Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 січня 2013 р. N 38
Київ

Про затвердження Порядку погодження умов і порядку
проведення санації державних підприємств до порушення
провадження у справі про банкрутство за рахунок
небюджетних джерел фінансування

Відповідно до частини шостої статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р. N 515 "Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 467).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою
Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2013 р. N 38

Порядок
погодження умов і порядку проведення санації державних
підприємств до порушення провадження у справі
про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження суб’єктом управління об’єктами державної власності, який здійснює повноваження з управління майном державного підприємства - боржника (далі - уповноважений орган управління), умов і порядку проведення санації державних підприємств до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування (далі - санація).

2. Ініціатором проведення санації можуть виступати керівник державного підприємства або його кредитор (кредитори).

3. Для погодження умов і порядку проведення санації ініціатор проведення санації подає до уповноваженого органу управління відповідне клопотання, до якого додаються:

1) документи, передбачені статтею 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", які підтверджують наявність ознак банкрутства державного підприємства;

2) план санації, який відповідає вимогам частини третьої статті 6 зазначеного Закону та складений за типовою формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства;

3) детальна інформація про недержавні джерела фінансування, які передбачається залучити, зокрема їх розмір та умови залучення, про інвесторів, які здійснюють фінансування;

4) протокол засідання загальних зборів кредиторів боржника, на якому прийнято рішення про схвалення плану санації;

5) список кредиторів із зазначенням суми заборгованості, а також:

для юридичних осіб - їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду;

для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

6) письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану санації, у разі їх наявності;

7) письмове погодження плану санації усіма забезпеченими кредиторами.

4. У разі подання клопотання про погодження умов і порядку проведення санації з порушенням вимог пункту 3 цього Порядку уповноважений орган управління не пізніше ніж наступного робочого дня повертає ініціатору проведення санації таке клопотання із зазначенням причин повернення.

5. Уповноважений орган управління протягом чотирьох днів з дня надходження клопотання про погодження умов і порядку проведення санації та доданих до нього документів приймає рішення про погодження чи відмову у погодженні умов і порядку проведення санації.

6. Рішення про погодження умов і порядку проведення санації приймається в разі, коли:

1) відсутнє (недостатній обсяг) фінансування за рахунок коштів державного бюджету;

2) здійснення заходів, зазначених у плані санації:

не передбачає відчуження нерухомого майна, що перебуває на балансі державного підприємства і забезпечує провадження основної виробничої діяльності підприємства;

не обмежує провадження державним підприємством виробничої чи іншої діяльності і не впливає на цілісність його майнового комплексу.

7. У разі недотримання вимог, визначених пунктом 6 цього Порядку, а також якщо запропоновані планом санації заходи не забезпечують відновлення платоспроможності державного підприємства, уповноважений орган управління приймає рішення про відмову в погодженні умов і порядку проведення санації.

8. Рішення про погодження чи відмову в погодженні умов і порядку проведення санації передається ініціатору проведення санації не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.