Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 175 від 04.04.94
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 травня 1994 р. за N 96/305

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 680 від 22.05.20
18)

Про затвердження Положення про типовий план розміщення
акцій акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
Державного майна
N 333 від 06.06.
94
N 1191 від 23.06.
99
N 2157 від 16.11.
99
N 1572 від 28.07.20
00
N 2559 від 19.09.20
05
N 187 від 05.02.20
07
N 629 від 27.04.20
09
N 482 від 10.04.20
12 )

Згідно з Указом Президента України від 18 березня 1994 року N 98/94 "Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про типовий план розміщення акцій акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації (додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 629 від 27.04.2009 )

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Державного майна України В.В.Васильєва.

В.о.Голови Фонду О.Капцов

Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України
04.04.94 N 175

(у редакції наказу Фонду
державного майна України від
28.07.2000 N 1572)

Положення
про типовий план розміщення акцій акціонерного
товариства, яке створено шляхом корпоратизації

( У назві та тексті слова "відкрите акціонерне товариство"
у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами
"акціонерне товариство" у відповідних відмінках та числах
згідно з Наказом Фонду державного майна N 629
від 27.04.2009 )

1. Загальні положення

1.1. Положення про план розміщення акцій акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації розроблено відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13 січня 2012 року N 4335-VI "Про Державну програму приватизації", Указу Президента України від 18.03.94 N 98/94 "Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації", інших нормативних актів, якими регламентуються процеси корпоратизації та приватизації. ( Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

1.2. Це Положення визначає порядок розроблення комісією з корпоратизації (далі - комісія) плану розміщення акцій акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації (далі - план розміщення акцій).

1.3. Проект плану розміщення акцій складається на основі Типового плану розміщення акцій акціонерного товариства, яке створено шляхом корпоратизації, що додається до цього Положення.

2. Порядок розроблення проекту плану розміщення акцій

2.1. Проект плану розміщення акцій комісія розробляє у строки, визначені Указом Президента України від 18.03.94 N 98/94 "Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації", з урахуванням способів та порядку, визначених Законами України "Про Державну програму приватизації" ( 4335-17 ) та "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ). ( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

2.2. Розроблений комісією проект плану розміщення акцій подається засновнику акціонерного товариства.

2.3. Засновник акціонерного товариства, яке створене шляхом корпоратизації, подає проект плану розміщення акцій до відповідних органів приватизації.

2.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, проект плану розміщення акцій погоджується у встановленому порядку з Кабінетом Міністрів України.

2.5. До проекту плану розміщення акцій державні органи приватизації можуть уносити зміни, у тому числі зважаючи на пропозиції: покупців; місцевих рад за місцезнаходженням об'єкта; Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень.

2.6. План розміщення акцій затверджується державними органами приватизації.

3. Порядок унесення змін до плану розміщення акцій

3.1. Зміни, доповнення та уточнення до плану розміщення акцій уносяться державними органами приватизації.

3.2. Уточнення до розділу VI плану розміщення акцій уносяться державними органами приватизації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3.3. При внесенні уточнень до розділу VI плану розміщення акцій передбачаються додаткові способи розміщення акцій, а саме:

- для групи Г - визначені статтею 18-4 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ); ( Абзац другий пункту 3.3 глави 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

- для групи В - визначені статтею 18-5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ). ( Абзац третій пункту 3.3 глави 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 482 від 10.04.2012 )

Заступник директора департаменту - Начальник відділу Н.Блощаневич

Додаток
до Положення про типовий план
розміщення акцій акціонерного
товариства, яке створено
шляхом корпоратизації

                Затверджую
__________________________________
(посада керівника державного
органу приватизації)
__________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

"____"__________ 200_ рік

М.п.

