовини
ВВНЗ Вищі військово-навчальні
заклади та військові навчальні
підрозділи вищих навчальних
закладів Міністерства оборони
України
ВВНЗ, які здійснюють підготовку ВВНЗ, які здійснюють підготовку
льотного складу та операторів льотного складу авіації ЗС
УПР України та операторів
управління повітряним рухом
ВЕМ Велоергометрія
ВІЛ Вірус імунодефіциту людини
ВЛЕ Військово-лікарська експертиза
ВЛК Військово-лікарська комісія
ВЛК ПТК ВМС ЗС України ВЛК приймально-технічної
комісії ВМС Збройних Сил
України
ВЛК ЦР ВЛК Центрального регіону
ВМКЦ Військово-медичний клінічний
центр
ВМКЦ ЦР Військово-медичний клінічний
центр Центрального регіону
ВМС ЗС України Військово-Морські Сили Збройних
Сил України
ВООЗ Всесвітня організація охорони
здоров'я
ВПБ Вертольоти палубного базування
ГВМКЦ Головний Військово-медичний
клінічний центр
ГЕРХ Гастроезофагеальна рефлюксна
хвороба
ГЛЛК Госпітальна лікарсько-льотна
комісія
джерела ЕМП Джерела електромагнітного поля
ДІВ Джерела іонізуючого
випромінювання
ДКТ Добровільне консультування та
тестування
ДОЗ Департамент охорони здоров'я
ДПН Додаткові пазухи носа
ЕЕГ Електроенцефалограма
ЕКГ Електокардіограма
ЕХО-КТ Ехокардіографія
ЗР Західний регіон
ІМТ Індекс маси тіла
ІФА Імунно-ферментний аналіз
ІХС Ішемічна хвороба серця
кандидати на навчання у ВВНЗ Громадяни, які бажають
навчатися у ВВНЗ
КПД Клініко-психологічне
дослідження
КР Кримський регіон
КРП Компоненти ракетного палива
КТ Комп'ютерна томографія
ЛВ Лазерне випромінювання
ЛЛК Лікарсько-льотна комісія
ЛОР Оториноларинголог
МВЛ Максимальна вентиляція легень
ММО Міжнародні миротворчі операції
МОЗ України Міністерство охорони здоров'я
України
МРТ Магнітнорезонансна томографія
МСЕК Медико-соціальна експертна
комісія
Наказ МОЗ України від 17 травня Наказ Міністерства охорони
1997 року N 150 здоров'я України від 17 травня
1997 року N 150
"Про затвердження нормативних
актів щодо хвороб, при яких
може бути встановлений
причинний зв'язок з дією
іонізуючого випромінення та
інших шкідливих чинників
внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС",
зареєстрованного в
Міністерстві юстиції України
26 вересня 1997 року за
N 448/2252
ОВК Обласний військовий комісаріат
ОФВ Об'єм форсованого видоху
Перелік медичних протипоказань Перелік медичних протипоказань
для військовослужбовців, членів
їх сімей та працівників
Збройних Сил України, які
від'їжджають за кордон у
тривалі, короткочасні
відрядження, та при відрядженні
їх з-за кордону за медичними
показаннями
Півн.Р Північний регіон
ПКПК Переривчаста кумуляція
прискорень Кориоліса
ПЛР Полімеразно-ланцюгова реакція
Положення Положення про ВЛЕ в Збройних
Силах України
ПОШ Пікова об'ємна швидкість
ПР Південний регіон
ПС ЗС України Повітряні Сили Збройних Сил
України
Р(М)ВК Районний (міський) військовий
комісаріат
РЕГ Реоенцефалографія
Розклад хвороб Розклад хвороб, станів та
фізичних вад, що визначають
ступінь придатності до
військової служби
СВ ЗС України Сухопутні війська Збройних Сил
України
СН Серцева недостатність
СНІД Синдром набутого імунодефіциту
Спецспоруди Спеціальні споруди
ТДВ Таблиці додаткових вимог
ТСО України Товариство сприяння обороні
України
ТЦК Територіальний центр
комплектування
військовослужбовцями за
контрактом
УЗД Ультразвукове дослідження
УПР Управління повітряним рухом
ФЖЛ Форсована життєва ємкість
легень
ФЗД Функція зовнішнього дихання
ФК Функціональний клас
ФОГК Флюорографія органів грудної
клітини
ХНН Хронічна ниркова недостатність
ХОЗЛ Хронічні обструктивні
захворювання легень
ХХН Хронічна хвороба нирок
ЦВЛК Центральна військово-лікарська
комісія
ЦНС Центральна нервова система
ШКФ Швидкість клубочкової
фільтрації

Додаток 1
до Положення
про військово-лікарську
експертизу в Збройних
Силах України

               РОЗКЛАД
хвороб, станів та фізичних вад, що визначають
ступінь придатності до військової служби

------------------------------------------------------------------------------------
| Стаття | Назва хвороби, | Контингенти, що проходять медичний |
| Розкладу | ступінь порушення | огляд за графами Розкладу хвороб |
| хвороб | функції |-------------------------------------------------|
| | | Графа I | Графа II | Графа III |
| | |----------------+--------------+-----------------|
| | | Громадяни під | Громадяни, | Громадяни, |
| | |час приписки до | військово- | особи |
| | | призовних | службовці, | офіцерського |
| | | дільниць та | які | складу, які |
| | | призову на | приймаються | приймаються |
| | | строкову | та проходять | та проходять |
| | | військову | військову | військову |
| | | службу, вступу | службу за | службу за |
| | | до військових | контрактом | контрактом |
| | | навчальних |осіб рядового,| осіб |
| | | закладів (крім |сержантського | офіцерського |
| | | льотного | та | складу, |
| | | складу), |старшинського | офіцери запасу, |
| | | військово- | складу, |які призиваються |
| | | службовці | прапорщики | та проходять |
| | | строкової | (мічмани) |військову службу |
| | | військової | |за призовом осіб |
| | | служби | |офіцерського |
| | | | | складу |
|----------+---------------------+----------------+--------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (А00-В99), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 1 |Включено: кишкові інфекційні хвороби А00-А09; бактеріальні зоонози А20-|
| |А28; інші бактеріальні хвороби А30-А49; вірусні інфекційні хвороби |
| |центральної нервової системи А80-А89; вірусні геморагічні гарячки, |
| |вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок, |
| |інші вірусні хвороби А90-В09; В25-В34; протозойні хвороби, |
| |гельмінтози, педикульоз та інфестації В50-В89; наслідки інфекційних |
| |та паразитарних хвороб В90-В94 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) вказані хвороби та| Непридатні до | Непридатність до військової |
| |їх наслідки, які не | військової | служби |
| |піддаються або важко |служби в мирний | або обмежена придатність |
| |піддаються лікуванню | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |б) наслідки | Придатні |Придатні | Придатні |
| |перенесених гострих | | | |
| |та хронічних | | | |
| |інфекційних і | | | |
| |паразитарних | | | |
| |захворювань без | | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 2 |Включено: туберкульоз органів дихання, підтверджений або |
| |непідтверджений бактеріологічно та гістологічно А15-А16; туберкульоз |
| |нервової системи А17; туберкульоз інших органів А18; міліарний |
| |туберкульоз А19 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) активний | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |туберкульоз легень з | військового обліку |
| |виділенням | |
| |мікобактерій та (або)| |
| |за наявності розпаду | |
| |легеневої тканини; | |
| |активний, | |
| |прогресуючий | |
| |туберкульоз інших | |
| |органів позалегеневої| |
| |локалізації | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) активний | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |туберкульоз легень | обмежено придатні у воєнний час |
| |без виділення | |
| |мікобактерій та | |
| |розпаду легеневої | |
| |тканини; | |
| |позалегеневий | |
| |туберкульоз у період | |
| |основного курсу | |
| |лікування | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |в) клінічно | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |вилікуваний | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) залишкові зміни | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |після вилікуваного | військової | або обмежена придатність |
| |туберкульозу різних |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |локалізацій | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 3 |Включено: інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом А50-А79  |
| |(сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, |
| |трихомонадами та спірохетами, рикетсіози, трахома та інші інфекції) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) пізній, вроджений | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |сифіліс | обмежено придатні у воєнний час |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) первинний, | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |вторинний і | військової | або обмежена придатність |
| |прихований сифіліс за|служби в мирний | визначається індивідуально |
| |сповільненої | час, обмежено | |
| |негативації класичних| придатні у | |
| |серологічних реакцій | воєнний час | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |в) гонококова, | Тимчасово непридатні |
| |трихомонадна та інші | Потребують лікування |
| |інфекції, що | |
| |передаються статевим | |
| |шляхом (м'який шанкр,| |
| |пахова | |
| |лімфогранульома, | |
| |пахвинна гранульома, | |
| |негонококові | |
| |уретрити) | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 4 |Включено: усі форми гострих та хронічних вірусних гепатитів В15-В19 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) тяжкі форми | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |вірусних гепатитів, | військового обліку |
| |які важко піддаються | |
| |лікуванню та значно | |
| |порушують функції | |
| |органів і систем | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) вірусні | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |гепатити зі стійкими | військової | служби |
| |помірними порушеннями|служби в мирний | або обмежена придатність |
| |функцій | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) вірусні гепатити з|Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |незначним порушенням |військової | або обмежена придатність |
| |функцій |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | |час, обмежено | |
| | |придатні у | |
| | |воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) вірусні гепатити |Непридатні до | Придатні | Придатні |
| |без порушення функції|військової | | |
| | |служби в мирний | | |
| | |час, обмежено | | |
| | |придатні у | | |
| | |воєнний час | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 5 |Включено: хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) В20- |
| |В24, безсимптомне носійство ВІЛ Z21 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) хвороба, зумовлена| Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |ВІЛ, яка | військового обліку |
| |супроводжується | |
| |інфекційними, | |
| |паразитарними | |
| |хворобами, | |
| |злоякісними | |
| |пухлинами та іншими | |
| |уточненими хворобами | |
| |В20-В22 | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|

|     |б) хвороба, зумовлена| Непридатні до | Непридатність до військової  |
| |ВІЛ, яка | військової | служби |
| |супроводжується іншим|служби в мирний | або обмежена придатність |
| |станом В23, В24 | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) безсимптомне | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |носійство ВІЛ Z21 | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 6 |Включено: мікози та дерматофітії В35-В49 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) кандидоз, | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |кокцидоїдоз, | військової | або обмежена придатність |
| |бластомікоз, |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |паракокцидоїдомікоз, | час, обмежено | |
| |споротрихоз, | придатні у | |
| |хромомікоз і | воєнний час | |
| |феомікотичний абсцес,| | |
| |аспергильоз, | | |
| |криптококоз, | | |
| |зигомікоз, міцетома | | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) дерматофітія, | Тимчасово непридатні. Потребують лікування |
| |оніхомікоз | |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|
|Стаття 7 |Стани після | Тимчасово непридатні. |
| |перенесених гострих, |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
| |загострення | |
| |хронічних інфекційних| |
| |та паразитарних | |
| |хвороб або | |
| |хірургічного | |
| |лікування | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Новоутворення (С00-D48), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Стаття 8 |Включено: злоякісні новоутворення всіх локалізацій: губи, ротової |
| |порожнини, глотки С00-С14; органів травлення С15-С26; органів дихання |
| |та грудної клітки С30-С39; кістково-м'язевої та сполучної тканини, |
| |меланома С40-С49; сечостатевих органів С50-С68; ока, головного мозку |
| |та інших відділів центральної нервової системи С69-С72; щитоподібної |
| |залози та інших ендокринних залоз С73-С80, метастази із неуточнених |
| |локалізацій |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) первинні | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |(вторинні) за | військового обліку |
| |наявності віддалених | |
| |метастазів і | |
| |неможливості | |
| |радикального | |
| |хірургічного | |
| |лікування | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) стани після |Непридатні до | Непридатність до військової |
| |радикального |військової |служби або обмежена придатність |
| |хірургічного |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |лікування первинної |час, обмежено | |
| |пухлини; рак нижньої |придатні у | |
| |губи, рак шкіри |воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 9 |Включено: злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм |
| |тканин С81-С96 (лімфогранульоматоз, неходжкінська лімфома, злоякісні |
| |лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, усі види лейкозів); |
| |поліцитемія справжня D45; мієлодиспластичні синдроми D46 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) швидко та повільно| Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |прогресуючі, зі | військового обліку |
| |значними змінами у | |
| |складі крові і | |
| |періодичними | |
| |загостреннями | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) повільно | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |прогресуючі і | обмежено придатні у воєнний час |
| |непрогресуючі з | |
| |помірними та | |
| |незначними | |
| |порушеннями функцій | |
| |кровотворної системи | |
| |і рідкими | |
| |загостреннями | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |в) захворювання у | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |фазі тривалої стійкої| військової | або обмежена придатність |
| |ремісії після |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |проведеного | час, обмежено | |
| |специфічного | придатні у | |
| |лікування | воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 10 |Включено: доброякісні новоутворення всіх локалізацій D10-D49. |
| |Виключено: D45; D46 (поліцитемія справжня, мієлодиспластичні синдроми) |
| |(включено до статті 9) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|
|Стаття 11 |Стани після | Тимчасово непридатні. |
| |хірургічного |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
| |лікування, проведення| |
| |цитостатичної або | |
| |променевої терапії з | |
| |приводу новоутворень | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного |
| механізму (D50-D89), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 12 |Включено: анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні, |
| |післягеморагічні) D50-D64; порушення згортання крові, пурпура |
| |(ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани D63-D69; інші |
| |хвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби |
| |селезінки) D70-D77; деякі порушення із залученням імунного механізму |
| |(усі види саркоїдозу, імунодефіцити) D80-D89 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) швидко прогресуючі| Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |зі значними | військового обліку |
| |порушеннями функцій | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) повільно | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |прогресуючі з | військової | служби |
| |помірними порушеннями|служби в мирний | або обмежена придатність |
| |функцій та | час, обмежено | визначається індивідуально |
| |періодичними | придатні у | |
| |загостреннями | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) повільно | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |прогресуючі та | військової | або обмежена придатність |
| |непрогресуючі з |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |незначними | час, обмежено | |
| |порушеннями функцій | придатні у | |
| |та рідкими | воєнний час | |
| |загостреннями | | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|

