МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.09.2012 N 1428/5

Зареестровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2012 р. за N 1660/21972

Про внесення змін
до Правил ведення нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами наказую:

1. Внести до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року N 3253/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1318/18613 (із змінами), такі зміни:

1.1. Другу колонку за індексом 02-23 додатка 32 до цих Правил після слів "цінних паперів" доповнити словами ", квитанційні книжки".

1.2. Доповнити ці Правила новими додатками 47, 48, 49 (додаються).

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

2.2. Довести цей наказ до відома начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О.Лавринович

Додаток 47
до Правил ведення
нотаріального діловодства

__________________________________________________________________
(державна нотаріальна контора,
прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса,
назва нотаріального округу)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження державної нотаріальної контори
або робочого місця приватного нотаріуса)
__________________________________________________________________

              КВИТАНЦІЯ N
"___" ____________ 20_ р.

   Надійшло
від ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта,
ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків)
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
код платника податків за ЄДРПОУ,
реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

для передачі _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта,
ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків)
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження,
код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку,
відкритого в установі банку)
__________________________________________________________________
З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму
в депозит ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Загальна сума _______________________________________________
__________________________________________________________________
(словами)
Одержав _____________________________________________________
(підпис державного чи приватного нотаріуса)

Печатка державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(місцезнаходження державної нотаріальної контори
або робочого місця приватного нотаріуса)
__________________________________________________________________

КОРІНЕЦЬ КВИТАНЦІЇ N
"___" ____________ 20__ р.

Надійшло від ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта,
__________________________________________________________________
ким та коли виданий паспорт фізичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження,
ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ,
реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для передачі _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта,
ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків)
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження,
код платника податків за ЄДРПОУ,
реквізити поточного рахунку в установі банку)

З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму
в депозит ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Загальна сума _______________________________________________
__________________________________________________________________
(словами)
Одержав _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(підпис державного нотаріуса, приватного нотаріуса)

Печатка державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса)
__________________________________________________________________
(підпис особи, що внесла суму в депозит)

Додаток 48
до Правил ведення
нотаріального діловодства

               КНИГА
обліку депозитних операцій
___________________ державної нотаріальної контори,
приватного нотаріуса
__________________________________________________
(прізвище, ініціали, нотаріальний округ)

   Прибуткова частина

-----------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Прізвище, |N виданої| Прийнято | N |
|з/п|надходження| ім'я, |квитанції| |особового|
| | грошових | по батькові | | | рахунку |
| | сум або | фізичної | | |депонента|
| | цінних | особи | | | |
| | паперів у |(найменування| | | |
| | депозит | юридичної | | | |
| | | особи), | | | |
| | | прізвище, | | | |
| | | ім'я, по | | | |
| | | батькові | |-------------------| |
| | | ліквідатора | | розмір | вид, | |
| | | громадянина-| |внесеної|кількість,| |
| | | підприємця, | | у |номінальна| |
| | | від якого | |депозит | вартість | |
| | | прийняті | |грошової| та | |
| | | грошові суми| | суми |реквізити | |
| | | або цінні | | | цінних | |
| | | папери, | | | паперів, | |
| | | за яким | | | унесених | |
| | |зобов'язанням| | |у депозит | |
| | |або в рахунок| | | | |
| | |яких платежів| | | | |
| | | вони внесені| | | | |
|---+-----------+-------------+---------+--------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-----------+-------------+---------+--------+----------+---------|
| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

   Видаткова частина

-----------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Прізвище, | N | Видано | N |
|з/п| видачі | ім'я, |платіжного| |особового|
| |грошових| по батькові |доручення | | рахунку |
| |сум або |фізичної особи| | |депонента|
| | цінних |(найменування | | | |
| |паперів | юридичної | |--------------------------| |
| | | особи), | |Розмір виданих | вид, | |
| | | якій видано | |(перерахованих)|кількість,| |
| | |(перераховано)| | грошових сум |номінальна| |
| | | грошові суми | | | вартість | |
| | | або цінні | | | та | |
| | | папери, | | |реквізити | |
| | | підстава | | | цінних | |
| | | для видачі | | | паперів | |
|---+--------+--------------+----------+---------------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+--------+--------------+----------+---------------+----------+---------|
| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Додаток 49
до Правил ведення
нотаріального діловодства

               КНИГА
обліку особових рахунків депонентів
___________________ державної нотаріальної контори
(приватного нотаріуса
_________________________________________________)
(прізвище, ініціали, нотаріальний округ)

   Особовий рахунок N ____________

Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної
особи - депонента
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Місце проживання (місцезнаходження) депонента _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------
|Порядковий| Дата | Прізвище, | Грошова | Дата |Видача з |Перераховано|Залишкова|
| N |надходження| ім'я, | сума або | надсилання |депозиту | до бюджету | сума |
|за книгою | грошових |по батькові |номінальна|повідомлення| | |депозиту |
| обліку | сум або | фізичної | вартість | депоненту | | | |
|депозитних| цінних | особи, | та | | | | |
| операцій | паперів |найменування|реквізити | | | | |
| | у депозит | юридичної | цінних | | | | |
| | | особи, | паперів | | | | |
| | |ліквідатора | | | | | |
| | |громадянина-| | |---------| | |
| | |підприємця, | | |дата|сума| | |
| | | від яких | | | | | | |
| | | надійшли | | | | | | |
| | |грошові суми| | | | | | |
| | | або цінні | | | | | | |
| | |папери, для | | | | | | |
| | | виконання | | | | | | |
| | | якого | | | | | | |
| | |зобов'язання| | | | | | |
| | | або в | | | | | | |
| | |рахунок яких| | | | | | |
| | | платежів | | | | | | |
| | |вони внесені| | | | | | |
|----------+-----------+------------+----------+------------+----+----+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------+-----------+------------+----------+------------+----+----+------------+---------|
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------