              Типовий план
розміщення акцій акціонерного товариства, яке
створено шляхом корпоратизації

   Розділ I. Реквізити акціонерного товариства

1. Повна та скорочена назва _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                -------------------------
Код за ЄДРПОУ -------------------------
-------------------------
Код за ЗКГНГ -------------------------

Код за КОАТУУ території,    -------------------------
на якій розташовано об'єкт -------------------------

Код за КФВ           -------------------------
-------------------------

   2. Назва підприємства, на базі якого створено АТ
__________________________________________________________________

3. Місцезнаходження об'єкта _________________________________

4. Номери поточних рахунків, найменування і реквізити
банківських установ, які обслуговують акціонерне товариство
__________________________________________________________________

5. Номер і дата державної реєстрації акціонерного товариства
_______________________________________________________

6. Підстава для корпоратизації об'єкта (наказ або інший
розпорядчий документ відповідного уповноваженого органу
управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом
підприємства до прийняття рішення про
приватизацію_____________________________________________________

7. Класифікація об'єкта за групою ___________________________

Розділ II. Характеристика господарської діяльності
акціонерного товариства

1. Кадровий потенціал та фінансовий стан підприємства
-----------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |Одини- |За станом |За станом|На |
| з/п | |ця |на початок|на поча- |останню|
| | |виміру |двох попе-|поточного|звітну |
| | | |редніх |року |дату |
| | | |років | | |
| | | |----------+---------|-------|
| | | |____ |____| ____ рік|___ рік|
| | | | рік | рік| | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|1 |Чисельність працюючих | чол. | | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|2 |Первісна вартість | | | | | |
| |основних засобів, усього:|тис.грн.| | | | |
|2.1 |у т.ч. виробничого | | | | | |
| |призначення |тис.грн.| | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|3 |Залишкова вартість | | | | | |
| |основних засобів, усього:|тис.грн.| | | | |
|3.1 |у т.ч. виробничого | | | | | |
| |призначення |тис.грн.| | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|4 |Амортизація основних | % | | | | |
| |засобів | | | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|5 |Балансовий прибуток (якщо|тис.грн.| | | | |
| |збиток,- писати зі знаком| | | | | |
| |"-"): | | | | | |
|5.1 |Ефективність роботи: | | | | | |
|5.1.1|рентабельність | % | | | | |
| |виробництва | | | | | |
|5.1.2|продуктивність праці | грн. | | | | |
|5.1.3|поточна ліквідність | | | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|6 |Дебіторська | | | | | |
| |заборгованість, усього |тис.грн.| | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|7 |Кредиторська | | | | | |
| |заборгованість, усього |тис.грн.| | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|8 |Кредиторська | | | | | |
| |заборгованість: |тис.грн.| | | | |
|8.1 |із заробітної плати, | | | | | |
| |усього: |тис.грн.| | | | |
|8.1.1|у т.ч. прострочена | | | | | |
|8.2 |за платежами до бюджету, | | | | | |
| |усього: |тис.грн.| | | | |
|8.2.1|у т.ч. прострочена | | | | | |
|8.3 |до державних цільових | | | | | |
| |фондів, усього: | | | | | |
|8.3.1|у т.ч. прострочена | | | | | |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|9 |Обсяг виробленої | | | | | |
| |продукції |тис.грн.| | | | |
-----------------------------------------------------------------------

   2. Основні види діяльності підприємства (за статутом)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Характеристика виробничо-господарської діяльності

Основні види товарної продукції
-------------------------------------------------------------------------
|Основні види| Вартість продукції |У натуральному|Частка в загаль- |
|продукції | (послуг), тис.грн. | вираженні |ному обсязі про- |
|(послуг) | | |дукції (послуг) |
| | | |підприємства, % |
| |-------------------------+--------------+-----------------|
| |на початок|на по-|за ос- |на по-|за ос- |на початок|на по-|
| |двох попе-|чаток |танній |чаток |танній |двох попе-|чаток |
| |редніх ро-|поточ-|звітний|поточ-|звітний|редніх ро-|поточ-|
| |ків |ного |період |ного |період |ків |ного |
| | |року | |року | | |року |
|------------+----------+------+-------+------+-------+----------+------|
| |____ |____|____ |____ |____ |____ |____ |____|____ |
| |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |
-------------------------------------------------------------------------