|     |г) стани після    |       Тимчасово непридатні.       |
| |перенесених гострих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
| |хвороб крові, | |
| |кровотворних органів | |
| |та окремих порушень | |
| |із залученням | |
| |імунного механізму | |
| |або хірургічного | |
| |лікування | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (Е00- |
| Е90), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 13 |Включено: усі хвороби щитоподібної залози (за виключенням новоутворень)|
| |Е00-Е07; усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози|
| |Е10-Е16; порушення інших ендокринних залоз Е20-Е35; недостатнє та |
| |надмірне харчування, порушення обміну речовин (усі види ожиріння, |
| |функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз) та інші Е40-Е90 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні| Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |д) стани після | Тимчасово непридатні. |
| |перенесених гострих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
| |захворювань або | |
| |хірургічного | |
| |лікування з приводу | |
| |хвороб ендокринної | |
| |системи та | |
| |прирівняних станів | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Розлади психіки та поведінки (F00-F99), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 14 |Включено: органічні, симптоматичні (екзогенні) психічні розлади F00-F09|
| |(усі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади |
| |внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби; |
| |розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) різко виражені | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |стійкі психічні | військового обліку |
| |розлади | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) помірно виражені | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |стійкі психічні | обмежено придатні у воєнний час |
| |розлади | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |в) легкі | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |короткотривалі | військової | або обмежена придатність |
| |хворобливі прояви |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) стійкі компенсації| Придатні | Придатні | Придатні |
| |наслідків гострого | | | |
| |захворювання | | | |
| |головного мозку або | | | |
| |закритої черепно- | | | |
| |мозкової травми | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 15 |Включено: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних|
| |речовин F10 - F19 (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, |
| |снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних |
| |засобів та інших) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) при синдромі | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |залежності з різкими,| військового обліку |
| |стійкими психічними | |
| |розладами | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) при синдромі | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |залежності з | обмежено придатні у воєнний час |
| |помірними або | |
| |незначними психічними| |
| |розладами | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 16 |Включено: ендогенні психози F20-F39 (шизофренія, шизотиповий розлад, |
| |хронічні маячні розлади, гострі та транзиторні психічні розлади, |
| |шизоафективні розлади, маніакальний епізод, біполярний афективний |
| |розлад, депресивний епізод, стійкі та інші розлади настрою (афективні) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) шизофренія, | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |шизотипові та маячні | військового обліку |
| |розлади, афективні | |
| |розлади з часто | |
| |повторюваними фазами | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) розлади настрою | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |(афективні) з рідкими| обмежено придатні у воєнний час |
| |приступами та | |
| |тривалими проміжками | |
| |повного клінічного | |
| |здоров'я | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 17 |Включено: невротичні, пов'язані із стресом і соматоформні розлади F40- |
| |F48 (фобійні, тривожні, обсетивно-компульсивні, адаптаційні, |
| |соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на |
| |тяжкий стрес) |
| |Виключено: нейроциркуляторна дистонія F45(3) (включено до статті 83); |
| |ангіотрофоневроз (включено до статті 84) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) при різко | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |виражених, стійких | військового обліку |
| |хворобливих проявах | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) при помірно | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |виражених, тривалих | військової | служби |
| |або повторних |служби в мирний | або обмежена придатність |
| |хворобливих проявах | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) при помірно | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |виражених, | військової | або обмежена придатність |
| |короткотривалих |служби у мирний | визначається індивідуально |
| |проявах, з | час, обмежено | |
| |астенічним станом | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |г) при легких і | Тимчасово непридатні. |
| |короткотривалих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
| |проявах з виходом в | |
| |одужання | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 18 |Включено: поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій F50-F69; |
| |F80-F99 (пов'язані з розладами споживання їжі, зі зловживаннями |
| |речовинами, які не зумовлюють залежність); розлади поведінки та емоцій |
| |у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені |
| |психічні); розлади особистості та поведінки у зрілому віці |
| |(параноїдний, шизоїдний, диссоціальний, емоційно нестабільний, |
| |істеричний та інші) розлади звичок та спонукань, статевої |
| |ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови,|
| |здібностей до навчання, розлади рухової функції, розлади, пов'язані з |
| |психологічним розвитком, тощо. |
| |Виключено: неорганічний енурез F98(0) (включено до статті 86); заїкання|
| |F98(5) (включено до статті 85) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) різко виражені, із| Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |схильністю до | військового обліку |
| |повторних тривалих | |
| |декомпенсацій або | |
| |патологічних реакцій | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) помірно виражені з| Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |нестійкою | обмежено придатні у воєнний час |
| |компенсацією або | |
| |компенсовані | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 19 |Включено: розумова відсталість F70-F79 (легкого, помірного, тяжкого  |
| |ступеня, глибока розумова відсталість, інші форми розумової |
| |відсталості) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) глибока та тяжка | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |розумова відсталість | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) розумова | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |відсталість помірного| обмежено придатні у воєнний час |
| |та легкого ступеня | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Хвороби нервової системи (G00-G99), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 20 |Включено: запальні хвороби центральної нервової системи, їх наслідки |
| |G00-G09 (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт,|
| |мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий |
| |абсцес) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) швидко прогресуючі| Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |зі значними | військового обліку |
| |порушеннями функцій | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової |служби або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 21 |Включено: хвороби центральної нервової системи, їх наслідки G10-G37, |
| |G80-G89, G91-G92 (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні |
| |хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба |
| |Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній (крім вегето- |
| |судинної), дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, |
| |гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші). |
| |Виключено: вегетосудинна дистонія G90 (включено до статті 83) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) швидко або | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |повільно прогресуючі | військового обліку |
| |зі значними | |
| |порушеннями функцій | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) повільно | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |прогресуючі з | військової | служби |
| |помірними порушеннями|служби в мирний | або обмежена придатність |
| |функцій | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) повільно | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |прогресуючі з | військової | або обмежена придатність |
| |незначними |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |порушеннями функцій | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 22 |Включено: епізодичні та пароксизмальні розлади G40-G47 (епілепсія та  |
| |епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, розлади сну). |
| |Виключено: транзиторні церебральні ішемічні напади G45 (включено до |
| |статті 41) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) епілепсія за | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |наявності частих | військового обліку |
| |епілептичних нападів | |
| |або виражених | |
| |психічних розладів | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) епілепсія з | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |поодинокими і рідкими| військової | служби |
| |(судомними і |служби в мирний | або обмежена придатність |
| |безсудомними) | час, обмежено | визначається індивідуально |
| |епілептичними | придатні у | |
| |нападами без | воєнний час | |
| |психічних порушень | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) інші епізодичні та| Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |пароксизмальні | військової | або обмежена придатність |
| |розлади з незначними |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |порушеннями функцій | час, обмежено | |
| |органів і систем | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 23 |Включено: хвороби периферичної нервової системи G50-G75 (ураження |
| |черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полі-, мононейропатії, |
| |усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м'язового з'єднання та |
| |м'язів), M45 (дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та |
| |інші) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) швидко прогресуючі| Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |зі значними | військового обліку |
| |порушеннями функцій | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні | Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|
|Стаття 24 |Стани після | Тимчасово непридатні. |
| |перенесених гострих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
| |хвороб нервової | |
| |системи або | |
| |хірургічного | |
| |лікування | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Хвороби ока та придаткового апарату (Н00-Н59), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 25 |Включено: хвороби повік, сльозового апарату, орбіти та кон'юнктиви, |
| |вади їх розвитку Н00-Н13 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) виражені | Непридатні до |Непридатні до військової служби |
| |анатомічні зміни або | військової |в мирний час, обмежено придатні |
| |вади положення повік,| служби | у воєнний час |
| |орбіти, кон'юнктиви |з виключенням з | |
| |зі значними | військового | |
| |порушеннями зорових | обліку | |
| |або рухових функцій | | |
| |на обох очах | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |б) те саме на одному | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |оці або помірно | військової | або обмежена придатність |
| |виражені на обох |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |очах; різко виражені | час, обмежено | |
| |захворювання повік, | придатні у | |
| |сльозових шляхів, | воєнний час | |
| |орбіти, кон'юнктиви | | |
| |на одному або на обох| | |
| |очах | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) незначно виражені | Придатні |Придатні | Придатні |
| |анатомічні зміни або | | | |
| |вади положення повік,| | | |
| |орбіти, кон'юнктиви, | | | |
| |помірні або незначно | | | |
| |виражені захворювання| | | |
| |повік, сльозових | | | |
| |шляхів, орбіти, | | | |
| |кон'юнктиви на | | | |
| |одному або обох очах | | | |
| |без порушення зорових| | | |
| |або рухових функцій | | | |
| |очей | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 26 |Включено: хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної   |
| |оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної |
| |оболонки; хвороби скловидного тіла та очного яблука; неврит зорового |
| |нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші |
| |хвороби ока та його придаткового апарату Н15-Н22; Н25-Н28; |
| |Н30-Н36; Н43-Н45; Н46-Н48 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) різко виражені з | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |прогресуючим | військового обліку |
| |зниженням зорових | |
| |функцій або частими | |
| |загостреннями на обох| |
| |очах | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) те ж саме на | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |одному оці або | військової |служби або обмежена придатність |
| |помірно виражені на |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |обох очах | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) помірно виражені, | Придатні |Придатні | Придатні |
| |непрогресуючі з | | | |
| |рідкими загостреннями| | | |
| |на одному оці | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 27 |Включено: відшарування та розрив сітківки Н33 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) будь-якої | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |етіології на обох | військового обліку |
| |очах | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) будь-якої | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |етіології на одному | обмежено придатні у воєнний час |
| |оці | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 28 |Включено: усі форми глаукоми Н40-Н42 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) у розвиненій і | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |подальших стадіях на | військового обліку |
| |обох очах | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) те саме на одному | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |оці | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) у початковій | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |стадії або у стадії | військової | або обмежена придатність |
| |преглаукоми одного |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |або обох очей | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 29 |Включено: зорові розлади, пов'язані з хворобами м'язів ока, порушенням |
| |співдружніх рухів, усі форми косоокості Н49-Н51 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) стійкий параліч | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |рухових м'язів очного| військового обліку |
| |яблука за наявності | |
| |диплопії | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) те саме за | Непридатні |Непридатність до військової |
| |відсутності диплопії;| до | служби або обмежена |
| |співдружня косоокість| військової | придатність визначається |
| |за відсутності | служби в | індивідуально |
| |бінокулярного зору | мирний час, | |
| | | обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 30 |Включено: порушення рефракції та акомодації Н52 (гіперметропія, міопія,|
| |астигматизм, анізометропія, пресбіопія та інше) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) короткозорість або| Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |далекозорість будь- | військового обліку |
| |якого ока в одному із| |
| |меридіанів більше | |
| |12,0 дптр або | |
| |астигматизм будь- | |
| |якого виду з різницею| |
| |рефракції у двох | |
| |головних меридіанах | |
| |більше 6,0 дптр | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) короткозорість або| Непридатні до | Непридатність до військової |
| |далекозорість будь- | військової | служби |
| |якого ока в одному із|служби в мирний | або обмежена придатність |
| |меридіанів більше | час, обмежено | визначається індивідуально |
| |8,0 дптр і | придатні у | |
| |до 12,0 дптр | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) короткозорість або| Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |далекозорість | військової | або обмежена придатність |
| |будь-якого ока в |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |одному із меридіанів | час, обмежено | |
| |більше 6,0 дптр | придатні у | |
| |і до 8,0 дптр | воєнний час | |
| |або астигматизм | | |
| |будь-якого виду | | |
| |з різницею | | |
| |рефракції у двох | | |
| |головних меридіанах | | |
| |більше 3,0 дптр | | |
| |і до 6,0 дптр | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) короткозорість або| Придатні |Придатні | Придатні |
| |далекозорість | | | |
| |будь-якого ока в | | | |
| |одному із меридіанів | | | |
| |більше 3,0 дптр | | | |
| |і до 6,0 дптр | | | |
| |або астигматизм | | | |
| |будь-якого виду | | | |
| |з різницею | | | |
| |рефракції у двох | | | |
| |головних меридіанах | | | |
| |більше 2,0 дптр і | | | |
| |до 3,0 дптр | | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |ґ) стійкий спазм, | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |парез або параліч | військової | або обмежена придатність |
| |акомодації на обох |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |очах після | час, обмежено | |
| |безуспішного | придатні у | |
| |стаціонарного | воєнний час | |
| |лікування | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |д) те саме після | Придатні |Придатні | Придатні |
| |успішного | | | |
| |стаціонарного | | | |
| |лікування | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 31 |Включено: розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота|
| |та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) гострота зору | Непридатні до військової служби |
| |одного ока нижче 0,1 | з виключенням з військового обліку |
| |або його сліпота; | |
| |відсутність очного | |
| |яблука при гостроті | |
| |зору другого ока 0,3 | |
| |і нижче або гострота | |
| |зору обох очей 0,2 і| |
| |нижче | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) гострота зору | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |одного ока нижче 0,1 | військової | служби |
| |або його сліпота; |служби в мирний | або обмежена придатність |
| |відсутність очного | час, обмежено | визначається індивідуально |
| |яблука при гостроті | придатні у | |
| |зору другого ока 0,4 | воєнний час | |
| |і вище або гострота | | |
| |зору одного ока 0,3 | | |
| |при гостроті зору | | |
| |другого ока від 0,3 | | |
| |до 0,1 | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) гострота зору | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |одного ока 0,4 при | військової | або обмежена придатність |
| |гостроті зору другого|служби в мирний | визначається індивідуально |
| |ока від 0,3 до 0,1 | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) дихромазія, | Придатні |Придатні | Придатні |
| |аномальна | | | |
| |трихромазія С | | | |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|

