ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
03.09.2004 N 2263

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2004 р. за N 1188/9787

Про затвердження Порядку тимчасового призначення
Національною комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг адміністратора
недержавних пенсійних фондів

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 від 27.11.20
12 )

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок тимчасового призначення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг адміністратора недержавних пенсійних фондів, що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Степашкіна О.А.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А.А.

Голова Комісії В.Суслов

Протокол засідання Комісії
N 84 від 3 вересня 2004 ро
ку

Затверджено
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
03.09.2004 N 2263

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2004 р. за N 1188/9787

Порядок
тимчасового призначення Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, адміністратора недержавних
пенсійних фондів

( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

( У тексті Порядку, крім абзацу другого пункту 2.5 глави 2,
пункту 3.3 глави 3, слова "Держфінпослуг" та "Комісія" в
усіх відмінках замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421
від 27.11.2012 )

Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері недержавного пенсійного забезпечення. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком встановлена процедура тимчасового призначення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, адміністратора недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди) для виконання функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано. ( Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

1.2. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

представник - особа, яка зобов'язана або має право вчиняти правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє, відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 );

професійний адміністратор - юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування пенсійних фондів та має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

тимчасово призначений адміністратор (далі - тимчасовий адміністратор) - професійний адміністратор, який тимчасово призначений рішенням Нацкомфінпослуг на заміну особи, яка надавала послуги пенсійному фонду та ліцензію якої анульовано, до моменту укладення радою цього пенсійного фонду (далі - рада фонду) договору про адміністрування з іншим адміністратором або переукладення договору про адміністрування з тимчасово призначеним адміністратором.

Інші поняття вживаються в цьому Положенні відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ).

2. Процедура тимчасового призначення
адміністратора

2.1. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів Нацкомфінпослуг письмово повідомляє ради фондів, з якими адміністратором укладено договір про адміністрування пенсійного фонду (далі - договір про адміністрування), протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

Повідомлення разом із копією рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (далі - ліцензія) розсилається радам пенсійних фондів, з якими цим адміністратором укладено договори про адміністрування, рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Датою відправлення повідомлення є дата, зазначена на штемпелі поштового відділення.

2.2. У разі якщо протягом 10 робочих днів з дати отримання пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора цього фонду рада фонду не укладе договір із новим адміністратором, Нацкомфінпослуг може тимчасово призначити своїм рішенням професійного адміністратора для виконання функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано.

2.3. Рішення про тимчасове призначення адміністратора приймається Нацкомфінпослуг. ( Пункт 2.3 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

2.4. На засідання Комісії можуть бути запрошені голова ради фонду (представник ради фонду), адміністрування якого здійснюватиме тимчасовий адміністратор, та керівник цього адміністратора (представник адміністратора).

2.5. Вибір тимчасового адміністратора проводиться з числа професійних адміністраторів, щодо яких відсутнє рішення із застосування заходів впливу, та з урахуванням їхнього досвіду провадження діяльності з адміністрування пенсійного фонду певного виду.

Вибір тимчасового адміністратора здійснюється за результатами аналізу звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається адміністраторами відповідно до нормативно-правових актів Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг, з урахуванням: ( Абзац другий пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

1) розміру статутного, власного капіталу та резервного фонду адміністратора;

2) розміру тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду та витрат на оплату послуг адміністратора (оплату агентських та рекламних послуг, витрат на оприлюднення інформації та оплати інших послуг, які не заборонені законодавством із питань недержавного пенсійного забезпечення) з розрахунку на одного учасника пенсійного фонду;

3) інформації про пенсійні фонди, адміністрування яких здійснює адміністратор;

4) показників зростання в звітному періоді кількості учасників пенсійних фондів, які обслуговує адміністратор.

2.6. Рішення про тимчасове призначення адміністратора Нацкомфінпослуг надсилає рекомендованим листом із повідомленням про вручення адміністратору, ліцензію якого анульовано, раді фонду, з якою цим адміністратором було укладено договір, тимчасовому адміністратору, зберігачу пенсійного фонду, компанії з управління активами або іншим особам, які здійснюють управління активами, протягом одного робочого дня після прийняття такого рішення. До повідомлення додається копія розпорядження Комісії про тимчасове призначення адміністратора. У повідомленні обов'язково зазначаються реквізити ліцензії (у тому числі серія та номер, дата видачі та строк дії ліцензії), повне та скорочене найменування адміністратора, відомості про керівника адміністратора та засоби зв'язку з ним.

3. Обов'язкові умови діяльності тимчасово
призначеного адміністратора

3.1. На підставі рішення Нацкомфінпослуг про тимчасове призначення адміністратора рада фонду протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення щодо прийняття рішення про тимчасове призначення адміністратора зобов'язана укласти договір про адміністрування пенсійного фонду з тимчасовим адміністратором.

3.2. Договір про адміністрування повинен відповідати вимогам частини п'ятої статті 21 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (далі - Закон).

У договорі про адміністрування обов'язково зазначається розмір оплати послуг з адміністрування пенсійного фонду, що встановлений рішенням Нацкомфінпослуг про тимчасове призначення адміністратора.

3.3. Тимчасовий адміністратор протягом 3 робочих днів з дати укладення такого договору повідомляє Нацкомфінпослуг та адміністратора, ліцензію якого анульовано, про укладення договору про адміністрування в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг. ( Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

3.4. Адміністратор, ліцензію якого анульовано, зобов'язаний забезпечити передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної документації з дня отримання повідомлення про укладення договору про адміністрування з тимчасовим адміністратором.

До передачі системи персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів та відповідної документації адміністратор, ліцензію якого анульовано, зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцій.

4. Оплата послуг тимчасово призначеного
адміністратора

4.1. Розмір оплати послуг тимчасового адміністратора визначається Нацкомфінпослуг виходячи із середніх розмірів оплати послуг з адміністрування пенсійних фондів.

4.2. Середній розмір оплати з адміністрування пенсійних фондів розраховується на підставі поданих квартальних звітів адміністраторів щодо здійснення ними адміністрування пенсійних фондів за останній звітний період, що передує даті прийняття рішення Нацкомфінпослуг про тимчасове призначення адміністратора.

4.3. Витрати на оплату послуг тимчасовому адміністратору здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до статті 48 Закону ( 1057-15 ).

5. Відповідальність тимчасово призначеного
адміністратора

5.1. Тимчасовий адміністратор несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед пенсійним фондом, послуги з адміністрування якого він надаватиме, всім майном, що належить йому на праві власності.

Відшкодування збитків, завданих тимчасовим адміністратором, здійснюється за рахунок його резервного фонду, а в разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого його майна.

5.2. Тимчасовий адміністратор не має права передавати свої зобов'язання перед пенсійним фондом іншим особам.

5.3. Тимчасовий адміністратор несе відповідальність за дотримання вимог щодо конфіденційності відповідно до Закону ( 1057-15 ) та до умов договору про адміністрування.

6. Припинення дії рішення Нацкомфінпослуг
про тимчасове призначення адміністратора

6.1. Дія рішення Нацкомфінпослуг про тимчасове призначення адміністратора припиняється з моменту:

1) переукладення радою фонду договору про адміністрування з тимчасовим адміністратором;

2) укладення радою фонду договору про адміністрування з іншим адміністратором;

3) анулювання ліцензії тимчасового адміністратора на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

7. Державний контроль

7.1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг згідно з чинним законодавством.

7.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цього Порядку застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

Член Комісії - директор Департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондами А.А.Рибальченко