МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.06.2013 N 1061/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 червня 2013 р. за N 885/23417

Про внесення змін до Правил ведення
нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами наказую:

1. Внести до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року N 3253/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1318/18613 (із змінами), такі зміни:

1.1. У Правилах:

у пункті 6.9 розділу VI слова "ідентифікаційного коду за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та у пункті 7.23 розділу VII слова "ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України" замінити словами "коду платника податків за ЄДРПОУ або податкового номера" та "код платника податків за ЄДРПОУ або податковий номер" відповідно;

у пункті 6.10 розділу VI слова "ідентифікаційного номера за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" замінити словами "реєстраційного номера облікової картки платника податків";

у пункті 7.22 розділу VII в абзаці першому слова "ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для осіб, які за релігійними та іншими переконаннями не мають ідентифікаційного номера, зазначається орган внутрішніх справ, яким проставлено в паспорті громадянина України відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, та дата її проставлення)" та в абзаці третьому слова "ідентифікаційний номер представника за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)";

1.2. У додатку 25 до цих Правил:

у формах NN 1-17, 27, 28 слова "ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків" в усіх відмінках та числах замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків" у відповідних відмінках та числах;

у формах NN 31, 37-40 слова "у (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію)" замінити словами "у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно";

форми NN 81, 82 виключити;

доповнити додаток новими формами NN 27-1, 45-1, 84, 85, 86, 87 (додаються).

1.3. У додатку 47 до цих Правил слово "ідентифікаційний" виключити.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О.Лавринович

                   Форма N 27-1
Свідоцтво про придбання
нерухомого майна на аукціоні
при продажі майна
в провадженні у справі
про банкрутство

              СВІДОЦТВО

   Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)

Я, __________________________, _____________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)

_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)

відповідно до статті 75 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та на
підставі акта про передання права власності на куплене нерухоме
майно від "___" ____________ ____ року і протоколу про проведення
аукціону, складеного
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування
юридичної особи - організаторів аукціону)

від "____" ___________________ _______ року, посвідчую, що
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,

__________________________________________________________________
місце її реєстрації або проживання, податковий номер за Державним
реєстром фізичних осіб - платників

__________________________________________________________________
податків, найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
код за Єдиним державним реєстром

__________________________________________________________________
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

належить на праві власності нерухоме майно, що складається з:
__________________________________________________________________
(указується нерухоме майно, на яке видається свідоцтво,

__________________________________________________________________
його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
документа,
_________________________________________________________________,
дата, номер реєстрації (кадастровий номер))

яке придбане _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або

__________________________________________________________________
найменування юридичної особи - переможця аукціону)

за ______________________________________________________________,
(сума, внесена переможцем аукціону, цифрами і словами)

що раніше належало _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця або найменування

__________________________________________________________________
юридичної особи - боржника)

Право власності на нерухоме майно, на яке видане це
свідоцтво, підлягає державній реєстрації.

Зареєстровано в реєстрі за N ___________
Стягнуто _______________________________
(державного мита, плати)

Печатка _____________________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)

                   Форма N 45-1
Посвідчувальний напис
на конверті із секретним
заповітом

   Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)

Мною, ___________________________________________, нотаріусом
(прізвище та ініціали)

_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори, назва
нотаріального округу)

засвідчено підпис заповідача ____________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
який зроблено в моїй присутності, на поданому заповідачем
конверті, у якому, за його усною заявою, міститься підписаний ним

секретний заповіт (1).

Особу заповідача встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за N ___________
Стягнуто _______________________________
(державного мита, плати)

Печатка _____________________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)

________________
(1) На конверті, у який нотаріус уміщує конверт із секретним
заповітом, проставляється службова відмітка: "Конверт із секретним
заповітом __________________________________________ уміщено мною,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

нотаріусом ____________________________________________________, у
(прізвище, ініціали нотаріуса)

присутності заповідача в інший конверт, який мною опечатано та
прийнято на зберігання".