|Стаття 32 |Стани після     |       Тимчасово непридатні.       |
| |перенесених гострих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
| |хвороб ока та | |
| |придаткового апарата | |
| |або хірургічного | |
| |лікування | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Хвороби вуха та сосковидного відростка (Н60-Н99), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 33 |Включено: хвороби | Придатні |Придатні | Придатні |
| |зовнішнього вуха Н60-| | | |
| |Н64 (зовнішній отит, | | | |
| |перихондрит, сірчана | | | |
| |пробка, набутий | | | |
| |стеноз та інші) | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 34 |Включено: хвороби середнього вуха і сосковидного відростка Н65-Н75 |
| |(негнійний, гнійний середній отит; запалення, закупорка слухової труби,|
| |мастоїдит і споріднені стани, холестеатома, перфорація (нетравматична) |
| |барабанної перетинки, гострий та хронічний мірингіт, тимпаносклероз, |
| |поліп середнього вуха та інше) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) односторонній або | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |двосторонній середній| військової | служби |
| |отит з поліпами, |служби в мирний | або обмежена придатність |
| |грануляціями в | час, обмежено | визначається індивідуально |
| |барабанній | придатні у | |
| |порожнині, з | воєнний час | |
| |виділенням гною, | | |
| |карієсом кістки, | | |
| |супроводжуваний | | |
| |хронічними | | |
| |захворюваннями носа | | |
| |або біляносових пазух| | |
| |зі стійким порушенням| | |
| |носового дихання | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |б) односторонній або | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |двосторонній середній| військової | або обмежена придатність |
| |отит, не |служби у мирний | визначається індивідуально |
| |супроводжуваний | час, обмежено | |
| |захворюваннями, | придатні у | |
| |зазначеними у пункті | воєнний час | |
| |"а" | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) інші залишкові | Придатні |Придатні | Придатні |
| |явища хвороб | | | |
| |середнього вуха та | | | |
| |сосковидного | | | |
| |відростка | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 35 |Включено: хвороби внутрішнього вуха, порушення вестибулярної функції |
| |Н80-Н85 (отосклероз, хвороба Меньєра, вестибулярний нейроніт, |
| |лабіринтит та інше) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) стійкі значно | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |виражені | обмежено придатні у воєнний час |
| |вестибулярно- | |
| |вегетативні розлади, | |
| |супроводжувані | |
| |симптомами | |
| |меньєрівського | |
| |захворювання | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) нестійкі, рідко | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |рецидивуючі, помірно | військової | або обмежена придатність |
| |виражені |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |вестибулярно- | час, обмежено | |
| |вегетативні розлади | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) стійка чутливість | Придатні |Придатні | Придатні |
| |до вестибулярних | | | |
| |подразників | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 36 |Включено: кондуктивна і нейросенсорна втрата слуху Н90-Н95 (вроджена |
| |глухота, ототоксична втрата слуху, оталгія, оторея, кровотеча із вуха, |
| |дегенеративні і судинні хвороби вуха, хвороби слухового нерва) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) стійка повна | Непридатні до військової служби |
| |глухота на обидва | з виключенням з військового обліку |
| |вуха або глухонімота | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) стійка повна | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |глухота або стійке | військової | служби |
| |зниження слуху при |служби в мирний | або обмежена придатність |
| |сприйнятті шепітної | час, обмежено | визначається індивідуально |
| |мови на відстані до | придатні у | |
| |1 м на одне вухо, при| воєнний час | |
| |сприйнятті шепітної | | |
| |мови на відстані до | | |
| |2 м на друге вухо | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) стійка повна | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |глухота на одне вухо | військової | або обмежена придатність |
| |при сприйнятті |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |шепітної мови на | час, обмежено | |
| |відстані від 2 до 4 м| придатні у | |
| |на друге вухо або | воєнний час | |
| |стійке зниження слуху| | |
| |при сприйнятті | | |
| |шепітної мови на | | |
| |відстані до 2 м на | | |
| |одне вухо і на | | |
| |відстані до 3 м на | | |
| |друге вухо | | |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|

|Стаття 37 |Стани після     |       Тимчасово непридатні.       |
|     |перенесених гострих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
|     |хвороб вуха та    |                         |
|     |сосковидного     |                         |
|     |відростка або    |                         |
|     |хірургічного     |                         |
|     |лікування      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|        Хвороби системи кровообігу (I00-I99), їх наслідки         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 38 |Включено: некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда,     |
|     |ендокарда, клапанного апарату), легеневе серце і порушення легеневого |
|     |кровообігу (легенева емболія, усі форми легенево-серцевої       |
|     |недостатності, хвороби легеневих судин), усі форми кардіоміопатії,   |
|     |порушення серцевого ритму та провідності, дегенерація (дистрофія)   |
|     |міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, |
|     |наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад   |
|     |серця I00-I09, I26-I52, що супроводжуються серцевою недостатністю   |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) із серцевою    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |недостатністю    |        військового обліку        |
|     |II-Б - III стадії |                         |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) із серцевою    |  Непридатні  |Непридатність до військової   |
|     |недостатністю    |    до    |  служби або обмежена     |
|     |II-А стадії     |  військової  | придатність визначається   |
|     |           |  служби в  |    індивідуально      |
|     |           | мирний час,  |                |
|     |           |  обмежено  |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) із серцевою    |  Непридатні |Непридатність до військової   |
|     |недостатністю    |    до   |  служби або обмежена     |
|     |I стадії       |  військової | придатність визначається   |
|     |           |   служби в  |    індивідуально      |
|     |           |  мирний час, |                |
|     |           |   обмежено  |                |
|     |           |  придатні у |                |
|     |           |  воєнний час |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |г) за наявності   | Придатні   | Придатні  |    Придатні |
|     |об'єктивних даних без|        |       |         |
|     |серцевої       |        |       |         |
|     |недостатності    |        |       |         |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 39 |Включено: хвороби, що характеризуються підвищеним кров'яним тиском I10-|
|     |I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія)            |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) гіпертонічна   | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |хвороба III стадії  |        військового обліку        |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) гіпертонічна   | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |хвороба II стадії  |  військової  |       служби       |
|     |           |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) гіпертонічна   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |хвороба I стадії   |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |           |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 40 |Включено: ішемічна хвороба серця I20-I25 (усі форми стенокардії,    |
|     |гострий та повторний інфаркт міокарда, їх ускладнення); хронічна    |
|     |ішемічна хвороба серця (атеросклеротична хвороба серця, аневризма   |
|     |серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань на судинах  |
|     |серця, імплантації штучного водія ритму та інші, що супроводжуються  |
|     |серцевою недостатністю)                        |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) із серцевою    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |недостатністю    |        військового обліку        |
|     |II-Б - III стадії  |                         |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) із серцевою    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |недостатністю    |  військової  |       служби       |
|     |II-А стадії     |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) із серцевою    | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |недостатністю    |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |I стадії       |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 41 |Включено: цереброваскулярні хвороби I60-I69 (субарахноїдальний,    |
|     |внутрішньошлуночковий, внутрішньочерепний (нетравматичний) крововилив, |
|     |G45 транзиторні церебральні ішемічні напади і споріднені з ними    |
|     |синдроми, інфаркт головного мозку, інсульт (геморагічний, ішемічний), |
|     |його наслідки, закупорка, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма     |
|     |прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій; церебральний  |
|     |атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних    |
|     |втручань).                               |
|     |Виключено: вегето-судинна дистонія G90 (включено до статті 83)     |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) зі значними    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |порушеннями функцій |        військового обліку        |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) з помірними    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |порушеннями функцій |  військової  |       служби       |
|     |           |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) з незначними   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |порушеннями функцій |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |           |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 42 |Включено: хвороби артерій, артеріол та капілярів I70-I79 (атеросклероз |
|     |аорти, ниркової артерії, артерій кінцівок, генералізований       |
|     |атеросклероз; стеноз або аневризма, розширення або розшарування аорти |
|     |та інших артерій; емболія і тромбоз аорти та інших артерій; хвороби  |
|     |периферичних судин (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт)); набутий |
|     |артеріовенозний свищ, спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний|
|     |невус; хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів I80 - I89 (флебіт,   |
|     |тромбофлебіт, тромбоз ворітної вени, емболія та тромбоз інших вен;   |
|     |варикозне розширення вен нижніх кінцівок; варикозне розширення вен   |
|     |стравоходу, мошонки, яєчка, тазу, післяфлебітичний синдром;      |
|     |неспецифічний лімфаденіт, наслідки хірургічних втручань)        |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) зі значними    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |порушеннями     |        військового обліку        |
|     |кровообігу та функцій|                         |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|

