МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.03.2013 N 427

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 634/23166

Про затвердження Змін до Порядку
обліку платників податків і зборів

Відповідно до статей 63-68 глави 6 розділу II, пункту 335.2 статті 335 розділу XVIII Податкового кодексу України ( 2755-17 ), з метою приведення у відповідність із вимогами Закону України від 02 жовтня 2012 року N 5412-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування" та інших змін у законодавстві наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Теньков О.В.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.

Міністр Ю.Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
27.03.2013 N 427

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 634/23166

Зміни
до Порядку обліку платників податків і зборів

1. У розділі I:

1.1. Четверте речення абзацу четвертого пункту 1.6 викласти у такій редакції: "Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884. ".

1.2. Абзаци третій-шостий пункту 1.7 виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий-десятий вважати відповідно абзацами третім-шостим.

2. У розділі II:

2.1. Підпункт "в" пункту 2.4 викласти у такій редакції:

"в) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції".

2.2. У пункті 2.7 слово "інвестор" у всіх відмінках замінити словами "інвестор (оператор)" у відповідних відмінках.

3. У розділі III:

3.1. Абзац п'ятий пункту 3.1 виключити.

3.2. У пункті 3.2:

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"документів, визначених розділами IV та V цього Порядку та поданих юридичною особою або відокремленим підрозділом юридичної особи згідно з цим Порядком.";

абзац шостий виключити.

3.3. Пункт 3.3 викласти у такій редакції:

"3.3. Органи державної податкової служби здійснюють контроль за відомостями, які надійшли з Єдиного державного реєстру, щодо коректності використання реєстраційних номерів облікових карток платників податків та у разі визнання помилковими (неповними) відомостей, що надійшли з Єдиного державного реєстру:

направляють до Єдиного державного реєстру повідомлення про неприйняття відповідних відомостей для вжиття державними реєстраторами заходів щодо усунення недоліків;

повідомляють платників податків про виявлені помилки в реєстраційних номерах облікових карток платників податків та необхідність подання уточнених відомостей до відповідних органів.

Після уточнення даних орган державної податкової служби здійснює коригування відомостей щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків в Єдиному банку даних юридичних осіб.".

3.4. У пункті 3.5 слово "інвестора" замінити словами "інвестора (оператора)".

3.5. В абзаці другому пункту 3.10 слова "Інвестору" та "як платника податків при виконанні угоди про розподіл продукції" замінити відповідно словами "Інвестору (оператору)" та "та угоди про розподіл продукції як платника податків".

3.6. У підпункті 3.13.2 пункту 3.13 слова "за заявою установи або організації відповідно до цього Порядку" замінити словами та цифрами "на підставі поданих до органу державної податкової служби документів, визначених пунктом 4.1 розділу IV цього Порядку".

4. У розділі IV:

4.1. Пункти 4.1 та 4.2 викласти у такій редакції:

"4.1. Для взяття на облік платник податків, який обслуговувався централізованою бухгалтерією та прийняв рішення про самостійну сплату податків, зборів або який не перебував на обліку з інших підстав, подає до органу державної податкової служби заяву за ф. N 1-ОПП та пред'являє документ, що підтверджує державну реєстрацію.

4.2. Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у значенні, наведеному у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та пункті 5.1 розділу V цього Порядку, зобов'язаний у 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи:

заяву за ф. N 1-ОПП;

копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;

копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом.".

4.2. В абзаці першому пункту 4.5 слова "угоди про розподіл продукції інвестор" та "основним місцем обліку" замінити відповідно словами "інвестора (оператора) і угоди про розподіл продукції як платника податків інвестор (оператор)" та "місцезнаходженням (основним місцем обліку)".

5. У пункті 5.8 розділу V слова та цифри "було взяте на облік згідно з підпунктом 5.2.2 пункту 5.2 цього розділу" замінити словами "закривається (ліквідується)".

6. У розділі VI:

6.1. Абзац четвертий пункту 6.1 виключити.

6.2. Пункт 6.2 викласти у такій редакції:

"6.2. Органи державної податкової служби здійснюють контроль відомостей, які надійшли стосовно фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру, у порядку, визначеному пунктом 3.3 розділу III цього Порядку.".

6.3. Пункт 6.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.4-6.10 вважати відповідно пунктами 6.3-6.9.

6.4. У пункті 6.3 слова "або заяви від фізичної особи - підприємця" виключити.

6.5. У пункті 6.4 слова "чи заяви від платника податків" та "чи заяви платника податків" виключити.

6.6. Пункт 6.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.6-6.9 вважати відповідно пунктами 6.5-6.8.