   4. Основні ринки збуту продукції, у тому числі за межами
України __________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Характеристика монопольного становища об'єкта приватизації
на відповідних товарних ринках ___________________________________
__________________________________________________________________

6. Перелік і вартість майна, переданого підприємством до
статутних капіталів банків, господарських товариств, банків, інших
юридичних осіб в Україні та за її межами, у яких підприємство бере
пайову участь ____________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Акції, частки, паї, інші свідоцтва про власність, якими
володіє підприємство в статутних капіталах інших юридичних осіб:
------------------------------------------------------------------
| N |Назва і місце- |Розмір | Види вкладень |
|з/п|знаходження |статутно-|----------------------------------|
| |суб'єкта госпо-|го капі- | Паї, частки | Акції |
| |дарювання, у |талу су- |-----------------+----------------|
| |статутний капі-|б'єкта | тис.| % |дата |тис.| % |дата |
| |тал якого |господа- | грн.| |вклад.|грн.| |вклад.|
| |здійснено вкла-|рювання | | | | | | |
| |дення, код за |(тис. | | | | | | |
| |ЄДРПОУ |грн.) | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

   8. Перелік і вартість об'єктів соціально-побутового  та
соціально-культурного призначення
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місце- |Інвентарний | Вартість на|
|з/п| |знаходження | номер | дату оцінки |
| | | | | за даними |
| | | | | бух.обліку |
| | | | | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------

   9. Дані про  межі, розмір, місце розташування земельної
ділянки об'єкта приватизації, юридично закріплений статус ________
__________________________________________________________________
(інженерно-геологічні умови, рівень інженерного благоустрою
території, стан соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури;
об'єкти культурного й історичного призначення)

10. Характеристика екологічного стану підприємства __________
__________________________________________________________________
(штрафи, сплачені за поточний рік; джерела викидів; наявність
хвостосховищ, відвалів, полігонів, очисних споруд та ін.)

Розділ III. Характеристика статутного капіталу
акціонерного товариства

1. Статутний капітал акціонерного товариства, визначений за
Методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України,
становить _______ тис.грн.

2. Вартість майна, яке не входить до статутного капіталу
акціонерного товариства, __________ тис.грн.:

2.1 державного житлового фонду
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місце- |Інвентарний | Вартість на |
|з/п| |знаходження| номер | дату оцінки |
| | | | | за даними |
| | | | |бухгалтерського|
| | | | | обліку |
| | | | | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-----------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+-----------+--------------+---------------|
------------------------------------------------------------------

   2.2 об'єктів, що не підлягають приватизації
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місце- |Інвентарний | Вартість на |
|з/п| |знаходження| номер | дату оцінки |
| | | | | за даними |
| | | | |бухгалтерського|
| | | | | обліку |
| | | | | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-----------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+-----------+--------------+---------------|
------------------------------------------------------------------

   2.3. Об'єктів, що не підлягають приватизації та що мають
матеріальні носії секретної інформації (далі - МНСІ)

------------------------------------------------------------------
| N | Загальна |Місцезнаходження| Загальна вартість МНСІ |
|з/п | кількість | |(без зазначення їх назв),|
| | | | які виділені на окремий |
| | | | баланс підприємства |
|----+----------------+----------------+-------------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

   Примітка. Повний перелік МНСІ із зазначенням усіх даних,
передбачених пунктом 2.3 Плану приватизації, складається окремим
додатком, якому в разі необхідності надається у відповідності до
вимог законодавства гриф обмеження доступу.