|     |б) з помірними    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |порушеннями     |  військової  |       служби       |
|     |кровообігу та функцій|служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) з незначними   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |порушеннями     |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |кровообігу та функцій|служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |г) за наявності   |  Придатні  |  Придатні |  Придатні   |
|     |об'єктивних даних без|        |       |         |
|     |порушень кровообігу |        |       |         |
|     |та функцій      |        |       |         |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 43 |Включено: усі форми геморою I84                    |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) з частими     | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |загостреннями та   |  військової  |       служби       |
|     |вторинною анемією  |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |б) з випадінням   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |вузлів 2-3 стадії  |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |           |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) з рідкими     |  Придатні  |Придатні   |    Придатні |
|     |загостреннями при  |        |       |         |
|     |успішному лікуванні |        |       |         |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|
|Стаття 44 |Стани після     |       Тимчасово непридатні        |
|     |перенесених гострих, |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
|     |загострення     |                         |
|     |хронічних хвороб   |                         |
|     |системи кровообігу  |                         |
|     |або хірургічного   |                         |
|     |лікування      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|         Хвороби органів дихання (J00 - J99), їх наслідки         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 45 |Включено: гострі респіраторні інфекції верхніх та нижніх дихальних   |
|     |шляхів, грип та пневмонія, інші хвороби верхніх дихальних шляхів J00 - |
|     |J39 (викривлення носової перетинки, поліпи порожнин носа, хронічний  |
|     |фарингіт, назофарингіт, ларингіт, ларинготрахеїт, хронічний синусит,  |
|     |озена, аденоїди, хронічні хвороби мигдаликів)             |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) озена       | Непридатні до військової служби в мирний час, |
|     |           |     обмежено придатні у воєнний час     |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) поліпозні або   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |гнійні синусити   |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |           |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) негнійні синусити |  Придатні  |Придатні   |    Придатні |
|     |---------------------+----------------+--------------+-----------------|
|     |г) хронічний     |  Придатні  |Придатні   |    Придатні |
|     |декомпенсований   |        |       |         |
|     |тонзиліт       |        |       |         |
|     |---------------------+----------------+--------------+-----------------|
|     |ґ) стійкий розлад  |  Придатні  |Придатні   |    Придатні |
|     |барофункції вуха або |        |       |         |
|     |біляносових пазух, а |        |       |         |
|     |також викривлення  |        |       |         |
|     |носової перетинки з |        |       |         |
|     |порушенням носового |        |       |         |
|     |дихання       |        |       |         |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 46 |Включено: хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів J40-J44, J47    |
|     |(хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легенів,  |
|     |бронхоектатична хвороба); хвороби легенів, спричинені зовнішніми    |
|     |агентами, інтерстиціальні хвороби легень J60-J84 (пневмоконіози,    |
|     |хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий   |
|     |альвеолярний протеїноз, гемосідероз та інші дисеміновані захворювання |
|     |легень); хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші  |
|     |хвороби органів дихання J85-J99 (абсцес легені та середостіння,    |
|     |піоторакс та інші)                           |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) зі значними    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |порушеннями функції |        військового обліку        |
|     |зовнішнього дихання |                         |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) з помірними    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |порушеннями функції |  військової  |       служби       |
|     |зовнішнього дихання |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) з незначними   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |порушеннями функції |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |зовнішнього дихання |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |г) за наявності   |  Придатні  |Придатні   |    Придатні |
|     |об'єктивних даних без|        |       |         |
|     |порушень функції   |        |       |         |
|     |зовнішнього дихання |        |       |         |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 47 |Включено: бронхіальна астма J45-J46                  |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) тяжка персистуюча | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |бронхіальна астма  |        військового обліку        |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) персистуюча    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |бронхіальна астма  |  військової  |       служби       |
|     |середньої тяжкості  |служби у мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) легка персистуюча | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |бронхіальна астма  |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |           |служби у мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |г) інтермітуюча   | Непридатні до | Придатні   |         |
|     |бронхіальна астма  |  військової  |       |         |
|     |           |служби в мирний |       |         |
|     |           | час, обмежено |       |         |
|     |           |  придатні у  |       |         |
|     |           | воєнний час  |       |         |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|
|Стаття 48 |Стани після     |       Тимчасово непридатні.       |
|     |перенесених гострих, |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
|     |загострення     |                         |
|     |хронічних хвороб   |                         |
|     |органів дихання або |                         |
|     |хірургічного     |                         |
|     |лікування      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|         Хвороби органів травлення (К00-К93), їх наслідки         |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|Стаття 49 |Включено: хвороби порожнини рота, слинних залоз та щелеп К00 - К14   |
|     |(порушення розвитку та прорізування зубів, ратиновані та імпактні зуби,|
|     |карієс зубів, інші хвороби твердих тканин зубів, хвороби пульпи та   |
|     |периапікальних тканин, інші ушкодження зубів та їх опорного апаратуц; |
|     |кісти ділянки рота; інші хвороби щелеп; хвороби слинних залоз, стоматит|
|     |та пов'язані з ним ураження, хвороби губи, слизової оболонки рота та  |
|     |язика)                                 |
|     |Виключено: гінгівіт та хвороби пародонта К05, інші ураження ясен та  |
|     |беззубого альвеолярного відростка К06 (включено до статті 50), щелепно-|
|     |лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу К07 (включено до статті  |
|     |51)                                  |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) відсутність 10 і | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |більше зубів на одній|  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |щелепі або заміна їх |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |знімним протезом,  | час, обмежено |                |
|     |відсутність 8 кутніх |  придатні у  |                |
|     |зубів на одній    | воєнний час  |                |
|     |щелепі, відсутність |        |                |
|     |4 кутніх зубів на  |        |                |
|     |верхній щелепі з   |        |                |
|     |одного боку та    |        |                |
|     |4 кутніх зубів на  |        |                |
|     |нижній щелепі з   |        |                |
|     |другого боку або   |        |                |
|     |заміна їх знімними  |        |                |
|     |протезами      |        |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |б) відсутність 4 і  |  Придатні  |Придатні   |    Придатні |
|     |більше фронтальних  |        |       |         |
|     |зубів на одній щелепі|        |       |         |
|     |або відсутність   |        |       |         |
|     |другого різця, ікла |        |       |         |
|     |та першого малого  |        |       |         |
|     |кутнього зуба підряд,|        |       |         |
|     |за неможливості   |        |       |         |
|     |заміни їх незнімними |        |       |         |
|     |протезами      |        |       |         |
|     |---------------------+----------------+--------------+-----------------|
|     |в) множинний     |  Придатні  |Придатні   |    Придатні |
|     |ускладнений карієс  |        |       |         |
|     |зубів        |        |       |         |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 50 |Включено: гінгівіт та хвороби пародонта К05, інші ураження ясен та   |
|     |беззубого альвеолярного відростка К06                 |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) пародонтит,    | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |пародонтоз      |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |генералізований та  |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |захворювання слизової| час, обмежено |                |
|     |оболонки порожнини  |  придатні у  |                |
|     |рота, що не     | воєнний час  |                |
|     |піддаються лікуванню |        |                |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) пародонтит,    |       Тимчасово непридатні.       |
|     |пародонтоз,     |       Потребують лікування        |
|     |стоматити,      |                         |
|     |гінгівіти, хейліти  |                         |
|     |та інші захворювання |                         |
|     |слизової оболонки  |                         |
|     |порожнини рота,   |                         |
|     |слинних залоз і   |                         |
|     |язика, що піддаються |                         |
|     |лікуванню      |                         |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 51 |Включено: щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу К07   |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) щелепно-лицьові  | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |аномалії (крім    |        військового обліку        |
|     |вроджених), включаючи|                         |
|     |аномалії прикусу зі |                         |
|     |значними порушеннями |                         |
|     |дихальної, нюхової, |                         |
|     |жувальної,      |                         |
|     |ковтальної та мовної |                         |
|     |функцій       |                         |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) ті самі аномалії з| Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |помірними та     |  військової  |       служби       |
|     |незначними      |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |порушеннями     | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |дихальної, нюхової, |  придатні у  |                |
|     |ковтальної та мовної | воєнний час  |                |
|     |функцій       |        |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|

|     |в) за наявності   |  Придатні  |Придатні   |    Придатні |
|     |об'єктивних даних без|        |       |         |
|     |порушень функцій   |        |       |         |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 52 |Включено: хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (крім  |
|     |виразкової хвороби) К20-К31 (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт,    |
|     |гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші); хвороби апендикса К35- |
|     |К38; неінфекційний ентерит та коліт К50-К52 (хвороба Крона, виразковий |
|     |коліт); інші хвороби кишечнику та очеревини К55-К67 (непрохідність,  |
|     |паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром    |
|     |подразненого кишечнику, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та |
|     |прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші)           |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) зі значними    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |порушеннями функцій |        військового обліку        |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) з помірними    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |порушеннями функцій |  військової  |       служби       |
|     |           |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) з незначними   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |порушеннями функцій |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |           |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |г) за наявності   |  Придатні  |  Придатні |  Придатні   |
|     |об'єктивних даних без|        |       |         |
|     |порушень функцій   |        |       |         |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 53 |Включено: виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки К25-К26  |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) зі значними    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |порушеннями функцій |        військового обліку        |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) з помірними    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |порушеннями функцій |  військової  |       служби       |
|     |           |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) з незначними   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |порушеннями функцій |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |           |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 54 |Включено: хвороби печінки К70-К77 (алкогольна хвороба печінки, токсичне|
|     |ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та|
|     |цироз); хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової |
|     |залози К80-К87 (холецистит, холангіт, панкреатит та інші)       |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) зі значними    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |порушеннями функцій |        військового обліку        |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) з помірними    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |порушеннями функцій і|  військової  |       служби       |
|     |частими загостреннями|служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) з незначними   |Непридатні до  |  Придатність до військової  |
|     |порушеннями функцій |військової   |служби або обмежена придатність |
|     |           |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           |час, обмежено  |                |
|     |           |придатні у   |                |
|     |           |воєнний час   |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |г) за наявністю   |  Придатні  |  Придатні |   Придатні  |
|     |об'єктивних даних без|        |       |         |
|     |порушення функції  |        |       |         |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 55 |Включено: грижа К40-К46 (пахова, стегнова, пупкова грижа, грижа    |
|     |черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної|
|     |порожнини)                               |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) зі значними    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |порушеннями функцій |  військової  |       служби       |
|     |           |  служби з  |  або обмежена придатність  |
|     |           | виключенням з |  визначається індивідуально  |
|     |           | військового  |                |
|     |           |   обліку   |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |б) з помірними та  | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |незначними      |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |порушеннями функцій |служби у мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|

|Стаття 56 |Стани після     |       Тимчасово непридатні.       |
|     |перенесених гострих, |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
|     |загострення     |                         |
|     |хронічних хвороб   |                         |
|     |органів травлення,  |                         |
|     |хірургічного     |                         |
|     |лікування      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|     Хвороби шкіри та підшкірної клітковини (L00-L99), їх наслідки      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 57 |Включено: інфекційні хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00-L08  |
|     |(імпетиго, абсцес, фурункул та карбункул, флегмона всіх локалізацій,  |
|     |гострий лімфаденіт, пілонідальна (куприкова) кіста; бульозні порушення |
|     |L10-L14 (усі види пухирчатки, пемфігоїд, інші бульозні порушення);   |
|     |дерматит та екзема L20-L30 (дерматит себорейний, атопічний, пелюшковий,|
|     |алергічний, контактний, ексфоліативний, простий хронічний лишай та   |
|     |свербець, свербіж); папулосквамозні порушення L40-L45 (псоріаз,    |
|     |парапсоріаз, пітиріаз рожевий, плоский червоний лишай)         |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) дифузний     | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |нейродерміт     |        військового обліку        |
|     |(атопічний дерматит) |                         |
|     |з поширеною ліхеніфі-|                         |
|     |кацією шкірного   |                         |
|     |покриву, пухирчатка |                         |
|     |звичайна,      |                         |
|     |герпетиформний    |                         |
|     |дерматит       |                         |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) поширений псоріаз,| Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |часто рецидивуючі  |  військової  |       служби       |
|     |форми обмеженої та |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |поширеної екземи,  | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |дифузний нейродерміт |  придатні у  |                |
|     |(атопічний дерматит) | воєнний час  |                |
|     |з обмеженою     |        |                |
|     |ліхеніфікацією    |        |                |
|     |шкірного покриву,  |        |                |
|     |дискоїдний червоний |        |                |
|     |вовчак,       |        |                |
|     |фотодерматити,    |        |                |
|     |вульгарний іхтіоз,  |        |                |
|     |рецидивуюча     |        |                |
|     |багатоформна еритема |        |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) обмежені, рідко  | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |рецидивуючі форми  |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |екземи, обмежені   |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |форми псоріазу,   | час, обмежено |                |
|     |нейродерміту;    |  придатні у  |                |
|     |червоний плоский   | воєнний час  |                |
|     |лишай        |        |                |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 58 |Включено: кропивниця та еритема L50-L54 (кропивниця, багатоформна та  |
|     |вузлувата еритема); хвороби шкіри і підшкірної клітковини, пов'язані з |
|     |дією випромінювання (ультрафіолетове та неіонізуюче, сонячний опік),  |
|     |хвороби придатків шкіри L60-L75 (хвороби нігтів, алопеція, аномалія  |
|     |кольору волосся, гіпертрихоз, вугрі, розацеа, фолікулярні кісти шкіри, |
|     |хвороби мерокринних, апокринних потових залоз); інші хвороби шкіри та |
|     |підшкірної клітковини L80-L99 (вітиліго, себорейний кератоз, чорний  |
|     |акантоз, мозолі та омозолілості, піодермія гангренозна, декубітальна  |
|     |виразка, атрофічні, гіпертрофічні та гранулематозні зміни шкіри,    |
|     |дискоїдний червоний вовчак, васкуліт, обмежений шкірою)        |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) поширені форми  | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |гніздового облисіння |  військової  |       служби       |
|     |та вітіліго     |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|