                   Форма N 84
Посвідчувальний напис
на аграрній розписці
за участю фізичної особи

   Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)

Ця ________________________ аграрна розписка посвідчена мною,
(вид аграрної розписки)

____________________________, _________________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)

_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)

Аграрну розписку підписано ___________________________ у моїй
(прізвище, ім'я, по батькові)
присутності (1).

Особу (осіб), яка (які) підписала(и) документ, встановлено,
її (їх) дієздатність перевірено (2).

Ця ________________________________ аграрна розписка підлягає
(вид аграрної розписки)
реєстрації у Реєстрі аграрних розписок.

Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(державного мита, плати)

Печатка _____________________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)

________________
(1) У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані
щодо всіх боржників.

(2) У разі забезпечення виконання зобов'язання за аграрною
розпискою порукою за участю фінансової установи у посвідчувальному
написі на аграрній розписці додається: "Особу представника
установи, яка поручається за цією аграрною розпискою, встановлено,
а також правоздатність та дієздатність
__________________________________________________________________
(найменування фінансової установи)

і повноваження її представника, а також справжність його підпису
перевірено".

                   Форма N 85
Посвідчувальний напис
на аграрній розписці
за участю юридичної особи

   Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)

Ця ________________________ аграрна розписка посвідчена мною,
(вид аграрної розписки)

____________________________, _________________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)

_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)

Аграрну розписку підписано ___________________________ у моїй
(прізвище, ім'я, по батькові)
присутності (1).

Особу (осіб), яка (які) підписала(и) документ, встановлено,
її (їх) дієздатність, а також правоздатність та дієздатність
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

і повноваження її (їх) представника перевірено (2).

Ця ________________________________ аграрна розписка підлягає
(вид аграрної розписки)
реєстрації у Реєстрі аграрних розписок.

Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(державного мита, плати)

Печатка _____________________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)

________________
(1) У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані
щодо всіх боржників.

(2) У разі забезпечення виконання зобов'язання за аграрною
розпискою порукою за участю фінансової установи у посвідчувальному
написі на аграрній розписці додається: "Особу представника
установи, яка поручається за цією аграрною розпискою, встановлено,
а також правоздатність та дієздатність
__________________________________________________________________
(найменування фінансової установи)

і повноваження її представника, а також справжність його підпису
перевірено".

                   Форма N 86
Передавальний напис
на аграрній розписці
за участю фізичної особи

   Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)

Передання прав за __________________________________ аграрною
(вид аграрної розписки)

розпискою посвідчено мною, ______________________________________,
(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________ нотаріусом
(державний/приватний)

_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)

Передання прав за __________________________________ аграрною
(вид аграрної розписки)

розпискою підписано ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові попереднього кредитора)

у моїй присутності.

Особу, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність
перевірено.

Передання прав за цією _____________________________ аграрною
(вид аграрної розписки)

розпискою підлягає реєстрації у Реєстрі аграрних розписок.

Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(державного мита, плати)

Печатка _____________________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)

                   Форма N 87
Передавальний напис
на аграрній розписці
за участю юридичної особи

   Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна _________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)

Передання прав за __________________________________ аграрною
(вид аграрної розписки)

розпискою посвідчено мною, ______________________________________,
(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________ нотаріусом
(державний/приватний)

_________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)

Передання прав за __________________________________ аграрною
(вид аграрної розписки)
розпискою підписано ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові представника
юридичної особи попереднього кредитора)

у моїй присутності.

Особу, яка підписала передання прав, встановлено, її
дієздатність, а також правоздатність та дієздатність
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

і повноваження її представника перевірено.

Передання прав за цією _____________________________ аграрною
(вид аграрної розписки)

розпискою підлягає реєстрації у Реєстрі аграрних розписок.

Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(державного мита, плати)

Печатка _____________________________ нотаріус Підпис
(державний/приватний)