2.4 щодо якого встановлено пільги
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місце- |Інвентарний | Вартість на |
|з/п| |знаходження| номер | дату оцінки |
| | | | | за даними |
| | | | |бухгалтерського|
| | | | | обліку |
| | | | | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-----------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+-----------+--------------+---------------|
------------------------------------------------------------------

   2.5 щодо якого встановлено особливий режим приватизації:
частки (паї, акції), що належать державі в статутних капіталах
підприємств ______________________________________________________

об'єкти незавершеного будівництва
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Місце- |Інвентарний | Вартість на |
|з/п| |знаходження| номер | дату оцінки |
| | | | | за даними |
| | | | |бухгалтерського|
| | | | | обліку |
| | | | | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-----------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+-----------+--------------+---------------|
------------------------------------------------------------------

    Розділ IV. Пропозиції щодо реструктуризації об'єкта
(у разі потреби)

1. Порядок та вимоги щодо подальшого використання об'єктів,
вартість яких не включена у вартість майна, що підлягає
приватизації _____________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Вимоги щодо виконання державних зобов'язань -
мобілізаційних завдань, збереження державного резерву ____________
__________________________________________________________________

3. Структура підприємства і можливість реорганізації об'єкта
й виділення з його складу структурних підрозділів у самостійні
підприємства з правом юридичної особи ____________________________
__________________________________________________________________
(перелік організаційних, правових, технічних заходів, спрямованих
на зміну структури підприємства, яке приватизується)

4. Вимоги з охорони державної таємниці, збереження
матеріальних носіїв секретної інформації щодо:
- збереження у акціонерному товаристві конкретних видів
діяльності, пов'язаних з державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- мінімального розміру частки держави в статутному капіталі
акціонерного товариства, за умови закріплення якої за державою на
підприємстві будуть зберігатися види діяльності, пов'язані з
державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- напрямків використання МНСІ, які розміщені у акціонерному
товаристві (виконання державного оборонного замовлення,
мобілізаційних завдань тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- укладання відповідно до статті 137 Господарського кодексу
України та статті 6 Закону України "Про державну таємницю" між
уповноваженим органом управління, який здійснював управління
єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про
приватизацію, та акціонерним товариством договору про передання
права оперативного управління майном, що становить державну
таємницю (MHCI, які виділені на окремий баланс підприємства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- фінансування відповідно до статті 7 Закону України "Про
державну таємницю" витрат на здійснення діяльності, пов'язаної з
державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

- покладання на уповноважений орган управління, який
здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до
прийняття рішення про приватизацію, відповідальності за здійснення
заходів з охорони державної таємниці, збереження МНСІ у
акціонерному товаристві
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Розділ V. Пропозиції комісії з корпоратизації

------------------------------------------------------------------------
| N | Спосіб розміщення | Термін | Акції |Частка|
|з/п| | розміщення | |в ста-|
| | |------------+-------------|тутно-|
| | |поча-|закін-|кіль- |вар- |му |
| | |ток |чення |кість,|тість,|капі- |
| | | | |штук |тис. |талі, |
| | | | | |грн. |% |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|1* |Закріплюється у державній | | | | | |
| |власності | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|1.1|у т.ч. передано до холдингів | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|2 |Передано до холдингів | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|3 |Власність організації орендарів | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4 |Пільговий продаж акцій | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.1|працівникам підприємства, майно | | | | | |
| |якого приватизується | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.2|іншим громадянам, які мають | | | | | |
| |право на пільгове придбання | | | | | |
| |акцій | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5 |Продаж акцій на фондових біржах | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5.1|на аукціоні за методом | | | | | |
| |підвищення та знижння ціни | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5.2|на аукціоні без оголошення ціни | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6 |Продаж пакетів акцій на аукціоні| | | | | |
| |(для об'єктів групи В) | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6.1|на спеціалізованому аукціоні за | | | | | |
| |гроші | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6.2|на відкритому грошовому | | | | | |
| |регіональному аукціоні | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|7**|Продаж пакетів акцій за | | | | | |
| |конкурсом з відкритістю | | | | | |
| |пропонування ціни за принципом | | | | | |
| |аукціону | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|8 |Продаж пакетів акцій на | | | | | |
| |міжнародних фондових ринках | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
| | Разом: | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
______________
* Тільки для об'єктів групи Г.
** Щодо об'єктів групи Г передбачати продаж контрольного пакета
акцій.