|     |б) обмежена     | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |склеродермія;    |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |себорея, ускладнена |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |абсцедувальними   | час, обмежено |                |
|     |вуграми, хронічна  |  придатні у  |                |
|     |кропивниця,     | воєнний час  |                |
|     |рецидивний набряк  |        |                |
|     |Квінке        |        |                |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|
|Стаття 59 |Стани після     |       Тимчасово непридатні.       |
|     |перенесених гострих, |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
|     |загострення     |                         |
|     |хронічних хвороб   |                         |
|     |шкіри та підшкірної |                         |
|     |клітковини,     |                         |
|     |хірургічного     |                         |
|     |лікування (фурункул, |                         |
|     |фурункульоз,     |                         |
|     |карбункул, флегмона, |                         |
|     |абсцес, імпетиго,  |                         |
|     |ектима, гостра    |                         |
|     |екзема, дерматити,  |                         |
|     |пітиріаз рожевий,  |                         |
|     |багатоформна     |                         |
|     |еритема, парапсоріаз)|                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини (М00 - М99), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 60 |Включено: інфекційні артропатії М00-М15 (піогенні артрити, реактивні  |
|     |артропатії, хвороба Рейтера); запальні поліартропатії М05-М15     |
|     |(серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром Фелті, |
|     |ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит,      |
|     |псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра,  |
|     |кристалічні артропатії); системні хвороби сполучної тканини М30-М36  |
|     |(поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі       |
|     |васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний    |
|     |червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром  |
|     |Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит тощо);     |
|     |анкілозуючий спондилоартрит М45                    |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) зі значними    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |порушеннями функцій, |        військового обліку        |
|     |стійкими і значними |                         |
|     |змінами       |                         |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) з помірними    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |порушеннями функцій |  військової  |       служби       |
|     |та частими      |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |загостреннями    | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) з незначними   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |порушеннями функцій |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |та рідкими      |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |загостреннями    | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 61 |Включено: артрози та інші ураження суглобів М15-М19, М22-М25      |
|     |(поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, |
|     |внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів); хвороби м'яких |
|     |тканин М60-М79 (хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та  |
|     |сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча; остеопатії і   |
|     |хондропатії М80-М94 (остеопороз кісток з патологічним або без     |
|     |патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення |
|     |перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт,  |
|     |остеонекроз, хвороба Педжета, юнацькі остеохондрози кісток (крім   |
|     |хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща). Виключено:    |
|     |фібробластичні порушення М72 (включено до статті 62)          |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) зі значними    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |порушеннями функцій |        військового обліку        |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) з помірними    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |порушеннями функцій |  військової  |       служби       |
|     |           |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) з незначними   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |порушеннями функцій |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |           |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |г) за наявності   |  Придатні  |Придатні |    Придатні    |
|     |об'єктивних даних без|        |     |           |
|     |порушень функцій   |        |     |           |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 62 |Включено: набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи S60-69, |
|     |S90-99, набуті деформації кінцівок Т11, Т13, Т92, Т93, набута     |
|     |плоскостопість М20-М21; фібробластичні порушення М72          |
|     |-----------------------------------------------------------------------|
|     |а) зі значними    | Непридатні до військової служби з виключенням з |
|     |порушеннями функцій |        військового обліку        |
|     |---------------------+-------------------------------------------------|
|     |б) з помірними    | Непридатні до | Непридатність до військової  |
|     |порушеннями функцій |  військової  |       служби       |
|     |           |служби в мирний |  або обмежена придатність  |
|     |           | час, обмежено |  визначається індивідуально  |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |в) з незначними   | Непридатні до |Придатність до військової служби|
|     |порушеннями функцій |  військової  |  або обмежена придатність  |
|     |           |служби в мирний |  визначається індивідуально  |
|     |           | час, обмежено |                |
|     |           |  придатні у  |                |
|     |           | воєнний час  |                |
|     |---------------------+----------------+--------------------------------|
|     |г) за наявності   |  Придатні  |Придатні   |    Придатні |
|     |об'єктивних даних без|        |       |         |
|     |порушень функцій   |        |       |         |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 63 |Включено: відсутність кінцівки внаслідок її ампутації S47, S48, S57,  |
| |S58, S77, S78, S87, S88, T04, T05, T92.6, T93.6, Z89 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) двосторонні | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |ампутаційні кукси | військового обліку |
| |верхніх або нижніх | |
| |кінцівок на будь- | |
| |якому рівні; | |
| |одностороння | |
| |ампутаційна кукса | |
| |нижньої кінцівки вище| |
| |рівня верхньої | |
| |третини гомілки | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) одностороння | Непридатні до військової служби в мирний час, |
| |ампутаційна кукса | обмежено придатні у воєнний час |
| |верхньої кінцівки на | |
| |будь-якому рівні; | |
| |одностороння | |
| |ампутаційна кукса | |
| |нижньої кінцівки | |
| |нижче рівня верхньої | |
| |третини гомілки | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 64 |Включено: хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54 (кіфоз і |
| |лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, |
| |ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії). |
| |Виключено: анкілозуючий спондилоартрит М45 (включено до статті 60) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|
|Стаття 65 |Стани після | Тимчасово непридатні. |
| |перенесених гострих, |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
| |загострення | |
| |хронічних хвороб | |
| |кістково-м'язової | |
| |системи і сполучної | |
| |тканини, хірургічного| |
| |лікування | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Хвороби сечостатевої системи (N 00 - N 99), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 66 |Включено: гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок N 00-N 19|
| |(нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий |
| |пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний|
| |пієлонефрит, нефропатії, ниркова недостатність) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |та нирковою | |
| |недостатністю (ХХН | |
| |IV - V стадії) | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| |без ниркової |служби в мирний | або обмежена придатність |
| |недостатності (ХХН | час, обмежено | визначається індивідуально |
| |III стадії) | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| |(ХХН I - II стадії) |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 67 |Включено: обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія (гідронефроз,   |
| |піонефроз), вторинний пієлонефрит, сечокам'яна хвороба, інші хвороби |
| |нирки і сечоводу, зморщена, мала нирка, набута кіста нирки, цистит, |
| |хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктура уретри, інші |
| |хвороби уретри та сечовивідної системи N 20 - N 39 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних, | | | |
| |без порушень функцій | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 68 |Включено: хвороби чоловічих статевих органів N 40-N 51 (гіперплазія |
| |простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші |
| |хвороби простати, гідроцеле та сперматоцеле, перекручування яєчка, |
| |орхіт та епідидиміт, чоловіча безплідність, надмірна крайня плоть, |
| |фімоз і парафімоз, лейкоплакія статевого члена, баланопостит тощо) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних, | | | |
| |без порушень функцій | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 69 |Включено: хвороби молочної залози N 60 - N 64 (доброякісна дисплазія, |
| |фіброкістозна мастопатія, солітарна кіста, аденоматоз, фібросклероз, |
| |ектазія проток, гіпертрофія молочної залози, мастодинія, атрофія |
| |молочної залози тощо) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |б) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 70 |Включено: запальні хвороби органів малого тазу у жінок N 70 - N 77   |
| |(сальпінгіт і офорит, запальна хвороба матки, запальна хвороба шийки |
| |матки, інші запальні хвороби жіночих тазових органів, хвороби |
| |бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 71 |Включено: незапальні хвороби жіночих статевих органів N 80 - N 98 |
| |(ендометріоз, випадіння статевих органів у жінок, уретероцеле, грижа |
| |сечового міхура, свищі із залученням жіночих статевих органів, |
| |незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв'язки |
| |матки, фолікулярна кіста яєчника, кіста жовтого тіла, перекручення |
| |яєчника та фаллопієвої труби, гематосальпінгс, поліпи жіночих статевих |
| |органів, дистопія матки, ерозія та екстропіон шийки матки, дисплазія |
| |шийки матки, порушення оваріо-менструальної функції, звичний викидень, |
| |жіноча безплідність тощо) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|
|Стаття 72 |Стани після | Тимчасово непридатні. |
| |перенесених гострих, |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
| |загострення | |
| |хронічних хвороб | |
| |сечостатевої системи,| |
| |хірургічного | |
| |лікування | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Вагітність, пологи та післяпологовий період (О00-О99), їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 73 |Включено: вагітність, пологи та післяпологовий період О00-О99 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) з ускладненим |Тимчасово | Тимчасово непридатні. |
| |перебігом |непридатні | Потребують лікування |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |б) без ускладнень | Тимчасово | Тимчасово непридатні. |
| | | непридатні | Потребують відпустки |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення (Q00-Q99), |
| їх наслідки |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|Стаття 74 |Включено: вроджені вади розвитку нервової системи Q00-Q07; вроджені  |
| |вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї Q10 - Q18; вроджені вади |
| |розвитку системи кровообігу Q20-Q28; вроджені вади розвитку органів |
| |дихання Q30-Q34; щілина губи та піднебіння Q35-Q37; інші вроджені |
| |вади розвитку органів травлення Q38 - Q45; вроджені вади розвитку |
| |статевих органів Q50-Q56; вроджені вади розвитку сечової системи Q60- |
| |Q64; вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи |
| |Q65-Q79; інші вроджені вади розвитку Q80-Q89; хромосомні аномалії Q90- |
| |Q99 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (S00-T98) |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Стаття 75 |Включено: травми голови та шиї, їх наслідки S00 - S19 (переломи кісток |
| |черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої |
| |та нижньої щелепи); травми носа, вуха, губи та ротової порожнини; |
| |травми ока та орбіти; травми горла, трахеї, гортані; внутрішньочерепна |
| |травма (струс, здавлення, контузія, наявність чужорідного тіла, |
| |крововиливи внаслідок травми); травма зорового нерва та його провідних |
| |шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової |
| |системи від дії зовнішніх чинників |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 76 |Включено: травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових  |
| |сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32 (переломи хребта на |
| |будь-якому рівні, перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного |
| |відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска; розрив, |
| |здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними |Непридатні до |Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби або обмежена |
| | | служби в | придатність визначається |
| | | мирний час, | індивідуально |
| | | обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними |Непридатні до |Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби або обмежена |
| | | служби в | придатність визначається |
| | | мирний час, | індивідуально |
| | | обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні | Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 77 |Включено: травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, |
| |органів, розташованих позаочеревинно, органів тазу, політравма S20, |
| |S21, S30, S37, T00-T07 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями | військової | або обмежена придатність |
| |функцій |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 78 |Включено: травми верхніх та нижніх кінцівок S40-S99 (переломи кісток, |
| |травматичне пошкодження кровоносних судин, невилучені металеві |
| |конструкції), переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи |
| |кісток тазу |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|

