ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (із змінами, внесеними Законом України від 12 квітня 2012 року N 4647-VI) такі зміни:

1) в абзаці першому цифри "15.000.000" замінити цифрами "44.500.000";

2) у пункті 1:

доповнити після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"за зобов’язаннями суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які здійснюють реалізацію проектів заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобування, відповідно до протоколу про співробітництво з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки".

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

абзац десятий після слів "національних проектів" доповнити словами "суб’єкти господарювання державного сектору економіки, які здійснюють реалізацію проектів заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобування, відповідно до протоколу про співробітництво з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 30 липня 2012 року
N 5189-VI