Додатки:

1. Копія акта на право користування землею або копія рішення
відповідного органу виконавчої влади про відведення земельної
ділянки.
2. Копія розрахунку земельного податку.
3. Акт оцінки вартості єдиного майнового комплексу.
4. Схема організаційної структури об'єкта приватизації.
5. Обгрунтування доцільності закріплення у державній
власності пакета акцій (для об'єктів групи Г). У разі потреби
визначити вимоги щодо збереження у акціонерному товаристві
конкретних видів діяльності, пов'язаних з державною таємницею;
мінімального розміру частки держави в статутному капіталі
акціонерного товариства, за умови закріплення якої за державою в
товаристві будуть зберігатися такі види діяльності; напрямків
використання МНСІ, які розміщенні у акціонерному товаристві
(виконання державного оборонного замовлення, мобілізаційних
завдань тощо).

Дата подання проекту плану засновнику ___________

Голова комісії з корпоратизації __________ (прізвище, ініціали)
(підпис)

Члени комісії з корпоратизації: ___________ (прізвище, ініціали)
(підпис)

Розділ VI. План розміщення акцій
(заповнюються органом приватизації)

АТ "_____________________________________", яке є правонаступником
__________________________________________________________________
(назва підприємства, на базі майна якого створено АТ)

Статутний капітал ___________ тис.грн.
Номінальна вартість акції ___________ грн.
Тип акцій: прості, іменні.
Кількість акцій ___________ шт.
Форма випуску акцій: бездокументарна.

------------------------------------------------------------------------
| N | Спосіб розміщення | Термін | Акції |Частка|
|з/п| | розміщення | |в ста-|
| | |------------+-------------|тутно-|
| | |поча-|закін-|кіль- |вар- |му |
| | |ток |чення |кість,|тість,|капі- |
| | | | |штук |тис. |талі, |
| | | | | |грн. |% |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|1* |Закріплюється у державній | | | | | |
| |власності | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|1.1|у т.ч. передано до холдингів | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|2 |Передано до холдингів | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|3 |Власність організації орендарів | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4 |Пільговий продаж акцій | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.1|працівникам підприємства, майно | | | | | |
| |якого приватизується | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.2|іншим громадянам, які мають | | | | | |
| |право на пільгове придбання | | | | | |
| |акцій | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5 |Продаж акцій на фондових біржах | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5.1|на аукціоні за методом | | | | | |
| |підвищення та знижння ціни | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5.2|на аукціоні без оголошення ціни | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6 |Продаж пакетів акцій на аукціоні| | | | | |
| |(для об'єктів групи В) | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6.1|на спеціалізованому аукціоні за | | | | | |
| |гроші | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6.2|на відкритому грошовому | | | | | |
| |регіональному аукціоні | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|7**|Продаж пакетів акцій за | | | | | |
| |конкурсом з відкритістю | | | | | |
| |пропонування ціни за принципом | | | | | |
| |аукціону | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|8 |Продаж пакетів акцій на | | | | | |
| |міжнародних фондових ринках | | | | | |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
| | Разом: | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
______________ * Тільки для об'єктів групи Г.
** Щодо об'єктів групи Г передбачати продаж контрольного пакета
акцій.

Представник органу приватизації ________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)


Виконавець _______
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

( Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду Державного майна N 333 від 06.06.94; в редакції Наказу Фонду Державного майна N 1191 від 23.06.99; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду Державного майна N 2157 від 16.11.99; в редакції Наказу Фонду Державного майна N 1572 від 28.07.2000 )

( Типовий план із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду Державного майна N 2559 від 19.09.2005, N 187 від 05.02.2007, N 629 від 27.04.2009, N 482 від 10.04.2012 )