|Стаття 79 |Включено: термічні та хімічні опіки Т20-Т32; відмороження Т33-Т35; інші|
| |дії зовнішніх чинників Т66-Т78 (тепловий і сонячний удар, баротравма |
| |вуха, легені, кесонна хвороба, асфіксія, ураження блискавкою, |
| |електричним струмом, впливи вібрації, джерел іонізуючого |
| |випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного |
| |поля, лазерного випромінювання та токсичні дії мікроорганізмів I - II |
| |груп патогенності) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 80 |Включено: отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними |
| |речовинами Т36-Т50; токсична дія речовин немедичного призначення Т51- |
| |Т65 (токсична дія алкоголю, органічних розчинників, вуглеводнів, |
| |роз'їдаючих, дезінфікуючих засобів, газів, димів та випарів, |
| |пестицидів, продуктів харчування, токсична дія від укусу тварин, |
| |плазунів, комах) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |порушеннями функцій | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової |
| |порушеннями функцій | військової | служби |
| | |служби в мирний | або обмежена придатність |
| | | час, обмежено | визначається індивідуально |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність |
| | |служби в мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні |
| |об'єктивних даних без| | | |
| |порушень функцій | | | |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|
|Стаття 81 |Стани після | Тимчасово непридатні. |
| |проведеного лікування|Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо |
| |з приводу травм, | |
| |отруєнь та деяких | |
| |інших наслідків дії | |
| |зовнішніх чинників | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Інші хворобливі прояви |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|Стаття 82 |Включено: недостатній фізичний розвиток (слабкий розвиток м'язової   |
| |системи та підшкірно-жирової клітковини), вага тіла менше 45 кг або |
| |зріст нижче 150 см; конституціональна високорослість; незбалансоване |
| |харчування Е34, Е63 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) виявлений під час | Непридатні до | |
| |призову на строкову | військової | |
| |військову службу та |служби в мирний | |
| |прийняття на | час, обмежено | |
| |військову службу за | придатні у | |
| |контрактом після | воєнний час | |
| |надання відстрочки | | |
| |протягом одного року | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |б) виявлений під час | Тимчасово | |
| |прийняття на | непридатні | |
| |військовий облік або | | |
| |під час призову на | | |
| |строкову військову | | |
| |службу та прийняття | | |
| |на військову службу | | |
| |за контрактом, за | | |
| |відсутності | | |
| |патологічних змін з | | |
| |боку органів і систем| | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 83 |Включено: вегетосудинна та нейроциркуляторна дистонія, встановлені в |
| |умовах стаціонару, що проявляються характерними синдромами |
| |вегетосудинних розладів G90, F45 |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) стійкі значно | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |виражені вегето- | військової | або обмежена придатність |
| |судинні розлади, які |служби в мирний | визначається індивідуально |
| |проявляються у | час, обмежено | |
| |вигляді симпато- | придатні у | |
| |адреналових кризів | воєнний час | |
| |або синкопальних | | |
| |станів, або | | |
| |поодинокими минущими | | |
| |порушеннями ритму | | |
| |серця (провідності) | | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |б) стійкі помірно | Придатні |Придатні | Придатні |
| |виражені вегето- | | | |
| |судинні розлади без | | | |
| |вказаних у пункті "а"| | | |
| |проявів | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 84 |Включено: ангіотрофоневроз кінцівок як особлива форма ангіодистонії, з |
| |характерною нападоподібною локальною ішемією пальців кінцівок F45(3) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) ангіотрофоневрози | Непридатні до військової служби з виключенням з |
| |III - IV стадії | військового обліку |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) ангіотрофоневрози | Непридатні до |Придатність до військової служби|
| |II стадії | військової | або обмежена придатність |
| | |служби у мирний | визначається індивідуально |
| | | час, обмежено | |
| | | придатні у | |
| | | воєнний час | |
| |---------------------+----------------+--------------------------------|
| |в) ангіотрофоневрози | Придатні |Придатні | Придатні |
| |I стадії | | | |
|----------+-----------------------------------------------------------------------|
|Стаття 85 |Включено: заїкання із захлинанням F 98 (5) |
| |-----------------------------------------------------------------------|
| |а) заїкання із | Непридатні до військової служби у мирний час, |
| |захлинанням високого | обмежено придатні у воєнний час |
| |ступеня, що охоплює | |
| |весь мовний апарат та| |
| |робить мову | |
| |малозрозумілою | |
| |---------------------+-------------------------------------------------|
| |б) помірне заїкання | Придатні |Придатні | Придатні |
| |або недомовлення, що | | | |
| |робить мову | | | |
| |недостатньо виразною | | | |
|----------+---------------------+-------------------------------------------------|
|Стаття 86 |Включено: | Непридатні до військової служби у мирний час, |
| |неорганічний енурез | обмежено придатні у воєнний час |
| |F 98 | |
------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Додаток 2
до Положення
про військово-лікарську
експертизу в Збройних
Силах України

Пояснення
щодо застосування статей Розкладу хвороб,
станів та фізичних вад, що визначають ступінь
придатності до військової служби

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (А00-В99), їх наслідки

Стаття 1

До пункту "а" належать: тяжкий перебіг та ускладнення гострих форм інфекційних і паразитарних захворювань (поліомієліт, енцефаліт комариний, кліщовий, вірусний; герпетична інфекція, менінгококовий та вірусний менінгіт, септицемія, лепра, дифтерія, бактеріальні зоонози, тифо-паратифозні та сальмонельозні інфекції; вірусні геморагічні гарячки, що передаються членистоногими, комарами, усі види малярії тощо) або їх хронічний, рецидивний (щорічні загострення) перебіг, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

За наслідками цих захворювань (протягом одного року після завершення курсу лікування) у разі збереження стійких порушень функцій органів та систем експертне рішення щодо ступеня придатності до військової служби слід розглядати разом з відповідними Стяттями Розкладу хвороб.

Слід розрізняти інфекційний початок та наслідки токсичної дії укусу тварин, плазунів, комах (особливо кліщовий енцефаліт), що належить до класу травм та отруєнь. При встановленні наслідків токсичної дії укусу, що підтверджено документально, причинний зв'язок виноситься, як при травмі.

( Абзац четвертий статті 1 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Не в усіх випадках тяжкого перебігу гострого інфекційного та паразитарного захворювання спостерігаються ускладнення. Тому доцільно після проведення повного курсу стаціонарного та реабілітаційного лікування виносити постанову ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров'я. У разі ускладнень та стійких змін в органах та системах огляд проводиться залежно від ступеня функціональних порушень за відповідними Стяттями Розкладу хвороб.

Медичний огляд при вступі у ВВНЗ, призові на строкову військову службу та прийомі на військову службу за контрактом громадян, які перенесли гострі інфекційні та паразитарні хвороби (незалежно від ступеня тяжкості), проводиться стаціонарно через рік після завершення курсу лікування.

У разі затяжного, рецидивного (2 - 3 рази на рік) перебігу гострого інфекційного або паразитарного захворювання, паразитоносійства, коли протягом 2-х місяців зберігаються стійкі зміни у функціональному стані органу або системи, формуються різноманітні ускладнення, особам зі стійким виділенням збудників кишкових захворювань, що не піддаються лікуванню, після завершення курсу лікування огляд проводиться за пунктом "а".

За цим самим пунктом оглядаються особи, у яких за даними стаціонарного обстеження виявлено хронічний перебіг інфекційного та паразитарного захворювання, та особи зі стійким виділенням збудників кишкових захворювань.

До пункту "б" належать: наслідки перенесених гострих або загострення хронічних інфекційних та паразитарних захворювань протягом року після захворювання.

Необхідно звернути увагу на перенесені захворювання, для яких характерні ранні ускладнення з боку ЦНС та системи кровообігу. У разі виявлення в умовах стаціонару стійких функціональних порушень органів та систем медичний огляд проводиться за пунктом "а" цієї статті та відповідних пунктів інших статей Розкладу хвороб.

У разі коли при стаціонарному обстеженні контингентів, які перенесли інфекційні та паразитарні хвороби, функціональних порушень з боку органів та систем не виявлено, медичний огляд проводиться за пунктом "б".

Особам, які перенесли малярію без ускладнень (крім важкого перебігу), ступінь придатності визначається за наслідками хвороби через рік після завершення курсу лікування.

Стаття 2

До пункту "а" належать:

усі форми туберкульозу легень, респіраторної системи з бактеріовиділенням і (або) розпадом легеневої тканини та (або) з вираженими симптомами інтоксикації;

генералізований туберкульоз (міліарний) з ураженням органів та систем незалежно від характеру перебігу, давності захворювання та його наслідків;

фістульозна (норицева) форма туберкульозного бронхоаденіту, фістульозні ураження бронхів;

великі залишкові зміни в легенях, плеврі із зміщенням межистіння або без нього, що супроводжуються значними порушеннями ФЗД;

наслідки хірургічного лікування туберкульозу легень, які супроводжуються значними порушеннями ФЗД;

туберкульоз мозкових оболонок, головного та спинного мозку;

прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

туберкульоз очей з прогресуючим зниженням зорових функцій;

поширені та спотворювальні форми туберкульозу шкіри;

прогресуючий туберкульоз перикарда, очеревини, брижових лімфатичних вузлів, шлунка, кишечнику, печінки, селезінки, ЛОР-органів;

туберкульоз сечостатевої системи з розпадом та (або) бактеріовиділенням;

метатуберкульозний нефросклероз, залишкові зміни та наслідки перенесеного туберкульозу органів сечостатевої системи, стан після видалення нирки та іншого хірургічного лікування нирок і сечовивідних шляхів із значними порушеннями функцій та наявності ХНН;

рубцеві зміни сечового міхура із значними порушеннями сечовипускання;

відсутність обох яєчок внаслідок їх видалення з приводу туберкульозу.

До пункту "б" належать:

усі форми активного туберкульозу легень, респіраторної системи без бактеріовиділення та розпаду легеневої тканини;

порожнини розпаду, трансформовані внаслідок лікування в тонкостінні кістоподібні порожнини (загоєння каверн за відкритим типом);

великі залишкові зміни в легенях, плеврі, які супроводжуються помірними порушеннями ФЗД;

стани та наслідки хірургічного лікування органів дихання, які супроводжуються помірними порушеннями ФЗД;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

залишкові зміни або наслідки перенесеного туберкульозу органів статевої системи;

стани та наслідки після хірургічного лікування туберкульозу нирок та сечовивідних шляхів з помірними порушеннями функцій нирок та сечовипускання;

стани та наслідки після хірургічного лікування туберкульозу інших органів з помірними порушеннями функцій.

До пункту "в" належать:

усі форми туберкульозу легень, респіраторної системи після успішного тривалого (не менше 2-3 місяців) стаціонарного та санаторно-курортного лікування, унаслідок чого досягнуто клініко-рентгенологічне визначення хвороби (зникнення симптомів інтоксикації, припинення бактеріовиділення, загоєння порожнин розпаду, розсмоктування інфільтрації в легенях та резорбція рідини в плевральних порожнинах);

великі залишкові зміни в легенях, плеврі, які супроводжуються незначними порушеннями функції зовнішнього дихання або без них;

наслідки хірургічного лікування, які супроводжуються незначними порушеннями функції зовнішнього дихання або без них;

туберкульоз позалегеневої локалізації після успішно завершеного стаціонарного та санаторно-курортного лікування.

Наявність ексудативного плевриту, інших серозитів туберкульозної етіології, крім клінічних, обов'язково повинна бути підтверджена одним із перерахованих методів: цитологічним, мікробіологічним, імунологічним, а в окремих випадках за можливості та наявності показань - гістологічним (за допомогою пункційної біопсії).

Етіологія сухих плевритів повинна бути підтверджена туберкулінодіагностикою, імунодіагностикою, пробним протитуберкульозним лікуванням та динамікою лабораторних досліджень. Діагноз туберкульозу позалегеневої локалізації повинен бути також підтверджений одним із методів: цитологічним, гістологічним, мікробіологічним та іншими клініко-інструментальними методами.