6.7. У пункті 6.7:

абзац другий виключити;

у підпункті 6.7.1:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який займається адвокатською діяльністю індивідуально;";

доповнити підпункт абзацом шостим такого змісту:

"копію свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), якщо заявником є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

доповнити пункт новим підпунктом 6.7.4 такого змісту:

"6.7.4. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в органах державної податкової служби як фізична особа - підприємець із ознакою того, що здійснює незалежну професійну діяльність.

У такому разі фізична особа зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до органу державної податкової служби за місцем свого постійного проживання заяву за ф. N 5-ОПП з позначкою "Зміни" та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у підпункті 6.7.1 цього пункту.".

7. У розділі X:

7.1. У абзаці третьому підпункту 10.1.1 пункту 10.1 слова "та виписки або витягу з Єдиного державного реєстру" виключити.

7.2. У пункті 10.5 слова "інвестора угоди" замінити словами "інвестора (оператора) за угодою".

8. У розділі XI:

8.1. В абзаці другому пункту 11.4 слова та цифри "частини сьомої статті 30" замінити словами та цифрами "частини сьомої статті 41".

8.2. У пункті 11.11:

доповнити абзац перший підпункту 11.11.1 двома новими реченнями такого змісту: "Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за ф. N 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису у журналі за ф. N 6-ОПП.";

у підпункті 11.11.8 слова та цифру "фіксуються в журналі за ф. N 6-ОПП," виключити.

9. У розділі XIII:

9.1. В абзаці шостому пункту 13.2 слова "і передають Зведену інформацію" замінити словом "звіт".

9.2. У пункті 13.5 слова та цифру "Для забезпечення повноти обліку платників податків органи державної податкової служби станом на 1-е число кожного місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб, а також Реєстру самозайнятих осіб з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру" замінити словами "Якщо органами державної податкової служби при здійсненні своїх функцій за результатами звірок або на підставі інформації від третіх осіб".

9.3. Пункт 13.13 викласти у такій редакції:

"13.13. Підрозділи реєстрації та обліку платників податків по закінченні поточного бюджетного року виключають із загальної кількості знятих з обліку платників податків".

10. Доповнити пункт 1 пам'ятки для заповнення полів довідки на зворотному боці додатка 2 до Порядку новим підпунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Для фізичної особи, яка зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується: "Фізична особа - підприємець" та зазначається вид професійної діяльності, наприклад, "Фізична особа - підприємець, адвокат".

11. Додаток 3 до Порядку викласти у новій редакції (додається).

12. У додатку 4 до Порядку слова "як платника податків при виконанні угоди про розподіл продукції" замінити словами "та угоди про розподіл продукції як платника податків".

13. Додаток 8 до Порядку викласти у новій редакції (додається).

14. Доповнити додатки 16-19, 22-24 після поля "__" ________ 20__ року N _______" новим полем такого змісту:

  "________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення)

______________________________________".

Директор Департаменту податкової, митної
політики та методології бухгалтерського
обліку М.О.Чмерук

Додаток 3
до Порядку обліку
платників податків і зборів

  Форма N 4-УРП

  СВІДОЦТВО
про реєстрацію інвестора та угоди
про розподіл продукції як платника податків

 Найменування інвестора (оператора) ______________________________
_________________________________________________________________
Місцезнаходження інвестора (оператора) __________________________
_________________________________________________________________
Угода про розподіл продукції укладена "__" _______ __ року N ____
Дата державної реєстрації угоди "__" _____ ___ року реєстр. N ___

Податковий номер інвестора ----------------------------
(оператора) за угодою | | | | | | | | | |
про розподіл продукції ----------------------------

Дата реєстрації як платника податків "__" ___________ ____ року
Найменування органу державної податкової служби, що видав
свідоцтво _______________________________________________________

Керівник (заступник керівника)
органу державної податкової служби ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

= = = = = = = = = = = = = лінія відрізу = = = == = = = = = = = =

  Корінець ф. N 4-УРП

  Свідоцтво про реєстрацію інвестора
та угоди про розподіл продукції як платника податків

 Найменування інвестора (оператора) ______________________________
Угода про розподіл продукції укладена "__" _______ ___ року N ___

Податковий номер інвестора ----------------------------
(оператора) за угодою | | | | | | | | | |
про розподіл продукції ----------------------------

Дата реєстрації як платника податків "___" ____________ ____ року
Спосіб вручення свідоцтва _________________ "__" _______ ___ року
(направлено поштою/
видано платнику податків)

Свідоцтво одержав(ла) ________________________________ __________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Додаток 8
до Порядку обліку
платників податків і зборів

Заява
(для самозайнятих осіб)

Із Заявою (Форма № 5-ОПП) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".