Перед другим етапом лікування (санаторно-курортним) військовослужбовці строкової служби оглядаються госпітальною ВЛК із визначенням ступеня придатності до військової служби, але не раніше ніж через 3 місяці стаціонарного лікування, а при малих формах туберкульозу - не раніше ніж через 2 місяці лікування. Реалізація рішення ВЛК здійснюється після завершення санаторно-курортного лікування. Військовослужбовці за контрактом залежно від результатів лікування оглядаються ВЛК у санаторії для хворих на туберкульоз, але не раніше ніж через 3 місяці повного курсу лікування, а при малих формах - не раніше ніж через 2 місяці лікування. У разі відмови від санаторно-курортного лікування придатність до військової служби військовослужбовців за контрактом визначається госпітальною ВЛК.

До великих залишкових змін належать: множинні (більше 5) компоненти первинного комплексу (вогнище Гона) і кальциновані лімфовузли розміром менше 1 см;

одиночні (до 5) компоненти первинного комплексу (вогнище Гона) і кальциновані лімфовузли розміром 1 см і більше;

множинні (більше 5), інтенсивні, чітко окреслені вогнища розміром менше 1 см;

одиночні та множинні інтенсивні, чітко окреслені вогнища розміром 1 см і більше (туберкуломи, у тому числі з розпадом) та фокуси розміром 1 см і більше;

поширений фіброз (більше 1 сегмента);

циротичні зміни будь-якої протяжності;

масивні плевральні нашарування завширшки більше 1 см (з кальцинацією плеври і без неї);

зміни після резекції сегмента чи частки легені за наявності післяопераційних змін у легеневій тканині та плеврі;

зміни після пульмонектомії, торакопластики, плевроектомії, каверноектомії, екстраплеврального пневмолізу.

До пункту "г" належать малі залишкові зміни після вилікуваного (у тому числі спонтанно) туберкульозу легень та позалегеневої локалізації після завершення повного курсу лікування без порушень функцій.

До малих залишкових змін належать:

одиночні (не більше 5) компоненти первинного комплексу (вогнище Гона і кальциновані лімфатичні вузли) розміром менше 1 см;

одиночні (не більше 5) інтенсивні, чітко окреслені вогнища розміром менше 1 см;

обмежений фіброз у межах 1 сегмента;

запаяні синуси, міжчасткові шварти, плевродіафрагмальні і плевромедіастенальні зростання, плевроапікальні і плеврокостальні нашарування завширшки до 1 см (з кальцинацією плеври чи без неї), одно- або двосторонні;

зміни після резекції сегмента чи частки легені за відсутності великих післяопераційних змін у легеневій тканині та плеврі.

Поєднання двох і більше ознак, характерних для малих залишкових змін, слід розцінювати як великі залишкові зміни.

Основний курс лікування (стаціонарне, санаторно-курортне, амбулаторне) залежно від форми, тяжкості перебігу туберкульозу повинен складати не більше 12 місяців. У разі потреби термін лікування може бути продовжений визначеним порядком.

Переогляд з метою медичної та професійної реабілітації офіцерів, вилікуваних від туберкульозу легень, проводиться після обстеження у стаціонарах для хворих на туберкульоз, але не раніше ніж через 3 роки після клінічного вилікування.

Особи, контактні по туберкульозу та яким проводиться специфічна профілактика, тимчасово непридатні до вступу до ВВНЗ, у військові ліцеї, до призову до завершення курсу специфічної профілактики. ( Статтю 2 доповнено абзацом п'ятдесят третім згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Стаття 3

Громадянам та військовослужбовцям у разі виявлення інфекційних хвороб, що передаються статевим шляхом, проводиться обов'язкове стаціонарне лікування.

Після проведення хворим повного курсу лікування у разі зникнення клінічних ознак венеричного захворювання, указаних у пункті "в" статті 3 Розкладу хвороб, та наявності трикратного негативного результату при лабораторному контролі вони визнаються придатними до військової служби, до навчання у ВВНЗ.

Якщо через рік після повторного лікування сифілісу негативація класичних серологічних реакцій не настала, медичний огляд проводиться за пунктом "б".

У разі враження сифілісом внутрішніх органів, кісток, нервової системи залежно від ступеня порушення їх функцій медичний огляд проводиться також за відповідними Стяттями Розкладу хвороб.

Стаття 4

Передбачає стан після перенесених гострих вірусних гепатитів та хронічні вірусні гепатити, диференційованих за маркерами, діагностованих стаціонарно. Ступінь придатності до військової служби військовослужбовців визначається після проведення симптоматичного лікування і визначення стійкості ступеня порушення функцій печінки. Призовникам, які перенесли гострий вірусний гепатит, медичний огляд проводиться через 1 рік після проведеного лікування.

До пункту "а" належать гострі та хронічні вірусні гепатити, що мають тяжкий перебіг, після закінчення лікування яких зберігаються значно виражені порушення функцій печінки.

Тяжкий перебіг характеризується різко вираженими симптомами інтоксикації, наявністю геморагічного, набряково-асцитичного синдрому; білірубін крові - 170 і більше мкмоль/л, або протромбіновий індекс менше 60, або холестерин крові - 2,6 ммоль/л та менше, або рівень сечовини крові менше 2 ммоль/л, або тривале (більше 1,5 міс.) збільшення трансаміназ, у розпалі хвороби їх рівень - 2000 Од/л і більше (або 5,0 ммоль/л і більше), або тривалість жовтяничного періоду більше 4 тижнів. Ступінь тяжкості оцінюється після врахування всіх клініко-лабораторних даних.

Після перенесених гострих вірусних гепатитів середнього ступеня тяжкості, коли нормалізація активності АЛТ настає більш як через 1,5 місяця, військовослужбовцям доцільно виносити постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я з подальшим всебічним стаціонарним обстеженням та визначенням ступеня придатності до військової служби (громадяни визнаються тимчасово непридатними до військової служби, до навчання у ВВНЗ).

Після перенесених гострих вірусних гепатитів легкого та середнього ступенів тяжкості медичний огляд проводиться на підставі статті 7 Розкладу хвороб. Військовослужбовцям строкової служби надається відпустка за станом здоров'я, військовослужбовцям за контрактом - звільнення від виконання службових обов'язків на 15 діб. Військовослужбовці та громадяни, які перенесли гострий вірусний гепатит легкої, середньотяжкої форми, визнаються непридатними до роботи зі шкідливими факторами військової праці.

Пункт "б" передбачає хронічний та рецидивний перебіг вірусних гепатитів після проведення лікування зі стійкими помірними порушеннями функції печінки або помірною активністю (збільшення трансаміназ в 5-10 разів понад норму).

До пункту "в" належить хронічний перебіг вірусних гепатитів з проведенням лікування або без нього з незначними порушеннями функції печінки або мінімальною активністю (збільшення трансаміназ до 5 разів).

До пункту "г" належить хронічний перебіг вірусних гепатитів з проведенням лікування або без нього без порушення функції печінки.

У разі позитивного скринінгового аналізу крові на вірусний гепатит "B" (HBsAg) повторно визначаються у крові HBsAg, АЛТ, АСТ, тимолова проба. При позитивних результатах та за відсутності клінічних ознак активності громадяни (призовники) визнаються тимчасово непридатними, військовослужбовці підлягають диспансерному нагляду протягом 6 місяців із повторним проведенням аналізів крові кожні 3 місяці на HBsAg та виконанням полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) через 6 місяців з початку диспансерного нагляду. Залежно від функціонального стану печінки (крім тяжких) медичний огляд за графою I проводиться за пунктом "б", "в" чи "г".

У разі виявлення антитіл до вірусного гепатиту "C" (antiHCV) за відсутності даних гострого перебігу та при повторному позитивному аналізі крові на антитіла до вірусу гепатиту "C" (antiHCV-позит.) залежно від функціонального стану печінки (крім тяжких) медичний огляд за графою I проводиться за пунктом "б", "в" чи "г".

Військовослужбовцям (графи II, III), яким проведено курс специфічного лікування з позитивним ефектом, медичний огляд проводиться після завершення лікування та ступінь придатності визначається залежно від ступеня порушення функції печінки.

У разі коли під час обстеження двічі поспіль виявляються слабо-позитивні результати на маркери вірусних гепатитів, слід провести ПЛР. При негативному результаті ПЛР військовослужбовці визнаються придатними до військової служби з наступним обов'язковим стаціонарним обстеженням через 6 місяців, громадяни визнаються тимчасово непридатними з повторним оглядом через 6 місяців. ( Стаття 4 в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Стаття 5

Передбачає різні клінічні стадії хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) за рубриками В20-В24, та безсимптомне носійство ВІЛ (Z21).

При проведенні медичного огляду військовослужбовців обов'язковими є огляд інфекціоніста, імунологічне дослідження імуноглобулінів сироватки крові та визначення рівнів CD4 клітин.

Тестування на наявність антитіл до ВІЛ у крові обстежуваного в усіх військових лікувальних закладах має базуватися та проводитись відповідно до принципів ДКТ, регламентованих ВООЗ. Відповідальних за проведення ДКТ призначає начальник військового лікувального закладу з числа осіб, які пройшли фахову підготовку з ДКТ.

Результати лише ІФА (серологічного дослідження) на наявність антитіл до ВІЛ не є підставою для встановлення діагнозу.

Позитивний результат ІФА на наявність антитіл до ВІЛ потребує обов'язкового підтвердження методом імунного блоту або ПЛР крові. За неможливості виконання підтверджувального дослідження в умовах військового лікувального закладу досліджувані зразки крові відсилаються до Національної (регіональної) референс-лабораторії.

Сумнівний результат ІФА на наявність антитіл до ВІЛ потребує динамічного спостереження лікарем-інфекціоністом протягом трьох місяців з подальшим визначенням антитіл до ВІЛ або, у сумнівних випадках, направлення військовослужбовця на стаціонарне поглиблене обстеження до клініки інфекційних хвороб ГВМКЦ або регіональних центрів СНІДу за рішенням лікаря-інфекціоніста.

У разі неефективного безперервного стаціонарного лікування військовослужбовців в умовах військового лікувального закладу або регіональних центрах СНІДу більше 4-х місяців вони підлягають медичному огляду за пунктом "а".

З метою забезпечення конфіденційності відомостей про ВІЛ-статус особи в експертному документі дозволяється встановлювати діагноз у формулюванні "Хронічна вірусна інфекція В ". 23

У разі захворювання військовослужбовця протягом перших трьох місяців від початку військової служби захворювання на ВІЛ не пов'язується з проходженням військової служби.

Стаття 6

Громадяни, які мають захворювання, указані в пункті "б" цієї статті, визнаються тимчасово непридатними з наданням відстрочки на лікування до 6 місяців. У разі потреби відстрочка може бути надана повторно на такий самий термін. Військовослужбовці підлягають стаціонарному лікуванню. ( Абзац перший статті 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

У разі незадовільного повторного стаціонарного лікування громадянам та військовослужбовцям медичний огляд проводиться за пунктом "а".

Стаття 7

Передбачає стани після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних захворювань, стани після хірургічних втручань, коли зберігаються тимчасові функціональні розлади органів і систем.

Після закінчення стаціонарного лікування, коли для повного відновлення функцій і працездатності та визначення кінцевого результату захворювання потрібно не менше одного місяця, військовослужбовцям може надаватися відпустка за станом здоров'я або звільнення від виконання службових обов'язків. Громадяни, які призиваються на строкову військову службу, приймаються на військову службу за контрактом або вступають у ВВНЗ, визнаються тимчасово непридатними до завершення курсу лікування. ( Абзац другий статті 7 в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Новоутворення (С00-D48), їх наслідки

Стаття 8

До пункту "а", крім указаних у Розкладі хвороб новоутворень, належать:

пухлини головного та спинного мозку;

злоякісні новоутворення кісток та суглобів незалежно від поширеності та стадії;

злоякісні новоутворення інших органів та м'яких тканин з віддаленими метастазами після нерадикального хірургічного лікування або прогресування (рецидив) захворювання після раніше проведеного лікування.

У разі відмови хворого від лікування злоякісного новоутворення незалежно від стадії та розповсюдження пухлини медичний огляд проводиться за пунктом "а".

До пункту "б", крім указаних у Розкладі хвороб новоутворень, належать:

рубці після радикального лікування злоякісних пухлин нижньої губи та шкіри;

плоскоклітинний рак шкіри після радикального лікування;

наслідки протипухлинного лікування (хірургічного, цитостатичного або променевого).

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, протягом перших п'яти років після успішного радикального лікування первинної пухлини ВЛК може виносити постанову "обмежено придатний до військової служби". Після завершення п'ятирічного строку після успішного радикального лікування первинної пухлини медичний огляд дозволяється проводити за наявними наслідками лікування пухлини за відповідними статтями Розкладу хвороб залежно від ступеня порушення функції. ( Абзац десятий статті 8 в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Після завершення курсу протипухлинного лікування (хірургічного, цитостатичного або променевого) військовослужбовці всіх категорій оглядаються ВЛК з установленням ступеня придатності до військової служби.

Стаття 9

До пункту "а" належать злоякісні та інші новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин з прогресуючим перебігом, відсутністю або недостатнім ефектом лікування, наявністю рецидивів.

Особи, які оглянуті за графою I Розкладу хвороб та страждають на злоякісні або інші новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин, оглядаються за пунктом "а" незалежно від характеру захворювання, його перебігу та результатів лікування.

До пункту "а" також належать випадки захворювань на хронічні лейкози в стадії виражених клініко-гематологічних проявів та в термінальній стадії. Військовослужбовці за контрактом, які страждають на лімфогранулематоз та неходжкінські лімфоми, оглядаються за цим пунктом за наявності IV - V стадій, а також I - III стадій у разі неможливості досягнення стійкої ремісії з використанням препаратів I лінії, рецидиву захворювання. Усі категорії військовослужбовців з гострим лейкозом після проведення курсів індукції та консолідації ремісії незалежно від результату лікування оглядаються за пунктом "а".

До пункту "б" належать злоякісні та інші новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин без прогресуючого перебігу. За цим пунктом оглядаються військовослужбовці за контрактом, які мають хронічні мієло- та лімфопроліферативні захворювання в початковій стадії за відсутності показань до специфічного лікування або тривалий (більше 1 року) позитивний ефект від лікування препаратами I лінії при збереженні працездатності. Військовослужбовці за контрактом, які страждають на лімфогранулематоз та неходжкінські лімфоми, оглядаються за цим пунктом при I - III стадіях захворювання за відсутності ранніх (до завершення стандартного курсу лікування) рецидивів та досягнення стійкої (більше року) ремісії після проведеного лікування. До цього пункту входять хворі, що страждають на гостру лейкемію, у яких досягнута повна клініко-гематологічна ремісія після проведення курсів індукції та консолідації ремісії, при збереженні працездатності.

При справжній поліцитемії в початковій стадії огляд проводиться за пунктом "б", в еритремічній та анемічній стадії - за пунктом "а". При мієлодиспластичному синдромі до пункту "б" належать випадки рефрактерної анемії за наявності незначної дисплазії лише одного паростка - еритроїдного за відсутності показань до трансфузій еритромаси і збереження працездатності.

За пунктом "в" оглядаються військовослужбовці за контрактом, хворі на лімфогранулематоз I - III стадій у фазі тривалої стійкої (понад 5 років після останнього курсу специфічного лікування) ремісії. Громадяни, які приймаються на військову службу за контрактом та вступають у ВВНЗ, у таких випадках оглядаються за пунктом "б".

Стаття 10

За наявності доброякісних новоутворень оглянутим пропонується лікування.

До пункту "а" належать:

новоутворення шкіри, підшкірних тканин, кровоносних або лімфатичних судин, що унеможливлюють носіння військової форми одягу, взуття або спорядження;

новоутворення центральної або периферичної нервової системи, які прогресують або призводять до стійких паралічів, глибоких парезів кінцівок зі стійкими порушеннями чутливості або трофіки (різко виражені гіпотрофії м'язів при односторонньому процесі: плеча - більше ніж 4 см, передпліччя - більше ніж 3 см, стегна - більше ніж 8 см, гомілки - більше ніж 6 см; контрактури, хронічні трофічні виразки), що супроводжуються розладом функцій кори або підкоркових утворень, порушеннями функцій черепних нервів, ендокринними розладами, а також стійким больовим синдромом (каузалгія, неврома, що викликає різкий біль, тощо);

фіброми носоглотки з перебігом, який прогресує, середостіння зі значними клінічними проявами (зміщення, здавлення, руйнування навколишніх органів, а також інших прилеглих до них органів грудної порожнини);

новоутворення бронхо-легеневого апарату, що супроводжуються кровохарканням, бронхостенозом або ателектазом;

новоутворення органів травлення, що значно утруднюють акт ковтання або проходження їжі та супроводжуються занепадом угодованості;

новоутворення залоз внутрішньої секреції без ендокринних розладів, що викликають порушення функцій прилеглих органів (зміщення, здавлення);

поширені або множинні папіломи сечового міхура з вираженими дизурічними явищами або які супроводжуються кровотечею.

До пункту "б" належать новоутворення:

шкіри, підшкірних тканин, кровоносних або лімфатичних судин, множинні невуси (два і більше), що ускладнюють носіння військової форми одягу, взуття або спорядження;

центральної або периферичної нервової системи, при якій порушення функцій виражені помірно і перебіг якої характеризується повільним протягом тривалого часу (1 - 2 роки) наростанням симптомів (незначна гіпотрофія м'язів, легкі розлади чутливості тощо);

середостіння з порушеннями функцій органів;

бронхо-легеневого апарату з клінічними проявами; ( Абзац чотирнадцятий статті 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

новоутворення органів травлення без занепаду вгодованості;

поліпи (множинні або великих розмірів) жовчного міхура з клінічними проявами, які потребують повторного стаціонарного лікування; ( Абзац шістнадцятий статті 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

множинні гемангіоми печінки (2 та більше) або великих розмірів (1 см та більше); ( Статтю 10 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з Наказом Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

папіломи сечового міхура з помірними та незначними дизурічними явищами;

рецидивні дермоїдні куприкові кісти після радикального хірургічного лікування або при відмові від нього.

До цього пункту належать також фонові стани та передпухлинні захворювання молочної залози і жіночих статевих органів:

дисплазія або атипова гіперплазія молочної залози;

міома матки при розмірах, що відповідають 12-тижневій і більше вагітності і супроводжуються кровотечами, що призводять до анемії, а також наявність субмукозних або субсерозних вузлів з порушенням їх кровопостачання, швидким ростом (збільшення пухлини до розмірів, що відповідають більш як 5-тижневій вагітності, за рік);

залозно-кістозна гіперплазія, поліпоз, аденоматоз ендометрія;

ерозія або дисплазія шийки матки;

поліпи цервікального каналу;

кісти бартолінової залози, крауроз вульви, кісти та фіброми піхви, що порушують функцію.

До пункту "в" належать новоутворення:

нервової системи, які повільно прогресують, без атрофії м'язів та трофічних розладів, коли симптоми захворювання не прогресують;

органів травлення без клінічних проявів; ( Абзац двадцять дев'ятий статті 10 в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

жіночих статевих органів, що не потребують хірургічного лікування (міома матки при розмірах, що відповідають 11-тижневій та менше вагітності без клінічних проявів, кісти бартолінової залози, кісти та фіброми піхви);

а також рецидив після хірургічного лікування поодиноких доброякісних новоутворень кісток, хрящів, ліпом, гемангіом, що дещо ускладнюють носіння військової форми одягу, взуття або спорядження.

Доброякісні новоутворення: поодинокі ліпоми, поодинокі гемангіоми шкіри, поодинокі хондроми, що не ускладнюють носіння військової форми одягу, взуття або спорядження, а також наслідки радикального хірургічного лікування ерозій та дисплазій шийки матки, поліпів цервікального каналу, кіст бартолінових залоз, кіст і фібром піхви, що не порушують функції, не дають підстав для застосування цієї статті.

Громадян та військовослужбовців з кістами внутрішніх органів оглядають залежно від ступеня порушення їх функцій за відповідними Стяттями Розкладу хвороб.

Стаття 11

Призовникам, громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом або вступають у ВВНЗ, та військовослужбовцям строкової військової служби, які перенесли хірургічне лікування або цитостатичну (променеву) терапію з приводу новоутворень, медичний огляд проводиться відповідно до пунктів "а", "б" чи "в" статей 8, 9, 10 Розкладу хвороб.

Відпустка за станом здоров'я оглянутим за графами I, II та III надається у випадках, коли необхідне проведення повторних курсів лікування або коли для повного відновлення функцій та працездатності необхідний термін не менше місяця.

Після проведення повного курсу комбінованої терапії військовослужбовці направляються на медичний огляд ВЛК з визначенням ступеня придатності до військової служби.

Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму (D50-D89), їх наслідки

Стаття 12

Медичний огляд з визначенням ступеня придатності до військової служби проводиться після стаціонарного обстеження за умов спеціалізованого лікувального закладу.

До пункту "а" належать установлені в стаціонарі апластичні та сідеробластні анемії, спадкові форми тромбоцитопатій, гемофілій, коагулопатій, що супроводжуються кровотечами, крововиливами.

Особи з аліментарними, набутими гемолітичними та іншими анеміями, набутими порушеннями системи гемостазу оглядаються за пунктами "а", "б", "в" чи "г" залежно від перебігу захворювання, стійкості змін у складі крові та функцій системи гемостазу, порушення функцій кровотворних органів та ефекту від проведеного лікування.

Громадяни, які призиваються на строкову військову службу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, вступають до ВВНЗ, при досягненні ремісії захворювання крові і кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму проходять медичний огляд за пунктом "в", а при недостатньому ефекті від лікування - за пунктом "б" або "а". Громадяни, які приймаються на військову службу за контрактом, вступають до ВВНЗ, при досягненні ремісії захворювання крові і кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму проходять медичний огляд за пунктом "б", а при недостатньому ефекті від лікування - за пунктом "а".

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та перенесли епізод ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури з добрим ефектом від глюкокортикоїдної або імунотерапії, спленектомії, оглядаються за пунктом "г". При хронічному повільно прогресуючому перебігу з помірно вираженою тромбоцитопенією без геморагічних проявів та за відсутності необхідності в підтримувальній гормоно- та імунотерапії (після спленектомії або без неї) огляд проводиться за пунктом "в", а при незначному ефекті від спленектомії або за відсутності ефекту - за пунктом "а".

Часті загострення хвороби - це 2 та більше рази на рік; рідкі загострення - 1 раз на рік та рідше.

При стійких імунодефіцитних станах (крім хвороби, викликаної вірусом імунодефіциту людини), що супроводжуються частими рецидивами інфекційних ускладнень, огляд проводиться за пунктом "а".

За інших імунодефіцитних станах, які супроводжуються патологічними змінами кровотворної системи, інших органів, огляд проводиться залежно від ступеня порушень функцій ураженого органу або системи органів за відповідними Стяттями Розкладу хвороб.

До пункту "в" належать хронічні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму у фазі тривалої стійкої (понад 5 років після останнього курсу специфічного лікування) ремісії.

Обстеження хворих з підозрою на саркоїдоз проводиться за умов спеціалізованого відділення. Діагноз саркоїдозу повинен бути підтверджений морфологічно. За неможливості морфологічної верифікації або відмови від неї діагноз встановлюється на основі комплексу клініко-рентгенологічних ознак. Експертне рішення приймається за пунктами "а", "б" чи "в" залежно від ступеня порушень функцій уражених органів, поширеності та перебігу захворювання.

Постанова про потребу у відстрочці від призову та відпустці за станом здоров'я приймається у разі, коли тимчасові розлади функцій крові та кровотворних органів після перенесених захворювань (анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, порушення функцій еритроцитів та тромбоцитів) не зумовлені системними захворюваннями крові або після хірургічного лікування для повного відновлення працездатності та нормалізації гематологічних показників потрібен термін не менше одного місяця. ( Абзац одинадцятий статті 12 в редакції Наказу Міністерства оборони N 466 від 01.08.2011 )

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (Е00-Е90), їх наслідки

Стаття 13

Медичний огляд громадян та військовослужбовців при визначенні ступеня придатності до військової служби, до навчання у ВВНЗ проводиться після стаціонарного обстеження в умовах спеціалізованого лікувального закладу. У разі виявлення вузлового зоба пропонується пункційна біопсія щитоподібної залози під контролем УЗД та цитологічне дослідження біоптату. Якщо відсутні дані про новоутворення, огляд проводиться за пунктом "г".

До пункту "а" належать:

стійкі, значно виражені роз